Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0314/2016

Předložené texty :

B8-0314/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0082

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8-0115/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 11. března 2015 o výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům(1), a na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury(2),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2016 nazvaný „Technické posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“ týkající se možného rozhodnutí zahájit vyjednávání mezi Evropskou unií a tabákovým průmyslem (SWD(2016)0444),

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají pod hlavu V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie (2015/0100(NLE)),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES(3) (směrnice o tabákových výrobcích),

–  s ohledem na čtyři platné dohody o spolupráci mezi členskými státy a EU a společnostmi Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT),

–  s ohledem na otázky položené Komisi ohledně jejího doporučení týkajícího se rozhodnutí zahájit jednání mezi Evropskou unií a společností Philip Morris, případně v těchto jednáních pokračovat (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 a O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů EU je jednou z klíčových priorit Komise a že nezákonný obchod s tabákovými výrobky, zejména obchod s pašovanými a padělanými cigaretami, znamená podle zdrženlivého odhadu pro rozpočty členských států a EU každoroční ztráty příjmů ve výši více než 10 miliard EUR;   

B.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování je závažným trestným činem, který pomáhá financovat další mezinárodní organizovanou trestnou činnost, včetně obchodování s lidmi, drogami a zbraněmi, a v některých případech i teroristické skupiny;

C.  vzhledem k tomu, že pašování tabákových výrobků podkopává politiku EU v oblasti veřejného zdraví a umožňuje, že jsou nelegální tabákové výrobky dostupné – hlavně pro mladé lidi – na mnoha místech za velmi nízkou nezákonnou cenu; vzhledem k tomu, že padělané cigarety jsou nejen vyráběny a dováženy protizákonně, ale zároveň není známo jejich složení, což představuje vážné zdravotní riziko;

D.  vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je kouření tabáku celosvětově druhou nejčastější příčinou smrti a hlavní příčinou úmrtí, kterým je možné předcházet; vzhledem k tomu, že kouření si každoročně vyžádá 5,4 milionů obětí na celém světě;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy (s výjimkou Švédska v případě dohod s BAT a ITL) podepsaly právně závazné dohody se společností Philip Morris International (PMI) v roce 2004, s Japan Tobacco International (JTI) v roce 2007, s British American Tobacco (BAT) v roce 2010 a ve stejném roce i s Imperial Tobacco Limited (ITL) s cílem řešit problém pašovaných a padělaných cigaret; vzhledem k tomu, že na základě těchto dohod se společnosti zavázaly společně vyplatit celkovou částku ve výši 2,15 miliardy USD Evropské unii a signatářským státům, aby bylo možné nezákonný obchod s cigaretami potírat;

F.  vzhledem k tomu, že před 15 lety dominoval nelegálnímu trhu EU kontraband od čtyř největších výrobců; vzhledem k tomu, že jeho význam slábne; vzhledem k tomu, že na současných trzích je stále více patrný rostoucí podíl neznačkových („levných bílých“) cigaret a že u více než 600 milionů cigaret, které byly za podpory Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) zabaveny v roce 2015, se vesměs jednalo pouze o levné nelegální cigarety; vzhledem k tomu, že podle odhadu společnosti pro průzkum trhu Euromonitor ze dne 11. června 2015 se v posledních pěti letech mírně zvýšil celkový objem černého trhu s cigaretami v EU, a sice ze 64 miliard na 66 miliard cigaret; vzhledem k tomu, že ačkoli celkový počet zabavených cigaret vyrobených společností PMI a značek ostatních tří hlavních výrobců tabáku poklesl, objem a dostupnost těchto nezákonných výrobků na trhu s tabákovými výrobky v EU zůstává znepokojivá;

G.  vzhledem k tomu, že při uzavírání těchto dohod panovala naprostá neprůhlednost a chyběla transparentnost; vzhledem k tomu, že neexistují žádné údaje o tom, jakým způsobem členské státy prostředky získané v rámci takových dohod vynaložily;

H.  vzhledem k tomu, že platnost dohody s PMI skončí v červenci 2016, což znamená, že by se její smluvní strany měly v blízké době sejít a jednat o jejím případném prodloužení; vzhledem k tomu, že Komise se za účelem potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky zavázala ratifikovat Protokol WHO o odstranění nezákonného obchodu a k tomu, že vyzve třetí země, aby tak také učinily;

I.  vzhledem k tomu, že od všech členských států EU se očekává, že protokol k rámcové úmluvě ratifikují, přičemž pět z nich tak již učinilo; vzhledem k tomu, že protokol vstoupí v platnost, jakmile jej ratifikuje 40 smluvních stran;

J.  vzhledem k tomu, že sekretariát Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku prohlásil, že dohody s tabákovým průmyslem, včetně dohod s EU a Interpolem, jsou v rozporu s Rámcovou úmluvou WHO o kontrole tabáku, jelikož slouží zájmům tabákových společností a ohrožují pokrok na poli kontroly tabáku;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že Komise navzdory několika žádostem Parlamentu zveřejnila své posouzení dohody se společností PMI až ke dni 21. února 2016; domnívá se, že opožděným zveřejněním posouzení Komise porušila svou povinnost transparentnosti vůči Parlamentu i občanům EU;

2.  konstatuje, že podle tohoto posouzení není možné prokázat žádnou přímou souvislost mezi dohodou se společností PMI a poklesem v počtu zabavených výrobků, přestože se objem konfiskovaných pravých cigaret vyrobených společností PMI od roku 2006 snížil o zhruba 85 %;

3.  zdůrazňuje, že specifické parametry použité v dohodě se společností PMI stanoví prahovou hodnotu pro oznámení na 50 000 a že pokles oznámených konfiskací by mohl souviset s používáním jiných operačních postupů, zejména se zvýšením opakovaného pašování malých množství; připomíná, že k dispozici jsou jen omezené údaje o boji proti pašování malých množství, neboť členské státy jen výjimečně informují o konfiskacích, které nedosahují prahové hodnoty;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise a členské státy dostávají každoročně nezanedbatelné částky od tabákového průmyslu na boj proti padělání cigaret, a domnívá se, že úvahy o případném prodloužení dohod s tabákovým odvětvím by mohly ohrozit věrohodnost skutečného boje proti pašování cigaret; připomíná, že nejsou k dispozici žádné údaje o využívání těchto plateb členskými státy, a vyjadřuje politování nad nedostatkem transparentnosti;

5.  zdůrazňuje, že směrnice o tabákových výrobcích stanoví právní požadavek, podle něhož by měly tabákové společnosti zavést a provozovat systém zpětného dohledávání výrobků, který musí být funkční pro cigarety a ručně balené tabákové výrobky ke dni 20. května 2019 a pro jiné tabákové výrobky ke dni 20. května 2024; připomíná, že protokol k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z roku 2015 obsahuje podobný celosvětový požadavek, který pravděpodobně vstoupí v platnost v roce 2022 nebo 2023; dále zdůrazňuje, že prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci týkající se budoucího systému zpětného dohledávání výrobků, které musí být přijaty podle článku 15 směrnice o tabákových výrobcích, musí být slučitelné s ustanoveními protokolu v této věci (článek 8);

6.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise a členské státy nejsou schopny poskytovat nezávislý systém zpětného dohledávání výrobků; vyjadřuje dále politování nad tím, že některé členské státy již projednávají dohody s tabákovými společnostmi o zavedení systémů zpětného dohledávání výrobků, a to před stanovením norem pro zpětné dohledávání prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a před ratifikací Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie;

7.  naléhavě Komisi žádá, aby urychleně ratifikovala Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, a vítá její závazek vyzvat členské státy a třetí země, aby tento protokol ratifikovaly; připomíná, že protokol výslovně zakazuje nevhodné interakce s tabákovým průmyslem;

8.  žádá Komisi, aby pozastavila jakékoli další kontakty se společností PMI a dalšími výrobci tabákových výrobků o možném prodloužení dohod o tabáku, a žádá ji, aby neobnovovala, neprodlužovala ani znovu neprojednávala stávající dohody;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0062.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0118.

(3)

Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí