Rezolūcijas priekšlikums - B8-0313/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0313/2016

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Komisijas "Tehnisko novērtējumu par pieredzi, kas gūta, īstenojot kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām minētā nolīguma darbības termiņa beigām

  2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

  iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 un B8-0115/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,
  saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

  Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0313/2016

  Procedūra : 2016/2555(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0313/2016
  Iesniegtie teksti :
  B8-0313/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0313/2016

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas "Tehnisko novērtējumu par pieredzi, kas gūta, īstenojot kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām minētā nolīguma darbības termiņa beigām

  (2016/2555(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm,

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK[1],

  –  ņemot vērā Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ko Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli pušu konferences piektajā sesijā 2012. gada 12. novembrī pieņēma ar lēmumu FCTC/COP5 (1),

  –  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 24. februāra darba dokumentu "Tehniskais novērtējums par pieredzi, kas gūta, īstenojot kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm" (SWD(2016)0044),

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par Kopienas, dalībvalstu un Philip Morris nolīguma ietekmi uz krāpšanas un cigarešu kontrabandas apkarošanas pastiprināšanu un progresu, kas panākts, īstenojot Parlamenta Izmeklēšanas komitejas Kopienas tranzīta sistēmas lietā ieteikumus[2],

  –  ņemot vērā jautājumus Komisijai par Komisijas dokumentu "Tehniskais novērtējums par pieredzi, kas gūta, īstenojot kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām minētā nolīguma darbības termiņa beigām (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 un O-000019 – B8-0115/2016),

  –  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

  A.  tā kā tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība, jo īpaši kontrabandas un viltotu cigarešu ievešana, rada ieņēmumu zaudējumus ES un tās dalībvalstīm (attiecībā uz muitas, PVN un akcīzes nodokļiem) vairāk nekā EUR 10 miljardu apmērā;

  B.  tā kā PMI nolīguma mērķis ir samazināt PMI zīmolpreču kontrabandas izplatīšanu;

  C.  tā kā līdz šim PMI nolīgums ir ļāvis palielināt valsts ieņēmumus ikgadējos maksājumos par aptuveni 1 miljardu USD gadā un maksājumos saistībā ar konfiskāciju par EUR 68, 2 miljoniem;

  D.  tā kā PMI nolīgumam ir paredzēts beigties 2016. gada 9. jūlijā;

  E.  tā kā tabakas kontrabanda ir smags noziegums, kas palīdz finansēt starptautiskās organizētās noziedzības grupējumu citas darbības, tostarp cilvēku, narkotiku un ieroču nelikumīgu tirdzniecību;

  F.  tā kā, lai gan krāpšana attiecībā uz tabakas izstrādājumiem rada problēmas sabiedrības veselībai, viltotas cigaretes, kas ražotas nelikumīgi, izmantojot nezināmas izcelsmes sastāvdaļas, rada vēl lielākus draudus veselībai nekā īstās cigaretes;

  G.  tā kā viltoti tabakas izstrādājumi grauj pretsmēķēšanas politiku, tādējādi veicinot masveidīgu tabakas lietošanu, jo tiek atvieglota piekļuve (nereti lētākiem) tabakas izstrādājumiem, jo īpaši jauniešiem un iedzīvotāju grupām ar zemiem ienākumiem;

  H.  tā kā ES un dalībvalstis (izņemot Zviedriju attiecībā uz BAT un ITL nolīgumiem) ir parakstījušas juridiski saistošus nolīgumus, lai risinātu cigarešu kontrabandas un viltošanas problēmu ar Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) un Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

  I.  tā kā saskaņā ar šiem nolīgumiem uzņēmumi ir apņēmušies ES un parakstītājām valstīm kopā izmaksāt USD 2,15 miljardus nelikumīgas cigarešu tirdzniecības apkarošanai;

  1.  norāda uz Komisijas ziņojumu par PMI nolīguma izvērtējumu;

  2.  pauž nožēlu par to, ka Komisija atlikusi tās tehniskā novērtējuma publicēšanu par sešiem mēnešiem, neraugoties uz Parlamenta konkrēto pieprasījumu ar to iepazīties;

  3.  pauž nožēlu par to, ka Komisija iesniedza tehnisko novērtējumu 2016. gada 24. februārī, tādējādi apgrūtinot Parlamenta iespējas to pienācīgi novērtēt un sniegt attiecīgu atbildi;

  4.  pieņem zināšanai Komisijas novērtējumu, ka ar PMI nolīgumu ir izdevies efektīvi sasniegt mērķi samazināt PMI produkcijas kontrabandas izplatību nelikumīgajā ES tabakas tirgū, par ko liecina fakts, ka laikā no 2006. līdz 2014. gadam par aptuveni 85 % ir samazinājies dalībvalstu konfiscēto īsto PMI cigarešu apjoms; tomēr norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju PMI izstrādājumu kontrabandas samazinājums nenoveda pie nelikumīgu izstrādājumu aprites kopēja samazinājuma ES tirgū un ka ievestos lielo ražotāju kontrabandas produktus aizvien vairāk aizstāj citi produkti, tostarp cigaretes bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem (t. s. "lētās baltās" cigaretes), kas parasti ražotas trešās valstīs;

  5.  uzsver Komisijas ziņojumā pausto apgalvojumu, ka juridiski saistoši un izpildāmi instrumenti apvienojumā ar tiesību aktu stingru īstenošanas nodrošināšanu ir visefektīvākais līdzeklis, lai panāktu nelikumīgas tabakas izstrādājumu tirdzniecības apjoma būtisku samazinājumu;

  6.  atgādina, ka saskaņā ar Komisijas ziņojumā minēto Tabakas izstrādājumu direktīva jau paredz juridisku prasību tabakas izstrādājumu ražotājiem ieviest un uzturēt izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmu, kas stāsies spēkā ne vēlāk kā 2019. gadā, un ka 2015. gada PVO Pamatkonvencijai par tabakas kontroli (PKTK) protokols paredz līdzīgu vispārēju prasību, kura, visticamāk, stāsies spēkā 2022. vai 2023. gadā;

  7.  norāda, ka PKTK protokola 5.3. panta īstenošanas vadlīnijās ir apstiprināts, ka protokols neliedz noslēgt saistošus un izpildāmus nolīgumus ar tabakas izstrādājumu ražotājiem, lai cīnītos pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību;

  8.  aicina dalībvalstis savlaicīgi īstenot Tabakas izstrādājumu direktīvu un jo īpaši tās noteikumus attiecībā uz izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas pasākumiem;

  9.  atkārtoti uzsver, ka ir jāturpina cīnīties pret nelikumīgu tirdzniecību un viltojumiem, un tādēļ norāda, ka ir jārīkojas, ņemot vērā iespējamo pārtraukumu starp pašlaik spēkā esošā PMI nolīguma termiņa beigām un jaunās Tabakas izstrādājumu direktīvas un PKTK protokola stāšanos spēkā, lai risinātu pašreizējo situāciju pārredzamā un atbildīgā veidā, iesaistot Parlamentu;

  10.  uzsver, ka, kopš nolīgums tika noslēgts pirms 12 gadiem, tirgus ir būtiski mainījies;

  11.  aicina Komisiju, saglabājot nostāju par atjaunināta nolīguma sniegtajiem ieguvumiem un noderīgumu līdz laikam, kad tā var izskatīt pārskatīto tekstu, sākt atkārtotas sarunas par pašreizējo PMI nolīgumu, ņemot vērā tirgus apstākļu pārmaiņas un pieredzi ar pašreizējo nolīgumu, lai vajadzības gadījumā 2016. gada 9. jūlijā būtu iespējams to ar kaut ko aizstāt;

  12.  uzsver, ka jebkādās sarunās par iespējamu jaunu nolīgumu Komisijai ir jāsadarbojas ar attiecīgajām pusēm, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, jo īpaši pilnībā informējot Parlamentu;

  13.  aicina Komisiju ierosināt veidus, kā labāk sadalīt PMI maksājumus, lai panāktu vienlīdzīgāku un taisnīgāku sadali no ieņēmumiem, kas gūti no jebkādiem turpmākiem nolīgumiem;

  14.  aicina Komisiju ierosināt stingrākus mehānismus, lai uzlabotu nolīguma īstenošanu no tabakas ražotāju puses, tostarp regulārāk ziņojot par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību;

  15.  uzsver, ka jebkuriem jauniem nolīgumiem vajadzētu nodrošināt sadarbības jomu ar tabakas ražotājiem, ņemot vērā iespējamās izmaiņas organizētās noziedzības grupējumu darbības veidos, piemēram, novēršot iespējamās piegāžu ķēdes kontroles nepilnības, kas varētu atklāties pēc iespējamiem konfiskācijas gadījumiem zem ziņojamā līmeņa robežas;

  16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.