Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0314/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0314/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0082

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 174kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B-0115/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta(1)sekä 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot(2),

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2016 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta sekä yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia ja joka liittyy mahdolliseen päätökseen Euroopan unionin ja tupakkateollisuuden välisten neuvottelujen avaamisesta (SWD(2016)0044),

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen ja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (2015/0100 (NLE)),

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU(3) (nk. tupakkatuotedirektiivi),

–  ottaa huomioon, että tällä hetkellä jäsenvaltioilla ja EU:lla on voimassa neljä yhteistyösopimusta seuraavien yhtiöiden kanssa: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ja British American Tobacco (BAT),

–  ottaa huomioon komissiolle komission suosituksesta, joka koskee päätöstä Euroopan unionin ja Philip Morrisin välisten neuvottelujen aloittamisesta/jatkamisesta, esitetyt kysymykset (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O‑000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O‑000018/2016 – B8-0114/2016 ja O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n taloudellisten etujen suojaaminen on yksi komission keskeisistä painopisteistä, ja toteaa, että tupakkatuotteiden laiton kauppa ja etenkin savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen aiheuttaa maltillistenkin arvioiden mukaan jäsenvaltioiden ja EU:n talousarvioille tulonmenetyksiä yli 10 miljardia euroa vuodessa;

B.  huomauttaa, että laiton kauppa on vakava rikos, jonka tuotolla rahoitetaan muuta kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa sekä huumausaine- ja asekauppaa, ja joissakin tapauksissa myös terroristiryhmiä;

C.  huomauttaa, että tupakkatuotteiden salakuljetus vaarantaa EU:n kansanterveyspolitiikan ja merkitsee sitä, että laittomia tupakkatuotteita on saatavilla – myös nuorille – laittomasti huomattavasti halvempaan hintaan monissa paikoissa; huomauttaa, että sen lisäksi, että väärennetyt savukkeet valmistetaan ja tuodaan maahan laittomasti, niiden valmistamiseen käytetyistä aineista ei ole tietoa, minkä vuoksi ne ovat vakava terveysriski;

D.  ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan tupakointi on koko maailmassa toiseksi yleisin kuolinsyy sekä yleisin ehkäistävissä olevien kuolemien syy; ottaa huomioon, että tupakointi aiheuttaa maailmassa vuosittain 5,4 miljoonan ihmisen kuoleman;

E.  ottaa huomioon, että savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjumiseksi EU ja jäsenvaltiot (lukuun ottamatta Ruotsia British American Tobacco -yhtiön ja Imperial Tobacco Limited -yhtiön kanssa tehtyjen sopimusten osalta) ovat tehneet oikeudellisesti sitovia sopimuksia Philip Morris International -yhtiön (PMI) (2004), Japan Tobacco International -yhtiön (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) ja Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010) kanssa; toteaa, että näissä sopimuksissa kyseiset yhtiöt ovat sitoutuneet maksamaan yhteensä 2,15 miljardia Yhdysvaltojen dollaria EU:lle ja allekirjoittajavaltioille laittoman savukekaupan torjumiseksi;

F.  ottaa huomioon, että 15 vuotta sitten laittomien tupakkatuotteiden markkinoita EU:ssa hallitsi näiden neljän suurimman valmistajan tuotteiden salakuljetus; ottaa huomioon, että näiden valmistajien tupakkatuotteiden salakuljetus ei ole enää yhtä yleistä; panee merkille, että nykyisin markkinoilla on yhä enemmän tuotemerkittömiä savukkeita (niin kutsutut ”cheap whites”) ja että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) avustuksella vuonna 2015 takavarikoiduista yli 600 miljoonasta savukkeesta lähes kaikki olivat tuotemerkittömiä; ottaa huomioon, että tutkimustietoyhtiö Euromonitorin 11. kesäkuuta 2015 julkaisemat arviot osoittavat, että EU:n laittomien savukkeiden markkinoiden kokonaisvolyymi on hieman kasvanut 64 miljardista 66 miljardiin savukkeeseen viiden viime vuoden aikana; toteaa, että vaikka PMI:n sekä kolmen muun keskeisen tupakkayhtiön savukkeita takavarikoidaan entistä vähemmän, laittomien tuotteiden määrä ja saatavuus EU:n tupakkatuotemarkkinoilla ovat edelleen huolestuttavia;

G.  huomauttaa, että sopimukset tehtiin täydellisen avoimuuden puutteen vallitessa; huomauttaa, ettei ole tiedossa, miten jäsenvaltiot ovat käyttäneet tällaisten sopimusten puitteissa saamansa rahat;

H.  ottaa huomioon, että PMI-yhtiön kanssa tehty sopimus päättyy heinäkuussa 2016, joten sopimuspuolten on tavattava pian selvittääkseen, olisiko yhteistyösopimuksen voimassaoloa jatkettava; ottaa huomioon, että komissio on myös sitoutunut ratifioimaan WHO:n lisäpöytäkirjan tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämisestä, jotta tupakkatuotteiden laitonta kauppaa voidaan torjua, ja että se on sitoutunut kehottamaan kolmansia maita ratifioimaan kyseisen lisäpöytäkirjan;

I.  huomauttaa, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden odotetaan ratifioivan lisäpöytäkirjan ja että viisi jäsenvaltiota on sen jo tehnyt; huomauttaa, että pöytäkirja tulee voimaan, kun 40 osapuolta on sen ratifioinut;

J.  ottaa huomioon, että WHO:n tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan sihteeristö on todennut, että tupakkateollisuuden kanssa tehdyt sopimukset, myös EU:n ja Interpolin tekemät, ovat ristiriidassa WHO:n lisäpöytäkirjan kanssa, koska ne palvelevat tupakkayhtiöiden etuja ja vaarantavat tupakoinnin torjunnassa edistymisen;

1.  pitää erittäin valitettavana, että Euroopan parlamentin lukuisista pyynnöistä huolimatta komissio julkaisi arviointinsa PMI-sopimuksesta vasta 21. helmikuuta 2016; katsoo, että julkaisemisen viivästyminen merkitsee komission avoimuusvelvoitteiden vakavaa laiminlyöntiä sekä parlamenttia että EU:n kansalaisia kohtaan;

2.  panee merkille, ettei arvioinnin mukaan ole mahdollista näyttää toteen, että PMI-sopimuksen ja takavarikointien vähenemisen välillä vallitsisi suora syy-seuraussuhde, vaikka aitojen PMI-savukkeiden takavarikointien määrä on vähentynyt noin 85 prosenttia vuodesta 2006 lähtien;

3.  korostaa, että PMI-sopimuksessa käytettyihin erityisiin parametreihin sisältyy 50 000 kappaleen ilmoituskynnys ja että ilmoitettujen takavarikoitujen määrien väheneminen voi liittyä erilaisiin toimintatapoihin, kuten jatkuvan pienten määrien salakuljetuksen (niin kutsuttu muurahaissalakuljetus) lisääntymiseen; muistuttaa, että tällaisesta salakuljetuksesta on tarjolla rajoitetusti tietoa, koska jäsenvaltiot ilmoittavat harvoin alle kyseisen kynnyksen jäävistä määristä;

4.  pitää valitettavana, että komissio ja jäsenvaltiot saavat tupakkateollisuudelta vuosittain huomattavia maksuja tupakkatuotteiden väärentämisen torjumiseen, ja katsoo, että tupakkateollisuuden kanssa tehtyjen sopimusten mahdollisen jatkamisen harkitseminen saattaa murentaa savukkeiden salakuljetuksen todellisen torjunnan uskottavuutta; muistuttaa, ettei siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät kyseisiä maksuja, ole saatavilla tietoa, ja pitää tätä avoimuuden puutetta valitettavana;

5.  korostaa, että tupakkatuotedirektiivissä säädetään jo tupakkayhtiöiden oikeudellisesta velvoitteesta ottaa käyttöön ja pitää toiminnassa jäljitysjärjestelmä, jonka on oltava toimintavalmiudessa savukkeiden ja irtotupakan osalta 20. toukokuuta 2019 alkaen ja muiden tupakkatuotteiden osalta 20. toukokuuta 2024 alkaen; muistuttaa, että WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen vuonna 2015 tehdyssä lisäpöytäkirjassa on samankaltainen yleinen velvoite, joka tulee todennäköisesti voimaan vuonna 2022 tai 2023; korostaa lisäksi, että tulevaa jäljitysjärjestelmää koskevien, tupakkatuotedirektiivin 15 artiklan mukaisesti annettavien täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten on oltava yhteensopivia asiaa koskevan lisäpöytäkirjan määräysten (8 artikla) kanssa;

6.  pitää valitettavana, etteivät komissio ja jäsenvaltiot pysty järjestämään riippumatonta jäljitysjärjestelmää; pitää niin ikään valitettavana, että jotkin jäsenvaltiot keskustelevat jo nyt tupakkayhtiöiden kanssa jäljitysjärjestelmien käyttöönottoa koskevista sopimuksista, vaikkei jäljitettävyyttä koskevia normeja ole vielä vahvistettu delegoiduilla säädöksillä eikä EU ole vielä ratifioinut tupakoinnin torjuntaa koskevaan Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen tehtyä lisäpöytäkirjaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi;

7.  kehottaa komissiota ratifioimaan kiireellisesti tupakoinnin torjuntaa koskevaan Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi ja pitää myönteisenä sitä, että komissio on sitoutunut kehottamaan jäsenvaltioita ja kolmansia maita ratifioimaan sen; muistuttaa, että lisäpöytäkirjassa selvästi kielletään epäasianmukainen vuorovaikutus tupakkateollisuuden kanssa;

8.  pyytää komissiota keskeyttämään keskustelut PMI-yhtiön ja muiden tupakkatuotteiden valmistajien kanssa mahdollisesta tupakkasopimusten jatkamisesta ja pyytää sitä olemaan uusimatta, jatkamatta tai neuvottelematta uudelleen nykyisiä sopimuksia;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0062.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0118.

(3)

EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö