Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0312/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0312/2016

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“)

  2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

  pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ir B8-0115/2016
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

  Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0312/2016

  Procedūra : 2016/2555(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0312/2016
  Pateikti tekstai :
  B8-0312/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0312/2016

  Europos Parlamento rezoliucija dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“)

  (2016/2555(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ (toliau – PMI) bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei 10 valstybių narių susitarimą dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu (toliau – Susitarimas) ir bendrąjį pareiškimą,

  –  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB[1] (Tabako gaminių direktyvą),

  –  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją,

  –  atsižvelgdamas į Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, priimtą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (toliau – Protokolas),

  –  atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl 2013 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“[2], savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos[3] ir į savo 2016 m. kovo mėn. ... d. rezoliuciją dėl 2014 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“,

  –  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2015 m. spalio 5 d. pranešimą spaudai Nr. 12/2015 „Europos Komisijos politika dėl lobizmo tabako srityje nėra pakankamai skaidri“ (angl. European Commission not transparent enough about tobacco lobbying),

  –  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, atsižvelgiant į Protokolo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis (COM(2015) 0193),

  –  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, atsižvelgiant į Protokolo nuostatas, kurioms netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis (COM(2015) 0194),

  –  atsižvelgdamas į prašymus, kuriuos 2016 m. vasario 24 d. priėmė Taryba, dėl Parlamento pritarimo dviem Tarybos sprendimams dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ (SWD(2016) 0044) (toliau – vertinimas),

  –  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimo su PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8 0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ir O-000019 – B8-0115/2016),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi nuo susitarimo pasirašymo neteisėta prekyba tabako gaminiais pasikeitė iš esmės tiek teisinio pagrindo, tiek praktinių aspektų atžvilgiu;

  B.  kadangi Komisija įsipareigojo ratifikuoti Protokolą, siekiant kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais, o tai yra svarbus žingsnis stiprinant kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais teisinę sistemą;

  C.  kadangi Komisija įsipareigojo pakviesti trečiąsias šalis ratifikuoti Protokolą;

  D.  kadangi atnaujinus susitarimą su PMI ir kviečiant trečiąsias šalis ratifikuoti Protokolo kiltų didelė ir nereikalinga rizika Komisijos reputacijai;

  E.  kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriatas yra pareiškęs, kad susitarimai su tabako pramonės subjektais, įskaitant ES ir Interpolo sudarytus susitarimus, prieštarauja Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijai, nes jie tenkina tabako bendrovių interesus ir kelia grėsmę tabako kontrolės pažangai[4];

  1.  primena, kad 2015 m. gegužės mėn. Komisija pažadėjo kuo greičiau pateikti susitarimo su PMI vertinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija kelis kartus nukėlė vertinimo paskelbimą ir kad galiausiai jis buvo paskelbtas 2016 m. vasario 21 d. – dieną prieš diskusiją plenariniame posėdyje Parlamente; tvirtai mano, kad toks vėlavimas jį paskelbti yra svarbus Komisijos pareigų užtikrinti skaidrumą Parlamentui ir ES piliečiams nevykdymo atvejis; pabrėžia, kad remiantis dabartiniais duomenimis ir įrodymais nėra pakankamo pagrindo teigti, kad susitarimas sėkmingas;

  2.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ratifikuoti Protokolą ir jos įsipareigojimą raginti valstybes nares ir trečiąsias šalis jį ratifikuoti, tačiau mano, kad susitarimo galiojimo atnaujinimas būtų neigiamą ir priešingą poveikį turintis ženklas trečiosioms šalims, kad ES palaiko nederamus ryšius su tabako pramonės subjektais, nors Protokole aiškiai draudžiami tokie ryšiai;

  3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 5 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo gairėse teigiama, kad esama esminio ir neišsprendžiamo konflikto tarp tabako pramonės subjektų interesų ir visuomenės sveikatos politikos subjektų interesų, ir mano, kad pagal 5 straipsnio 3 dalies nuostatas susitarimo galiojimo atnaujinimas būtų nesuderinamas su ES įsipareigojimais;

  4.  mano, kad 2004 m. susitarimas su PMI buvo naujoviška kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais priemonė, tačiau pabrėžia, kad neteisėta prekyba šiuo metu yra iš esmės pasikeitusi tiek teisinio pagrindo, tiek praktinių aspektų atžvilgiu; todėl mano, kad visi į susitarimą su PMI įtraukti elementai dabar yra įtraukti į naują teisinį pagrindą, ir pabrėžia, kad šiuo susitarimu nesprendžiamas svarbių aspektų, susijusių su esama neteisėta prekyba tabako gaminiais, klausimas, ypač susijęs su didele prekybos baltomis cigaretėmis dalimi; be to, pabrėžia, kad kontrabanda yra tarptautinio masto klausimas, o susitarimas taikomas tik ES;

  5.  mano, kad susitarimas su PMI neturėtų būti atnaujinamas, pratęsiamas arba neturėtų būti dėl jo iš naujo deramasi, ir primygtinai ragina Komisiją to nedaryti;

  6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriatui.