Procedūra : 2016/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0311/2016

Pateikti tekstai :

B8-0311/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 410kWORD 75k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ir B8-0115/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu (COM(2007) 0027),

–  atsižvelgdamas 2003 m. į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. Pasaulio sveikatos organizacijos priimtą Europos strategiją dėl metimo rūkyti politikos,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos priimtas politikos rekomendacijas dėl apsaugos nuo pasyvaus rūkymo,

–  atsižvelgdamas į šiuo metu galiojančius keturis valstybių narių bei ES ir atitinkamai „Philip Morris International“ (PMI), „Japan Tobacco International“ (JTI), „Imperial Tobacco Limited“ (ITL) ir „British American Tobacco“ (BAT) bendradarbiavimo susitarimus,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (Tabako gaminių direktyvą),

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“, susijusį su galimu sprendimu pradėti Europos Sąjungos ir tabako pramonės subjektų derybas (SWD(2016) 0044),

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimo su PMI) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ir O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais, ypač dėl kontrabandinių ir suklastotų cigarečių kontrabandos, kasmet ES ir jos valstybės narės praranda daugiau kaip 10 mlrd. EUR pajamų (iš muitų, PVM ir akcizų);

B.  kadangi tabako kontrabanda yra sunkus nusikaltimas, kuris prisideda prie kitos tarptautinės organizuotos nusikalstamos veiklos, įskaitant neteisėtą žmonių, narkotikų ir ginklų gabenimą ir prekybą, finansavimo;

C.  kadangi su tabako gaminiais susijęs sukčiavimas yra visuomenės sveikatos problema, kuri kelia netgi didesnį pavojų sveikatai nei nesuklastotos cigaretės; kadangi, kai neteisėtai gaminamos ir įvežamos suklastotos cigaretės, sudedamosios dalys nėra žinomos;

D.  kadangi su tabako gaminiais susijęs sukčiavimas kenkia kovos su rūkymu politikai ir skatina rūkymo epidemiją, nes suteikia didesnes galimybes įsigyti (dažnai pigesnių) tabako gaminių, ypač jaunimui ir mažas pajamas gaunančioms grupėms;

E.  kadangi kasmet nuo rūkymo per anksti miršta 700 000 ES piliečių;

F.  kadangi, siekdamos spręsti kontrabandos ir suklastotų cigarečių problemą, ES ir valstybės narės (išskyrus Švediją susitarimų su BAT ir ITL atveju) pasirašė teisiškai privalomus susitarimus su „Philip Morris International“ (2004 m.), „Japan Tobacco International“ (2007 m.), „British American Tobacco“ (2010 m.) ir „Imperial Tobacco Limited“ (2010 m.);

G.  kadangi pagal šiuos susitarimus bendrovės įsipareigojo ES ir pasirašiusioms valstybėms sumokėti bendrą iš viso 2,15 milijardo JAV dolerių sumą, kad būtų kovojama su neteisėta prekyba cigaretėmis;

H.  kadangi susitarimas su PMI baigs galioti 2016 m. liepos mėn., todėl susitarimo šalys turi netrukus susitikti ir išsiaiškinti, ar bendradarbiavimo susitarimo galiojimą reikėtų pratęsti;

1.  palankiai vertina Komisijos ataskaitą apie atliktą susitarimo su tabako bendrove PMI vertinimą;

2.  pažymi, kad Komisijos ataskaitoje nurodomi dideli ES rinkoje esantys kontrabandos kiekiai ir labai išaugę konfiskuotų pigių baltų cigarečių kiekiai, ir daro išvadą, kad susitarimas su PMI nepadarė jokio teigiamo poveikio visuomenės sveikatai;

3.  atkreipia dėmesį į teiginį Komisijos ataskaitoje, kad teisiškai privalomos ir vykdytinos priemonės, jeigu patikimai užtikrinamas teisės aktų vykdymas, yra veiksmingiausias būdas užtikrinti, kad neteisėta prekyba tabako gaminiais gerokai sumažėtų;

4.  primena, kad, kaip minima Komisijos ataskaitoje, Tabako gaminių direktyvoje jau nustatytas ne vėliau kaip 2019 m. įsigaliosiantis teisinis reikalavimas tabako bendrovėms įdiegti ir taikyti stebėjimo ir sekimo sistemą ir kad 2015 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokole numatytas panašus visuotinis reikalavimas, kuris greičiausiai įsigalios 2022 arba 2023 m.;

5.  pabrėžia, kad vienintelis veiksnys, kuriuo reiktų vadovautis svarstant dėl galimo susitarimų su tabako pramonės subjektais galiojimo pratęsimo, turėtų būti visuomenės sveikatos sumetimai ir kad tai, jog Komisija ir valstybės narės gauna didelius metinius mokėjimus iš tabako pramonės subjektų už kovą su jų cigarečių klastojimu, neturėtų jokiu būdu paveikti sprendimų šiuo klausimu priėmimo;

6.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) biudžetas yra iš dalies finansuojamas metiniais tabako pramonės subjektų mokėjimais, kaip minima susitarimuose su tabako bendrovėmis, nes dėl to gali kilti tam tikras interesų konfliktas;

7.  primena, kad slaptos ir neoficialios Komisijos ir tabako pramonės subjektų derybos atsižvelgiant į tai, kad netrukus pasibaigs susitarimo su PMI galiojimas, neatitinka skaidrumo tikslų, kuriuos skelbia Komisijos pirmininkas J. C. Juncker ir jo pavaduotojas F. Timmermans;

8.  pabrėžia, kad susitarimai su tabako bendrovėmis neatitinka Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindų konvencijos 5 straipsnio 3 dalies, kurioje teigiama, kad konvencijos šalys imasi veiksmų, kad apsaugotų savo visuomenės sveikatos politiką nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų, ir Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo 8 straipsnio 12 dalies, kurioje teigiama, kad protokolo šaliai paskirtų įpareigojimų tabako pramonės subjektai nevykdo ir kad jiems negalima pavesti jų vykdyti;

9.  pabrėžia, kad Komisija turėtų skirti daugiau dėmesio Europos ir tarptautinėms teisėkūros priemonėms, siekiant kovoti su suklastotomis ir kontrabandinėmis cigaretėmis;

10.  prašo Komisijos teikti pirmenybę bendram 2014 m. Tabako gaminių direktyvos ir Pasaulio sveikatos organizacijos protokolo įgyvendinimui, nes juose nustatytos stebėjimo ir sekimo nuostatos, jais įvedamos saugumo priemonės, padedančios užtikrinti, kad teisės aktai būtų vykdomi, ir jie yra geriausios priemonės siekiant kovoti su neteisėta prekyba ES, kaip teigiama Komisijos ataskaitoje;

11.  prašo Komisijos nebepalaikyti jokių tolesnių ryšių su PMI ir kitais tabako gamintojais dėl galimo susitarimų su tabako bendrovėmis pratęsimo ir daugiau nebesudaryti tokios rūšies susitarimų;

12.  ragina Tarybą neleisti pradėti derybų su PMI ir kitais tabako gamintojais dėl galimo susitarimų su tabako bendrovėmis pratęsimo ir ragina ją daugiau nebesudaryti tokios rūšies susitarimų;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika