Resolutsiooni ettepanek - B8-0313/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0313/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004 sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastase võitluse lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu peatse lõppemise kohta

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

suuliselt vastatavate küsimuste B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/2016 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0313/2016

Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0313/2016
Esitatud tekstid :
B8-0313/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0313/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philips Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastasest lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu peatse lõppemise kohta

(2016/2555(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettevõtte Philips Morris International (PMI) ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastast lepingut ning üldist kohustustest vabastamisest,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ[1],

–  võttes arvesse tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli, mis võeti vastu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni osaliste viiendal konverentsil 12. novembri 2012. aasta otsusega FCTC/COP5 (1),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2016. aasta töödokumenti, milles antakse tehniline hinnang kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõte ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastasest lepingust ning üldisest kohustustest vabastamisest (SWD (2016)0044),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ühenduse, liikmesriikide ja Philip Morrise vahel pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse tõhustamiseks sõlmitud kokkuleppe mõju ning Euroopa Parlamendi ühenduse transiidisüsteemi uurimiskomisjoni soovituste rakendamisel tehtud edusamme[2],

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõte ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastasest lepingust ning üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu peatse lõppemise kohta (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 ja O-000019 – B8-0115/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise ning eeskätt sigarettide salakaubaveo ja võltsimise tõttu jääb ELil ja liikmesriikidel igal aastal saamata enam kui10 miljardit eurot tulu (tollimaksud, käibemaks ja aktsiis);

B.  arvestades, et PMI lepingu eesmärk on vähendada PMI märgiga salakauba levikut;

C.  arvestades, et PMI leping on seni toonud avalikule sektorile tulu ligikaudu 1 miljard USA dollarit aastamaksetena ja 68,2 miljonit eurot toodete arestimise korral makstava tasuna;

D.  arvestades, et PMI leping lõpeb 9. juulil 2016;

E.  arvestades, et tubakatoodete salakaubavedu on raske kuritegu, mis aitab kaasa teiste rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse liikide, sealhulgas inimkaubanduse, uimasti- ja relvakaubanduse rahastamisele;

F.  arvestades, et tubakapettus on rahvatervise probleem ja tundmatutest koostisosadest ebaseaduslikult toodetud võltsitud sigaretid kujutavad isegi veel suuremat ohtu tervisele kui ehtsad sigaretid;

G.  arvestades, et tubakapettus õõnestab suitsetamisvastast poliitikat ja soodustab seeläbi tubakaepideemiat, suurendades (sageli odavamate) tubakatoodete kättesaadavust eelkõige noortele ja madala sissetulekuga rühmadele;

H.  arvestades, et salasigarettide ja võltsitud sigarettide probleemiga toimetulekuks on EL ja liikmesriigid (v.a Rootsi British American Tobacco (BAT) ja Imperial Tobacco Limited (ITL) lepingute puhul) sõlminud õiguslikult siduvad lepingud ettevõtetega Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) ja Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

I.  arvestades, et nende lepingute tulemusena on ettevõtted võtnud kohustuse maksta ühiselt kokku 2,15 miljardit USA dollarit ELile ja osalisriikidele võitluseks sigarettide ebaseadusliku kauplemisega;

1.  võtab teadmiseks komisjoni PMI lepingu hindamist käsitleva aruande;

2.  taunib asjaolu, et komisjon lükkas üle kuue kuu edasi oma tehnilise hinnangu avaldamist, ehkki Euroopa Parlament on selge sõnaga palunud seda näha;

3.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et tehniline hinnang sai komisjonil valmis 24. veebruaril 2016, mis teeb Euroopa Parlamendile raskeks selle nõuetekohase hindamise ja asjakohase vastuse koostamise;

4.  võtab teadmiseks komisjoni hinnangu, mille kohaselt PMI leping on tõepoolest täitnud oma eesmärgi vähendada PMI salasigarettide ülekaalu ELi ebaseaduslikul tubakaturul, nagu nähtub liikmesriikides aastatel 2006–2014 konfiskeeritud ehtsate PMI sigarettide koguse vähenemisest ligikaudu 85 %; märgib siiski, et komisjoni andmetel ei vähendanud PMI salakaubanduse vähenemine ebaseaduslike toodete koguhulka ELi turul ja suurte tootjate toodete asemele, mida salakaubana üle piiri toimetatakse, ilmuvad üha sagedamini muud tooted, sealhulgas kaubamärgita (nn odavad valged) sigaretid, mis on tavaliselt toodetud kolmandates riikides;

5.  rõhutab komisjoni aruandes esitatud väidet, mille kohaselt on õiguslikult siduvad ja jõustatavad vahendid koos tugeva õiguskaitsega kõige tõhusam vahend tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse märkimisväärseks vähendamiseks;

6.  tuletab meelde, et nii nagu komisjoni aruandes on märgitud, on tubakatoodete direktiivis juba sätestatud hiljemalt 2019. aastal jõustuv õiguslik nõue, et tubakatootjad peavad kasutusele võtma ja kasutuses hoidma jälgimis- ja tuvastussüsteemi, ning samasugune üldine nõue, mis tõenäoliselt jõustub aastal 2022 või 2023, on sätestatud ka WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni 2015. aasta protokollis;

7.  märgib, et tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli artikli 5 lõige 3 rakendamissuunistes kinnitatakse, et protokoll ei takista sõlmimast tubakatootjatega siduvaid ja jõustatavaid lepinguid võitluseks tubakatoodete ebaseadusliku kauplemisega;

8.  kutsub liikmesriike üles rakendama tubakatoodete direktiivi ning eelkõige selle jälgimis- ja tuvastussüsteemi puudutavaid meetmeid õigeaegselt;

9.  kordab, et ebaseadusliku kaubanduse ja võltsitud toodete vastu tuleb võidelda pidevalt, ja juhib seepärast tähelepanu asjaolule, et on vaja võtta meetmeid praeguse olukorra läbipaistvaks ja vastutustundlikuks lahendamiseks Euroopa Parlamendi osalusel, kuna praegu kehtiva PMI lepingu lõppemise ning tubakatoodete direktiivi ja raamkonventsiooni protokolli jõustumise vahele võib jääda vahe;

10.  rõhutab, et sellest ajas, kui leping 12 aastat tagasi sõlmiti, on turg märkimisväärselt muutunud;

11.  jätab endale õiguse võtta seisukoht uuendatud lepingu kasulikkuse ja vajalikkuse suhtes siis, kui on võimalik tutvuda läbivaadatud tekstiga, ja palub komisjonil alustada uusi läbirääkimisi kehtiva PMI lepingu üle, võttes arvesse muutunud olukorda turul ja kehtivast lepingust saadud kogemusi, et 9. juuliks 2016 oleks vajaduse korral olemas mingi lahendus;

12.  rõhutab, et võimaliku uue lepingu läbirääkimiste ajal peab komisjon tegema koostööd asjaomaste pooltega, et tagada täielik läbipaistvus, eeskätt teavitades nõuetekohaselt Euroopa Parlamenti;

13.  palub komisjonil teha ettepaneku selle kohta, kuidas paremini jaotada PMI makseid, et saavutada õiglasem tulemus ja võimalikust uuest lepingust saadava tulu õiglasem jaotamine;

14.  palub komisjonil teha ettepaneku kindlama süsteemi kehtestamiseks, et tagada tubakatootjatega sõlmitava lepingu parem rakendamine, mis peaks hõlmama korrapärasemat aruandmist lepingu järgimiseks võetud meetmetest;

15.  rõhutab, et uus leping peaks andma võimaluse teha koostööd tubakatootjatega, võttes arvesse võimalikke muutusi organiseeritud kuritegelike rühmituste töömeetodites, nt tegelda tarneahela kontrollimise võimalike puudujääkidega, mida saaks avastada teatamiskohustusest väiksemate piirkoguste võimaliku arestimisega;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.