Návrh usnesení - B8-0315/2016Návrh usnesení
B8-0315/2016

NÁVRH USNESENÍ o „Odborném posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ ze strany Komise a o nadcházejícím ukončení platnosti této dohody

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8-0115/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Michael Theurer za skupinu ALDE

Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0315/2016
Předložené texty :
B8-0315/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0315/2016

Usnesení Evropského parlamentu o „Odborném posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ ze strany Komise a o nadcházejícím ukončení platnosti této dohody

(2016/2555(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu proti pašování a padělání ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. února 2016 s názvem „Odborné posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ (SWD(2016)0044),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES[1],

–  s ohledem na Protokol o zamezení nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, který byl přijat v průběhu páté konference stran této rámcové úmluvy, a to rozhodnutím č. FCTC/COP5 (1) ze dne12. listopadu 2012,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o dopadech dohody mezi Společenstvím, členskými státy a společností Philip Morris o zintenzivnění boje proti podvodům a pašování cigaret a o pokroku dosaženém při zavádění doporučení vyšetřovacího výboru Parlamentu pro tranzitní režim Společenství[2],

–  s ohledem na otázky položené Komisi ohledně dohody o tabáku (dohody se společností Philip Morris International) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 a O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky, zejména pak obchod s pašovanými a padělanými cigaretami, způsobuje EU a jejím členským státům (z hlediska nezaplaceného cla, neodvedených daní a spotřební daně) každoroční ztráty příjmů ve výši více než 10 miliard EUR;

B.  vzhledem k tomu, že pašování tabákových výrobků je závažným trestným činem, který pomáhá financovat další mezinárodní organizovanou trestnou činnost, včetně nezákonného obchodování s lidmi, drogami a zbraněmi;

C.  vzhledem k tomu, že podvody s tabákovými výrobky podkopávají politiku zaměřenou na boj proti kouření, čímž dále přiživují tabákovou epidemii, neboť usnadňují přístup k (často levnějším) tabákovým výrobkům, především v případě mladých lidí a nízkopříjmových skupin obyvatel;

D.  vzhledem k tomu, že podvody s tabákovými výrobky jsou veřejným zdravotnickým problémem, který představuje dokonce větší riziko než pravé cigarety, protože nejenže jsou padělané cigarety vyráběny a dováženy protizákonně, ale zároveň není známo jejich složení;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy (s výjimkou Švédska v případě dohod se společnostmi British American Tobacco a Imperial Tobacco Limited) podepsaly v roce 2004 se společností Philip Morris International (PMI), v roce 2007 se společností Japan Tobacco International (JTI), v roce 2010 se společností British American Tobacco (BAT) a ve stejném roce i se společností Imperial Tobacco Limited (ITL) právně závazné dohody s cílem řešit problém pašovaných a padělaných cigaret;

F.  vzhledem k tomu, že dohoda se společností Philip Morris International dodnes přinesla finanční příspěvky do veřejných příjmů ve výši přibližně 1 miliardy EUR v ročních platbách a 68,2 milionu EUR v platbách spojených se zabaveným zbožím, o něž se dělí Komise (přibližně 10 %) s členskými státy (přibližně 90 %);

G.  vzhledem k tomu, že platnost dohody s touto společností má skončit k 9. červenci 2016;

H.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody se společností Philip Morris International došlo ke značným změnám tržního prostředí, zejména k rozšíření přítomnosti neznačkových levných cigaret na trhu;

I.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody s touto společností došlo v regulačním prostředí ke značným změnám, především k přijetí směrnice 2014/40/EU o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků a k podpisu protokolu k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku;

1.  vítá zprávu Komise o posouzení uplatňování dohody o tabáku se společností Philip Morris International; s politováním však konstatuje, že toto odborné posouzení bylo provedeno v nevhodnou dobu;

2.  vítá Protokol o zamezení nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku (dále jen „Protokol k úmluvě FCTC“) a vyzývá členské státy k co nejrychlejšímu dokončení procesu jeho ratifikace;

3.  vítá přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (směrnice o tabákových výrobcích);

4.  bere na vědomí hodnocení Komise, které hovoří o tom, že dohoda se společností Philip Morris International účinně splnila svůj cíl, kterým je omezení přítomnosti pašovaných výrobků této společnosti na nezákonném trhu s tabákovými výrobky v EU, jak je vidět z přibližně 85% poklesu objemu pravých cigaret této společnosti, které byly zabaveny v členských státech mezi lety 2006 a 2014; poukazuje však na to, že podle Komise omezení pašování výrobků společnosti Philip Morris International nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU; podotýká, že pašované výrobky velkých výrobců jsou stále více nahrazovány jinými výrobky, včetně neznačkových laciných cigaret, které jsou obvykle vyráběny ve třetích zemích;

5.  poukazuje na prohlášení ze zprávy Komise, že nejúčinnějšími nástroji, které by zajistily významné omezení nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, jsou právně závazné a prosaditelné nástroje, pokud by byly doplněny o jejich jednoznačné prosazování;

6.  připomíná, jak bylo uvedeno ve zprávě Komise, že směrnice o tabákových výrobcích již obsahuje právní požadavek, podle něhož by tabákové společnosti měly zavést a provozovat systém zpětného dohledávání svých výrobků a který by měl vstoupit v platnost nejpozději v roce 2019, a že protokol k úmluvě FCTC z roku 2015 obsahuje podobný celosvětový požadavek, který vejde v platnost nejdříve v roce 2022 nebo 2023;

7.  zdůrazňuje, že Komise musí přijmout okamžitá opatření, která by zajistila úplné provedení směrnice o tabákových výrobcích ve všech členských státech; vyzývá členské státy, aby směrnici o tabákových výrobcích, zejména její ustanovení týkající se systémů zpětného dohledávání výrobků, urychleně zavedly do svého právního systému;

8.  je hluboce znepokojen tím, že rozpočet Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) je částečně financován z ročních poplatků získávaných od tabákového průmyslu, jak je uvedeno v dohodách o tabákových výrobcích, protože by to mohlo vést k určitému střetu zájmů;

9.  zdůrazňuje, že Komise by se měla zaměřit na evropské a mezinárodní legislativní nástroje s cílem bojovat proti padělaným a pašovaným cigaretám;

10.  znovu opakuje, že je neustále třeba bojovat proti nezákonnému obchodu, padělání a vyhýbání se daňovým povinnostem; domnívá se, že vzhledem k možné prodlevě mezi ukončením platnosti dohody se společností Philip Morris International, která je v současné době v platnosti, a vstupem směrnice o tabákových výrobcích a protokolu k úmluvě FCTC v platnost, by se Komise měla zabývat otázkou vyřešení současné situace transparentním a odpovědným způsobem se zapojením Evropského parlamentu;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.