Предложение за резолюция - B8-0314/2016Предложение за резолюция
B8-0314/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън (PMI))

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0312/2016

Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0314/2016
Внесени текстове :
B8-0314/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0314/2016

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън (PMI))

(2016/2555(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията си от 11 март 2015 година относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — борба с измамите[1], и своето решение от 29 април 2015 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции[2],

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2016 г., озаглавен „Техническа оценка на опита, натрупан в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшификацията от 9 юли 2004 г., сключено между Филип Морис Интернешънъл и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, относно евентуално решение за започване на преговори между Европейския съюз и тютюневата промишленост“ (SWD(2016)0044),

–  като взе предвид Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна („РККТ на СЗО“) и Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до разпоредбите на Протокола, които попадат в обхвата на дял V от част III на Договора за функционирането на Европейския съюз (2015/0100(NLE)),

–  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО[3] (Директивата за тютюневите изделия);

–  като взе предвид четирите споразумения за сътрудничество, които понастоящем са в сила между държавите членки и ЕС и съответно Филип Морис Интернешънъл (PMI), Джапан Табако Интернешънъл (JTI), Импириъл Табако Лимитед (ITL) и Бритиш Американ Табако (BAT),

–  като взе предвид въпроси с искане за устен отговор до Комисията относно препоръките на Комисията във връзка със започването/продължаването на преговорите между Европейския съюз и Филип Морис Интернешънъл (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 и O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС е един от основните приоритети на Комисията, и като има предвид, че незаконната търговия с тютюневи изделия, по-конкретно контрабандата на контрабандни и фалшифицирани цигари, струва на националните бюджети и на бюджета на ЕС, при една консервативна оценка, повече от 10 млрд. евро загуба на публични приходи годишно;  

Б.  като има предвид, че незаконната търговия е тежко престъпление, което допринася за финансирането на други дейности на международната организирана престъпност, включително трафик на хора, наркотици и оръжия, а в някои случаи — терористични групировки;

В.  като има предвид, че контрабандата с тютюневи изделия подкопава здравните политики на ЕС и означава, че незаконните тютюневи продукти са достъпни — включително за младите хората — на много места на цени със значителна отстъпка; като има предвид, че фалшивите цигари не само са произведени и внесени незаконно, но и използваните в тях съставки не са известни и по този начин представляват сериозен риск за здравето;

Г.  като има предвид, че според Световната здравна организация (СЗО) тютюнопушенето е втората основна причина за смърт в световен мащаб и първата причина за смъртни случаи, които са предотвратими; като има предвид, че тютюнопушенето отнема живота на 5,4 милиона души по света всяка година;

Д.  като има предвид, че за справяне с проблема с контрабандните и фалшифицирани цигари ЕС и държавите членки (с изключение на Швеция за споразуменията с BAT и ITL) подписаха правно обвързващи споразумения с Филип Морис Интернешънъл (PMI) (2004 г.), Джапан Табако Интернешънъл (JTI) (2007 г.), Бритиш Американ Табако (BAT) (2010 г.) и Импириъл Табако Лимитед (ITL) (2010 г.); като има предвид, че с тези споразумения съответните дружества поеха задължението на изплащат заедно общо 2,15 милиарда щатски долара на ЕС и държавите подписали споразуменията за целите на борбата с незаконната търговия с цигари;

Е.  като има предвид, че преди 15 години на незаконният пазар на ЕС беше доминиран от контрабандата от четиримата основни производители; като има предвид, че разпространението на контрабандни стоки от тези производители намалява; като има предвид, че днес на пазара се наблюдава все по-голям дял на немарковите цигари („евтини бели цигари“) и като има предвид, че почти всички от повече от 600-те милиона цигари, иззети с помощта на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) през 2015 г., са евтини бели цигари; като има предвид, че по оценки на компанията за проучване на данни „Евромонитор“ от 11 юни 2015 г. се вижда, че общият обем на незаконния пазар на цигари в ЕС леко се е повишил от 64 милиарда на 66 милиарда цигари през последните пет години; като има предвид, че въпреки общия спад на конфискувани цигари на PMI и на търговските марки на останалите трима основни производители на тютюневи изделия, обемът и наличността на незаконни продукти на европейския пазар на тютюневите изделия продължава да бъдат обезпокоителни;

Ж.  като има предвид, че споразуменията са били сключени в условия на неяснота и липсата на прозрачност; като има предвид, че липсват каквито и да било данни за това как държавите членки са изразходвали средствата, получени по силата на посочените споразумения;

З.  като има предвид, че споразумението с PMI изтича през юли 2016 година и изисква от страните по него да се срещнат скоро, за да обмислят въпроса дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено или не; като има предвид, че Комисията пое също така ангажимент за ратифицирането на протокола за незаконната търговия на СЗО с цел борба с незаконната търговия с тютюневи продукти, както и да покани трети държави да ратифицират Протокола;

И.  като има предвид, че от всички държави — членки на ЕС, се очаква да ратифицират Протокола към РККТ, а пет от тях вече са го направили; като има предвид, че Протоколът ще влезе в сила след като бъде ратифициран от 40 страни;

Й.  като има предвид, че Секретариатът на РККТ на СЗО заяви, че споразуменията с тютюневата промишленост, включително тези на ЕС и Интерпол, противоречат на РККТ на СЗО, тъй като те служат на интересите на производителите на тютюневи изделия и да застрашат напредъка в контрола на тютюневите изделия;

1.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че Комисията публикува своята оценка на споразумението с PMI едва на 21 февруари 2016 г. въпреки неколкократните искания от страна на Парламента; счита, че това забавяне на публикуването да бъде сериозен пропуск от страна на Комисията да изпълни своето задължение за прозрачност по отношение както на ЕП, така и гражданите на ЕС;

2.  отбелязва, че оценката, заяви, че не е възможно да се докаже пряка „причинно-следствена връзка“ между Споразумението с PMI и намаляването на конфискуването на продукти, дори ако конфискуването на истински продукти на PMI е намаляло с около 85 % от 2006 г. насам;

3.  подчертава, че специфичните параметри, използвани от Споразумението с PMI, предвиждат праг за уведомяване от 50 000, и че спадът на докладваните конфискации може да се дължи на различните оперативни методи, а именно увеличаване на „микротрафика“ (т.е. постоянната контрабанда в по-малки количества); припомня, че данните, налични за микротрафика, са ограничени, тъй като държавите членки рядко докладват количества под този праг;

4.  изразява съжаление относно факта, че Комисията и държавите членки получават значителни годишни плащания от тютюневата промишленост за борба срещу фалшифицирането на произвежданите от нея цигари и счита, че разглеждането на евентуалното удължаване на срока на споразуменията с тютюневата промишленост би подкопало доверието във воденето на истинска борба срещу контрабандата на цигари; припомня, че няма на разположение данни относно използването на тези плащания от държавите членки и изразява съжаление във връзка с тази липса на прозрачност;

5.  подчертава, че в Директивата за тютюневите изделия вече се предвижда правно задължение за производителите на тютюневи изделия да въведат и поддържат система за проследяване, която трябва да започне да действа от 20 май 2019 г. за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, и от 20 май 2024 г. — за останалите тютюневи изделия; припомня, че Протоколът от 2015 г. към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна предвижда сходно глобално изискване, което се очаква да влезе в сила през 2022 г. или 2023 г.; подчертава освен това, че актовете за изпълнение и делегираните актове относно бъдещата система за проследяване, които следва да се приемат по силата на член 15 от Директивата за тютюневите изделия трябва да бъдат съвместими с разпоредбите на Протокола по същия въпрос (член 8);

6.  изразява съжаление относно факта, че Комисията и държавите членки не са в състояние да предоставят независима система за проследяване; изразява освен това съжаление от факта, че някои от държавите членки вече обсъждат споразумения с тютюневи дружества за създаване на системи за проследяване преди стандартите за проследяване да бъдат определени чрез делегирани актове и преди ЕС да е ратифицирал Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна;

7.  настоятелно призовава Комисията да ратифицира незабавно Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна и приветства ангажимента ѝ да прикани държавите членки и трети страни да го ратифицират; припомня, че Протоколът ясно забранява неподходящите взаимодействия с тютюневата промишленост;

8.  призовава Комисията да спре всякакви по-нататъшни контакти с PMI и други производители на тютюневи изделия във връзка с евентуалното удължаване на срока на споразуменията за тютюна и изисква от нея да не подновява, удължава или договаря повторно действащите споразумения;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.