Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0314/2016

Teksty złożone :

B8-0314/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0082

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 252kWORD 79k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B-0115/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje, a zwłaszcza z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE i zwalczania nadużyć finansowych(1) oraz decyzję z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze(2),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 lutego 2016 r. pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Techniczna ocena stosowania umowy w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. zawartego między Philip Morris International i jego podmiotami zależnymi, Unią i państwami członkowskimi], dotyczący ewentualnej decyzji o otwarciu negocjacji między Unią Europejską i przemysłem tytoniowym (SWD(2016)0044),

–  uwzględniając Ramową konwencję Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu objętych częścią III tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2015/0100(NLE)),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE(3) (dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych),

–  uwzględniając cztery obowiązujące umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a, odpowiednio, przedsiębiorstwami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT),

–  uwzględniając pytania do Komisji dotyczące zalecenia Komisji w sprawie decyzji o otwarciu/kontynuowaniu negocjacji między Unią Europejską i przedsiębiorstwem Philip Morris (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8 -0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 i O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ochrona interesów finansowych UE jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji oraz mając na uwadze, że nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, zwłaszcza przemyt nielegalnych i podrabianych papierosów, kosztuje budżety krajowe i budżet UE, lekko licząc, ponad 10 mld EUR rocznie z tytułu utraconych dochodów publicznych;  

B.  mając na uwadze, że nielegalny handel to poważne przestępstwo, które jest jednym ze źródeł finansowania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, narkotykami i bronią, a w niektórych przypadkach także grup terrorystycznych;

C.  mając na uwadze, że przemyt papierosów osłabia unijną publiczną politykę ochrony zdrowia i powoduje, że nielegalne wyroby tytoniowe są dostępne – także młodzieży – po znacznie niższej nielegalnej cenie i w wielu miejscach; mając na uwadze, że podrabiane papierosy są nie tylko nielegalnie wytwarzane i przywożone, ale że stosowane w nich składniki są nieznane, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia;

D.  mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia palenie tytoniu to druga z kolei najważniejsza przyczyna zgonów na całym świecie i pierwsza przyczyna zgonów możliwych do uniknięcia; mając na uwadze, że z powodu palenia na całym świecie umiera rocznie 5,4 mln osób;

E.  mając na uwadze, że aby rozwiązać problem przemytu i podrabiania papierosów UE i państwa członkowskie (za wyjątkiem Szwecji w przypadku umów z BAT i ITL) podpisały obowiązujące umowy z przedsiębiorstwami Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) i Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010); mając na uwadze, że na mocy tych umów przedsiębiorstwa zobowiązały się do zapłacenia UE i państwom-sygnatariuszom łącznej kwoty 2,15 mld USD w celu zwalczania nielegalnego handlu papierosami;

F.  mając na uwadze, że piętnaście lat temu nielegalny unijny rynek zdominowany był przez przemyt wyrobów tych czterech głównych producentów; mając na uwadze, że przemyt wyrobów tych producentów spada; mając na uwadze, że obecnie coraz większy udział w rynku mają niemarkowe papierosy („cheap whites”) oraz mając na uwadze, że z ponad 600 mln papierosów skonfiskowanych z pomocą Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w 2015 r. prawie wszystkie należały do kategorii „cheap whites”; mając na uwadze, że według szacunków firmy Euromonitor, zajmującej się analizą danych, od 11 czerwca 2015 r. całkowity obrót nielegalnego unijnego rynku papierosów w ciągu ostatnich pięciu lat lekko wzrósł z 64 mld do 66 mld sztuk papierosów; mając na uwadze, że mimo ogólnego spadku liczby konfiskat papierosów PMI oraz marek trzech pozostałych najważniejszych producentów tytoniu, liczba i dostępność nielegalnych wyrobów na unijnym rynku tytoniowym jest wciąż niepokojąca;

G.  mając na uwadze, że umowy zawarto nie przestrzegając zasady jawności i przejrzystości; mając na uwadze, że brak danych o tym jak państwa członkowskie wydały kwoty otrzymane na mocy tych umów;

H.  mając na uwadze, że umowa z PMI wygasa w lipcu 2016 r., co sprawia, że strony muszą się niebawem spotkać w celu zbadania, czy umowę o współpracy należy przedłużyć; mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się także do ratyfikowania Protokołu WHO w sprawie nielegalnego obrotu w celu zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi i zobowiązała się zaprosić kraje trzecie do jego ratyfikacji;

I.  mając na uwadze, że oczekuje się, że wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikują Protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu oraz że pięć z nich już go ratyfikowało; mając na uwadze, że Protokół wejdzie w życie po ratyfikowaniu go przez 40 umawiających się stron;

J.  mając na uwadze, że Sekretariat ramowej konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu stwierdził, że umowy z przemysłem tytoniowym, w tym zawarte przez UE i Interpol, kolidują z ramową konwencją o ograniczeniu użycia tytoniu, ponieważ służą interesom firm tytoniowych i zagrażają dalszemu ograniczeniu użycia tytoniu;

1.  głęboko ubolewa nad faktem, że Komisja opublikowała swą ocenę umowy z PMI dopiero 21 lutego 2016 r. mimo kilkakrotnych próśb Parlamentu o wcześniejszą publikację; uważa, że ta spóźniona publikacja stanowi poważne naruszenie obowiązków Komisji w zakresie przejrzystości zarówno wobec Parlamentu, jak i obywateli UE;

2.  zauważa, że w ocenie stwierdzono, że nie jest możliwe wykazanie jakiegokolwiek bezpośredniego związku przyczynowego między umową PMI i spadkiem liczby konfiskat, mimo że konfiskaty oryginalnych wyrobów PMI spadły o ok. 85% od 2006 r.;

3.  podkreśla, że specyficzne parametry zastosowane w umowie PMI określają próg powodujący obowiązek zgłoszenia na poziomie 50 000, oraz że spadek zgłoszonych konfiskat może być związany ze zmianą metod operacyjnych, a zwłaszcza wzrostem drobnego przemytu (tzw. „mrówki” przemycające drobne ilości); przypomina, że dostępne dane na temat „mrówek” są ograniczone, ponieważ państwa członkowskie rzadko zgłaszają ilości poniżej wymienionego progu;

4.  ubolewa nad faktem, że Komisja i państwa członkowskie otrzymują spore roczne wpłaty od przemysłu tytoniowego z przeznaczeniem na walkę z podrabianiem wyrobów tytoniowych oraz uważa, że rozważanie ewentualnego przedłużenia umów z przemysłem tytoniowym mogłoby podważyć wiarygodność autentycznej walki z przemytem papierosów; przypomina, że brak jest danych o tym, jak państwa członkowskie wykorzystały te wpłaty i ubolewa nad tym brakiem przejrzystości;

5.  podkreśla, że dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych przewiduje już mający zastosowanie do firm tytoniowych wymóg prawny wprowadzenia i stosowania systemu identyfikacji i śledzenia, który to system powinien wejść w życie w przypadku papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 20 maja 2019 r., a w przypadku innych wyrobów tytoniowych 20 maja 2024 r.; przypomina, że Protokół z 2015 r. do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu przewiduje podobny globalny wymóg, który stanie się obowiązujący prawdopodobnie w 2022 lub 2023 r.; podkreśla następnie, że akty wykonawcze i delegowane w sprawie przyszłego systemu identyfikacji i które mają być przyjęte na mocy art. 15 dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych muszą być zgodne z postanowieniami Protokołu dotyczącymi tej samej kwestii (art. 8);

6.  ubolewa nad faktem, że Komisja i państwa członkowskie nie są w stanie zapewnić niezależnego systemu identyfikacji i śledzenia; ubolewa także, że niektóre państwa członkowskie już omawiają z firmami tytoniowymi umowy dotyczące utworzenia systemów identyfikacji i śledzenia zanim jeszcze normy identyfikowalności zostały określone za pomocą aktów delegowanych i przed ratyfikacją przez UE Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu;

7.  wzywa Komisję do szybkiej ratyfikacji Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i z zadowoleniem przyjmuje jej zobowiązanie do zaproszenia państw członkowskich i krajów trzecich do jej ratyfikowania; przypomina, że protokół wyraźnie zakazuje nieodpowiednich kontaktów z przemysłem tytoniowym;

8.  zwraca się do Komisji o przerwanie dalszych kontaktów z PMI i innymi producentami tytoniu w sprawie ewentualnego przedłużenia umów w sprawie wyrobów tytoniowych i zwraca się do Komisji z prośbą, aby nie odnawiała, nie przedłużała ani nie renegocjowała obowiązujących umów;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0062.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0118.

(3)

Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności