Förfarande : 2016/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0311/2016

Ingivna texter :

B8-0311/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 263kWORD 63k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 och B8-0115/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om tobaksavtal (PMI-avtalet)  (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets resolution om tobaksavtal (PMI-avtalet)  (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

–  med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens grönbok Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (COM(2007)0027),

–  med beaktande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll från 2003 (FCTC),

–  med beaktande av WHO:s europeiska strategi för rökavvänjningsåtgärder från 2004,

–  med beaktande av WHO:s policyrekommendationer om skydd mot passiv rökning från 2007,

–  med beaktande av de fyra gällande samarbetsavtalen mellan medlemsstaterna och EU, å ena sidan, och Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) respektive British American Tobacco (BAT), å andra sidan,

–  med beaktande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (direktivet om tobaksvaror),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States, angående ett eventuellt beslut om att inleda förhandlingar mellan EU och tobaksindustrin (SWD(2016)0044),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 och O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Olaglig handel med tobaksvaror, i synnerhet smuggling och förfalskning av cigaretter, orsakar inkomstförluster för EU och medlemsstaterna (i förlorade tullavgifter och mervärdes- och punktskatter) på mer än 10 miljarder euro per år.

B.  Tobakssmuggling är ett allvarligt brott som bidrar till att finansiera annan internationell organiserad brottslighet, bland annat handel med människor, narkotika och vapen.

C.  Tobaksbedrägeri är ett problem för folkhälsan och utgör en ännu större hälsorisk än äkta cigaretter. Eftersom förfalskade cigaretter tillverkas och importeras illegalt är ingredienserna okända.

D.  Tobaksbedrägerier motverkar insatserna mot rökning och bidrar till den epidemiska utbredningen av tobakskonsumtionen genom att öka tillgången till (ofta billigare) tobaksvaror, särskilt för ungdomar och låginkomstgrupper.

E.  700 000 EU-medborgare dör i förtid varje år på grund av rökning.

F.  För att lösa problemet med smuggling och förfalskade cigaretter har EU och medlemsstaterna (med undantag av Sverige när det gäller avtalen med British American Tobacco och Imperial Tobacco Limited) undertecknat rättsligt bindande avtal med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) och Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010).

G.  Genom dessa avtal har bolagen åtagit sig att tillsammans betala sammanlagt 2,15 miljarder US-dollar till EU och de undertecknande staterna för att bekämpa den olagliga handeln med cigaretter.

H.  Avtalet med PMI löper ut i juli 2016, och parterna måste träffas snart för att diskutera huruvida samarbetssavtalet bör förlängas.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om bedömningen av tobaksavtalet med PMI.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i sin rapport anger att det finns stora mängder förfalskade tobaksprodukter på EU:s marknad och att beslagen av s.k. cheap whites har ökat kraftigt. Kommissionen drar slutsatsen att PMI-avtalet inte har haft några positiva effekter på folkhälsan.

3.  Europaparlamentet understryker slutsatsen i kommissionens rapport att rättsligt bindande och verkställbara instrument, i anslutning till en kraftfull tillämpning av lagen, är det mest effektiva sättet att säkerställa en betydande minskning av den olagliga handeln med tobaksvaror.

4.  Europaparlamentet upprepar det som nämns i kommissionens rapport, nämligen att direktivet om tobaksvaror redan omfattar ett rättsligt krav för tobaksbolagen att inrätta och driva ett system för identifiering och spårning, som ska börja tillämpas senast 2019. Protokollet från 2015 till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll omfattar ett likande globalt krav, som troligtvis kommer att träda i kraft 2022 eller 2023.

5.  Europaparlamentet betonar att hänsyn till folkhälsan bör vara den enda vägledande faktorn när man överväger en eventuell förlängning av avtal med tobaksindustrin. Det faktum att kommissionen och medlemsstaterna får betydande årliga bidrag från tobaksindustrin för att bekämpa förfalskning av industrins cigaretter bör inte ha något som helst inflytande på detta beslut.

6.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att budgeten för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) delvis finansieras med årliga bidrag från tobaksindustrin, vilket anges i tobaksavtalen, eftersom detta kan leda till vissa intressekonflikter.

7.  Europaparlamentet påpekar att de hemliga och informella förhandlingarna mellan kommissionen och tobaksindustrin i samband med att PMI-avtalet snart löper ut går stick i stäv med de öppenhetsmål som ordförande Juncker och vice ordförande Timmermans fastställt.

8.  Europaparlamentet betonar att tobaksavtalen står i motsättning till artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention, där det fastställs att parterna ska värna sin folkhälsopolitik från tobaksindustrins kommersiella eller andra egenintressen, och artikel 8.12 i protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, där det fastställs att uppgifter som ålagts en part inte ska utföras av eller delegeras till tobaksindustrin.

9.  Europaparlamentet betonar att kommissionen bör fokusera på de europeiska och internationella rättsliga instrumenten för att bekämpa förfalskning och smuggling av cigaretter.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera kombinerad användning av direktivet om tobaksprodukter från 2014 och WHO:s protokoll, som innehåller bestämmelser om identifiering och spårning och inför säkerhetsaspekter som underlättar brottsbekämpning. Enligt kommissionens rapport är dessa de två bästa instrumenten för att bekämpa olaglig handel i EU.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avbryta alla vidare kontakter med PMI eller andra tobakstillverkare angående eventuell förlängning av tobaksavtalen och att helt och hållet avstå från alla framtida avtal av denna typ.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte ge klartecken för att inleda förhandlingar med PMI eller andra tobakstillverkare angående eventuell förlängning av tobaksavtalen och att helt och hållet avstå från alla framtida avtal av denna typ.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy