Propunere de rezoluţie - B8-0313/2016Propunere de rezoluţie
B8-0313/2016

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la documentul Comisiei „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” și la apropiata expirare a acestui acord

  2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

  depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 și B8-0115/2016
  în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

  Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0313/2016

  Procedură : 2016/2555(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0313/2016
  Texte depuse :
  B8-0313/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8-0313/2016

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la documentul Comisiei „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” și la apropiata expirare a acestui acord

  (2016/2555(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Acordul din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre,

  –  având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE[1],

  –  având în vedere Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun adoptat prin Decizia FCTC/COP5 (1) din 12 noiembrie 2012 în cadrul celei de a cincea sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului,

  –  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2016 intitulat „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” (SWD(2016)0044),

  –  având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind implicațiile acordului dintre Comunitate, unele state membre și societatea Philip Morris, referitor la intensificarea luptei împotriva fraudei și a contrabandei cu țigări, și progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a recomandărilor făcute de Comisia de anchetă a Parlamentului European privind regimul de tranzit comunitar[2],

  –  având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la documentul Comisiei „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” și la apropiata expirare a acestui acord (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 și O-000019 – B8-0115/2016),

  –  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât comerțul ilicit cu produse din tutun, în special traficul cu țigări de contrabandă și cu țigări contrafăcute generează o reducere a veniturilor UE și ale statelor sale membre (taxe vamale, TVA și accize) de peste 10 miliarde EUR pe an;

  B.  întrucât obiectivul acordului cu PMI este reducerea distribuției de produse de contrabandă purtând marca PMI;

  C.  întrucât acordul cu PMI a avut drept rezultat venituri publice în valoare de aproximativ 1 miliard USD sub formă de plăți anuale și de 68,2 milioane EUR sub formă de plăți în urma confiscărilor;

  D.  întrucât acordul cu PMI urmează să expire la 9 iulie 2016;

  E.  întrucât contrabanda cu produse din tutun constituie o infracțiune gravă, care contribuie la finanțarea altor activități ale criminalității organizate internaționale, inclusiv a traficului de ființe umane, droguri și arme;

  F.  întrucât, deși fraudele cu produse din tutun reprezintă o preocupare ce ține de sănătatea publică, țigările contrafăcute, fabricate ilegal utilizând ingrediente necunoscute, prezintă un risc pentru sănătate și mai ridicat decât țigările autentice;

  G.  întrucât fraudele cu produse din tutun subminează politicile de combatere a fumatului, alimentând astfel epidemia fumatului, deoarece sporesc accesul la produse din tutun (deseori mai ieftine), în special pentru tineri și grupurile cu venituri scăzute;

  H.  întrucât, pentru a aborda problema țigărilor contrafăcute și de contrabandă, UE și statele membre (cu excepția Suediei în cazul acordurilor cu BAT și ITL) au semnat acorduri obligatorii din punct de vedere juridic cu Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) și Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

  I.  întrucât, în temeiul acestor acorduri, societățile s-au angajat să efectueze plata unei sume totale de 2,15 miliarde USD către UE și statele semnatare, în vederea combaterii comerțului ilegal cu țigări,

  1.  ia act de raportul Comisiei privind evaluarea acordului cu PMI;

  2.  regretă faptul că Comisia a amânat publicarea evaluării sale tehnice cu mai mult de șase luni în ciuda solicitării explicite a Parlamentului de a avea acces la evaluarea respectivă;

  3.  regretă faptul că evaluarea tehnică a fost prezentat de Comisie la 24 februarie 2016, îngreunând analizarea sa corespunzătoare și formularea unui răspuns adecvat de către Parlament;

  4.  ia act de aprecierea Comisiei conform căreia acordul cu PMI și-a atins efectiv obiectivul de reducere a prevalenței produselor PMI de contrabandă pe piața ilicită a produselor din tutun din UE, fapt demonstrat de reducerea cu aproximativ 85 % a volumului de țigări PMI autentice confiscate de statele membre în perioada 2006-2014; constată totuși că, potrivit Comisiei, reducerea contrabandei cu produse PMI nu a dus la reducerea globală a volumului de produse ilicite de pe piața UE și că produsele fabricate de marii producători cu care se face contrabandă sunt tot mai frecvent înlocuite de alte produse, inclusiv de țigări fără marcă („cheap whites”, respectiv țigări albe ieftine), fabricate de obicei în țări terțe;

  5.  evidențiază declarația din raportul Comisiei potrivit căreia instrumentele cu caracter juridic obligatoriu și executoriu, însoțite de modalități robuste de asigurare a aplicării legii, sunt cele mai eficiente instrumente pentru a asigura reducerea semnificativă a comerțului ilegal cu produse din tutun;

  6.  reamintește că, așa cum se menționează în raportul Comisiei, Directiva privind produsele din tutun prevede deja o cerință juridică potrivit căreia întreprinderile din domeniul tutunului trebuie să introducă și să mențină un sistem de identificare și trasabilitate, care să fie funcțional cel târziu în 2019, și că Protocolul la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului din 2015 (CCCT) prevede o cerință globală similară, susceptibilă să intre în vigoare în 2022 sau 2023;

  7.  ia act de faptul că orientările privind punerea în aplicare a articolului 5.3 din Protocolul la CCCT confirmă faptul că protocolul nu interzice încheierea unor acorduri cu caracter obligatoriu și executoriu cu fabricanții de produse din tutun în lupta împotriva comerțului ilicit cu tutun;

  8.  solicită statelor membre să pună în aplicare Directiva privind produsele din tutun în timp util, în special măsurile sale de identificare și trasabilitate;

  9.  repetă că este necesar să se combată constant comerțul ilicit și produsele contrafăcute și subliniază, prin urmare, că, având în vedere posibilitatea apariției unui decalaj între expirarea acordului cu PMI în vigoare în prezent și intrarea în vigoare a Directivei privind produsele din tutun și a Protocolului la CCCT, se impune luarea de măsuri pentru a soluționa situația actuală în mod transparent și responsabil, cu implicarea Parlamentului;

  10.  subliniază că piața s-a schimbat în mod semnificativ de la încheierea acordului în urmă cu 12 ani;

  11.  solicită Comisiei, deși Parlamentul nu va lua poziție cu privire la beneficiile și utilitatea unui acord reînnoit până în momentul în care va putea examina un text revizuit, să înceapă renegocierea acordului existent cu PMI, ținând seama de evoluția condițiilor pieței și de experiența acumulată în legătură cu acordul existent, cu scopul de a avea un act în vigoare la 9 iulie 2016, dacă este necesar;

  12.  subliniază că, în cursul oricăror negocieri privind un posibil nou acord, Comisia trebuie să colaboreze cu părțile relevante pentru a asigura transparența deplină, în special prin informarea corespunzătoare a Parlamentului;

  13.  invită Comisia să propună modalități mai bune de distribuire a plăților efectuate de PMI pentru a obține un rezultat mai echitabil și o distribuție mai corectă a veniturilor provenite dintr-un eventual acord viitor;

  14.  invită Comisia să propună mecanisme mai solide pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a acordului de către fabricanții de produse din tutun, care ar trebui să includă o raportare mai regulată a măsurilor luate cu scopul de a asigura conformitatea;

  15.  subliniază că orice nou acord ar trebui să ofere posibilitatea de a colabora cu fabricanții de produse din tutun, având în vedere eventualele modificări ale modului de operare al grupurilor de criminalitate organizată, de exemplu pentru remedierea eventualelor deficiențe ale controalelor din cadrul lanțului de aprovizionare, care ar putea fi evidențiate prin realizarea de posibile confiscări sub limitele ce trebuie notificate;

  16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.