Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0314/2016

Indgivne tekster :

B8-0314/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0082

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 176kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 og B8-0115/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningen af 11. marts 2015 om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — bekæmpelse af svig(1), og til sin beslutning af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III — Kommissionen og forvaltningsorganerne(2),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2016 om en teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater, der vedrører en eventuel afgørelse om indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og tobaksindustrien (SWD(2016)0044),

–  der henviser til WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning ("WHO's tobakskonvention") og protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer,

–  der henviser til forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2015/0100(NLE)),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF(3) (tobaksvaredirektivet),

–  der henviser til de fire nugældende samarbejdsaftaler mellem EU, medlemsstaterne og henholdsvis Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) og British American Tobacco (BAT),

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om Kommissionens henstilling med henblik på afgørelsen om indledning/fortsættelse af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Philip Morris (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 og O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at beskyttelse af EU's finansielle interesser er en af Kommissionens vigtigste prioriteter, og at ulovlig handel med tobaksvarer, navnlig smugling og forfalskning af cigaretter, ud fra et forsigtigt skøn koster de nationale budgetter og EU-budgettet over 10 mia. EUR om året i tabte offentlige indtægter;  

B.  der henviser til, at den ulovlige handel er en alvorlig forbrydelse, som bidrager til finansieringen af andre internationale organiserede kriminelle aktiviteter, herunder menneske-, narkotika- og våbenhandel, og i nogle tilfælde terrorgrupper;

C.  der henviser til, at tobakssmugling undergraver EU's folkesundhedspolitikker og betyder, at der mange steder er adgang til ulovlige tobaksvarer med en betydelig ulovlig rabat, også for unge mennesker; forfalskede cigaretter bliver ikke alene fremstillet og importeret ulovligt, men man ved heller ikke, hvilke ingredienser der er anvendt i dem, hvorfor de udgør en alvorlig sundhedsrisiko;

D.  der henviser til, at tobaksrygning ifølge WHO er den næststørste dødsårsag på verdensplan og den mest udbredte årsag til dødsfald, der kan forebygges; hvert år dør 5,4 mio. mennesker af rygning på verdensplan;

E.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater (undtagen Sverige i forbindelse med aftalerne med BAT og ITL) for at løse problemet med smugling og forfalskning af cigaretter har indgået juridisk bindende aftaler med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) og Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010); de nævnte selskaber har gennem disse aftaler forpligtet sig til at betale et samlet beløb på 2,15 mia. EUR til EU og signatarstaterne med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med cigaretter;

F.  der henviser til, at det ulovlige marked i EU for 15 år siden var domineret af smuglervarer fra de fire største producenter; udbredelsen af smuglervarer fra disse producenter har været faldende; markedet oplever i dag en stadig større andel af cigaretter uden mærke ("cheap whites"), og ud af de over 600 mio. cigaretter, der blev beslaglagt med støtte fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i 2015, var næsten alle "cheap whites"; skøn fra dataforskningsvirksomheden Euromonitor pr. 11. juni 2015 viser, at det ulovlige cigaretmarked i EU's samlede volumen er steget en smule fra 64 mia. til 66 mia. cigaretter i de seneste fem år; på trods af det samlede fald i antallet af beslaglæggelser af PMI-cigaretter og de tre andre store tobaksproducenters mærker er omfanget og tilgængeligheden af ulovlige produkter på EU's tobaksmarked fortsat bekymrende;

G.  der henviser til, at aftalerne blev indgået med en fuldstændig mangel på gennemsigtighed, og at der ikke findes nogen oplysninger om, hvordan medlemsstaterne har brugt de penge, de har modtaget i henhold til de pågældende aftaler;

H.  der henviser til, at aftalen med PMI udløber i juli 2016, hvilket gør det nødvendigt, at parterne snart mødes med henblik på at undersøge, hvorvidt samarbejdsaftalen skal forlænges; Kommissionen har også forpligtet sig til at ratificere WHO-protokollen om ulovlig handel med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer og har forpligtet sig til at opfordre tredjelande til at ratificere protokollen;

I.  der henviser til, at alle EU-medlemsstaterne forventes at ratificere FCTC-protokollen, og at fem af dem allerede har gjort det; protokollen træder i kraft, når 40 parter har ratificeret den;

J.  der henviser til, at sekretariatet for WHO's tobakskonvention har udtalt, at aftalerne med tobaksindustrien, herunder dem, der er indgået af EU og Interpol, er i strid med WHO's tobakskonvention, da de tjener tobaksvirksomhedernes interesser og truer fremskridtene inden for bekæmpelse af tobaksrygning;

1.  beklager dybt, at Kommissionen først offentliggjorde sin vurdering af aftalen med PMI den 21. februar 2016 trods flere anmodninger fra Parlamentet om at gøre det; anser denne forsinkelse med offentliggørelsen for at være en alvorlig tilsidesættelse af Kommissionens forpligtelser vedrørende gennemsigtighed, både over for Parlamentet og EU-borgerne;

2.  bemærker, at det i vurderingen anføres, at det ikke er muligt at påvise nogen direkte "årsagsforbindelse" mellem PMI-aftalen og faldet i antallet af beslaglæggelser, selv om beslaglæggelserne af ægte PMI-produkter er faldet med ca. 85 % siden 2006;

3.  understreger, at de specifikke parametre i PMI-aftalen omfatter en anmeldelsestærskel på 50 000, og at faldet i antallet af indberettede beslaglæggelser kan hænge sammen med forskellige operationelle metoder, navnlig en stigning i den såkaldte "ant trafficking" (dvs. gentagen smugling af mindre mængder); minder om, at de tilgængelige data om "ant trafficking" er begrænsede, eftersom medlemsstaterne kun sjældent indberetter under den pågældende tærskel;

4.  beklager, at Kommissionen og medlemsstaterne modtager betydelige årlige betalinger fra tobaksindustrien for at bekæmpe forfalskning af deres cigaretter, og mener, at overvejelserne om en eventuel forlængelse af aftalerne med tobaksindustrien kan undergrave troværdigheden af en reel bekæmpelse af cigaretsmugleri; minder om, at der ikke foreligger nogen oplysninger om anvendelsen af de pågældende beløb i medlemsstaterne, og beklager denne mangel på gennemsigtighed;

5.  understreger, at tobaksvaredirektivet allerede indeholder et lovkrav om, at tobaksvirksomhederne skal indføre og vedligeholde et "track-and-trace"-system, der skal være operationelt for cigaretter og rulletobak fra den 20. maj 2019 og for andre tobaksvarer fra den 20. maj 2024; minder om, at 2015-protokollen til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning indeholder bestemmelser om et lignende globalt krav, der formentlig vil træde i kraft i 2022 eller 2023; understreger endvidere, at gennemførelsesretsakterne og de delegerede retsakter om det fremtidige sporbarhedssystem, der skal vedtages i henhold til tobaksvaredirektivets artikel 15, skal være forenelige med bestemmelserne i protokollen om samme emne (artikel 8);

6.  beklager, at Kommissionen og medlemsstaterne ikke er i stand til at indføre et uafhængigt "track-and-trace"-system; beklager endvidere, at visse medlemsstater allerede drøfter aftaler med tobaksvirksomheder med henblik på oprettelse af "track-and-trace"-systemer forud for fastsættelsen af sporbarhedsstandarder ved hjælp af delegerede retsakter og forud for EU's ratifikation af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at ratificere protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning og glæder sig over dens tilsagn om at opfordre medlemsstaterne og tredjelande til at ratificere den; minder om, at protokollen klart forbyder upassende interaktion med tobaksindustrien;

8.  anmoder Kommissionen om at standse alle yderligere kontakter med PMI og andre tobaksproducenter med henblik på en eventuel forlængelse af tobaksaftalerne og anmoder den om ikke at forny, forlænge eller genforhandle de nuværende aftaler;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0062.

(2)

Vedtagne tekster P8_TA(2015)0118.

(3)

EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik