Procedūra : 2016/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0314/2016

Pateikti tekstai :

B8-0314/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0082

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 409kWORD 78k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8–0109/2016, B8–0110/2016, B8-0111/2016, B8–0112/2016, B8–0113/2016, B8–0114/2016 ir B-0115/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl 2013 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“(1) ir į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“, susijusį su galimu sprendimu pradėti Europos Sąjungos ir tabako pramonės subjektų derybas (SWD(2016) 0044),

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją ir Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, atsižvelgiant į Protokolo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis (2015/0100(NLE)),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB(3) (Tabako gaminių direktyvą),

–  atsižvelgdamas į šiuo metu galiojančius keturis valstybių narių bei ES ir atitinkamai „Philip Morris International“ (PMI), „Japan Tobacco International“ (JTI), „Imperial Tobacco Limited“ (ITL) ir „British American Tobacco“ (BAT) bendradarbiavimo susitarimus,

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl Komisijos rekomendacijos dėl sprendimo pradėti ir vykdyti Europos Sąjungos derybas su „Philip Morris“ (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ir O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES finansinių interesų gynimas yra vienas svarbiausių Komisijos prioritetų ir kadangi dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais, ypač kontrabandinių ir suklastotų cigarečių kontrabandos, nacionaliniai ir ES biudžetai kasmet netenka, atsargiai vertinant, daugiau kaip 10 milijardų eurų (tiek prarandama valstybės pajamų);  

B.  kadangi neteisėta prekyba yra sunkus nusikaltimas, kuris prisideda prie kitos tarptautinės organizuotos nusikalstamos veiklos, įskaitant neteisėtą žmonių, narkotikų ir ginklų gabenimą ir prekybą, ir kai kuriais atvejais teroristinių grupuočių finansavimo;

C.  kadangi tabako kontrabanda kenkia ES visuomenės sveikatos politikai ir dėl jos žmonės, įskaitant jaunimą, daug vietų gali su didele neteisėta nuolaida gauti neteisėtų tabako gaminių; kadangi svarbu ne tik tai, kad suklastotos cigaretės neteisėtai gaminamos ir įvežamos, bet ir tai, kad nežinomos joms pagaminti panaudotos sudedamosios dalys, taigi, kyla didelis pavojus sveikatai;

D.  kadangi, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, tabako rūkymas yra antroji pasaulyje pagal dažnumą mirties priežastis ir pagrindinė mirties, kurios galima išvengti, priežastis; kadangi rūkymas pasaulyje kasmet pasiglemžia 5,4 milijono aukų;

E.  kadangi, siekdamos spręsti kontrabandos ir suklastotų cigarečių problemą, ES ir valstybės narės (išskyrus Švediją susitarimų su BAT ir ITL atveju) pasirašė teisiškai privalomus susitarimus su „Philip Morris International“ (2004 m.), „Japan Tobacco International“ (2007 m.), „British American Tobacco“ (2010 m.) ir „Imperial Tobacco Limited“ (2010 m.); kadangi sudariusios šiuos susitarimus bendrovės įsipareigojo ES ir pasirašiusioms valstybėms sumokėti bendrą iš viso 2,15 milijardo JAV dolerių sumą, kad būtų kovojama su neteisėta prekyba cigaretėmis;

F.  kadangi prieš 15 metų neteisėtoje ES rinkoje dominavo keturių pagrindinių gamintojų gaminių kontrabanda; kadangi šių gamintojų gaminių kontrabandos dominavimas mažėja; kadangi šiandieninėje rinkoje vis didėja nefirminių cigarečių (pigių baltų cigarečių) procentas ir kadangi iš daugiau kaip 600 milijonų cigarečių, 2015 m. perimtų padedant Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), beveik visos buvo pigios baltos cigaretės; kadangi duomenų tyrimų įmonės „Euromonitor“ vertinimai 2015 m. birželio 11 d. rodo, kad per pastaruosius penkerius metus bendra ES neteisėtos cigarečių rinkos apimtis šiek tiek padidėjo – nuo 64 iki 66 milijardų cigarečių; kadangi nepaisant to, kad bendras konfiskuotų PMI ir kitų trijų pagrindinių tabako gamintojų cigarečių kiekis sumažėjo, neteisėtų gaminių kiekis ir prieinamumas ES tabako rinkoje tebekelia didelį susirūpinimą;

G.  kadangi susitarimai sudaryti visiškai slaptai ir neskaidriai; kadangi nėra duomenų apie tai, kaip valstybės narės panaudojo pinigines lėšas, gautas pagal tokius susitarimus;

H.  kadangi susitarimas su PMI baigs galioti 2016 m. liepos mėn., todėl susitarimo šalys turi netrukus susitikti ir išsiaiškinti, ar bendradarbiavimo susitarimo galiojimą reikėtų pratęsti; kadangi Komisija taip pat įsipareigojo ratifikuoti Pasaulio sveikatos organizacijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos, siekiant kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais, ir įsipareigojo paraginti trečiąsias šalis ratifikuoti Protokolą;

I.  kadangi tikimasi, jog visos ES valstybės narės ratifikuos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą, ir penkios valstybės jau yra jį ratifikavusios; kadangi Protokolas įsigalios, kai tik jį ratifikuos 40 šalių;

J.  kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriatas yra pareiškęs, kad susitarimai su tabako pramonės subjektais, įskaitant ES ir Interpolo sudarytus susitarimus, prieštarauja Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijai, nes tie susitarimai tarnauja tabako bendrovių interesams ir kelia grėsmę tabako kontrolės pažangai;

1.  labai apgailestauja dėl to, kad Komisija pateikė susitarimo su PMI vertinimą tik 2016 m. vasario 21 d. nepaisant to, kad Parlamentas ne kartą jo prašė; mano, kad šis vėlavimas jį paskelbti yra svarbus Komisijos pareigų užtikrinti skaidrumą Parlamentui ir ES piliečiams nevykdymo atvejis;

2.  pažymi, kad vertinime teigiama, jog neįmanoma įrodyti jokio tiesioginio ryšio tarp susitarimo su PMI ir konfiskuotų cigarečių kiekio sumažėjimo, net jeigu nuo 2006 m. konfiskuotų nesuklastotų PMI gaminių kiekis sumažėjo maždaug 85 proc.;

3.  pabrėžia, kad pagal susitarime su PMI naudojamus konkrečius parametrus numatyta, jog reikia pranešti, kai kiekis viršija 50 000, ir kad konfiskuotų gaminių kiekio, apie kurį pranešta, sumažėjimą galima susieti su skirtingais veiklos metodais, visų pirma tuo, kad išaugo smulkioji kontrabanda (t. y. daugkartinė mažesnių kiekių kontrabanda); primena, kad turima mažai duomenų apie smulkiąją kontrabandą, nes valstybės narės retai praneša apie atvejus, kai neviršijamas tas ribinis kiekis;

4.  apgailestauja dėl to, kad Komisija ir valstybės narės gauna didelius metinius mokėjimus iš tabako pramonės subjektų už kovą su jų cigarečių klastojimu, ir mano, kad svarstymas dėl galimo susitarimų su tabako pramonės subjektais galiojimo pratęsimo gali sumažinti tikros kovos su cigarečių kontrabanda patikimumą; primena, kad nėra duomenų apie tai, kai valstybės narės panaudoja tuos mokėjimus, ir apgailestauja dėl šios skaidrumo stokos;

5.  pabrėžia, jog Tabako gaminių direktyvoje jau numatytas teisinis reikalavimas tabako bendrovėms įdiegti ir taikyti stebėjimo ir sekimo sistemą, kuri turi pradėti veikti cigarečių ir suktinukių atveju nuo 2019 m. gegužės 20 d., o kitų tabako gaminių atveju nuo 2024 m. gegužės 20 d.; primena, kad 2015 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokole numatytas panašus visuotinis reikalavimas, kuris greičiausiai įsigalios 2022 arba 2023 m.; taip pat pabrėžia, kad įgyvendinimo ir deleguotieji aktai dėl būsimos atsekamumo sistemos, kurie bus priimami pagal Tabako gaminių direktyvos 15 straipsnį, turi būti suderinami su Protokolo nuostatomis tuo pačiu klausimu (8 straipsniu);

6.  apgailestauja dėl to, kad Komisija ir valstybės narės negali užtikrinti nepriklausomos stebėjimo ir sekimo sistemos; taip pat apgailestauja dėl to, kad kai kurios valstybės narės jau aptarinėja susitarimus su tabako gaminių bendrovėmis įdiegti stebėjimo ir sekimo sistemas anksčiau, nei deleguotaisiais aktais bus nustatyti atsekamumo standartai ir ES ratifikuos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo;

7.  primygtinai ragina Komisiją skubiai ratifikuoti Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo ir palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą paraginti valstybes nares ir trečiąsias šalis jį ratifikuoti; primena, kad Protokole aiškiai draudžiama palaikyti netinkamus ryšius su tabako pramone;

8.  prašo Komisijos nutraukti visus tolesnius ryšius su PMI ir kitais tabako gamintojais dėl galimo susitarimų su tabako bendrovėmis pratęsimo ir prašo Komisijos neatnaujinti, nepratęsti dabartinių susitarimų ir dėl jų nesiderėti;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0062.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0118.

(3)

OL L 127, 2014 4 29, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika