Procedūra : 2016/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0311/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0311/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 484kWORD 73k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 un B8-0115/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī” (COM(2007)0027),

–  ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2003. gada Pamatkonvenciju par tabakas kontroli,

–  ņemot vērā PVO 2004. gada Eiropas stratēģiju attiecībā uz smēķēšanas atmešanas politiku,

–  ņemot vērā PVO 2007. gadā pieņemtos politikas ieteikumus par aizsardzību pret pakļaušanu pasīvajai smēķēšanai,

–  ņemot vērā pašlaik spēkā esošos četrus sadarbības nolīgumus starp dalībvalstīm un ES, no vienas puses, un attiecīgi Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) un British American Tobacco (BAT), no otras puses,

–  ņemot vērā PVO Pamatkonvenciju par tabakas kontroli un Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (Tabakas izstrādājumu direktīva),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Tehniskais izvērtējums attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm”, kas attiecas uz iespējamu lēmumu sākt sarunas starp Eiropas Savienību un tabakas nozares pārstāvjiem (SWD(2016)0044),

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 un O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā tabakas izstrādājumu, it īpaši kontrabandas un viltotu cigarešu, nelikumīga tirdzniecība ES un tās dalībvalstīm ik gadu rada ieņēmumu zaudējumus (neiekasēto muitas nodevu, PVN un akcīzes nodokļa veidā) vairāk nekā EUR 10 miljardu apmērā;

B.  tā kā tabakas kontrabanda ir smags noziegums, kas palīdz finansēt starptautiskās organizētās noziedzības grupējumu citas darbības, tostarp cilvēku tirdzniecību un narkotiku un ieroču nelikumīgu tirdzniecību;

C.  tā kā tabakas izstrādājumu viltošana ir sabiedrības veselības problēma, kas veselībai rada vēl lielāku apdraudējumu nekā īstās cigaretes; tā kā viltotās cigaretes tiek ražotas un ievestas nelikumīgi, tajās izmantotās sastāvdaļas nav zināmas;

D.  tā kā tabakas izstrādājumu viltošana apdraud pretsmēķēšanas politiku, veicinot masveidīgu šo izstrādājumu lietošanu, jo tiek atvieglota to pieejamība (nereti par zemākām cenām), it īpaši jauniešiem un iedzīvotāju grupām ar zemiem ienākumiem;

E.  tā kā katru gadu no smēķēšanas pāragri mirst 700 000 ES iedzīvotāju;

F.  tā kā, lai risinātu kontrabandas un viltoto cigarešu problēmu, ES un tās dalībvalstis (izņemot Zviedriju nolīgumu ar British American Tobacco un Imperial Tobacco Limited gadījumā) ir parakstījušas juridiski saistošus nolīgumus ar Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI) un Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010. gadā);

G.  tā kā saskaņā ar šiem nolīgumiem minētie uzņēmumi ir apņēmušies ES un parakstītājām valstīm kopā izmaksāt USD 2,15 miljardus nelikumīgas cigarešu tirdzniecības apkarošanai;

H.  tā kā nolīguma ar PMI termiņš izbeidzas 2016. gada jūlijā un tāpēc pusēm drīz būtu jātiekas, lai apspriestu, pagarināt vai ne sadarbības nolīguma termiņu,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par izvērtējumu, ko tā veikusi attiecībā uz nolīgumu par tabakas izstrādājumiem, kurš noslēgts ar PMI;

2.  atzīmē, ka Komisijas ziņojumā norādīts uz kontrabandas preču lielo daudzumu ES tirgū un uz t. s. „lēto balto” cigarešu (cheap whites) konfiscētā apjoma straujo pieaugumu, un secina, ka PMI nolīgumam nav bijis labvēlīgas ietekmes uz publisko veselību;

3.  uzsver Komisijas ziņojumā pausto apgalvojumu, ka juridiski saistoši un izpildāmi instrumenti apvienojumā ar tiesību aktu stingru īstenošanas nodrošināšanu, ir visefektīvākie, lai būtiski mazinātu tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību;

4.  atgādina, ka saskaņā ar Komisijas ziņojumu Tabakas izstrādājumu direktīva jau paredz juridisku prasību tabakas izstrādājumu ražotājiem ieviest un uzturēt izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmu, kas stāsies spēkā ne vēlāk kā 2019. gadā, un ka 2015. gada Protokols PVO Pamatkonvencijai par tabakas kontroli paredz līdzīgu vispārēju prasību, kura, visticamāk, stāsies spēkā 2022. vai 2023. gadā;

5.  uzsver, ka vienīgajam faktoram, pēc kura būtu jāvadās, apsverot iespēju pagarināt nolīgumus ar tabakas nozares pārstāvjiem, ir ar veselību saistīti apsvērumi un ka tam, ka Komisija un dalībvalstis no tabakas izstrādājumu ražotājiem saņem ievērojamus ikgadējos maksājumus cīņai pret to cigarešu viltošanu, nekādi nevajadzētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu šajā jomā;

6.  pauž nopietnas bažas par to, ka saskaņā ar tabakas nolīgumiem Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) budžetu daļēji finansē ar ikgadējiem tabakas nozares maksājumiem, jo tas var radīt zināmu interešu konfliktu;

7.  atgādina, ka, ņemot vērā gaidāmo PMI nolīguma termiņa izbeigšanos, slepenās un neoficiālās sarunas starp Komisiju un tabakas nozares pārstāvjiem ir pretrunā priekšsēdētāja Ž. K. Junkera un priekšsēdētāja vietnieka F. Timmermansa pasludinātajiem pārredzamības mērķiem;

8.  uzsver, ka minētie tabakas nolīgumi ir pretrunā PVO Pamatkonvencijas 5. panta 3. punktam, kas paredz, ka pusēm jāraugās, lai tabakas nozares komerciālās un cita veida intereses nelabvēlīgi neietekmētu veselības politikas nostādnes, kā arī pretrunā Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu 8. panta 12. punktam, kurā noteikts, ka līgumslēdzējai pusei uzticētos pienākumus neveic tabakas nozares pārstāvji un tos nedeleģē šīs nozares pārstāvjiem;

9.  uzsver — lai apkarotu cigarešu viltošanu un kontrabandu, Komisijai galvenā uzmanība būtu jāvelta Eiropas un starptautiska līmeņa likumdošanas instrumentiem;

10.  prasa Komisijai par prioritāti noteikt to, ka kombinēti jāizmanto 2014. gada Tabakas izstrādājumu direktīva un PVO Protokols — vislabākie instrumenti nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai ES, kuri paredz noteikumus par izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmu un ar kuriem tiek ieviesti aizsardzības elementi, kas atvieglo tiesību aktu īstenošanas nodrošināšanu, kā noteikts Komisijas ziņojumā;

11.  prasa Komisijai nekavējoties izbeigt jebkādus kontaktus ar PMI un citiem tabakas izstrādājumu ražotājiem par iespējamu tabakas nolīgumu termiņa pagarināšanu un vispār atturēties no jebkādu šāda veida nolīgumu turpmākas noslēgšanas;

12.  aicina Padomi nepiešķirt atļauju sarunu sākšanai ar PMI un citiem tabakas izstrādājumu ražotājiem par iespējamu tabakas nolīgumu termiņa pagarināšanu un vispār atturēties no jebkādu šāda veida nolīgumu turpmākas noslēgšanas;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika