Proċedura : 2016/2555(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0311/2016

Testi mressqa :

B8-0311/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 09/03/2016 - 11.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :


MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 415kWORD 76k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 u B8-0115/2016

skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar il-Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI)  (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI)  (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni "Lejn Ewropa ħielsa mid-dħaħen tat-tabakk: għażliet politiċi fuq livell tal-UE" (COM(2007)0027),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Qafas tal-2003 tad-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk (FCTC),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea tad-WHO tal-2004 dwar il-Politika għall-Waqfien mit-Tipjip,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tad-WHO għall-politiki tal-2007 dwar il-ħarsien mill-esponiment għad-duħħan passiv tat-tabakk,

–  wara li kkunsidra l-erba' ftehimiet ta' kooperazzjoni bħalissa fis-seħħ bejn l-Istati Membri u l-UE, u Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) u British American Tobacco (BAT) rispettivament,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk u l-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - Valutazzjoni teknika tal-esperjenza miksuba mill-Ftehim Kontra l-Kuntrabandu u Kontra l-Falsifikazzjoni u r-Rilaxx Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2004 bejn Philip Morris International u kumpaniji affiljati, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha li jikkonċerna deċiżjoni possibbli dwar il-ftuħ tan-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-industrija tat-Tabakk (SWD(2016)0044) ,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kummissjoni dwar il-ftehim dwar it-tabakk (ftehim PMI) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 u O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-kummerċ illeċitu ta' prodotti tat-tabakk, u b'mod partikolari l-kuntrabandu ta' sigaretti bil-kuntrabandu u ffalsifikati, jikkawża telf fid-dħul għall-UE u l-Istati Membri tagħha (f'termini ta' dwana, VAT u dazji tas-sisa) ta' aktar minn EUR 10 biljun fis-sena;

B.  billi l-kuntrabandu tat-tabakk huwa reat serju li jikkontribwixxi biex jiffinanzja attivitajiet oħra ta' kriminalità organizzata internazzjonali, inkluż it-traffikar tal-persuni, tad-drogi u tal-armi;

C.  billi l-frodi tat-tabakk hija tħassib dwar is-saħħa pubblika li tirrappreżenta riskju akbar għas-saħħa mis-sigaretti ġenwini: billi, minħabba li s-sigaretti ffalsifikati huma mmanifatturati u impurtati illegalment, l-ingredjenti użati ma jkunux magħrufa;

D.  billi l-frodi tat-tabakk iddgħajjef il-politiki kontra t-tipjip, b'hekk tinkoraġġixxi l-epidemija tat-tabakk, billi żżid l-aċċess għal prodotti tat-tabakk (ta' spiss irħas), speċjalment għaż-żgħażagħ u gruppi bi dħul baxx;

E.  billi, kull sena, 700 000 ċittadin tal-UE jmutu qabel iż-żmien minħabba t-tipjip;

F.  billi, sabiex tiġi indirizzata l-problema tas-sigaretti bil-kuntrabandu u ffalsifikati, l-UE u l-Istati Membri (bl-eċċezzjoni tal-Iżvezja fil-każ tal-Ftehimiet BAT u ITL) iffirmaw ftehimiet legalment vinkolanti ma' Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) u Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

G.  billi permezz ta' dawn il-ftehimiet il-kumpaniji impenjaw ruħhom li jħallsu total kollettiv ta' USD 2.15 biljun lill-UE u lill-istati firmatarji biex jiġġieldu l-kummerċ illeċitu fis-sigaretti;

H.  billi l-ftehim mal-PMI se jiskadi f'Lulju 2016 u jeħtieġ lill-partijiet jiltaqgħu malajr bl-għan li jesploraw jekk il-ftehim ta' kooperazzjoni għandux jiġi estiż;

1.  Jilqa' r-rapport tal-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni tagħha tal-ftehim dwar it-tabakk tal-PMI;

2.  Jinnota li r-rapport tal-Kummissjoni jindika l-ammonti kbar ta' kuntrabandu preżenti fis-suq tal-UE u ż-żieda qawwija fi qbid ta' "cheap whites", u jikkonkludi li ma kien hemm ebda effett pożittiv fuq is-saħħa pubblika li jirriżulta mill-ftehim PMI;

3.  Jenfasizza d-dikjarazzjoni fir-rapport tal-Kummissjoni li strumenti legalment vinkolanti u infurzabbli, jekk akkoppjati ma' infurzar qawwi tal-liġi, huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġi żgurat tnaqqis sinifikanti fil-kummerċ illegali ta' prodotti tat-tabakk;

4.  Ifakkar li, kif imsemmi fir-rapport tal-Kummissjoni, id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk diġà tistipula rekwiżit ġuridiku għal kumpaniji tat-tabakk biex jintroduċu u jżommu sistema ta' traċċar u rintraċċar, li se tidħol fis-seħħ fl-2019 l-aktar tard, u billi l-Protokoll tal-2015 għall-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk jipprovdi għal rekwiżit simili globali, li probabbilment se jsir effettiv fl-2022 jew l-2023;

5.  Jenfasizza li l-uniku fattur ta' gwida ewlieni meta tiġi kkunsidrata estensjoni possibbli ta' ftehimiet mal-industrija tat-tabakk għandhom ikunu kunsiderazzjonijiet ta' saħħa pubblika, u li l-fatt li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirċievu pagamenti annwali sinifikanti mill-industrija tat-tabakk biex tiġi miġġielda l-falsifikazzjoni tas-sigaretti tiegħu m'għandha bl-ebda mod tinfluwenza t-teħid ta' deċiżjonijiet f'dan ir-rigward;

6.  Jinsab imħasseb ħafna li l-baġit tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) hu parzjalment iffinanzjat mill-pagamenti annwali tal-industrija tat-tabakk, kif imsemmi fil-ftehimiet tat-tabakk, minħabba li dan jista' jwassal għal ċertu kunflitt ta' interess;

7.  Ifakkar li n-negozjati sigrieti u informali bejn il-Kummissjoni u l-industrija tat-tabakk fid-dawl tal-iskadenza imminenti tal-ftehim PMI jmorru kontra l-miri tat-trasparenza pproklamata mill-President Juncker u l-Viċi President Timmermans;

8.  Jenfasizza li l-ftehimiet dwar it-tabakk jmorru kontra l-Artikolu 5(3) tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO, li jiddikjara li l-Partijiet għandhom jaġixxu biex jipproteġu l-politiki tagħhom dwar is-saħħa pubblika minn interessi kummerċjali u interessi oħrajn tal-industrija tat-tabakk, kif ukoll l-Artikolu 8(12) tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk, li jiddikjara li l-obbligi assenjati lil Parti m'għandhomx jitwettqu jew jiġu delegati lill-industrija tat-tabakk;

9.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tiffoka fuq l-għodod leġiżlattivi Ewropej u internazzjonali sabiex tiġġieled kontra s-sigaretti ffalsifikati u bil-kuntrabandu;

10.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprijoritizza l-użu kkombinat tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk tal-2014 u l-Protokoll tad-WHO, li jipprevedu dispożizzjonijiet ta' traċċar u rintraċċar u jintroduċu karatteristiċi ta' sigurtà li jiffaċilitaw l-infurzar tal-liġi, u huma l-aħjar strumenti biex jiġi miġġieled il-kummerċ illegali fl-UE, kif iddikjarat fir-rapport tal-Kummissjoni;

11.  Jitlob lill-Kummissjoni twaqqaf kwalunkwe kuntatti ulterjuri ma' PMI jew manifatturi tat-tabakk oħrajn dwar estensjoni possibbli tal-ftehimiet dwar it-tabakk u jieqfu għalkollox minn kwalunkwe ftehimiet ulterjuri ta' dan it-tip;

12.  Jistieden lill-Kunsill ma jawtorizzax il-ftuħ tan-negozjati ma' PMI jew manifatturi tat-tabakk oħrajn dwar estensjoni possibbli tal-ftehimiet dwar it-tabakk u jieqfu għalkollox minn kwalunkwe ftehimiet ulterjuri ta' dan it-tip;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza