Postopek : 2016/2555(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0311/2016

Predložena besedila :

B8-0311/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2016 - 11.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 328kWORD 76k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 in B8-0115/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o tobačnem sporazumu (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o tobačnem sporazumu (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“ (KOM(2007)0027),

–  ob upoštevanju Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za nadzor nad tobakom iz leta 2003,

–  ob upoštevanju evropske strategije WHO iz leta 2004 za ukrepe na področju odvajanja od kajenja,

–  ob upoštevanju priporočil WHO iz leta 2007 o politiki glede zaščite pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu iz okolja,

–  ob upoštevanju štirih veljavnih sporazumov o sodelovanju med državami članicami in EU ter družbami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) in British American Tobacco (BAT),

–  ob upoštevanju Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom in Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki,

–  ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (direktiva o tobačnih izdelkih),

–  ob upoštevanju v obliki delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (Tehnična ocena izkušenj, pridobljenih s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami, Unijo ter njenimi državami članicami), ki se nanaša na morebitno odločitev o začetku pogajanj med Evropsko unijo in tobačno industrijo (SWD(2016)0044),

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji o sporazumu o tobačnih izdelkih (sporazum z družbo PMI) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 in O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker nedovoljena trgovina s tobačnimi izdelki, zlasti tihotapljenje pristnih in ponarejenih cigaret, EU in njenim državam članicam povzroča izgubo prihodkov (pri carinah, DDV in trošarinah) v višini več kot 10 milijard EUR na leto;

B.  ker je tihotapljenje tobaka hudo kaznivo dejanje, ki prispeva k financiranju drugih mednarodnih dejavnosti organiziranega kriminala, tudi k trgovini z ljudmi, drogami in orožjem;

C.  ker goljufije na področju tobaka ogrožajo javno zdravje in pomenijo še večje tveganje za zdravje kot pristne cigarete; ker se ponarejene cigarete nezakonito proizvajajo in uvažajo, zato uporabljene sestavine niso znane;

D.  ker goljufije na področju tobaka spodkopavajo protikadilsko politiko ter z lajšanjem dostopa do (običajno cenejših) tobačnih izdelkov zlasti za mlade in skupine z nizkimi prihodki spodbujajo epidemijo tobaka;

E.  ker zaradi kajenja vsako leto prezgodaj umre 700.000 državljanov EU;

F.  ker so za ukrepanje v zvezi s problemom pretihotapljenih pristnih in ponarejenih cigaret EU in njene države članice (razen Švedske v primeru sporazumov z družbama BAT in ITL) podpisale pravno zavezujoče sporazume z družbami PMI (2004), JTI (2007), BAT (2010) in ITL (2010);

G.  ker so se družbe s temi sporazumi zavezale, da bodo EU in državam podpisnicam skupaj plačale 2,15 milijarde USD za boj proti nezakoniti trgovini s cigaretami;

H.  ker bo sporazum z družbo PMI prenehal veljati julija 2016, kar pomeni, da se bodo morale pogodbenice kmalu sestati in preučiti, ali ga je smiselno podaljšati;

1.  pozdravlja poročilo Komisije o oceni tobačnega sporazuma z družbo PMI;

2.  ugotavlja, da je iz poročila Komisije razvidno, da so na trgu EU prisotne velike količine pretihotapljenih cigaret in da se je znatno povečalo število zasegov cigaret brez blagovne znamke, ter na podlagi tega sklepa, da sporazum z družbo PMI ni imel nobenega pozitivnega učinka na javno zdravje;

3.  opozarja na izjavo v poročilu Komisije, da so pravno zavezujoči in izvršljivi instrumenti – skupaj s trdnim sistemom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj – najučinkovitejše orodje za občutno zmanjšanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki;

4.  želi spomniti, da je – kot je navedeno v poročilu Komisije – že v direktivi o tobačnih izdelkih določeno, da morajo tobačna podjetja vzpostaviti in vzdrževati sistem za prepoznavanje in sledenje, ki bo začel veljati najpozneje leta 2019, in da protokol k Okvirni konvenciji WHO za nadzor nad tobakom iz leta 2015 določa podobno zahtevo na svetovni ravni, ki naj bi začela veljati leta 2022 ali 2023;

5.  poudarja, da bi morali biti edini dejavniki pri odločanju o podaljšanju sporazumov s tobačno industrijo javnozdravstveni dejavniki in da dejstvo, da Komisija in države članice od tobačne industrije letno prejemajo precejšnje zneske za boj proti ponarejanju njenih cigaret, nikakor ne bi smelo vplivati na sprejemanje odločitev v zvezi s tem;

6.  je zelo zaskrbljen, ker se proračun Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) delno financira z letnimi plačili tobačne industrije, kot je navedeno v tobačnih sporazumih, to pa lahko vodi v določeno nasprotje interesov;

7.  opozarja, da so skrivna in neuradna pogajanja med Komisijo in tobačno industrijo v luči skorajšnjega prenehanja veljavnosti sporazuma z družbo PMI v nasprotju s cilji preglednosti, ki sta jih razglasila predsednik Juncker in podpredsednik Timmermans;

8.  poudarja, da so tobačni sporazumi v nasprotju s členom 5(3) Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom, ki določa, da morajo pogodbenice svoje javnozdravstvene politike ščititi pred komercialnimi in drugimi interesi tobačne industrije, in s členom 8(12) Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ki določa, da pogodbenica obveznosti, ki so ji naložene, ali njihovega izvajanja ne sme prenesti na tobačno industrijo;

9.  poudarja, da bi se morala Komisija osredotočiti na evropska in mednarodna zakonodajna orodja za boj proti ponarejanju in tihotapljenju cigaret;

10.  poziva Komisijo, naj da prednost skupnemu izvajanju direktive o tobačnih izdelkih iz leta 2014 in protokola WHO, saj vsebujeta določbe o prepoznavanju in sledenju ter uvajata varnostne elemente, ki bodo olajšali preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ter sta najboljša instrumente za boj proti nezakoniti trgovini v EU, kot je omenjeno v poročilu Komisije;

11.  zahteva, naj Komisija ustavi vse nadaljnje stike z družbo PMI ali drugimi proizvajalci tobačnih izdelkov v zvezi z morebitnim podaljšanjem tobačnih sporazumov, ter jo poziva, naj se v celoti odreče vsem nadaljnjim tovrstnim sporazumom;

12.  poziva Svet, naj ne odobri začetka pogajanj z družbo PMI ali drugimi proizvajalci tobačnih izdelkov v zvezi z morebitnim podaljšanjem tobačnih sporazumov, ter ga poziva, naj se v celoti odreče vsem nadaljnjim tovrstnim sporazumom;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov