Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0313/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0313/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos atlikto 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninio vertinimo ir netrukus pasibaigsiančio šio susitarimo galiojimo

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ir B8-0115/2016
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0313/2016

Procedūra : 2016/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0313/2016
Pateikti tekstai :
B8-0313/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0313/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos atlikto 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninio vertinimo ir netrukus pasibaigsiančio šio susitarimo galiojimo

(2016/2555(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimą dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrąjį pareiškimą;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB[1],

–  atsižvelgdamas į Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, priimtą 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu FCTC/COP5 (1) per penktą Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos sesiją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ (SWD(2016) 0044),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Bendrijos, valstybių narių ir koncerno „Philip Morris“ susitarimo dėl kovos su cigarečių kontrabanda poveikio ir tolesnio tyrimo komiteto rekomendacijų dėl Bendrijos tranzito sistemos svarstymo[2],

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninio vertinimo ir netrukus pasibaigsiančio to susitarimo galiojimo (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 ir O-000019 – B8-0115/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais, ypač dėl kontrabandinių ir suklastotų cigarečių kontrabandos, kasmet ES ir jos valstybės narės praranda daugiau kaip 10 mlrd. EUR pajamų (iš muitų, PVM ir akcizų);

B.  kadangi susitarimo su PMI tikslas yra mažinti kontrabandinių PMI gaminių platinimą;

C.  kadangi susitarimas su PMI iki šiol yra davęs apie 1 milijardą JAV dolerių (iš metinių mokėjimų) ir 68,2 milijono eurų (iš mokėjimų už konfiskuotus kiekius) valstybinių pajamų;

D.  kadangi susitarimo su PMI galiojimas turi pasibaigti 2016 m. liepos 9 d.;

E.  kadangi tabako kontrabanda yra sunkus nusikaltimas, kuris prisideda prie kitos tarptautinės organizuotos nusikalstamos veiklos, įskaitant neteisėtą žmonių, narkotikų ir ginklų gabenimą ir prekybą, finansavimo;

F.  kadangi su tabako gaminiais susijęs sukčiavimas yra visuomenės sveikatos problema, tačiau suklastotos cigaretės, neteisėtai pagamintos naudojant nežinomas sudedamąsias dalis, kelia dar didesnį pavojų sveikatai nei nesuklastotos cigaretės;

G.  kadangi su tabako gaminiais susijęs sukčiavimas kenkia kovos su rūkymu politikai ir skatina rūkymo epidemiją, nes suteikia didesnes galimybes įsigyti (dažnai pigesnių) tabako gaminių, ypač jaunimui ir mažas pajamas gaunančioms grupėms;

H.  kadangi, siekdamos spręsti kontrabandos ir suklastotų cigarečių problemą, ES ir valstybės narės (išskyrus Švediją susitarimų su BAT ir ITL atveju) pasirašė teisiškai privalomus susitarimus su „Philip Morris International“ (2004 m.), „Japan Tobacco International“ (2007 m.), „British American Tobacco“ (2010 m.) ir „Imperial Tobacco Limited“ (2010 m.);

I.  kadangi pagal šiuos susitarimus bendrovės įsipareigojo ES ir pasirašiusioms valstybėms sumokėti bendrą iš viso 2,15 milijardo JAV dolerių sumą, kad būtų kovojama su neteisėta prekyba cigaretėmis;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos ataskaitą apie atliktą susitarimo su PMI vertinimą;

2.  apgailestauja dėl to, kad Komisija atidėjo techninio vertinimo paskelbimą šešiems mėnesiams nepaisant aiškaus Parlamento prašymo leisti su juo susipažinti;

3.  apgailestauja dėl to, kad Komisija pateikė techninį vertinimą 2016 m. vasario 24 d., nes dėl to Parlamentui sunku jį tinkamai įvertinti ir suformuluoti tinkamą atsakymą;

4.  atkreipia dėmesį į Komisijos vertinimą, kad įgyvendinant susitarimą su PMI iš tikrųjų pasiektas jo tikslas sumažinti PMI kontrabandos neteisėtoje ES tabako rinkoje dominavimą, kaip rodo tai, kad nuo 2006 iki 2014 m. valstybių narių konfiskuotų nesuklastotų PMI cigarečių kiekis sumažėjo 85 proc.; tačiau pastebi, kad, kaip teigia Komisija, sumažėjus PMI gaminių kontrabandai, bendras neteisėtų gaminių kiekis ES rinkoje nesumažėjo ir kad stambių gamintojų gaminių kontrabandą vis dažniau pakeičia kiti gaminiai, be kita ko, nefirminės cigaretės (pigios baltos cigaretės), kurios dažniausiai būna pagamintos trečiosiose šalyse;

5.  atkreipia dėmesį į teiginį Komisijos ataskaitoje, kad teisiškai privalomos ir užtikrinamos priemonės, jeigu patikimai užtikrinamas teisės aktų vykdymas, yra veiksmingiausias būdas užtikrinti, kad neteisėta prekyba tabako gaminiais gerokai sumažėtų;

6.  primena, kad, kaip minima Komisijos ataskaitoje, Tabako gaminių direktyvoje jau nustatytas ne vėliau kaip 2019 m. įsigaliosiantis teisinis reikalavimas tabako bendrovėms įdiegti ir taikyti stebėjimo ir sekimo sistemą ir kad 2015 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokole numatytas panašus visuotinis reikalavimas, kuris greičiausiai įsigalios 2022 arba 2023 m.;

7.  pažymi, kad Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo 5 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo gairėse patvirtinama, jog Protokolas nedraudžia sudaryti privalomų ir teisiškai užtikrinamų susitarimų su tabako gamintojais siekiant kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais;

8.  ragina valstybes nares laiku įgyvendinti Tabako gaminių direktyvą ir ypač joje nustatytas stebėjimo ir sekimo priemones;

9.  pakartoja, kad reikia ir toliau kovoti su neteisėta prekyba ir suklastotais gaminiais, ir todėl pažymi, kad reikia veiksmų, atsižvelgiant į tai, jog Tabako gaminių direktyva ir Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolas gali įsigalioti vėliau, nei baigs galioti šiuo metu galiojantis susitarimas su PMI, siekiant spręsti dabartinės padėties problemas skaidriai ir atsakingai ir įtraukiant Parlamentą;

10.  pabrėžia, kad nuo tos dienos, kai prieš 12 metų sudarytas susitarimas, rinka labai pasikeitė;

11.  pasilikdamas galimybę pareikšti savo poziciją dėl atnaujinto susitarimo privalumų ir naudos, kai galės išnagrinėti persvarstytą tekstą, ragina Komisiją pradėti naujas derybas dėl esamo susitarimo su PMI, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos aplinkybes ir remiantis esamo susitarimo įgyvendinimo patirtimi, siekiant, kad prireikus 2016 m. liepos 9 d. kažkas jau būtų taikoma;

12.  pabrėžia, kad per visas derybas dėl galimo naujo susitarimo Komisija privalo bendradarbiauti su atitinkamomis šalimis, kad užtikrintų visapusišką skaidrumą, ir visų pirma nuolat tinkamai informuoti Parlamentą;

13.  ragina Komisiją pasiūlyti geresnius PMI mokėjimų paskirstymo būdus, siekiant užtikrinti vienodesnius rezultatus ir sąžiningesnį pajamų iš bet kokio susitarimo ateityje paskirstymą;

14.  ragina Komisiją pasiūlyti griežtesnių priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad tabako gamintojai geriau įgyvendintų susitarimą, ir į kurias įeitų reguliaresnis ataskaitų apie priemones, kurių imtasi atitikčiai užtikrinti, teikimas;

15.  pabrėžia, kad bet kokie nauji susitarimai turėtų suteikti galimybių bendradarbiauti su tabako gamintojais atsižvelgiant į galimus organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos pokyčius, pavyzdžiui, galimybių šalinti trūkumus, galinčius atsirasti tiekimo grandinės kontrolėje, kuriai gali kilti grėsmė dėl to, kad konfiskuojami kiekiai gali nesiekti nustatyto ribinio kiekio, apie kurį reikia pranešti;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.