Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0312/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0312/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0082

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 73k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.740v01-00
 
B8-0312/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 και B8-0115/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP))


Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP))  
B8-0312/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International (PMI) και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και 10 κρατών μελών της («συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ(1) («οδηγία για τα προϊόντα καπνού» ή «ΟΠΚ»)·

–  έχοντας υπόψη σύμβαση πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού («ΣΠΕΚ του ΠΟΥ»),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού που εγκρίθηκε σε σχέση με τη ΣΠΕΚ του ΠΟΥ («πρωτόκολλο»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2013 όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης(2), την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί(3), και το ψήφισμά του της ... Μαρτίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2014 όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου 12/2015 του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 5ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «European Commission not transparent enough about tobacco lobbying» (Έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την άσκηση πιέσεων στον τομέα του καπνού),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2015, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2015)0193),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2015, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2015)0194),

–  έχοντας υπόψη τα αιτήματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2016, με τα οποία ζητείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τις δύο προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της (SWD(2016)0044) («αξιολόγηση»),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8 0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 και O-000019 – B8-0115/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και οι πρακτικές του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού έχουν αλλάξει σημαντικά από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί όσον αφορά την κύρωση του πρωτοκόλλου με στόχο την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να καλέσει τρίτες χώρες να κυρώσουν το πρωτόκολλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα εκτεθεί χωρίς λόγο σε έναν σημαντικό κίνδυνο δυσφήμισης, σε περίπτωση που ανανεώσει τη συμφωνία με την PMI ενώ παράλληλα καλεί τρίτες χώρες να κυρώσουν το πρωτόκολλο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γραμματεία της ΣΠΕΚ του ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι οι συμφωνίες με τη βιομηχανία καπνού, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών της ΕΕ και της Interpol, βρίσκονται σε αντίθεση με τη ΣΠΕΚ του ΠΟΥ, καθότι αποβαίνουν προς όφελος των εταιρειών καπνού και απειλούν την πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο του καπνού(4)·

1.  υπενθυμίζει ότι τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή υποσχέθηκε να παρουσιάσει την αξιολόγηση της συμφωνίας με την PMI το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι η Επιτροπή ανέβαλε αρκετές φορές τη δημοσίευση της αξιολόγησης, και ότι τελικά αυτή δημοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016, μία ημέρα πριν από συζήτηση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη σθεναρή πεποίθηση ότι η καθυστέρηση της δημοσίευσης συνιστά σοβαρή παράλειψη της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στον τομέα της διαφάνειας, τόσο έναντι του Κοινοβουλίου όσο και έναντι των πολιτών της ΕΕ· τονίζει ότι τα υφιστάμενα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία δεν παρέχουν επαρκή βάση για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η συμφωνία ήταν επιτυχής·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να κυρωθεί το πρωτόκολλο, καθώς και για τη δέσμευσή της να καλέσει τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες να το κυρώσουν, αλλά πιστεύει ότι η ανανέωση της συμφωνίας θα στείλει ένα αρνητικό και αντιπαραγωγικό μήνυμα στις τρίτες χώρες ότι η ΕΕ διατηρεί ανάρμοστες σχέσεις με την καπνοβιομηχανία, παρότι το πρωτόκολλο απαγορεύει ρητά τέτοιου είδους σχέσεις·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 5.3 της σύμβασης πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, «υπάρχει θεμελιώδης και ασυμβίβαστη αντίθεση μεταξύ των συμφερόντων της καπνοβιομηχανίας και των συμφερόντων της πολιτικής δημόσιας υγείας», και πιστεύει ότι η ανανέωση της συμφωνίας δεν θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 5.3·

4.  θεωρεί ότι, το 2004, η συμφωνία με την PMI ήταν ένα καινοτόμο εργαλείο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, αλλά τονίζει ότι τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και οι πρακτικές του εν λόγω παράνομου εμπορίου έχουν πλέον αλλάξει σημαντικά· θεωρεί συνεπώς ότι όλα τα στοιχεία που καλύπτονται από τη συμφωνία με την PMI περιλαμβάνονται πλέον στο νέο νομικό πλαίσιο, και τονίζει ότι η συμφωνία δεν αφορά ουσιώδη χαρακτηριστικά του παράνομου εμπορίου καπνού σήμερα, ιδίως το γεγονός ότι το εν λόγω εμπόριο αποτελείται πλέον σε σημαντικό βαθμό από «παράνομα λευκά» τσιγάρα· τονίζει, επιπλέον, ότι το λαθρεμπόριο αποτελεί διεθνές ζήτημα, ενώ η συμφωνία ισχύει μόνο για την ΕΕ·

5.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία με την PMI δεν θα πρέπει να ανανεωθεί, να παραταθεί ή να τεθεί υπό αναδιαπραγμάτευση, και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να μην προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στη Γραμματεία της σύμβασης πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.

(1)

ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0062.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0118.

(4)

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index3.html

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου