Postopek : 2016/2555(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0312/2016

Predložena besedila :

B8-0312/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2016 - 11.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0082

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 322kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.740v01-00
 
B8-0312/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 in B8-0115/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI) (2016/2555(RSP))


Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI) (2016/2555(RSP))  
B8-0312/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sporazuma o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in desetimi državami članicami (v nadaljnjem besedilu: sporazum),

–  ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES(1) (v nadaljnjem besedilu: direktiva o tobačnih izdelkih),

–  ob upoštevanju Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom,

–  ob upoštevanju Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, sprejetega v skladu z Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (v nadaljnjem besedilu: protokol),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o letnem poročilu za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam(2), svojega sklepa z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije(3) in svoje resolucije z dne ... marca 2016 o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam,

–  ob upoštevanju sporočila za javnost varuhinje človekovih pravic št. 12/2015 z dne 5. oktobra 2015 z naslovom European Commission not transparent enough about tobacco lobbying (Premalo preglednosti pri lobiranju v zvezi s tobakom v Evropski komisiji),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 4. maja 2015 za sklep Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe Protokola, ki spadajo pod naslov V dela III Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2015)0193),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 4. maja 2015 za sklep Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe Protokola, ki ne spadajo pod naslov V dela III Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2015)0194),

–  ob upoštevanju zahtev, sprejetih v Svetu 24. februarja 2016, naj Parlament odobri oba sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom v imenu Evropske unije,

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2016 z naslovom Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (Tehnična ocena izkušnje, pridobljene s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004 med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami) (SWD(2016)0044) (v nadaljnjem besedilu: ocena),

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji o sporazumu o tobačnih izdelkih (sporazum z družbo PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8 0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 in O-000019 – B8-0115/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so se pravni okvir na področju nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki in njene dejanske značilnosti od podpisa sporazuma precej spremenili;

B.  ker se je Komisija obvezala k ratifikaciji protokola, da bi se bojevala proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki, kar je pomemben korak h krepitvi pravnega okvira za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki;

C.  ker se je Komisija obvezala, da bo k ratifikaciji protokola povabila tretje države;

D.  ker bi Komisija po nepotrebnem hudo omajala svoj ugled, če bi obnovila sporazum z družbo PMI, tretje države pa povabila k podpisu protokola;

E.  ker so po navedbah sekretariata Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom sporazumi s tobačno industrijo, vključno s tistimi z EU in Interpolom, v nasprotju s to okvirno konvencijo, ker služijo interesom tobačnih družb in ogrožajo napredek na področju nadzora nad tobakom(4);

1.  opozarja, da je Komisija maja 2015 obljubila, da bo čim hitreje predstavila svojo oceno sporazuma z družbo PMI; poudarja, da je Komisija objavo ocene večkrat preložila in jo je končno objavila 21. februarja 2016, dan pred plenarno razpravo v Parlamentu; trdno verjame, da je Komisija s tako zapoznelo objavo resno kršila obveznost glede preglednosti do Parlamenta in državljanov EU; poudarja, da na podlagi sedanjih podatkov in dokazov ni trdne podlage za trditve, da je bil sporazum uspešen;

2.  pozdravlja predlog Komisije za ratifikacijo protokola in njeno zavezo, da bo k ratifikaciji povabila države članice in tretje države, vendar meni, da bi obnovitev sporazuma predstavljala škodljivo in kontraproduktivno sporočilo tretjim državam, da ima EU neprimerne stike s tobačno industrijo, čeprav jih protokol jasno prepoveduje;

3.  opozarja na besedilo izvedbenih smernic za člen 5.3 Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka, in sicer da obstaja med interesi tobačne industrije in interesi politike javnega zdravja temeljno in nepremostljivo nasprotje, in verjame, da obnovitev sporazuma ne bi bila združljiva z obvezami EU iz člena 5.3;

4.  meni, da je bil leta 2004 sporazum z družbo PMI inovativno orodje v boju proti nezakoniti trgovini s tobakom, vendar poudarja, da so se pravni okvir na področju te nezakonite trgovine in njene dejanske značilnosti do danes precej spremenili; zato meni, da so vsi elementi iz sporazuma z družbo PMI sedaj zajeti v nov zakonodajni okvir, in poudarja, da sporazum ne obravnava pomembnih značilnosti nezakonite trgovine s tobakom danes, zlasti ne velikega deleža, ki ga v njej danes predstavljajo cigarete brez blagovne znamke („illicit whites“); poleg tega poudarja, da je tihotapljenje mednarodni problem, medtem ko sporazum velja le za EU;

5.  zaključuje, da sporazuma z družbo PMI ne bi smeli obnoviti, podaljšati ali se o njem ponovno pogajati, ter odločno poziva Komisijo, naj tega ne stori;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter sekretariatu Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor tobaka.

(1)

UL L 127, 29.4.2014, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0062.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0118.

(4)

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index3.html

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov