Предложение за резолюция - B8-0312/2016Предложение за резолюция
B8-0312/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International)

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Барт Стас, Жозе Бове, Игор Шолтес, Бенедек Явор, Бронис Ропе от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0312/2016

Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0312/2016
Внесени текстове :
B8-0312/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0312/2016

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International)

(2016/2555(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и десет държави членки (Споразумението),

–  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО[1] (Директивата за тютюневите изделия);

–  като взе предвид Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна („РККТ на СЗО“),

–  като взе предвид Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, приет във връзка с РККТ на СЗО („Протокола“)

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 година относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите[2], своето решение от 29 април 2015 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции[3], и своята резолюция от ... март относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите,

–  като взе предвид Съобщение за печата на Омбудсмана 2/2015 от 5 октомври 2015 г., озаглавено „Европейската комисия не прилага в достатъчна степен правилата за прозрачност по отношение на лобирането във връзка с тютюневите изделия“,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 4 май 2015 г. за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до разпоредбите на Протокола, които попадат в обхвата на дял V от част III на Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2015)0193),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 4 май 2015 г. за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до разпоредбите на Протокола, които не попадат в обхвата на дял V от част III на Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2015)0194),

–  като взе предвид исканията, приети от Съвета на 24 февруари 2016 г., за съгласието на Парламента за двете решения на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2016 г., относно техническата оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2001 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки“ (SWD(2016)0044) („Оценката“),

–  като взе предвид въпроси с искане за устен отговор до Комисията относно споразумението за тютюна (Споразумение с PMI (Philip Morris International)) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B80111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 и O-000019 – B8-0115/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник,

A.  като има предвид, че както правната рамка по отношение на незаконната търговия с тютюневи изделия, така и нейните практически характеристики са се променили съществено в периода след подписването на Споразумението;

Б.  като има предвид, че Комисията пое ангажимент за ратифициране на Протокола с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, което е важна стъпка към укрепването на правната рамка за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия;

В.  като има предвид, че Комисията се е ангажирала да покани трети държави да ратифицират Протокола;

Г.  като има предвид, че Комисията ще поеме голям и ненужен риск за своята репутация с подновяването на Споразумението с PMI, като същевременно кани трети държави да ратифицират Протокола;

Д.  като има предвид, че Секретариатът на РККТ на СЗО заяви, че споразуменията с тютюневата промишленост, включително тези на ЕС и Интерпол, противоречат на РККТ на СЗО, тъй като те служат на производителите на тютюневи изделия и застрашават напредъка в контрола на тютюневите изделия[4];

1.  припомня, че през май 2015 г. Комисията обеща да предоставя своята оценка на Споразумението с PMI във възможно най-кратък срок; подчертава, че Комисията отложи публикуването на оценката няколко пъти и че накрая тя беше публикувана на 21 февруари 2016 г., един ден преди пленарното разискване в Парламента; твърдо счита, че такива закъснения при публикуването представляват сериозно неизпълнение на задълженията на Комисията за прозрачност, както по отношение на Парламента, така и по отношение на гражданите на ЕС; подчертава, че въз основа на настоящите данни и доказателства, няма достатъчно основание да се твърди, че споразумението е било успешно;

2.  приветства предложението на Комисията за ратифициране на Протокола, и нейния ангажимент да прикани държавите членки и трети страни да го ратифицират, но счита, че подновяването на Споразумението ще изпрати вредно и контрапродуктивно послание на трети страни, че ЕС се ангажира с неподходящи взаимодействия с тютюневата промишленост, въпреки че Протоколът ясно забранява такива взаимодействия;

3.  посочва, че в Насоките за прилагане на член 5.3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна се казва, че „има основен и непримирим конфликт между интересите на тютюневата промишленост и интересите на политиката в областта на общественото здраве“, и счита, че подновяването на Споразумението би било несъвместимо със задълженията на ЕС съгласно член 5.3;

4.  счита, че през 2004 г. Споразумението с PMI е било иновативен инструмент за справяне с незаконната търговия с тютюневи изделия, но подчертава, че както правната рамка по отношение на тази незаконна търговия, така и нейните практически характеристики вече са се променили съществено; следователно счита, че всички елементи, включени в Споразумението с PMI, понастоящем са обхванати от новата правна рамка, и подчертава, че Споразумението не засяга важни характеристики на незаконната търговия с тютюневи изделия към днешна дата, и по-специално високия дял, който сега в нея заемат т.нар. „illicit whites“; подчертава освен това, че контрабандата е международен проблем, докато Споразумението се отнася единствено за ЕС;

5.  заключава, че Споразумението с PMI не следва да бъде подновявано, продължавано или предоговаряно и настоятелно призовава Комисията да не прави това;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на Секретариата на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна.