Päätöslauselmaesitys - B8-0313/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0313/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission tekemästä teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia, sekä sopimuksen voimassaolon tulevaa päättymistä

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

suullisesti vastattavien kysymysten B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/2016 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0313/2016

Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0313/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0313/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0313/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tekemästä teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia, sekä sopimuksen voimassaolon tulevaa päättymistä

(2016/2555(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdyn salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisen sopimuksen sekä yleisen vapautuksen,

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU[1],

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tehdyn lisäpöytäkirjan, jonka tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen osapuolet hyväksyivät viidennessä kokouksessaan 12. marraskuuta 2012 päätöksellä FCTC/COP5 (1),

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2016 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia (SWD(2016)0044),

–  ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Philip Morrisin välisen, savukkeiden salakuljetuksen torjumiseen tähtäävän sopimuksen seurauksista ja yhteisön passitusjärjestelmän tutkintavaliokunnan suositusten täytäntöönpanossa saavutetusta edistymisestä[2],

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset komission tekemästä teknisestä arvioinnista, joka koskee salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta ja Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä vastaavasta sopimuksesta saatuja kokemuksia, sekä sopimuksen voimassaolon tulevaa päättymistä (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 ja O-000019 – B8-0115/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että tupakkatuotteiden laiton kauppa ja etenkin savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen aiheuttavat EU:lle ja sen jäsenvaltioille tulonmenetyksiä (saamatta jääneiden tullien, arvonlisäverojen ja valmisteverojen muodossa) yli 10 miljardia euroa vuodessa;

B.  toteaa, että PMI-sopimuksen tarkoituksena on vähentää laittomien PMI-savukkeiden jakelua;

C.  toteaa, että PMI-sopimus on tähän mennessä kasvattanut julkisia tuloja noin 1 miljardia euroa vuotuisten maksujen ja 68,2 miljoonaa euroa takavarikointimaksujen muodossa;

D.  toteaa, että PMI-sopimuksen voimassaolon on määrä päättyä 9. heinäkuuta 2016;

E.  ottaa huomioon, että tupakkatuotteiden salakuljetus on vakava rikos, jonka tuotolla rahoitetaan muuta kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa, huumausaine- ja asekauppaa;

F.  toteaa, että vaikka tupakkatuotteisiin liittyvät petokset ovat kansanterveydellinen huolenaihe, tuntemattomista aineksista valmistetut väärennetyt savukkeet ovat jopa suurempi terveysriski kuin aidot savukkeet;

G.  huomauttaa, että tupakkatuotteisiin liittyvät petokset heikentävät tupakoinnin vastaisten toimien tehoa ja edistävät tupakoinnin leviämistä ja lisäävät etenkin nuorten ja pienituloisten mahdollisuuksia ostaa (usein halvempia) tupakkatuotteita;

H.  ottaa huomioon, että savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjumiseksi EU ja sen jäsenvaltiot (lukuun ottamatta Ruotsia British American Tobacco -yhtiön (BAT) ja Imperial Tobacco Limited -yhtiön (ITL) kanssa tehtyjen sopimusten osalta) ovat tehneet oikeudellisesti sitovia sopimuksia Philip Morris International -yhtiön (PMI) (2004), Japan Tobacco International -yhtiön (JTI) (2007), BAT:n (2010) ja ITL:n (2010) kanssa;

I.  toteaa, että näillä sopimuksilla kyseiset yritykset ovat sitoutuneet maksamaan yhteensä 2,15 miljardia Yhdysvaltojen dollaria EU:lle ja allekirjoittajavaltioille laittoman savukekaupan torjumiseksi;

1.  panee merkille komission kertomuksen sen suorittamasta PMI-tupakkasopimuksen arvioinnista;

2.  pitää valitettavana, että komissio siirsi teknisen arviointinsa julkaisua yli puolella vuodella, vaikka parlamentti nimenomaan pyysi sitä nähtäväkseen;

3.  pitää valitettavana, että komissio toimitti teknisen arvioinnin 24. helmikuuta 2016 ja vaikeutti siten parlamentin mahdollisuuksia suorittaa kunnollinen arviointi ja laatia asianmukainen vastine;

4.  panee merkille komission arvion, että PMI-sopimus on saavuttanut tavoitteensa eli vähentänyt Philip Morris Internationalin tuotteiden esiintymistä laittomilla tupakkatuotemarkkinoilla EU:ssa, mistä todistaa se, että jäsenvaltioissa takavarikoitujen aitojen PMI-savukkeiden määrä väheni noin 85 prosenttia vuosien 2006 ja 2014 välillä; panee silti merkille, että komission mukaan laittomien PMI-tuotteiden vähentyminen ei johtanut laittomien tuotteiden kokonaismäärän vähenemiseen EU:n markkinoilla ja että suurten tupakkayhtiöiden salakuljetettujen tuotteiden sijasta kaupataan yhä enemmän muita tuotteita, muun muassa tuotemerkittömiä savukkeita (nk. cheap whites), jotka yleensä valmistetaan kolmansissa maissa;

5.  kiinnittää huomiota komission kertomuksessa esitettyyn toteamukseen, että oikeudellisesti sitovat ja valvottavissa olevat välineet ovat tehokkain keino varmistaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan huomattava väheneminen, edellyttäen että niiden täytäntöönpanoa valvotaan tiukasti;

6.  palauttaa mieliin, että kuten komission kertomuksessa todetaan, tupakkatuotedirektiivissä säädetään jo tupakkayhtiöiden oikeudellisesta velvoitteesta ottaa käyttöön ja pitää toiminnassa jäljitysjärjestelmä, joka tulee voimaan viimeistään vuonna 2019, ja että tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen vuonna 2015 tehdyssä lisäpöytäkirjassa on samankaltainen yleinen velvoite, joka tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2022 tai 2022;

7.  toteaa, että WHO:n puitesopimuksen lisäpöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa koskevissa suuntaviivoissa vahvistetaan, että pöytäkirja ei estä sitovien ja valvottavissa olevien sopimusten tekemistä tupakkateollisuuden kanssa laittoman tupakkakaupan torjumiseksi;

8.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan tupakkatuotedirektiivin ja etenkin siinä säädetyt jäljitystoimenpiteet oikea-aikaisesti täytäntöön;

9.  muistuttaa, että laitonta kauppaa ja väärennettyjä tuotteita on torjuttava jatkuvasti ja huomauttaa siksi, että nykyisen tilanteen huomioimiseksi avoimella ja vastuullisella tavalla ja parlamentin avustuksella on ryhdyttävä toimiin, kun otetaan huomioon, että tällä hetkellä voimassa olevan PMI-sopimuksen voimassaolon päättymisen ja tupakkatuotedirektiivin sekä tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen lisäpöytäkirjan voimaantulon väliin saattaa jäädä ajanjakso, jolloin ei ole voimassaolevaa sopimusta;

10.  korostaa, että markkinat ovat muuttuneet huomattavasti sen jälkeen, kun sopimus tehtiin 12 vuotta sitten;

11.  siirtää uusitun sopimuksen hyötyä ja käyttökelpoisuutta koskevan kantansa ilmaisemista, kunnes tarkistettua tekstiä voidaan tarkastella; kehottaa silti komissiota aloittamaan neuvottelut tällä hetkellä voimassa olevan PMI-sopimuksen uusimisesta ja ottamaan huomioon markkinaolosuhteiden muutokset ja nykyisin sovellettavasta sopimuksesta saadut kokemukset niin, että jonkinlaisia tuloksia voidaan tarvittaessa saavuttaa viimeistään 9. heinäkuuta 2016;

12.  korostaa, että kaikissa uusia sopimuksia koskevissa neuvotteluissa komission on tehtävä töitä yhdessä asianomaisten osapuolten kanssa täyden avoimuuden varmistamiseksi ja pidettävä erityisesti parlamentti asianmukaisesti ajan tasalla;

13.  kehottaa komissiota ehdottamaan parempia tapoja PMI:n maksujen jakamiseen, jotta lopputulos olisi oikeudenmukaisempi ja jotta tulevien sopimusten perusteella saatavat tulot jaettaisiin oikeudenmukaisemmalla tavalla;

14.  kehottaa komissiota ehdottamaan vahvempia mekanismeja, jotta tupakkateollisuus panisi sopimuksen paremmin täytäntöön muun muassa siten, että toteutetuista toimista olisi raportoitava säännöllisemmin sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi;

15.  korostaa, että mahdollisten uusien sopimusten olisi oltava riittävän joustavia tupakkateollisuuden kannalta siltä varalta, että järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavat muuttuvat, ja että huomiota kiinnitetään vaikkapa toimitusketjun valvonnassa oleviin heikkoihin lenkkeihin, jotka voivat olla alttiita ilmoitusrajan alle jääville varkauksille;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.