Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0312/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0312/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0082

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 256kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.740v01-00
 
B8-0312/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP))


Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP))  
B8-0312/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Philip Morris Internationalin (PMI) ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja 10 jäsenvaltion välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdyn salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisen sopimuksen ja yleisen vapautuksen (jäljempänä ’sopimus’),

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU(1) (nk. tupakkatuotedirektiivi),

–  ottaa huomioon tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),

–  ottaa huomioon tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi (jäljempänä ’lisäpöytäkirja’),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta(2) sekä 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot(3) sekä ... maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta,

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 5. lokakuuta 2015 julkaiseman lehdistötiedotteen 12/2015 komission puutteellisesta avoimuudesta tupakkateollisuuden lobbauksen suhteen,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (COM(2015)0193),

–  ottaa huomioon 4. toukokuuta 2015 annetun ehdotuksen neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (COM(2015)0194),

–  ottaa huomioon neuvoston 24. helmikuuta 2016 hyväksymät pyynnöt parlamentin hyväksynnän saamiseksi kahteen neuvoston päätökseen tupakoinnin torjuntaa koskevaan Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä,

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2016 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta ja yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia (SWD(2016)0044) (jäljempänä ’arviointi’),

–  ottaa huomioon komissiolle tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) esitetyt kysymykset (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B80111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ja O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että laitonta tupakkakauppaa koskeva oikeudellinen kehys ja käytännön ominaispiirteet ovat muuttuneet huomattavasti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;

B.  toteaa, että komissio on sitoutunut ratifioimaan pöytäkirjan torjuakseen laitonta tupakkatuotteiden kauppaa, mikä on suuri askel eteenpäin tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumista koskevan oikeudellisen kehyksen lujittamisessa;

C.  ottaa huomioon, että komissio on päättänyt kutsua kolmansia maita ratifioimaan pöytäkirjan;

D.  toteaa, että komissio saattaisi vaarantaa maineensa tarpeettomasti, jos se uusisi PMI‑sopimuksen samalla, kun se pyytää kolmansia maita ratifioimaan pöytäkirjan;

E.  ottaa huomioon, että tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan WHO:n lisäpöytäkirjan sihteeristö on todennut, että tupakkateollisuuden kanssa tehdyt sopimukset, myös EU:n ja Interpolin tekemät, ovat ristiriidassa WHO:n lisäpöytäkirjan kanssa, koska ne palvelevat tupakkayhtiöiden etuja ja vaarantavat tupakoinnin torjunnassa edistymisen(4);

1.  muistuttaa, että toukokuussa 2015 komissio lupasi antaa arvionsa PMI-sopimuksesta mahdollisimman pikaisesti; korostaa, että komissio siirsi arvion julkaisua useita kertoja ja että se julkaistiin vasta 21. helmikuuta 2016, päivää ennen sen täysistuntokäsittelyä parlamentissa; katsoo ilman muuta, että julkaisemisen viivästyminen tällä tavalla merkitsee komission avoimuusvelvoitteiden vakavaa laiminlyöntiä sekä parlamenttia että EU:n kansalaisia kohtaan; korostaa, että saatavilla oleviin tietoihin ja näyttöihin perustuen sopimusta ei voida millään perusteilla väittää onnistuneeksi;

2.  pitää myönteisenä komission ehdotusta pöytäkirjan ratifioimiseksi ja sen pyrkimystä pyytää jäsenvaltioita ja kolmansia maita ratifioimaan se, mutta katsoo, että sopimuksen uudistamisella lähetettäisiin vahingollinen ja haitallinen viesti, että EU:lla on sopimattomia yhteyksiä tupakkateollisuuteen, vaikka pöytäkirjassa nimenomaisesti kielletään kyseiset yhteydet;

3.  huomauttaa, että tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 5 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa koskevissa ohjeissa todetaan, että tupakkateollisuuden etujen ja kansanterveyspolitiikan etujen välillä on perustavanlaatuinen ja sovittamaton ristiriita, ja katsoo, että sopimuksen uusiminen olisi 5 artiklan 3 kohdan mukaisten EU:n velvoitteiden vastaista;

4.  katsoo, että vuonna 2004 PMI-sopimus oli innovatiivinen väline laittoman tupakkakaupan torjunnassa, mutta korostaa, että kyseisen laittoman kaupan oikeudellinen kehys ja käytännön ominaispiirteet ovat muuttuneet huomattavasti; katsoo siksi, että kaikki PMI-sopimuksen kattamat asiat kuuluvat nykyisin uuden oikeudellisen kehyksen piiriin, ja korostaa, että sopimuksessa ei käsitellä laittoman tupakkakaupan tärkeitä nykyisiä ominaispiirteitä eikä erityisesti asianmukaisia veroja maksamatta myytyjen savukkeiden kaupan suurta osuutta; korostaa lisäksi että vaikka salakuljetus on kansainvälistä liiketoimintaa, sopimus koskee ainoastaan EU:ta;

5.  toteaa päätteeksi, että PMI-sopimusta ei pitäisi uusia, jatkaa tai neuvotella uudelleen, ja kehottaa komissiota olemaan toimimatta kyseisellä tavalla;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen sihteeristölle.

(1)

EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0062.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0118.

(4)

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index3.html

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö