Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0311/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0311/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 63k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

suullisesti vastattavien kysymyksien B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus)  (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus)  (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan,

–  ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot” (COM(2007)0027),

–  ottaa huomioon vuonna 2003 tehdyn tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),

–  ottaa huomioon tupakoinnin lopettamiseen tähtäävää politiikkaa koskevan WHO:n eurooppalaisen strategian vuodelta 2004,

–  ottaa huomioon WHO:n vuonna 2007 antamat suositukset passiiviselle tupakoinnille altistuvien suojelusta,

–  ottaa huomioon, että tällä hetkellä jäsenvaltioilla ja EU:lla on voimassa neljä yhteistyösopimusta seuraavien yhtiöiden kanssa: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ja British American Tobacco (BAT),

–  ottaa huomioon WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen ja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan,

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (nk. tupakkatuotedirektiivi),

–  ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatujen kokemusten teknisestä arvioinnista, joka liittyy mahdolliseen päätökseen Euroopan unionin ja tupakkateollisuuden välisten neuvottelujen avaamisesta (SWD(2016)0044),

–  ottaa huomioon komissiolle tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) esitetyt kysymykset (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ja O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että tupakkatuotteiden laiton kauppa ja etenkin savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen aiheuttavat EU:lle ja sen jäsenvaltioille tulonmenetyksiä (saamatta jääneiden tullien, arvonlisäverojen ja valmisteverojen muodossa) yli 10 miljardia euroa vuodessa;

B.  ottaa huomioon, että tupakkatuotteiden salakuljetus on vakava rikos, jonka tuotolla rahoitetaan muuta kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa, huumausaine- ja asekauppaa;

C.  toteaa, että tupakkatuotteisiin liittyvät petokset ovat kansanterveydellinen huolenaihe, koska väärennetyistä savukkeista aiheutuu jopa suurempi terveysriski kuin aidoista savukkeista; huomauttaa, että väärennettyjen savukkeiden valmistamiseen käytetyistä aineista ei ole tietoa, koska ne valmistetaan ja tuodaan maahan laittomasti;

D.  huomauttaa, että tupakkatuotteisiin liittyvät petokset heikentävät tupakoinnin vastaisten toimien tehoa ja edistävät tupakoinnin leviämistä lisäämällä etenkin nuorten ja pienituloisten mahdollisuuksia ostaa (usein halvempia) tupakkatuotteita;

E.  toteaa, että 700 000 EU:n kansalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti tupakoinnin vuoksi;

F.  ottaa huomioon, että savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjumiseksi EU ja sen jäsenvaltiot (lukuun ottamatta Ruotsia British American Tobacco -yhtiön ja Imperial Tobacco Limited -yhtiön kanssa tehtyjen sopimusten osalta) ovat tehneet oikeudellisesti sitovia sopimuksia Philip Morris International -yhtiön (PMI) (2004), Japan Tobacco International -yhtiön (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) ja Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010) kanssa;

G.  toteaa, että näillä sopimuksilla kyseiset yritykset ovat sitoutuneet maksamaan yhteensä 2,15 miljardia Yhdysvaltojen dollaria EU:lle ja allekirjoittajavaltioille laittoman savukekaupan torjumiseksi;

H.  ottaa huomioon, että PMI-yhtiön kanssa tehty sopimus umpeutuu heinäkuussa 2016, joten sopimuspuolten on tavattava pian selvittääkseen, olisiko yhteistyösopimuksen voimassaoloa jatkettava;

1.  on tyytyväinen komission kertomukseen sen suorittamasta PMI-tupakkasopimuksen arvioinnista;

2.  panee merkille, että komission kertomuksen mukaan EU:n markkinoilla on suuria määriä salakuljetettuja tuotteita ja tuotemerkittömien savukkeiden (nk. cheap whites) takavarikoinnit ovat lisääntyneet jyrkästi; tekee sen johtopäätöksen, että PMI-sopimuksella ei ole ollut myönteisiä vaikutuksia kansanterveyteen;

3.  kiinnittää huomiota komission kertomuksessa esitettyyn toteamukseen, että oikeudellisesti sitovat ja valvottavissa olevat välineet ovat tehokkain keino varmistaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan huomattava väheneminen, edellyttäen että niiden täytäntöönpanoa valvotaan tiukasti;

4.  palauttaa mieliin, että kuten komission kertomuksessa todetaan, tupakkatuotedirektiivissä säädetään jo tupakkayhtiöiden oikeudellisesta velvoitteesta ottaa käyttöön ja pitää toiminnassa jäljitysjärjestelmä, joka tulee voimaan viimeistään vuonna 2019, ja että tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen vuonna 2015 tehdyssä lisäpöytäkirjassa on samankaltainen yleinen velvoite, joka tulee todennäköisesti voimaan vuonna 2022 tai 2023;

5.  korostaa, että tupakkateollisuuden kanssa tehtyjen sopimusten mahdollista jatkamista harkittaessa ainoana ohjenuorana pitäisi olla kansanterveyteen liittyvät huolenaiheet ja että komission ja jäsenvaltioiden saamat huomattavat vuosimaksut tupakkateollisuudelta tupakkatuotteiden väärentämisen torjumiseen, eivät saisi millään tavalla vaikuttaa tätä asiaa koskevaan päätöksentekoon;

6.  kantaa suurta huolta siitä, että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) talousarviota rahoitetaan osaksi tupakkateollisuuden vuosittaisilla maksuilla, kuten tupakkasopimuksissa mainitaan, koska tämä saattaa johtaa tiettyihin eturistiriitoihin;

7.  muistuttaa, että komission ja tupakkateollisuuden salaiset ja epäviralliset neuvottelut PMI-sopimuksen lähestyvän umpeutumisen edellä ovat komission puheenjohtaja Junckerin ja varapuheenjohtaja Timmermansin julistamien avoimuutta koskevien tavoitteiden vastaisia;

8.  painottaa, että tupakkasopimukset ovat ristiriidassa seuraavien määräysten kanssa: WHO:n puitesopimuksen 5 artiklan 3 kohta, jonka mukaan sopimuspuolien on suojeltava terveydenhuoltopolitiikkaansa tupakkateollisuuden kaupallisten ja muiden etujen tavoittelulta, sekä tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan 8 artiklan 12 kohta, jonka mukaan sopimuspuolille määrättyjen velvoitteiden täyttämisen ei pidä olla tupakkateollisuuden vastuulla eikä niitä saa delegoida tälle;

9.  painottaa, että komission olisi keskityttävä kansainvälisiin ja unionin lainsäädäntövälineisiin savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjunnassa;

10.  pyytää komissiota asettamaan etusijalle vuonna 2014 annetun tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n pöytäkirjan yhteiskäytön, sillä pöytäkirjan nojalla käyttöönotetut paikannus- ja jäljitysmääräykset ja lainvalvontaa helpottavat turvallisuusmääräykset ovat parhaita keinoja tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumisessa EU:ssa, kuten komission kertomuksessa todetaan;

11.  pyytää komissiota lopettamaan kaiken yhteydenpidon PMI-yhtiön ja muiden tupakkatuotteiden valmistajien kanssa mahdollisesta tupakkasopimusten jatkamisesta ja pidättäytymään kaikista tämänkaltaisista sopimuksista myös jatkossa;

12.  pyytää komissiota, ettei se salli neuvottelujen aloittamista PMI-yhtiön tai muiden tupakkatuotteiden valmistajien kanssa mahdollisesta tupakkasopimusten jatkamisesta ja että se pidättäytyy kaikista tämänkaltaisista sopimuksista myös jatkossa;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö