Návrh uznesenia - B8-0315/2016Návrh uznesenia
B8-0315/2016

NÁVRH UZNESENIA o technickom posúdení Komisie, pokiaľ ide o skúsenosti získané v súvislosti s Dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi, a blížiacom sa ukončení platnosti dohody

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8‑0115/2016
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Michael Theurer v mene skupiny ALDE

Postup : 2016/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0315/2016
Predkladané texty :
B8-0315/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0315/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o technickom posúdení Komisie, pokiaľ ide o skúsenosti získané v súvislosti s Dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi, a blížiacom sa ukončení platnosti dohody

(2016/2555(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom Technické hodnotenie získaných skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi(SWD(2016)0044),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES[1],

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prijatý na piatom zasadnutí Konferencie zmluvných strán rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku rozhodnutím FCTC/COP5 (1) z 12. novembra 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vplyve dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris o zintenzívnení boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku pri uplatňovaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru v rámci tranzitného systému Spoločenstva[2],

–  so zreteľom na otázky Komisii o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O‑000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O‑000018/2016 – B8-0114/2016 and O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami a najmä pašovanie nezákonných výrobkov a falšovaných cigariet spôsobuje EÚ a jej členským štátom stratu príjmov (v podobe cla, DPH a spotrebnej dane) vo výške viac ako 10 miliárd EUR ročne;

B.  keďže pašovanie tabaku je závažný trestný čin, ktorý sa podieľa na financovaní inej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodu s ľuďmi, drogami a zbraňami;

C.  keďže podvody s tabakom ohrozujú protifajčiarsku politiku, čím sa podnecuje tabaková epidémia, a to rozšírením prístupu k (často lacnejším) tabakovým výrobkom, najmä pre mládež a nízkopríjmové skupiny;

D.  keďže podvody s tabakom sú problémom pre verejné zdravie a prinášajú ešte väčšie zdravotné riziko ako pravé cigarety, pretože falšované cigarety sa vyrábajú a dovážajú nezákonne a suroviny nie sú známe;

E.  keďže s cieľom vyriešiť problém pašovaných a falšovaných cigariet EÚ a jej členské štáty (okrem Švédska v prípade dohody s British American Tobacco (BAT) a Imperial Tobacco Limited (ITL)) podpísali právne záväzné dohody so spoločnosťami Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), BAT (2010) a ITL (2010);

F.  keďže dohoda so spoločnosťou PMI doteraz priniesla finančné výhody pre verejné príjmy vo výške približne 1 miliardu EUR v ročných splátkach a 68,2 mil. EUR vo forme finančných sankcií, ktoré boli rozdelené medzi Komisiu (približne 10 %) a členské štáty (približne 90 %);

G.  keďže platnosť dohody so spoločnosťou PMI končí 9. júla 2016;

H.  keďže došlo k výrazným zmenám v trhovom prostredí od podpísania súčasnej dohody so spoločnosťou PMI, najmä k zvýšenej prítomnosti neznačkových cigariet často označovaných ako tzv. lacné biele;

I.  keďže odkedy bola podpísaná dohoda so spoločnosťou PMI došlo k významným zmenám v regulačnom prostredí, najmä k prijatiu smernice 2014/40/EÚ týkajúcej sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj Protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

1.  víta správu Komisie o posúdení dohody o tabaku so spoločnosťou PMI; vyjadruje však poľutovanie nad načasovaním predloženia tohto technického posúdenia;

2.  víta protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý v súvislosti s Rámcovým dohovorom WHO o kontrole tabaku (ďalej len protokol FCTC) a nabáda členské štáty, aby čo najskôr ukončili ratifikačný proces;

3.  víta prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (smernica o tabakových výrobkoch);

4.  berie na vedomie posúdenie Komisie, že dohoda so spoločnosťou PMI účinne splnila svoj cieľ znížiť výskyt pašovaných výrobkov spoločnosti PMI na čiernom tabakovom trhu EÚ, o čom svedčí pokles objemu pravých cigariet spoločnosti PMI zabavených členskými štátmi v rokoch 2006 až 2014 o približne 85 %; poznamenáva však, že podľa Komisie toto zníženie počtu pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ; konštatuje, že pašovaný tovar pozostávajúci z pašovaných výrobkov od veľkých výrobcov bol postupne nahradený inými výrobkami vrátane neznačkových cigariet (tzv. lacné biele) zvyčajne vyrobených v tretích krajinách;

5.  zdôrazňuje, že vyhlásenie v správe Komisie o tom, že právne záväzné a vymáhateľné nástroje, najmä ak sú spojené so spoľahlivými systémami presadzovania práva, sú najúčinnejšími nástrojmi na zabezpečenie výrazného zníženia nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami;

6.  pripomína, že ako sa uvádza v správe Komisie, v smernici o tabakových výrobkoch sa už ustanovuje právna požiadavka pre tabakové spoločnosti, aby zaviedli a udržiavali systém Track and Trace (systém sledovania a vyhľadávania), ktorý nadobudne účinnosť najneskôr v roku 2019, a že v protokole FCTC z roku 2015 sa ustanovuje podobná celosvetová požiadavka, ktorá nadobudne účinnosť najskôr v roku 2022 alebo 2023;

7.  zdôrazňuje, že Komisia musí prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie úplnej transpozície smernice o tabakových výrobkoch vo všetkých členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby vykonávali smernicu o tabakových výrobkoch včas, najmä jej opatrenia týkajúce sa sledovania a vyhľadávania;

8.  je hlboko znepokojený skutočnosťou, že rozpočet Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je čiastočne financovaný prostredníctvom ročných platieb od tabakového priemyslu, ako sa uvádza v tabakových dohodách, pretože by to mohlo viesť k určitému konfliktu záujmov;

9.  zdôrazňuje, že Komisia by sa mala zamerať na európske a medzinárodné právne nástroje na boj proti falšovaniu a pašovaniu cigariet;

10.  opätovne zdôrazňuje pretrvávajúcu potrebu bojovať proti nezákonnému obchodu, falšovaniu a daňovým únikom; zastáva názor, že Komisia by preto mala hľadať spôsoby, ako s účasťou Európskeho parlamentu vyriešiť súčasnú situáciu transparentným a zodpovedným spôsobom, a to vzhľadom na možné vákuum od vypršania platnej dohody so spoločnosťou PMI po nadobudnutie účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a protokolu FCTC;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.