Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0313/2016

Předložené texty :

B8-0313/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 268kWORD 77k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0313/2016
2.3.2016
PE579.741v01-00
 
B8-0313/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8-0115/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody (2016/2555(RSP))


Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody  (2016/2555(RSP))  
B8-0313/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími pobočkami, Unií a jejími členskými státy;

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES(1),

–  s ohledem na Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, který byl přijat v průběhu pátého zasedání konference stran této rámcové úmluvy, a to rozhodnutím č. FCTC/COP5 (1) ze dne12. listopadu 2012,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2016 nazvaný „Technické posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“ (SWD(2016)0044),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o dopadech dohody mezi Společenstvím, členskými státy a společností Philip Morris o zintenzivnění boje proti podvodům a pašování cigaret a o pokroku dosaženém při zavádění doporučení vyšetřovacího výboru Parlamentu pro tranzitní režim Společenství(2),

–  s ohledem na otázky položené Komisi ohledně jejího „technického posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“ a nadcházejícího konce platnosti této dohody (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 a O-000019 – B8-0115/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky, zejména pak obchod s pašovanými a padělanými cigaretami, způsobuje EU a jejím členským státům ztráty příjmů (z hlediska nezaplaceného cla, DPH a spotřební daně) ve výši více než 10 miliard EUR ročně;

B.  vzhledem k tomu, že cílem dohody se společností Philip Morris International (PMI) je omezit distribuci pašovaných výrobků označených jejím jménem;

C.  vzhledem k tomu, že dohoda s PMI dosud přinesla finanční příspěvky do veřejných příjmů ve výši přibližně 1 miliardy USD v ročních platbách a 68,2 milionu EUR v platbách spojených se zabaveným zbožím;

D.  vzhledem k tomu, že platnost dohody s PMI má vypršet dne 9. července 2016;

E.  vzhledem k tomu, že pašování tabákových výrobků je závažným trestným činem, který pomáhá financovat další mezinárodní organizovanou trestnou činnost, včetně nezákonného obchodování s lidmi, drogami a zbraněmi;

F.  vzhledem k tomu, že zatímco podvody v oblasti tabákových výrobků jsou problémem veřejného zdraví, představují padělané cigarety, jež jsou vyráběny nezákonně z neznámých surovin, ještě větší zdravotní riziko než autentické cigarety;

G.  vzhledem k tomu, že podvod s tabákovými výrobky podkopává politiky v oblasti boje proti kouření, čímž dále přiživuje tabákovou epidemii, neboť usnadňuje přístup k (často levnějším) tabákovým výrobkům, především pro mladé lidi a skupiny obyvatel s nízkými příjmy;

H.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy (s výjimkou Švédska v případě dohod s BAT a ITL) podepsaly právně závazné dohody se společností Philip Morris International v roce 2004, s Japan Tobacco International (JTI) v roce 2007, s British American Tobacco (BAT) v roce 2010 a ve stejném roce i s Imperial Tobacco Limited (ITL) s cílem řešit problém pašovaných a padělaných cigaret;

I.  vzhledem k tomu, že se na základě těchto dohod společnosti zavázaly společně vyplatit celkovou částku ve výši 2,15 miliardy USD Evropské unii a signatářským státům, aby bylo možné nezákonný obchod s cigaretami potírat;

1.  bere na vědomí zprávu Komise o posouzení dohody s PMI;

2.  hluboce lituje skutečnosti, že Komise pozdržela zveřejnění svého technického posouzení o více než šest měsíců, a to navzdory výslovné žádosti Parlamentu, aby se s ním mohl seznámit;

3.  hluboce lituje skutečnosti, že technické posouzení bylo Komisí dodáno dne 24. února 2016, a tudíž bylo pro Parlament obtížné je řádně vyhodnotit a formulovat na ně odpovídající reakci;

4.  bere na vědomí posouzení Komise, podle něhož dohoda s PMI úspěšně dosáhla svého cíle, jímž bylo omezit výskyt pašovaných výrobků PMI na černém trhu s tabákovými výrobky v EU, jak ukazuje pokles objemu autentických cigaret vyrobených společností PMI zabavených v členských státech mezi roky 2006 a 2014 o přibližně 85 %; konstatuje však, že podle Komise nevedl pokles v pašovaných cigaretách vyrobených společností PMI k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU a že pašované výrobky velkých výrobců jsou stále více nahrazovány jinými výrobky, včetně laciných neznačkových cigaret, které jsou obvykle vyráběny ve třetích zemích;

5.  poukazuje na prohlášení ve zprávě Komise, že nejúčinnějším způsobem, který by zajistil významné omezení nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, jsou právně závazné a prosaditelné nástroje, pokud by byly spojeny s důrazným prosazováním práva;

6.  připomíná, že jak bylo uvedeno ve zprávě Komise, směrnice o tabákových výrobcích již obsahuje právní požadavek, podle něhož by tabákové společnosti měly zavést a provozovat systém zpětného dohledávání svých výrobků a který vstoupí v platnost nejpozději v roce 2019, a že protokol k rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) z roku 2015 obsahuje podobný celosvětový požadavek, který pravděpodobně vejde v platnost v roce 2022 nebo 2023;

7.  konstatuje, že prováděcí pokyny k čl. 5 odst. 3 protokolu k úmluvě FCTC potvrzují, že tento protokol nebrání uzavírání závazných a vymahatelných dohod s tabákovými výrobci v boji proti nezákonnému obchodování s tabákovými výrobky;

8.  vyzývá členské státy, aby včas provedly směrnici o tabákových výrobcích, zejména její ustanovení týkající se systémů zpětného dohledávání výrobků;

9.  opakuje, že je i nadále zapotřebí bojovat proti nezákonnému obchodu a padělaným výrobkům, a upozorňuje proto, že vzhledem k možnému časovému odstupu mezi vypršením dohody s PMI, jež je momentálně v platnosti, a vstupem v platnost směrnice o tabákových výrobcích a protokolu k úmluvě FCTC je nutné přijmout opatření, která by stávající situaci řešila transparentním a odpovědným způsobem se zapojením Parlamentu;

10.  zdůrazňuje, že trh se za dvanáct let, které uplynuly od uzavření této dohody, výrazně změnil;

11.  vyzývá Komisi, aby zahájila jednání o nové podobě stávající dohody s PMI, která přihlédnou ke změněným tržním podmínkám a ke zkušenostem s existující dohodou, s cílem mít, bude-li to nutné, v platnosti nějaký text ke dni 9. července 2016, přičemž Parlament si vyhrazuje vydat své stanovisko k obnovené dohodě až v okamžiku, kdy bude mít možnost projednat její revidované znění;

12.  zdůrazňuje, že Komise musí v průběhu veškerých jednání o případné nové dohodě pracovat se zúčastněnými stranami s cílem zajistit plnou transparentnost, a zejména řádně průběžně informovat Parlament;

13.  vyzývá Komisi, aby navrhla lepší způsoby distribuce plateb od společnosti PMI s cílem zajistit spravedlivější výsledek a rovnější rozdělení příjmů plynoucích z jakékoli budoucí dohody;

14.  vyzývá Komisi, aby za účelem zlepšení provádění dohody ze strany výrobců tabákových výrobků předložila návrhy silnějších mechanismů, jež by měly zahrnovat pravidelnější podávání zpráv o opatřeních přijatých za účelem dodržování platných pravidel;

15.  zdůrazňuje, že by všechny nové dohody měly poskytovat prostor ke spolupráci s výrobci tabákových výrobků pro případ potenciálních změn ve způsobu činnosti organizovaných zločineckých skupin, jako je např. řešení případných nedostatků v oblasti kontrol dodavatelských řetězců, které by mohly být odhaleny prostřednictvím potenciálních konfiskací, jež by nedosahovaly limitů pro oznamovací povinnost;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)

Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

Právní upozornění - Ochrana soukromí