Procedūra : 2016/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0314/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0314/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0082

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 407kWORD 79k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE576.667v01-00
 
B8-0314/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 un B-0115/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2015. gada 11. marta rezolūciju par 2013. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu(1), un 2015. gada 29. aprīļa lēmumu par Eiropas Savienības 2013. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 24. februāra darba dokumentu “Tehniskais izvērtējums attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm” (SWD(2016)0044) par iespējamo lēmumu attiecībā uz sarunu sākšanu starp Eiropas Savienību un tabakas nozari,

–  ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Pamatkonvenciju par tabakas kontroli un tai pievienoto Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ciktāl ir skarti tie šā protokola noteikumi, uz kuriem attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļa (2015/0100(NLE)),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK(3) (Tabakas izstrādājumu direktīva jeb TID),

–  ņemot vērā pašlaik spēkā esošos četrus sadarbības nolīgumus starp dalībvalstīm un ES un Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) un British American Tobacco (BAT),

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par Komisijas ieteikumu attiecībā uz Padomes lēmumu sākt/risināt sarunas starp Eiropas Savienību un Philip Morris (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 un O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ES finanšu interešu aizsardzība ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm un tā kā tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība, jo īpaši kontrabandas preču un viltotu cigarešu nelikumīga ievešana, rada publisko ieņēmumu zaudējumu valstu un ES budžetā, kas piesardzīgi tiek lēsts vairāk nekā EUR 10 miljardu apmērā gadā;  

B.  tā kā nelikumīga tirdzniecība ir smags noziegums, kas palīdz finansēt starptautiskās organizētās noziedzības grupējumu citas darbības, tostarp cilvēku, narkotiku un ieroču nelegālu tirdzniecību, un dažkārt teroristiskus grupējumus;

C.  tā kā tabakas kontrabanda apdraud ES sabiedrības veselības politiku un nozīmē to, ka nelikumīgi tabakas izstrādājumi personām, tostarp arī jauniešiem, daudzviet ir pieejami ar ievērojamu nelikumīgu atlaidi; tā kā viltotās cigaretes ne tikai tiek ražotas un ievestas nelegāli, bet turklāt arī nav zināmas tajās izmantotās sastāvdaļas un tādējādi tās būtiski apdraud veselību;

D.  tā kā, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, tabakas smēķēšana ir otrais izplatītākais nāves cēlonis visā pasaulē un izplatītākais novēršamas nāves cēlonis; tā kā smēķēšanas upuru skaits katru gadu visā pasaulē sasniedz 5,4 miljonus;

E.  tā kā, lai risinātu kontrabandas un viltoto cigarešu problēmu, ES un tās dalībvalstis (izņemot Zviedriju nolīgumu ar BAT un ITL gadījumā) ir parakstījušas juridiski saistošus nolīgumus ar Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) un Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010. gadā); tā kā saskaņā ar šiem nolīgumiem uzņēmumi ir apņēmušies ES un parakstītājām valstīm kopā izmaksāt USD 2,15 miljardus nelikumīgas cigarešu tirdzniecības apkarošanai;

F.  tā kā pirms 15 gadiem ES nelegālajā tirgū dominēja kontrabanda no četriem nozīmīgākajiem ražotājiem; tā kā šo ražotāju kontrabandas pārsvars samazinās; tā kā šobrīd arvien lielāku tirgus daļu aizņem cigaretes bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem (“lētās baltās”) un tā kā no 600 miljoniem ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) palīdzību konfiscēto cigarešu 2015. gadā gandrīz visas bija “lētās baltās”; tā kā saskaņā ar pētniecības uzņēmuma Euromonitor 2015. gada 11. jūnija datiem kopējais ES nelegālo cigarešu tirgus apjoms pēdējo piecu gadu laikā ir nedaudz palielinājies no 64 miljardiem līdz 66 miljardiem cigarešu; tā kā, neraugoties uz konfiscēto PMI un pārējo trīs nozīmīgo tabakas izstrādājumu ražotāju marku cigarešu kopējā apjoma samazināšanos, nelikumīgu ražojumu apjoms un pieejamība ES tabakas tirgū joprojām ir satraucoša;

G.  tā kā nolīgumu slēgšana notika pilnībā neskaidri un nepārredzami; tā kā nav datu par to, kā dalībvalstis ir izlietojušas saskaņā ar minētajiem nolīgumiem saņemto naudu;

H.  tā kā termiņš nolīgumam ar PMI beigsies 2016. gada jūlijā, un nolīgumā paredzēts, ka pusēm drīz ir jātiekas, lai apspriestu, vai sadarbības nolīgums būtu jāpagarina; tā kā arī Komisija ir apņēmusies ratificēt PVO protokolu par nelikumīgu tirdzniecību, lai apkarotu tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, un ir apņēmusies aicināt trešās valstis ratificēt šo protokolu;

I.  tā kā paredzams, ka visas ES dalībvalstis ratificēs Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokolu, bet piecas to jau ir izdarījušas; tā kā Protokols stāsies spēkā, tiklīdz 40 puses to būs ratificējušas;

J.  tā kā PTO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Sekretariāts ir paziņojis, ka nolīgumi ar tabakas nozares pārstāvjiem, tostarp ES un Interpola nolīgumi, ir pretrunā PTO Pamatkonvencijai par tabakas kontroli, jo tie kalpo tabakas nozares uzņēmumu interesēm un apdraud progresu tabakas kontroles jomā,

1.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija savu izvērtējumu par nolīgumu ar PMI sniedza tikai 2016. gada 21. februārī, neraugoties uz vairākiem Parlamenta pieprasījumiem sniegt šo izvērtējumu; uzskata, ka, šādi kavējot publicēšanu, Komisija ir pieļāvusi nopietnus trūkumus attiecībā uz tai noteiktā pārredzamības pienākuma ievērošanu gan attiecībā pret Parlamentu, gan ES pilsoņiem;

2.  norāda, ka izvērtējumā ir norādīts, ka nav iespējams pierādīt jebkādu tiešu cēloņsakarību starp PMI nolīgumu un konfiscēto preču apjoma samazināšanos, pat ja konfiscēto īsto PMI ražojumu apjoms kopš 2006. gada ir samazinājies par aptuveni 85 %;

3.  uzsver, ka īpašie parametri, kurus izmantoja PMI nolīgumā, paredz paziņošanas slieksni 50 000 apmērā un ka paziņoto konfiskācijas gadījumu samazinājums varētu būt saistīts ar dažādām darbības metodēm, īpaši tā dēvētās sīkās kontrabandas (t.i., atkārtotas kontrabandas mazākos apjomos) palielināšanos; atgādina, ka pieejamie dati par “sīko kontrabandu” ir ierobežoti, jo dalībvalstis reti ziņo, ja šis slieksnis netiek sasniegts;

4.  pauž nožēlu par to, ka Komisija un dalībvalstis saņem ievērojamus ikgadējos maksājumus no tabakas ražotājiem cīņai pret to cigarešu viltošanu un uzskata, ka apsvērumi par iespēju pagarināt šo ar tabakas ražotājiem noslēgto nolīgumu darbību varētu apdraudēt uzticēšanos reālai cīņai pret cigarešu kontrabandu; atgādina, ka nav pieejami dati par to, kā dalībvalstis izmantojušas šos maksājumus, un pauž nožēlu par šo pārredzamības trūkumu;

5.  uzsver, ka Tabakas izstrādājumu direktīvā tabakas nozares uzņēmumiem jau ir paredzēta juridiska prasība ieviest un uzturēt uzraudzības un izsekošanas sistēmu, kurai attiecībā uz cigarešu un tinamās tabakas izstrādājumiem jābūt izmantojamai no 2019. gada 20. maija, bet attiecībā uz pārējiem tabakas izstrādājumiem — no 2024. gada 20. maija; atgādina, ka 2015. gada PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokolā ir paredzēta līdzīga vispārējā prasība, kas varētu stāties spēkā 2022. vai 2023. gadā; turklāt uzsver, ka īstenošanas un deleģētajiem aktiem par turpmāko izsekojamības sistēmu, kuri jāpieņem saskaņā ar 15. pantu Direktīvā par tabakas izstrādājumiem, jābūt savietojamiem ar protokola noteikumiem par to pašu jautājumu (8. pants);

6.  pauž nožēlu par to, ka Komisija un dalībvalstis nespēj nodrošināt neatkarīgu uzraudzības un izsekošanas sistēmu; pauž nožēlu arī par to, ka dažas dalībvalstis jau apspriež ar tabakas nozares uzņēmumiem nolīgumus par uzraudzības un izsekošanas sistēmu izveidošanu, pirms ar deleģētajiem aktiem ir noteikti izsekojamības standarti un pirms ES ir ratificējusi Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu;

7.  mudina Komisiju nekavējoties ratificēt Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu un atzinīgi vērtē tās apņemšanos aicināt dalībvalstis un trešās valstis ratificēt šo protokolu; atgādina, ka šis protokols skaidri aizliedz neatbilstīgu sadarbību ar tabakas nozari;

8.  aicina Komisiju pārtraukt jebkāda veida turpmākus kontaktus ar PMI un citiem tabakas izstrādājumu ražotājiem par iespējamu tabakas nolīgumu termiņa pagarināšanu un prasa tai neatjaunot, nepagarināt un nepārskatīt pašreizējos nolīgumus;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0062.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0118.

(3)

OV L 127,29.4.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika