Projekt rezolucji - B8-0313/2016Projekt rezolucji
B8-0313/2016

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy

  2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

  złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B8-0115/2016
  zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

  Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0313/2016

  Procedura : 2016/2555(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0313/2016
  Teksty złożone :
  B8-0313/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0313/2016

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy

  (2016/2555(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając umowę w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między Philip Morris International (PMI) i jego podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi,

  –  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE[1],

  –  uwzględniając Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi przyjęty podczas piątej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu na mocy decyzji FCTC/COP5 (1) z dnia 12 listopada 2012 r.,

  –  uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 24 lutego 2016 r. pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartą między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi] (SWD(2016)0044),

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie konsekwencji porozumienia pomiędzy Wspólnotą, państwami członkowskimi i firmą Philip Morris w sprawie intensyfikacji walki z nadużyciami i przemytem papierosów oraz postępów poczynionych w zakresie wdrażania zaleceń parlamentarnej komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego[2],

  –  uwzględniając pytania do Komisji dotyczące dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 i O-000019 – B8-0115/2016),

  –  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, a w szczególności przemyt nielegalnych i podrabianych papierosów, jest przyczyną uszczuplenia dochodów UE i jej państw członkowskich (z tytułu należności celnych, podatku VAT i podatku akcyzowego) o ponad 10 mld EUR rocznie;

  B.  mając na uwadze, że celem umowy z PMI jest ograniczenie dystrybucji przemycanych wyrobów markowych PMI;

  C.  mając na uwadze, że dzięki umowie z PMI dochody publiczne wyniosły około 1 mld USD z tytułu corocznych płatności i 68,2 mln EUR z tytułu zajęcia towaru;

  D.  mając na uwadze, że umowa z PMI wygaśnie dnia 9 lipca 2016 r.;

  E.  mając na uwadze, że przemyt wyrobów tytoniowych to poważne przestępstwo, które jest jednym ze źródeł finansowania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, narkotykami i bronią;

  F.  mając na uwadze, że choć oszustwa związane z wyrobami tytoniowymi stanowią problem z zakresu zdrowia publicznego, podrabiane papierosy z nielegalnej produkcji o nieznanym składzie stwarzają jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia niż oryginalne papierosy;

  G.  mając na uwadze, że oszustwa związane z wyrobami tytoniowymi osłabiają strategie walki z paleniem i tym samym podsycają epidemię tytoniową, jako że zwiększają dostęp, szczególnie osób młodych i grup o niskich dochodach, do (często tańszych) wyrobów tytoniowych;

  H.  mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie (z wyjątkiem Szwecji w przypadku umów z BAT i ITL) podpisały prawnie wiążące umowy z przedsiębiorstwami Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) oraz Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010) w celu zaradzenia problemowi przemycanych i podrabianych papierosów;

  I.  mając na uwadze, że na mocy tych umów przedsiębiorstwa zobowiązały się do zapłacenia UE i państwom-sygnatariuszom łącznej kwoty 2,15 mld USD w celu zwalczania nielegalnego handlu papierosami;

  1.  odnotowuje sprawozdanie Komisji w sprawie ocen umowy z PMI;

  2.  ubolewa nad faktem, że Komisja odroczyła publikację oceny technicznej o ponad sześć miesięcy mimo wyraźnego żądania Parlamentu, by mu ją przedstawić do wglądu;

  3.  ubolewa nad faktem, że Komisja dostarczyła ocenę techniczną dnia 24 lutego 2016 r., co utrudniło Parlamentowi jej właściwą ocenę i sformułowanie odpowiedniej odpowiedzi;

  4.  odnotowuje ocenę Komisji, że cel umowy z PMI, tj. zmniejszenie powszechnej obecności przemycanych wyrobów PMI na nielegalnym rynku tytoniowym w UE, został faktycznie osiągnięty, na co wskazuje spadek o około 85% ilości oryginalnych papierosów PMI zajętych przez państwa członkowskie w latach 2006–2014; zauważa jednak, że według Komisji to ograniczenie przemycanych wyrobów PMI nie spowodowało zmniejszenia ogólnej liczby nielegalnych wyrobów na rynku UE oraz że przemyt wyrobów pochodzących od dużych producentów jest w coraz większej mierze zastępowany przemytem innych wyrobów, w tym niemarkowych papierosów („tanich białych”) zazwyczaj produkowanych w państwach trzecich;

  5.  podkreśla zawarte w sprawozdaniu Komisji stwierdzenie, że prawnie wiążące i możliwe do wykonania na drodze prawnej instrumenty, którym towarzyszy solidne egzekwowanie prawa, są najbardziej skutecznym narzędziem zapewniania znacznego ograniczenia nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi;

  6.  jak wskazano również w sprawozdaniu Komisji, przypomina o tym, że dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych przewiduje już mający zastosowanie do firm tytoniowych wymóg prawny wprowadzenia i stosowania systemu śledzenia ruchu i pochodzenia, który to system powinien wejść w życie najpóźniej w 2019 r., oraz że protokół z 2015 r. do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu wprowadza podobny globalny wymóg, który stanie się obowiązujący prawdopodobnie w 2022 lub 2023 r.;

  7.  zauważa, że w wytycznych dotyczących wdrażania art. 5.3 protokołu do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu potwierdzono, że protokół nie uniemożliwia zawierania wiążących i możliwych do wykonania na drodze prawnej umów z producentami tytoniu na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi;

  8.  wzywa państwa członkowskie, aby terminowo wdrożyły dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych, a w szczególności przewidziane w niej środki śledzenia ruchu i pochodzenia;

  9.  ponownie podkreśla ciągłą potrzebę zwalczania nielegalnego handlu oraz produktów podrabianych, w związku z czym wskazuje na konieczność prowadzenia działań w celu zaradzenia obecnej sytuacji w przejrzysty i odpowiedzialny sposób oraz z udziałem Parlamentu, zwłaszcza ze względu na możliwość powstania luki między wygaśnięciem obecnie obowiązującej umowy z PMI a wejściem w życie dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych i protokołu do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu;

  10.  podkreśla, że rynek znacząco się zmienił od czasu zawarcia umowy 12 lat temu;

  11.  wzywa Komisję – zastrzegając swoje stanowisko w sprawie korzyści płynących z odnowienia umowy i jego użyteczności do czasu, kiedy będzie można rozpatrzyć zmieniony tekst – do przystąpienia do renegocjacji istniejącej umowy z PMI przy uwzględnieniu zmienionych realiów rynkowych oraz doświadczeń zdobytych w związku z obowiązującą umową, tak aby w razie potrzeby dnia 9 lipca 2016 r. istniało jakieś rozwiązanie;

  12.  podkreśla, że podczas wszelkich negocjacji w sprawie ewentualnej nowej umowy Komisja musi współpracować z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia pełnej przejrzystości, a w szczególności przekazywać odpowiednie informacje Parlamentowi;

  13.  wzywa Komisję, aby zaproponowała lepsze sposoby podziału płatności ze strony PMI w celu osiągnięcia bardziej sprawiedliwego wyniku i bardziej uczciwego podziału dochodów wynikających z wszelkich przyszłych umów;

  14.  wzywa Komisję, aby zaproponowała wzmocnione mechanizmy w celu poprawy wdrażania umowy przez producentów tytoniu, które to mechanizmy powinny uwzględniać bardziej regularną sprawozdawczość dotyczącą środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z przepisami;

  15.  podkreśla, że wszelkie nowe umowy powinny umożliwiać współpracę z producentami tytoniu w związku z ewentualnymi zmianami metod działania zorganizowanych grup przestępczych, czyli na przykład zaradzenie ewentualnym mankamentom w kontroli łańcucha dostaw zidentyfikowanym w rezultacie ewentualnej konfiskaty towaru poniżej progu powodującego obowiązek zgłoszenia;

  16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.