Предложение за резолюция - B8-0313/2016Предложение за резолюция
B8-0313/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

внесено вследствие на въпроси за устен отговор B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Ришард Чарнецки от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0313/2016

Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0313/2016
Внесени текстове :
B8-0313/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0313/2016

Резолюция на Европейския парламент относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението

(2016/2555(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки,

–  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО[1],

–  като взе предвид Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, приет по време на петата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна с Решение FCTC/COP5 (1) от 12 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен относно техническата оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2001 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки“ (SWD(2016)0044),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно последствията от Споразумението между Общността, държавите членки и Philip Morris за засилването на борбата с измамите и контрабандата на цигари и постигнатия напредък по отношение на прилагането на препоръките на анкетната комисия на Парламента по режима на общностния транзит[2],

–  като взе предвид въпросите към Комисията относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 и O-000019 – B8-0115/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник,

А.  като има предвид, че вследствие на незаконната търговия с тютюневи изделия, и по-специално на незаконния внос и износ на контрабандни и фалшифицирани цигари, ЕС и държавите членки губят приходи (от митнически такси, ДДС и акцизи) в размер на над 10 милиарда евро всяка година;

Б.  като има предвид, че целта на Споразумението с PMI е да се намали разпространението на фалшифицирани продукти, предлагани като продукти на PMI;

В.  В. като има предвид, че Споразумението с PMI вече доведе до публичните приходи от около 1 милиарда щатски долара за годишни плащания и 68,2 милиона евро в плащания при задържане;

Г.  като има предвид, че срокът на действие на Споразумението с PMI изтича на 9 юли 2016 г.;

Д.  като има предвид, че контрабандата на тютюневи изделия е тежко престъпление, което допринася за финансирането на други дейности на международната организирана престъпност, включително трафик на хора, наркотици и оръжия;

Е.  като има предвид, че докато измамите с тютюневи изделия са проблем, засягащ общественото здраве, то фалшифицираните цигари, незаконно произведени с употребата на неизвестни съставки, представляват дори още по-голям риск за здравето, отколкото оригиналните цигари;

Ж.  като има предвид, че измамите с тютюневи изделия подкопават политиките за борба срещу тютюнопушенето, като по този начин стимулират епидемичното разпространение на тютюнопушенето, увеличавайки достъпа до (в много случаи по-евтини) тютюневи изделия, по-специално сред младите хора и групите от населението с ниски доходи;

З.  като има предвид, че Съюзът и държавите членки (с изключение на Швеция по отношение на споразуменията с ВАТ и ITL) са подписали правно обвързващи споразумения за решаване на проблема с контрабандата и фалшифицирането на цигари с Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) и Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

И.  като има предвид, че с тези споразумения съответните дружества поеха задължението да изплащат заедно общо 2,15 милиарда щатски долара на ЕС и държавите, подписали споразуменията, за целите на борбата с незаконната търговия с цигари;

1.  отбелязва доклада на Комисията относно нейната оценка на Споразумението с PMI за тютюна;

2.  изразява съжаление относно факта, че Комисията отложи публикуването на своята техническа оценка с повече от шест месеца, въпреки изрично отправеното искане от страна на Парламента за достъп до нея;

3.  изразява съжаление относно факта, че техническата оценка беше представена от Комисията на 24 февруари 2016 г., което създаде трудности за Парламента да я оцени по подходящ начин и да формулира целесъобразен отговор;

4.  приема за сведение оценката на Комисията, че Споразумението с PMI е постигнало ефикасно своята цел да намали разпространението на контрабандни продукти на PMI на незаконния пазар на тютюневи изделия в ЕС, както показва спадът с около 85% на броя оригинални цигари на PMI, задържани от държавите членки през периода 2006 – 2014 г.; въпреки това отбелязва, че според Комисията намалението на контрабандни продукти на PMI не доведе до цялостно намаляване на незаконните продукти на пазара на ЕС, и че контрабандата, извършвана с контрабандни продукти на големите производители все повече се заменя с други продукти, включително немаркови цигари („евтини бели цигари“), обикновено произвеждани в трети държави;

5.  подчертава твърдението в доклада на Комисията, че правно обвързващите и приложими инструменти, ако бъдат съчетани с надеждно правоприлагане, са най-ефикасното средство за постигане на значително намаляване на незаконната търговия с тютюневи изделия;

6.  припомня, че както се споменава в доклада на Комисията, Директивата относно тютюневите изделия вече предвижда правно изискване за производителите на тютюневи изделия да въведат и поддържат система за наблюдение и проследяване на продукцията си, което ще влезе в сила най-късно през 2019 г., и че Протоколът към Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) от 2015 г. предвижда подобно изискване в световен мащаб, което вероятно ще влезе в сила през 2022 г. или 2023 г.;

7.  отбелязва, че насоките за прилагане на член 5, параграф 3 от Протокола към РККТ потвърждават, че протоколът не възпира сключването на обвързващи и приложими споразумения с производители на тютюневи изделия за борба срещу незаконната търговия с тютюневи изделия;

8.  призовава държавите членки своевременно да приложат Директивата относно тютюневите изделия, и по-специално нейните мерки за наблюдение и проследяване;

9.  отново подчертава постоянната необходимост от борба срещу незаконната търговия и фалшифицирането на продукти, и поради това изтъква, че е необходимо да се предприемат действия, като се има предвид евентуалното несъответствие между изтичането на действащото понастоящем Споразумението с PMI и влизането в сила на Директивата за тютюневите изделия и на Протокола към РККТ, за преодоляване на сегашното положение по прозрачен и отговорен начин с участието на Парламента;

10.  подчертава, че пазарът се е променил значително спрямо момента на сключване на споразумението преди 12 години;

11.  призовава, като същевременно запазва позицията си относно ползата и полезността от едно подновено споразумение до момента, когато е в състояние да разгледа преработения текст, Комисията да започне предоговаряне на съществуващото Споразумение с PMI, като вземе предвид променящите се пазарни обстоятелства и опита, натрупан с действащото споразумение, с цел ако е необходимо да разполага с някакво предложение към 9 юли 2016 г.;

12.  подчертава, че по време на преговорите за евентуално ново споразумение Комисията трябва да работи със съответните заинтересовани страни, за да се гарантира пълна прозрачност, по-специално като надлежно информира Парламента;

13.  призовава Комисията да предложи по-добри начини за разпределяне на плащанията от PMI, за да се постигне по-справедлив резултат и по-справедливо разпределение на приходите, произтичащи от всяко бъдещо споразумение;

14.  призовава Комисията да предложи по-строги механизми за подобряване на прилагането на Споразумението от производителите на тютюневи изделия, които следва да включват повече редовни доклади за мерките, предприети за осигуряване на съответствие;

15.  подчертава, че всяко ново споразумение следва да предоставя възможност за работа с производителите на тютюневи изделия в светлината на евентуални промени в начина на действие на организираните престъпни групи, като например вземане на мерки по отношение на потенциални слабости в контрола на веригата на доставка, които биха могли да бъдат разкрити от евентуални задържания под границите, подлежащи на задължително обявяване;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.