Procedūra : 2016/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0315/2016

Pateikti tekstai :

B8-0315/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 76k
2.3.2016
PE579.743v01-00
 
B8-0315/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8–0109/2016, B8–0110/2016, B8–0111/2016, B8–0112/2016, B8–0113/2016, B8–0114/2016 ir B8–0115/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl Komisijos tarnybų darbinio dokumento „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ ir artėjančios susitarimo galiojimo pabaigos (2016/2555(RSP))


Michael Theurer ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos tarnybų darbinio dokumento „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ ir artėjančios susitarimo galiojimo pabaigos (2016/2555(RSP))  
B8-0315/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimą dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrąjį pareiškimą;

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ (SWD(2016) 0044),

–  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB klaidų ištaisymas(1),

–  atsižvelgdamas į Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, priimtą 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu FCTC/COP5 (1) per penktą Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos sesiją,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Bendrijos, valstybių narių ir koncerno „Philip Morris“ susitarimo dėl kovos su cigarečių kontrabanda poveikio ir tolesnio tyrimo komiteto rekomendacijų dėl Bendrijos tranzito sistemos svarstymo(2),

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimo su PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ir O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais, ypač dėl kontrabandinių ir suklastotų cigarečių kontrabandos, kasmet ES ir jos valstybės narės praranda daugiau kaip 10 mlrd. EUR pajamų (iš muitų, PVM ir akcizų);

B.  kadangi tabako kontrabanda yra sunkus nusikaltimas, kuris prisideda prie kitos tarptautinės organizuotos nusikalstamos veiklos, įskaitant neteisėtą žmonių, narkotikų ir ginklų gabenimą ir prekybą, finansavimo;

C.  kadangi tabako klastotės kenkia kovos su rūkymu politikai ir skatina rūkymo epidemiją, nes suteikia didesnes galimybes įsigyti (dažnai pigesnių) tabako gaminių, ypač jaunimui ir mažas pajamas gaunančioms grupėms;

D.  kadangi tabako klastotės yra visuomenės sveikatos problema, keliančios dar didesnį pavojų sveikatai nei nesuklastotos cigaretės, kadangi suklastotos cigaretės gaminamos ir importuojamos neteisėtai ir jose naudojamos sudedamosios dalys nėra žinomos;

E.  kadangi, siekdamos spręsti kontrabandos ir suklastotų cigarečių problemą, ES ir valstybės narės (išskyrus Švediją susitarimų su „British American Tobacco“ (BAT) ir „Imperial Tobacco Limited“ (ITL) atveju) pasirašė teisiškai privalomus susitarimus su „Philip Morris International“ (PMI) (2004 m.), „Japan Tobacco International“ (JTI) (2007 m.), BAT (2010 m.) ir ITL (2010 m.);

F.  kadangi pagal susitarimą su PMI iki šiol yra gauta apie 1 mlrd. EUR iš metinių mokėjimų ir 68,2 mln. EUR iš konfiskavimo mokėjimų viešųjų finansinių įplaukų, kurias pasidalijo Komisija (apie 10 proc.) ir valstybės narės (apie 90 proc.);

G.  kadangi susitarimo su PMI galiojimas turi pasibaigti 2016 m. liepos 9 d.;

H.  kadangi pasirašius dabartinį susitarimą su PMI labai pasikeitė rinkos sąlygos, visų pirma padaugėjo cigarečių be prekių ženklo, dažnai vadinamų pigiomis baltomis cigaretėmis;

I.  kadangi nuo tada, kai buvo pasirašytas dabartinis susitarimas su PMI labai pasikeitė rinkos sąlygos, visų pirma priėmus Direktyvą 2014/40/ES dėl tabako ir susijusių gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo ir Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą;

1.  palankiai vertina Komisijos ataskaitą apie atliktą susitarimo su tabako bendrove PMI vertinimą; tačiau apgailestauja, dėl datos, kurią buvo pateiktas šis techninis vertinimas;

2.  palankiai vertina Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, priimtą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (toliau – TKPK protokolas) ir ragina valstybes nares kaip įmanoma greičiau baigti jo ratifikavimo procesą;

3.  palankiai vertina tai, kad priimta 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (Tabako gaminių direktyva),

4.  atkreipia dėmesį į Komisijos vertinimą, kad įgyvendinant susitarimą su PMI iš tikrųjų pasiektas jo tikslas sumažinti PMI gaminių kontrabandos neteisėtoje ES tabako rinkoje dominavimą, kaip rodo tai, kad nuo 2006 iki 2014 m. valstybių narių konfiskuotų nesuklastotų PMI cigarečių kiekis sumažėjo 85 proc.; nepaisant to pažymi, kad, pasak Komisijos, sumažinus PMI gaminių kontrabandą bendras ES rinkoje neteisėtai parduodamų gaminių kiekis nesumažėjo; pažymi, kad didelių gamintojų produktų kontrabandą vis dažniau pakeičia kiti produktai, įskaitant cigaretes be prekių ženklų (taip vadinamų pigių baltų cigarečių), paprastai gaminamų trečiose šalyse;

5.  atkreipia dėmesį į teiginį Komisijos ataskaitoje, kad teisiškai privalomos ir užtikrinamos priemonės, jeigu patikimai užtikrinamas teisės aktų vykdymas, yra veiksmingiausi būdai užtikrinti, kad neteisėta prekyba tabako gaminiais gerokai sumažėtų;

6.  primena, kad, kaip minima Komisijos ataskaitoje, Tabako gaminių direktyvoje jau nustatytas teisinis reikalavimas tabako bendrovėms įdiegti ir taikyti stebėjimo ir sekimo sistemą, kuris įsigalios ne vėliau kaip 2019 m., ir kad 2015 m. TKPK Protokole numatytas panašus visuotinis reikalavimas, kuris įsigalios ne anksčiau kaip 2022 arba 2023 m.;

7.  pabrėžia, kad Komisija turi imtis neatidėliotinų veiksmų, kad užtikrintų visišką Tabako produktų direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę visose valstybėse narėse; ragina valstybes nares laiku įgyvendinti Tabako gaminių direktyvą ir ypač joje nustatytas stebėjimo ir sekimo priemones;

8.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) biudžetas yra iš dalies finansuojamas metiniais tabako pramonės subjektų mokėjimais, kaip minima susitarimuose su tabako bendrovėmis, nes dėl to gali kilti tam tikras interesų konfliktas;

9.  pabrėžia, kad Komisija turėtų skirti daugiau dėmesio Europos ir tarptautinėms teisėkūros priemonėms, siekiant kovoti su suklastotomis ir kontrabandinėmis cigaretėmis;

10.  dar kartą pabrėžia, kad reikia kovoti su neteisėta prekyba, klastojimu ir mokesčių slėpimu; mano, kad todėl Komisija turėti ieškoti būdų, kaip skaidriai ir atskaitingai reaguoti į dabartinę padėtį, įtraukiant Europos Parlamentą, atsižvelgiant į galimą tarpą nuo datos, kai baigs galioti dabartinis susitarimas su PMI ir datos, kai įsigalios Tabako gaminių direktyva ir TKPK protokolas;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 127, 2014 4 29, p. 1.

(2)

OL L 227, 2008 9 4, p. 147.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika