Návrh uznesenia - B8-0313/2016Návrh uznesenia
B8-0313/2016

NÁVRH UZNESENIA o dokumente Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a o blížiacom sa uplynutí platnosti uvedenej dohody

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8‑0115/2016
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0313/2016

Postup : 2016/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0313/2016
Predkladané texty :
B8-0313/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0313/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o dokumente Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a o blížiacom sa uplynutí platnosti uvedenej dohody

(2016/2555(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecné komuniké spoločnosti Philip Morris International (PMI) a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES[1],

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý na piatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku prostredníctvom rozhodnutia FCTC/COP5 (1) z 12. novembra 2012,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 (SWD(2016)0444),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vplyve dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris na zintenzívnenie boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku pri uplatňovaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru v rámci tranzitného systému Spoločenstva[2],

–  so zreteľom na otázky položené Komisii v súvislosti s dokumentom Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a blížiacim sa uplynutím platnosti uvedenej dohody (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O‑000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8‑0114/2016 a O-000019 – B8-0115/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami, a najmä pašovanie a falšovanie cigariet, spôsobuje EÚ a jej členským štátom straty príjmov (v oblasti ciel, DPH a spotrebných daní) presahujúce 10 miliárd EUR ročne;

B.  keďže cieľom dohody s PMI je znížiť distribúciu pašovaných cigariet značky PMI;

C.  keďže dohoda s PMI dodnes priniesla príjmy verejných financií vo výške približne 1 miliardy USD v ročných platbách a 68,2 milióna EUR v platbách spojených so zabaveným tovarom;

D.  keďže platnosť dohody s PMI sa má skončiť 9. júla 2016;

E.  keďže pašovanie tabaku je zločin, ktorý prispieva k financovaniu inej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami;

F.  keďže podvody v súvislosti s tabakom síce sú problémom verejného zdravia, ale falšované cigarety vyrobené nezákonne s použitím neznámych zložiek predstavujú ešte väčšie zdravotné riziko než originálne cigarety;

G.  keďže podvody v súvislosti s tabakom oslabujú politiky v oblasti boja proti fajčeniu, čím sa podnecuje tabaková epidémia, pretože zvyšujú dostupnosť (často lacnejších) tabakových výrobkov, a to najmä v prípade mladých ľudí a skupín občanov s nízkym príjmom;

H.  keďže EÚ a jej členské štáty (okrem Švédska v prípade dohôd s BAT a ITL) podpísali právne záväzné dohody s cieľom vyriešiť problém pašovania a falšovania cigariet so spoločnosťami Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) a Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

I.  keďže prostredníctvom týchto dohôd sa spoločnosti zaviazali zaplatiť spoločne celkovo 2,15 miliardy USD EÚ a signatárskym štátom za boj proti nezákonnému obchodovaniu s cigaretami;

1.  berie na vedomie správu Komisie o posúdení dohody s PMI;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia odložila uverejnenie svojho technického posúdenia o viac ako šesť mesiacov napriek výslovnej žiadosti Parlamentu o oboznámenie sa s dokumentom;

3.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia technické posúdenie doručila 24. februára 2016, čím Parlamentu sťažila jeho riadne vyhodnotenie a vypracovanie primeranej odpovede;

4.  berie na vedomie hodnotenie Komisie, podľa ktorého sa dohodou s PMI úspešne dosiahol cieľ, ktorým bolo obmedziť výskyt pašovaných výrobkov PMI na čiernom trhu s tabakovými výrobkami v EÚ, čo dokazuje pokles objemu originálnych cigariet vyrobených spoločnosťou PMI zabavených v členských štátoch približne o 85 % medzi rokmi 2006 a 2014; konštatuje však, že podľa Komisie zníženie objemu pašovaných výrobkov PMI neviedlo k celkovému zníženiu nezákonných výrobkov na trhu EÚ a že pašované výrobky veľkých výrobcov boli čoraz viac nahrádzané inými výrobkami vrátane neznačkových cigariet („cheap whites“), ktoré sa zvyčajne vyrábajú v tretích krajinách;

5.  upozorňuje na vyjadrenie v správe Komisie, že právne záväzné a vymáhateľné nástroje, ak sú spojené s rozhodným presadzovaním práva, sú najúčinnejším nástrojom na zabezpečenie výrazného zníženia nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami;

6.  pripomína, ako sa uvádza aj v správe Komisie, že smernica o tabakových výrobkoch už stanovuje právnu požiadavku, aby tabakové spoločnosti zaviedli a prevádzkovali systém sledovania, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr v roku 2019, pričom protokol z roku 2015 k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku (RDKT) stanovuje podobnú celosvetovú požiadavku, ktorá pravdepodobne nadobudne účinnosť v roku 2022 alebo 2023;

7.  konštatuje, že vykonávacie usmernenia k článku 5 ods. 3 protokolu k RDKT potvrdzujú, že protokol nebráni uzavretiu záväzných a vynútiteľných dohôd s výrobcami tabaku v rámci boja proti nezákonnému obchodu s tabakom;

8.  vyzýva členské štáty, aby včas vykonali smernicu o tabakových výrobkoch, a najmä jej opatrenia týkajúce sa sledovania;

9.  opätovne potvrdzuje pretrvávajúcu potrebu bojovať proti nezákonnému obchodovaniu a falšovaniu výrobkov, a preto zdôrazňuje, že vzhľadom na možnú medzeru medzi vypršaním v súčasnosti platnej dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a protokolu k RDKT sú potrebné opatrenia na riešenie súčasnej situácie transparentným a zodpovedným spôsobom za účasti Parlamentu;

10.  zdôrazňuje, že trh sa od uzavretia dohody pred 12 rokmi výrazne zmenil;

11.  vyzýva Komisiu – hoci svoju pozíciu k prínosu a užitočnosti obnovenej dohody vyhradzuje dovtedy, kým nebude schopný posúdiť revidované znenie – aby začala znovu prerokúvať existujúce dohody s PMI s ohľadom na zmenené trhové podmienky a skúsenosti s existujúcou dohodou s cieľom mať v prípade potreby niečo k dispozícii 9. júla 2016;

12.  zdôrazňuje, že počas akýchkoľvek rokovaní o možnej novej dohode musí Komisia spolupracovať s príslušnými stranami na zabezpečení úplnej transparentnosti, a to najmä riadnym informovaním Parlamentu;

13.  vyzýva Komisiu, aby navrhla lepšie spôsoby rozdelenia platieb od PMI s cieľom dosiahnuť spravodlivejší výsledok a spravodlivejšie rozdelenie príjmov plynúcich z akejkoľvek budúcej dohody;

14.  vyzýva Komisiu, aby navrhla silnejšie mechanizmy s cieľom zlepšiť vykonávanie dohody zo strany výrobcov tabaku, ktoré by mali zahŕňať pravidelnejšie podávanie správ o opatreniach prijatých na zabezpečenie jej plnenia;

15.  zdôrazňuje, že akékoľvek nové dohody by mali poskytovať priestor na spoluprácu s výrobcami tabaku vzhľadom na možné zmeny v spôsobe fungovania organizovaných zločineckých skupín, napríklad na riešenie potenciálnych nedostatkov v kontrole dodávateľského reťazca, ktoré by sa mohli odhaliť prípadnými zabaveniami pod hranicou oznamovacej povinnosti;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.