Postup : 2016/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0314/2016

Predkladané texty :

B8-0314/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/03/2016 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0082

NÁVRH UZNESENIA
PDF 273kWORD 79k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B‑0115/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 11. marca 2015 o výročnej správe za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom(1), a na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry(2),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 týkajúci sa možného rozhodnutia o otvorení rokovaní medzi Európskou úniou a tabakovým priemyslom (SWD(2016)0044),

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT WHO) a Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o ustanovenia predmetného protokolu, ktoré spadajú pod hlavu V časti III Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2015/0100(NLE)),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES(3) (smernica o tabakových výrobkoch),

–  so zreteľom na štyri dohody o spolupráci, ktoré sú v súčasnej dobe v platnosti medzi členskými štátmi a EÚ a spoločnosťami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT),

–  so zreteľom na otázky pre Komisiu týkajúce sa odporúčaní v súvislosti s rozhodnutím otvoriť rokovania medzi Európskou úniou a spoločnosťou Philip Morris o dohode o tabaku, resp. v nich pokračovať (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 and O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ochrana finančných záujmov EÚ je jednou z hlavných priorít Komisie, a keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami a najmä pašovanie nezákonne dovážaných a falšovaných cigariet stojí vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ podľa konzervatívneho odhadu viac ako 10 miliárd EUR v stratených verejných príjmoch ročne;  

B.  keďže protizákonný obchod je zločin, ktorý prispieva k financovaniu inej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami a v niektorých prípadoch aj teroristických skupín;

C.  keďže pašovanie tabakových výrobkov podkopáva politiky verejného zdravia EÚ a znamená, že nezákonné tabakové výrobky sú k dispozícii – a to aj mladým ľuďom – s výraznou nezákonnou zľavou na mnohých miestach; keďže nielen že sa falšované cigarety nelegálne vyrábajú a dovážajú, ale použité zložky v nich nie sú známe, čo predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie;

D.  keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je fajčenie tabaku druhou najčastejšou príčinou smrti na svete a najčastejšou príčinou smrti, ktorej sa dalo zabrániť; keďže fajčenie si na celom svete ročne vyžiada 5,4 milióna obetí;

E.  keďže s cieľom vyriešiť problém pašovania a falšovania cigariet EÚ a jej členské štáty (okrem Švédska v prípade dohôd s BAT a ITL) podpísali právne záväzné dohody so spoločnosťami Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) a Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010); keďže prostredníctvom týchto dohôd sa spoločnosti zaviazali zaplatiť spoločne celkovo 2,15 miliardy USD EÚ a signatárskym štátom za boj proti nezákonnému obchodovaniu s cigaretami;

F.  keďže pred 15 rokmi čiernemu trhu v EÚ dominoval pašovaný tovar od štyroch hlavných výrobcov; keďže dominancia pašovaného tovaru od týchto výrobcov sa znižuje; keďže na dnešnom trhu rastie podiel neznačkových cigariet („lacné cigarety určené špeciálne pre čierny trh“) a keďže z viac ako 600 miliónov cigariet zabavených s podporou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2015 takmer všetky boli lacné cigarety určené špeciálne pre čierny trh; keďže podľa odhadov z 11. júna 2015 spoločnosti Euromonitor, ktorá sa zameriava na skúmanie údajov, sa celkový objem trhu s nezákonnými cigaretami v EÚ za posledných päť rokov mierne zvýšil zo 64 miliárd na 66 miliárd cigariet; keďže napriek celkovému poklesu počtu zabavených cigariet spoločnosti PMI a ostatných troch hlavných výrobcov tabakových výrobkov zostávajú objem a dostupnosť nezákonných výrobkov na trhu s tabakovými výrobkami znepokojivé;

G.  keďže dohody boli uzavreté za úplne nejasných podmienok a nedostatku transparentnosti; keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o tom, ako členské štáty vynaložili finančné prostriedky získané na základe takýchto dohôd;

H.  keďže dohoda s PMI vyprší v júli 2016 a vyžaduje, aby sa strany čoskoro stretli a preskúmali, či by sa dohoda o spolupráci mala predĺžiť; keďže Komisia sa zaviazala ratifikovať protokol WHO o nezákonnom obchode s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami a zaviazala sa vyzvala tretie krajiny, aby tento protokol ratifikovali;

I.  keďže sa bude očakávať, že všetky členské štáty ratifikujú protokol RDKT, pričom päť z nich to už urobilo; keďže protokol nadobudne účinnosť po tom, ako ho ratifikuje 40 zmluvných strán;

J.  keďže sekretariát Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku uviedol, že dohody s tabakovým priemyslom vrátane dohôd EÚ a Interpolu sú v rozpore s rámcovým dohovorom WHO o kontrole tabaku, pretože slúžia záujmom tabakových spoločností a ohrozujú pokrok v oblasti kontroly tabaku;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia napriek opakovaným žiadostiam Parlamentu vydala posúdenie dohody s PMI až 21. februára 2016; považuje tento omeškanie pri uverejnení za závažné zlyhanie zo strany Komisie pri plnení svoje povinnosti transparentnosti voči Parlamentu aj voči občanom EÚ;

2.  konštatuje, že v hodnotení sa vyhlasuje, že nie je možné preukázať žiadnu priamu „príčinnú súvislosť“ medzi dohodou so spoločnosťou PMI a poklesom počtu zabavení, a to ani napriek tomu, že množstvo zabavených výrobkov spoločnosti PMI od roku 2006 kleslo o približne 85 %;

3.  zdôrazňuje, že osobitné ukazovatele použité v dohode so spoločnosťou PMI stanovujú prahovú úroveň 50 000 a že pokles počtu zabavení môže súvisieť s rôznymi operačnými postupmi, najmä s rozšírením tzv. mravčieho pašovania (t. j. opakovaného pašovania menších objemov); pripomína, že dostupné údaje o mravčom pašovaní sú obmedzené, keďže členské štáty len zriedkavo poskytujú informácie pod touto prahovou úrovňou;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia a členské štáty dostávajú výrazné ročné platby od tabakového priemyslu za boj proti falšovaniu jeho cigariet a domnieva sa, že preskúmanie možnosti rozšírenia dohôd s tabakovým priemyslom by mohlo naštrbiť vierohodnosť skutočného boja proti pašovaniu cigariet; pripomína, že nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní týchto platieb v členských štátoch a vyjadruje poľutovanie nad touto chýbajúcou transparentnosťou;

5.  zdôrazňuje, že v smernici o tabakových výrobkoch sa už predpokladá právna požiadavka pre tabakové spoločnosti zaviesť a udržiavať systém sledovania a vyhľadávania , ktorá musí fungovať na sledovanie cigariet a tabaku na šúľanie od 20. mája 2019 a na sledovanie ostatných tabakových výrobkov od 20. mája 2024; pripomína, že v protokole z roku 2015, ktorý sa týka rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, sa predpokladá podobná celosvetová požiadavka, ktorá pravdepodobne nadobudne účinnosť v roku 2022 alebo 2023; ďalej zdôrazňuje, že vykonávacie a delegované akty týkajúce sa budúceho systému sledovania a vyhľadávania, ktorý sa má prijať podľa článku 15 smernice o tabakových výrobkoch, musia byť v súlade s ustanoveniami protokolu týkajúcimi sa tejto veci (článok 8);

6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia a členské štáty nedokážu zabezpečiť nezávislý systém vysledovateľnosti; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty už rokujú o dohodách s tabakovými spoločnosťami o zriaďovaní systémov sledovania a vyhľadávania ešte pred stanovením noriem sledovateľnosti prostredníctvom delegovaných aktov a predtým, ako EÚ ratifikuje protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku;

7.  naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlene ratifikoval protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku a víta jej záväzok vyzvať členské štáty a tretie krajiny, aby ho ratifikovali; pripomína, že protokol jednoznačne zakazuje neprimerané styky s tabakovým priemyslom;

8.  žiada Komisiu, aby zastavila všetok ďalší kontakt so spoločnosťou PMI a s inými výrobcami tabakových výrobkov týkajúce sa možného rozšírenia dohôd o tabaku a žiada ju, aby neobnovila existujúce dohody, nepredĺžila ich platnosť ani o nich opäť nerokovala;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0062.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0118.

(3)

Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia