Propunere de rezoluţie - B8-0311/2016Propunere de rezoluţie
B8-0311/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI)

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 și B8-0115/2016
depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0311/2016
Texte depuse :
B8-0311/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0311/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI)

(2016/2555(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Către o Europă fără fum de tutun: opțiuni privind politicile comunitare (COM(2007)0027),

–  având în vedere Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 2003 privind controlul tutunului (CCCT),

–  având în vedere Strategia europeană a OMS pe 2004 privind politica de renunțare la fumat,

–  având în vedere recomandările de politică ale OMS din 2007 privind protecția împotriva fumatului pasiv,

–  având în vedere cele patru acorduri de cooperare aflate în vigoare în prezent între UE și statele sale membre și Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) și, respectiv, British American Tobacco (BAT),

–  având în vedere Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului și Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun,

–  având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE („Directiva privind produsele din tutun”),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea tehnică a experienței dobândite în urma încheierii Acordului privind lupta împotriva contrabandei și a contrafacerii, semnat la 9 iulie 2004 între Philip Morris International și afiliații săi, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de alta), referitor la o eventuală decizie privind deschiderea negocierilor dintre Uniunea Europeană și industria tutunului (SWD(2016)0044),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la Acordul privind tutunul (acordul PMI) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 și O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât comerțul ilicit cu produse din tutun, în special traficul cu țigări de contrabandă și cu țigări contrafăcute generează o reducere a veniturilor UE și ale statelor sale membre (taxe vamale, TVA și accize) de peste 10 miliarde EUR pe an;

B.  întrucât contrabanda cu produse din tutun constituie o infracțiune gravă, care contribuie la finanțarea altor activități ale criminalității organizate internaționale, inclusiv a traficului de ființe umane, droguri și arme;

C.  întrucât fraudele cu produse din tutun constituie o problemă în materie de sănătate publică, care reprezintă un risc pentru sănătate și mai ridicat decât țigările autentice; întrucât, dat fiind faptul că țigările contrafăcute sunt fabricate și importate în mod ilegal, nu se cunosc ingredientele folosite;

D.  întrucât fraudele cu produse din tutun subminează politicile de combatere a fumatului, alimentând astfel epidemia fumatului prin creșterea accesului la produse din tutun (deseori mai ieftine), în special pentru tineri și grupurile cu venituri scăzute;

E.  întrucât în fiecare an 700 000 de cetățeni ai UE decedează prematur din cauza fumatului;

F.  întrucât, pentru a soluționa problema țigărilor de contrabandă și a celor contrafăcute, UE și statele sale membre [cu excepția Suediei în cazul acordurilor cu British American Tobacco (BAT) și Imperial Tobacco Limited] au semnat acorduri cu caracter juridic obligatoriu cu Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) și Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

G.  întrucât, în temeiul acestor acorduri, societățile s-au angajat să efectueze în comun plata unei sume de 2,15 miliarde USD către UE și statele semnatare, în vederea combaterii comerțului ilegal cu țigări;

H.  întrucât Acordul cu PMI, care urmează să expire în iulie 2016, stabilește ca părțile să se reunească în curând pentru a analiza posibilitatea de a prelungi sau nu acordul de cooperare;

1.  salută raportul Comisiei în ceea ce privește evaluarea acordului PMI privind tutunul;

2.  ia act de faptul că raportul Comisiei menționează cantități importante de mărfuri de contrabandă prezente pe piața UE și creșterea semnificativă a confiscării de „țigări albe ieftine” și trage concluzia că acordul PMI nu a avut niciun efect pozitiv asupra sănătății publice;

3.  evidențiază declarația din raportul Comisiei potrivit căreia instrumentele cu caracter juridic obligatoriu și executoriu, însoțite de modalități robuste de asigurare a aplicării legii, sunt cele mai eficiente instrumente pentru a asigura reducerea semnificativă a comerțului ilegal cu produse din tutun;

4.  reamintește că, așa cum se menționează în raportul Comisiei, Directiva privind produsele din tutun prevede deja o cerință juridică potrivit căreia întreprinderile din domeniul tutunului trebuie să introducă și să mențină un sistem de identificare și trasabilitate, care să fie funcțional cel târziu în 2019, și că Protocolul la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului din 2015 prevede o cerință globală similară, susceptibilă să intre în vigoare în 2022 sau 2023;

5.  subliniază că unicul factor de orientare atunci când se ia în considerare o eventuală extindere a acordurilor cu industria tutunului ar trebui să fie sănătatea publică, iar faptul că Comisia și statele membre primesc anual sume importante din partea industriei tutunului pentru combaterea contrafacerii de țigări nu ar trebui să influențeze în niciun fel procesul decizional în acest domeniu;

6.  este profund îngrijorat de faptul că bugetul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este finanțat parțial din plățile anuale provenind din sectorul tutunului, astfel cum se menționează în acordurile privind produsele din tutun, deoarece acest lucru poate determina un anume conflict de interese;

7.  reamintește că negocierile secrete și informale dintre Comisie și industria tutunului, în contextul viitoarei expirări a acordului PMI, sunt contrare obiectivelor de transparență anunțate de Președintele Juncker și Vicepreședintele Timmermans;

8.  subliniază faptul că acordurile privind tutunul nu sunt conforme cu articolul 5 alineatul (3) din Convenția-cadru a OMS, care afirmă că părțile trebuie să asigure că politicile lor în materie de sănătate publică nu sunt influențate de interese comerciale și de alte interese ale industriei tutunului, și nici cu articolul 8 alineatul (12) din Protocolul pentru eliminare comerțului ilicit cu produse din tutun, care prevede ca obligațiile care revin unei părți să nu fie efectuate de industria tutunului sau să fie delegate acesteia;

9.  subliniază faptul că Comisia ar trebui să se concentreze asupra instrumentelor legislative europene și internaționale pentru a combate țigările contrafăcute și de contrabandă;

10.  solicită Comisiei să acorde prioritate utilizării combinate a Directivei privind produsele din tutun din 2014 și a Protocolului OMS, care prevăd măsuri de identificare și trasabilitate și introduc dispozitive de securitate care facilitează punerea în aplicare a legii și constituie cele mai bune instrumente de combatere a comerțului ilicit din UE, așa cum o subliniază raportul Comisiei;

11.  solicită Comisiei să întrerupă contactele cu PMI sau cu alți producători de tutun cu privire la eventuala extindere a acordurilor privind produsele din tutun și să se abțină de la încheia în viitor alte acorduri similare.

12.  invită Consiliul să nu autorizeze deschiderea de negocieri cu PMI sau alți producători de tutun cu privire la extinderea acordurilor privind produsele din tutun și să se abțină de la încheia în viitor alte acorduri similare;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.