Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0314/2016

Esitatud tekstid :

B8-0314/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0082

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 169kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2013. aasta aruande kohta(1) ja oma 29. aprilli 2015. aasta otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu –Komisjon ja rakendusametid(2),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2016. aasta töödokumenti, milles käsitletakse ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004 sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise lepingu ja üldise kohustustest vabastamisega saadud kogemuste tehnilist hindamist, mis on seotud võimaliku otsusega alustada Euroopa Liidu ja tubakatööstuse vahel läbirääkimisi (SWD(2016)0044),

–  võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ja tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise alla (2015/0100(NLE)),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ(3) (tubakatoodete direktiiv),

–  võttes arvesse liikmesriikide ja ELi praegu kehtivat nelja koostöölepingut tubakatootjatega Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ning British American Tobacco (BAT),

–  võttes arvesse küsimusi komisjonile komisjoni soovituse kohta, mis puudutab otsust alustada/pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Philip Morrise vahel (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ja O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi finantshuvide kaitse on komisjoni üks tähtsamaid prioriteete, ja arvestades, et ebaseaduslik kauplemine tubakatoodetega ning eeskätt sigarettide salakaubavedu ja võltsitud sigaretid toovad liikmesriikide ja ELi eelarvete jaoks igal aastal kaasa enam kui 10 miljardi euro suuruse avaliku sektori tulu saamata jäämise;  

B.  arvestades, et ebaseaduslik kauplemine on raske kuritegu, mis aitab kaasa teiste rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse liikide, sealhulgas inimkaubanduse, uimasti- ja relvakaubanduse ning mõnel juhul terroristlike rühmituste rahastamisele;

C.  arvestades, et tubakatoodete salakaubaveoga õõnestatakse ELi rahvatervise poliitikat ja see tähendab, et ebaseaduslikud tubakatooted on paljudes kohtades ebaseaduslikult kättesaadavad oluliselt soodsama hinnaga, kaasa arvatud noortele; arvestades, et võltsitud sigaretid ei ole mitte üksnes ebaseaduslikult toodetud ja imporditud, vaid ka nende koostisosad ei ole teada ning see kujutab endast tõsist ohtu tervisele;

D.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on tubaka suitsetamine kogu maailmas tähtsuselt teine surma põhjus ja peamine välditavate surmajuhtumite põhjus; arvestades, et suitsetamine põhjustab maailmas igal aastal 5,4 miljoni inimese surma;

E.  arvestades, et salasigarettide ja võltsitud sigarettide probleemiga toimetulekuks on EL ja liikmesriigid (v.a Rootsi BAT ja ITL lepingute puhul) sõlminud juriidiliselt siduvad lepingud ettevõtetega Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) ja Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010); arvestades, et nende lepingute tulemusena on kõnealused ettevõtted võtnud kohustuse maksta ühiselt ELile ja osalisriikidele sigarettide ebaseadusliku kauplemisega võitlemiseks kokku 2,15 miljardit USA dollarit;

F.  arvestades, et 15 aastat tagasi domineeris ELi ebaseaduslikul turul salakaubandus neljalt peamiselt tootjalt pärinevate kaupadega; arvestades, et salakaubandus neilt tootjatelt pärinevate kaupadega on vähenenud; arvestades, et tänasel turul üha suureneb kaubamärgita (nn odavate valgete) sigarettide osakaal, ja arvestades, et peaaegu kõik 2015. aastal Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) kaasabil konfiskeeritud rohkem kui 600 miljonist sigaretist olid nn odavad valged; arvestades, et andmete analüüsimisega tegeleva ettevõtte Euromonitor 11. juuni 2015. aasta hinnangu kohaselt on ELi ebaseaduslike sigarettide turu kogumaht viimase viie aasta jooksul pisut kasvanud (64 miljardilt 66 miljardile sigaretile); arvestades, et PMI sigarettide ja kolme ülejäänud peamise tubakatootja toodete konfiskeerimise üldisest vähenemisest hoolimata on ebaseaduslike toodete maht ja kättesaadavus ELi tubakaturul jätkuvalt murettekitav;

G.  arvestades, et lepingud sõlmiti täiesti läbipaistmatult; arvestades, et puuduvad andmed selle kohta, kuidas on liikmesriigid selliste lepingute raames saadud raha kulutanud;

H.  arvestades, et PMIga sõlmitud lepingu kehtivus lõpeb 2016. aasta juulis ning lepinguosalistel tuleb lähitulevikus kohtuda, et kaaluda koostöölepingu pikendamist; arvestades, et komisjon on endale võtnud ka kohustuse ratifitseerida ebaseaduslikku kauplemist käsitlev WHO protokoll, et võidelda tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vastu, ja on võtnud kohustuse kutsuda kolmandaid riike üles asjaomast protokolli ratifitseerima;

I.  arvestades, et kõigilt ELi liikmesriikidelt oodatakse tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli ratifitseerimist ja viis liikmesriiki on seda juba teinud; arvestades, et protokoll jõustub siis, kui selle on ratifitseerinud 40 osalist;

J.  arvestades, et WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni sekretariaat on teatanud, et lepingud tubakatööstusega, sealhulgas ELi ja Interpoli poolt sõlmitud lepingud, on WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooniga vastuolus, sest need teenivad tubakatööstuse huve ja seavad ohtu edusammud tubaka tarbimise leviku vähendamisel;

1.  mõistab teravalt hukka asjaolu, et komisjon esitas Euroopa Parlamendi korduvatest taotlustest hoolimata hinnangu PMI lepingu kohta alles 21. veebruaril 2016; on seisukohal, et sellise avaldamisega viivitamise näol on tegemist suurte puudujääkidega komisjoni läbipaistvusega seotud kohustuste täitmisel nii Euroopa Parlamendi kui ka ELi kodanike ees;

2.  märgib, et hinnangus väidetakse, et ei ole võimalik näidata otsest põhjuslikku seost PMI lepingu ja konfiskeerimise vähenemise vahel, isegi kui ehtsate PMI toodete konfiskeerimine on 2006. aastast alates umbes 85 % vähenenud;

3.  rõhutab, et PMI lepingus kasutatud konkreetsete parameetritega nähakse teavitamiskünniseks ette 50 000 ja et teatatud konfiskeerimiste vähenemine võib olla seotud erinevate tegevusmeetoditega, eelkõige väiksemate koguste korduva smugeldamisega; tuletab meelde, et andmed sellise salakaubaveo kohta on piiratud, kuna liikmesriigid raporteerivad alla künnise jäävaid arve harva;

4.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ja liikmesriigid saavad tubakatööstuselt sigarettide võltsimise vastaseks võitluseks igal aastal märkimisväärseid summasid, ning on veendunud, et tubakatööstusega sõlmitud lepingute võimaliku pikendamise kaalumine võiks seada ohtu sigarettide ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase tegeliku võitluse usutavuse; tuletab meelde, et nende maksete kasutamise kohta liikmesriikide poolt andmed puuduvad, ja taunib sellist läbipaistmatust;

5.  rõhutab, et tubakatoodete direktiivis on juba sätestatud õiguslik nõue, et tubakatootjad peavad kasutusele võtma ja kasutuses hoidma tuvastus- ja jälgimissüsteemi, mis peab sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul toimima alates 20. maist 2019 ja muude tubakatoodete puhul alates 20. maist 2024; tuletab meelde, et WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni 2015. aasta protokollis nähakse ette sarnane üldine nõue, mis tõenäoliselt jõustub 2022. või 2023. aastal; rõhutab lisaks seda, et tubakatoodete direktiivi artikli 15 kohaselt vastu võetavad tulevast jälgimissüsteemi käsitlevad rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid peavad olema kooskõlas sama teemat käsitleva protokolli sätetega (artikkel 8);

6.  peab taunitavaks asjaolu, et komisjon ja liikmesriigid ei suuda luua sõltumatut tuvastus- ja jälgimissüsteemi; taunib lisaks asjaolu, et mõned liikmesriigid peavad juba läbirääkimisi tubakatootjatega lepingu sõlmimiseks, et luua tuvastus- ja jälgimissüsteemid enne delegeeritud õigusaktide abil jälgimisstandardite sätestamist ning enne seda, kui EL ratifitseerib Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon viivitamata ratifitseeriks Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli, ja tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle kutsuda liikmesriike ja kolmandaid riike üles protokolli ratifitseerima; tuletab meelde, et asjaomase protokolliga keelatakse selgesõnaliselt kohatu suhtlus tubakatööstusega;

8.  palub komisjonil peatada täiendavad kontaktid PMI ja teiste tubakatootjatega lepingute võimaliku pikendamise suhtes ning palub komisjonil praegu kehtivaid lepinguid mitte uuendada, pikendada ega nende üle uusi läbirääkimisi pidada;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0062.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0118.

(3)

ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika