Forslag til beslutning - B8-0313/2016Forslag til beslutning
B8-0313/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens tekniske vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater og aftalens forestående udløb

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 og B8-0115/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0313/2016

Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0313/2016
Indgivne tekster :
B8-0313/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0313/2016

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens tekniske vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater og aftalens forestående udløb

(2016/2555(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF[1],

–  der henviser til protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, der blev vedtaget på den femte samling i konferencen mellem parterne i WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning ved afgørelse FCTC/COP5 (1) af 12. november 2012,

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2016 om en teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater (SWD(2016)0044),

–  der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om konsekvenserne af aftalen mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og Philip Morris om at intensivere bekæmpelsen af svig og cigaretsmugling og opfølgning af henstillingerne fra Europa-Parlamentets Midlertidige Undersøgelsesudvalg om Ordningen for Fællesskabsforsendelse[2],

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om Kommissionens tekniske vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater og aftalens forestående udløb (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 og O-000019 – B8-0115/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at ulovlig handel med tobaksvarer, og navnlig smugling og forfalskning af cigaretter, påfører EU og dets medlemsstater et indtægtstab (med hensyn til told, moms og punktafgifter) på mere end 10 mia. EUR om året;

B.  der henviser til, at målsætningen for PMI-aftalen er at reducere udbredelsen af PMI-smuglervarer;

C.  der henviser til, at PMI-aftalen hidtil har givet ekstra offentlige indtægter på ca. 1 mia. EUR i årlige betalinger og 68,2 mio. EUR i betalinger i forbindelse med beslaglæggelse;

D.  der henviser til, at PMI-aftalen vil udløbe den 9. juli 2016;

E.  der henviser til, at tobakssmugling er en alvorlig forbrydelse, som bidrager til finansieringen af andre internationale organiserede kriminelle aktiviteter, herunder menneske-, narkotika- og våbenhandel;

F.  der henviser til, at tobakssvig er et folkesundhedsproblem, som indebærer en endnu større sundhedsrisiko end ægte cigaretter, da forfalskede cigaretter bliver fremstillet ulovligt, og man ikke ved, hvilke ingredienser der er anvendes;

G.  der henviser til, at tobakssvig undergraver antirygningspolitikkerne og fremmer tobaksmisbruget, idet det øger adgangen til (ofte billigere) tobaksvarer, navnlig for unge og lavindkomstgrupper;

H.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater (undtagen Sverige i forbindelse med aftalerne med BAT og ITL) for at løse problemet med smugling og forfalskning af cigaretter har indgået juridisk bindende aftaler med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) og Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

I.  der henviser til, at de nævnte selskaber gennem disse aftaler har forpligtet sig til at betale et samlet beløb på 2,15 mia. EUR til EU og signatarstaterne med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med cigaretter;

1.  bemærker Kommissionens rapport om dens vurdering af PMI-tobaksaftalen;

2.  beklager, at Kommissionen udsatte offentliggørelsen af sin tekniske vurdering i over seks måneder til trods for Parlamentets udtrykkelige ønske om at se den;

3.  beklager, at Kommissionen afgav den tekniske vurdering den 24. februar 2016, hvilket gør det svært for Parlamentet at vurdere den tilstrækkeligt og formulere en passende reaktion;

4.  noterer sig, at Kommissionen vurderer, at PMI-aftalen på effektiv vis har opfyldt sin målsætning om at reducere udbredelsen af PMI-smuglervarer på det ulovlige tobaksmarked i EU, som det fremgår af et fald på ca. 85 % i antallet af ægte PMI-cigaretter, der blev beslaglagt af medlemsstaterne mellem 2006 og 2014; bemærker imidlertid, at nedgangen i PMI-smuglervarer ifølge Kommissionen ikke har ført til et generelt fald i antallet af ulovlige varer på EU-markedet, og at de smuglervarer, der består af smuglede varer fra de store producenter, i stigende grad er blevet erstattet af andre varer, herunder cigaretter uden mærke ("cheap whites"), der typisk produceres i tredjelande;

5.  fremhæver holdningen i Kommissionens rapport om, at retligt bindende instrumenter, der kan håndhæves, kombineret med en solid retshåndhævelse, er det mest effektive middel til at sikre en betydelig reduktion af den ulovlige handel med tobaksvarer;

6.  minder om, at tobaksvaredirektivet som nævnt i Kommissionens rapport allerede indeholder et lovkrav om, at tobaksvirksomheder skal indføre og vedligeholde et "track-and-trace"-system, der skal træde i kraft senest i 2019, og at 2015-protokollen til WHO-rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC) indeholder bestemmelser om et lignende globalt krav, der formentlig vil træde i kraft i 2022 eller 2023;

7.  bemærker, at gennemførelsesvejledningen for artikel 5.3 i protokollen til FCTC bekræfter, at protokollen ikke er til hinder for indgåelse af bindende aftaler, der kan håndhæves, med tobaksproducenter med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel med tobak;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre tobaksvaredirektivet rettidigt, navnlig dets "track-and-trace"-foranstaltninger;

9.  fremhæver det fortsatte behov for at bekæmpe ulovlig handel og forfalskede produkter og påpeger derfor i betragtning af det potentielle tomrum mellem udløbet af den gældende PMI-aftale og ikrafttrædelsen af tobaksvaredirektivet og FCTC-protokollen, at det er nødvendigt med tiltag for at gribe den aktuelle situation an på en gennemsigtig og ansvarlig måde med inddragelse af Europa-Parlamentet;

10.  understreger, at markedet har forandret sig betydeligt, siden aftalen blev indgået for 12 år siden;

11.  forbeholder sig sin holdning vedrørende gavn og nytte af en fornyet aftale, indtil det er i stand til at behandle en revideret tekst, og opfordrer Kommissionen til at begynde at genforhandle den nuværende PMI-aftale under hensyn til ændrede markedsforhold og til erfaringerne med den eksisterende aftale med henblik på at have noget på plads den 9. juli 2016, hvis det er nødvendigt;

12.  understreger, at Kommissionen under alle forhandlinger om en eventuel ny aftale skal arbejde sammen med de relevante parter for at sikre fuld gennemsigtighed, navnlig ved hjælp af korrekt underretning af Europa-Parlamentet;

13.  opfordrer Kommissionen til at foreslå bedre metoder til fordeling af betalingerne fra PMI for at opnå et mere retfærdigt resultat og en mere retfærdig fordeling af indtægterne fra enhver fremtidig aftale;

14.  opfordrer Kommissionen til at foreslå stærkere mekanismer til forbedring af gennemførelsen af aftalen med tobaksproducenterne, som bør omfatte mere regelmæssig rapportering om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre overholdelse;

15.  understreger, at enhver ny aftale bør give mulighed for at arbejde med tobaksproducenterne i lyset af potentielle ændringer i den måde, hvorpå organiserede kriminelle grupper arbejder, f.eks. med imødegåelse af potentielle svagheder i kontrollen af forsyningskæden, der kan blive klarlagt i forbindelse med beslaglæggelser, der ligger under anmeldelsespligtige grænser;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.