Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0312/2016

Indgivne tekster :

B8-0312/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0082

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 259kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.740v01-00
 
B8-0312/2016

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 og B8-0115/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))


Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))  
B8-0312/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og 10 medlemsstater ("aftalen"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF(1) (tobaksvaredirektivet),

–  der henviser til WHO's rammekonvention om tobakskontrol ("FCTC"),

–  der henviser til protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, der er vedtaget i forbindelse med WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning ("protokollen"),

–  henviser til sine beslutninger af 11. marts 2015 om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — bekæmpelse af svig(2), og til sin beslutning af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III — Kommissionen og forvaltningsorganerne(3), og sin beslutning af ... marts 2016 om årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig,

–  der henviser til Ombudsmandens pressemeddelelse 12/2015 af 5. oktober 2015 om Kommissionens manglende åbenhed over for tobakslobbyvirksomhed;

–  der henviser til Kommissionens forslag af 4. maj 2015 til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2015)0193),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 4. maj 2015 til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som ikke henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2015)0194),

–  der henviser til de anmodninger, som Rådet vedtog den 24. februar 2016 for at få Parlamentets godkendelse af de to rådsafgørelser om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning,

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2016 om en teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater (SWD(2016)0044) ("vurderingen"),

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8 0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 og O-000019 – B8-0115/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at både den retlige ramme og de praktiske fremgangsmåder for den ulovlige handel med tobaksvarer har ændret sig betydeligt siden undertegnelsen af aftalen;

B.  der henviser til, at Kommissionen har givet tilsagn om at ratificere protokollen med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer, hvilket er et vigtigt skridt i retning af at styrke den retlige ramme for bekæmpelsen af ulovlig handel med tobaksvarer.

C.  der henviser til, at Kommissionen er begyndt at opfordre tredjelande til at ratificere protokollen;

D.  der henviser til, at Kommissionen ville løbe en stor og unødvendig omdømmemæssig risiko ved at forny aftalen med PMI, samtidig med at den opfordrer tredjelande til at ratificere protokollen

E.  der henviser til, at sekretariatet for WHO's tobakskonvention har udtalt, at aftalerne med tobaksindustrien, herunder dem, der er indgået af EU og Interpol, er i strid med WHO's tobakskonvention, da de gavner tobaksvirksomhederne og truer fremskridtene inden for bekæmpelse af tobaksrygning(4);

1.  minder om, at Kommissionen i maj 2015 lovede at fremlægge sin vurdering af aftalen med PMI så hurtigt som muligt; understreger, at Kommissionen flere gange udsatte offentliggørelsen af vurderingen, og at den endeligt blev offentliggjort den 21. februar 2016, dagen inden en drøftelse i plenarforsamlingen i Parlamentet; er af den faste overbevisning, at denne forsinkelse med offentliggørelsen er en alvorlig tilsidesættelse af Kommissionens forpligtelser vedrørende gennemsigtighed, både over for Parlamentet og EU-borgerne; understreger, at der på grundlag af de nuværende oplysninger og den foreliggende dokumentation ikke er tilstrækkelig grundlag for at hævde, at aftalen er en succes;

2.  bifalder Kommissionens forslag om at ratificere protokollen, og glæder sig over den bestræbelser på at få medlemsstaterne og tredjelande til at ratificere den, men mener, at en fornyelse af aftalen vil sende et skadeligt og uhensigtsmæssigt budskab til tredjelande om, at EU indgår i upassende interaktion med tobaksindustrien, selv om dette klart frarådes i protokollen;

3.  påpeger retningslinjerne for gennemførelsen af artikel 5.3 i WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, hvori det hedder, at "der er en grundlæggende og uforenelige konflikt mellem tobaksindustriens interesser og folkesundhedens interesse", og mener, at en fornyelse af aftalen ville være i strid med EU's forpligtelser i henhold til artikel 5.3;

4.  er af den opfattelse, at aftalen med PMI i 2004 var et innovativt redskab til at tackle den ulovlige tobakshandel, men understreger, at både den retlige ramme og de praktiske fremgangsmåder for ulovlig handel har ændret sig betydeligt siden; mener derfor, at alle de elementer, der er omfattet af aftalen med PMI nu er dækket af nye retlige rammer, og understreger, at aftalen ikke tager fat på vigtige fremgangsmåder i den ulovlige handel med tobaksprodukter i dag, navnlig den store andel af handel med smuglercigaretter; henviser endvidere til, at tobakssmugling er et internationalt anliggende, mens aftalen kun gælder for EU;

5.  konkluderer, at aftalen med PMI ikke bør fornys, forlænges eller genforhandles, og opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at gøre dette;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og sekretariatet for WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning.

 

(1)

EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0062.

(3)

Vedtagne tekster P8_TA(2015)0118.

(4)

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index3.html

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik