Návrh usnesení - B8-0316/2016Návrh usnesení
B8-0316/2016

NÁVRH USNESENÍ o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8-0115/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0313/2016

Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0316/2016
Předložené texty :
B8-0316/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0316/2016

Usnesení Evropského parlamentu o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody

(2016/2555(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu společnosti Philip Morris International (PMI) a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES[1],

–  s ohledem na Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, který byl přijat v průběhu páté konference stran této rámcové úmluvy, a to rozhodnutím č. FCTC/COP5 (1) ze dne12. listopadu 2012,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2016 nazvaný „technické posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“ (SWD(2016)0444),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o dopadech dohody mezi Společenstvím, členskými státy a společností Philip Morris o zintenzivnění boje proti podvodům a pašování cigaret a o pokroku dosaženém při zavádění doporučení vyšetřovacího výboru Parlamentu pro tranzitní režim Společenství[2],

–  s ohledem na otázky položené Komisi ohledně jejího „technického posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“ a nadcházejícího konce platnosti této dohody (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 a O-000019 – B8-0115/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pašování tabákových výrobků je závažným trestným činem, který pomáhá financovat další mezinárodní organizovanou trestnou činnost, včetně terorismu a nezákonného obchodu s lidmi, drogami a zbraněmi;

B.  vzhledem k tomu, že padělání tabákových výrobků je otázkou veřejného zdraví, která představuje ještě větší riziko než autentické cigarety; vzhledem k tomu, že protože jsou padělané cigarety vyráběny a dováženy protizákonně, jejich složení není známo;

C.  vzhledem k tomu, že podvod s tabákovými výrobky podkopává politiky na boj proti kouření, čímž dále přiživuje tabákovou epidemii, neboť usnadňuje přístup k (často levnějším) tabákovým výrobkům, především pro mladé lidi a nízkopříjmové skupiny obyvatel;

D.  vzhledem k tomu, že kvůli kouření každý rok předčasně umírá 700 000 občanů EU;

E.  vzhledem k tomu, že klíčovým cílem dohody se společností PMI (Philip Morris International) je snížit podíl pašovaných výrobků této společnosti na nezákonném trhu s tabákovými výrobky v EU;

F.  vzhledem k tomu, že technické posouzení dohody s PMI, které vypracovala Komise, dospělo k závěru, že tohoto hlavního cíle bylo skutečně dosaženo, ale že omezení pašování výrobků PMI nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda s PMI doposud přinesla finanční příspěvky do veřejných příjmů ve výši přibližně 1 miliardy EUR v ročních platbách a 68,2 milionu EUR v platbách spojených se zabaveným zbožím, o něž se dělí Komise (přibližně 10 %) a členské státy (přibližně 90 %);

H.  vzhledem k tomu, že platnost dohody s PMI má skončit k 9. červenci 2016;

I.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody s PMI došlo ke značným změnám tržního prostředí, zejména k posílení přítomnosti laciných neznačkových cigaret na trhu;

J.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody s PMI došlo v regulačním prostředí ke značným změnám, především k přijetí směrnice 2014/40/EU o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků a k podpisu protokolu k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku;

K.  vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá u Soudního dvora Evropské unie řízení ve věcech C-358/14 Polsko v. Parlament a Rada, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited a C-547/14 Philip Morris Brands SARL a další, v nichž je napadena směrnice 2014/40/EU, a že výrobci tabáku by se z účasti na těchto věcech měli co nejdříve stáhnout;

1.  vítá Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku (dále jen „protokol FCTC“) a vyzývá k dokončení procesu ratifikace s cílem začít uplatňovat systém zpětného dohledávání nejpozději do roku 2022 či 2023;

2.  vítá přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES[3] (směrnice o tabákových výrobcích);

3.  zdůrazňuje, že Protokol k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku a směrnice o tabákových výrobcích společně představují hlavní nástroje EU v boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky;

4.  vítá technické posouzení zkušeností s dohodou s PMI, jež předložila Komise; s politováním však konstatuje, že toto posouzení bylo zveřejněno až 24. února 2016, navzdory tomu, že bylo jeho zveřejnění oznámeno v květnu 2015, a že tím byly omezeny možnosti Parlamentu včas vyjádřit své stanovisko k této komplikované a citlivé otázce;

5.  bere na vědomí posouzení Komise, podle nějž dohoda s PMI úspěšně dosáhla svého cíle, jímž bylo omezit výskyt pašovaných výrobků PMI na černém trhu s tabákovými výrobky v EU, jak ukazuje pokles objemu autentických cigaret vyrobených společností PMI zabavených v členských státech mezi roky 2006 a 2014 o přibližně 85 %;

6.  poukazuje však na to, že toto omezení pašování výrobků PMI nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU; konstatuje dále, že pašované výrobky velkých výrobců jsou stále více nahrazovány jinými výrobky, včetně laciných neznačkových cigaret, které jsou obvykle vyráběny ve třetích zemích;

7.  zdůrazňuje, že od podpisu stávající dohody s PMI došlo ke značným změnám tržního prostředí, zejména k posílení pozice laciných neznačkových cigaret na trhu; dodává nicméně, že úkolem dohody s PMI nikdy nebylo vyřešit problém pašování laciných neznačkových cigaret v rámci EU;

8.  bere na vědomí, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a celní orgány mnoha členských států zdůrazňují přidanou hodnotu této dohody pro svá vyšetřování;

9.  poznamenává, že v důsledku dohod o tabáku společnosti uplatňují přísnou kontrolu, pokud jde o jejich produkci, zákazníky a dodavatele, skladování, pohyb cigaret a přijatelné formy platby za cigarety;

10.  lituje skutečnosti, že Komise ne vždy spravovala dohody o tabáku transparentním způsobem, což mohlo vést k situacím střetu zájmů a nebylo předmětem skutečného demokratického dohledu;

11.  vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit maximální transparentnost při přípravných jednáních o možném prodloužení platnosti dohody, včetně vhodného zapojení Parlamentu;

12.  je hluboce znepokojen tím, že rozpočet Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je částečně financován z ročních plateb od tabákového průmyslu, jak je uvedeno v dohodách o tabákových výrobcích, neboť by to mohlo vést k určitému střetu zájmů;

13.  vítá úsilí, které od roku 2014 vyvíjí Komise s cílem zdokonalit správu a uplatňování dohody s PMI, včetně vybudování nového zařízení určeného na testování zabavených cigaret a vytvoření nové počítačové aplikace (ToSMA) pro výměnu informací o zabavených výrobcích;

14.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala, jak by bylo možné dále zdokonalit kontrolní mechanismy, pokud se jedná o rozbor zabavených cigaret, s cílem minimalizovat riziko, že výrobce chybně určí jejich původ;

15.  podotýká, že systém zpětného dohledávání výrobků zavedený směrnicí o tabákových výrobcích by měl vstoupit v platnost v květnu 2019;

16.  zdůrazňuje, že Komise musí přijmout okamžitá opatření, která zajistí úplné provedení směrnice o tabákových výrobcích ve všech členských státech;

17.  dále připomíná, že protokol FCTC vstoupí v platnost nejdříve v roce 2022 nebo 2023;

18.  znovu opakuje, že je neustále třeba bojovat proti nezákonnému obchodu, padělání a daňovým únikům; vzhledem k možné prodlevě mezi vypršením dohody s PMI, která je v současné době v platnosti, a vstupem směrnice o tabákových výrobcích a protokolu k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku v platnost by se Komise měla snažit nalézt způsob, jak vyřešit stávající situaci transparentním a odpovědným způsobem se zapojením Evropského parlamentu;

19.  zdůrazňuje, že případné jednání, které by případně mohlo vést k prodloužení platnosti dohody, musí zohlednit výrazně odlišné regulační prostředí, které bylo od podpisu stávající dohody zavedeno;

20.  zdůrazňuje tudíž, že případné prodloužení platnosti dohody by mohlo být považováno za přechodné ujednání, jehož cílem je překlenout regulační mezeru až do okamžiku, kdy se plně uplatní směrnice o tabákových výrobcích a protokol FCTC;

21.  vyzývá společnost PMI, aby i nadále uplatňovala ustanovení týkající se zpětné dohledatelnosti a náležité péče (zásada „znej svého zákazníka“) obsažená ve stávající dohodě, a to bez ohledu na to, zda je její platnost prodloužena, či nikoli;

22.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že dohoda s PMI, která je v současnosti v platnosti, nebyla schopna vyřešit problém laciných neznačkových cigaret, které nespadají do působnosti dohody právě proto, že jsou neznačkové; vyzývá proto Komisi, aby předložila akční plán, který by obsahoval nová opatření zaměřená na urychlené řešení tohoto problému;

23.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda by nebylo vhodné usilovat o ukončení platnosti zbývajících tří dohod s výrobci tabákových výrobků po vstupu protokolu FCTC v platnost;

24.  vyzývá Komisi, aby předložila dodatečný předpis, který by uplatňoval ustanovení týkající se zpětné dohledatelnosti a náležité péče (zásada „znej svého zákazníka“) na surový řezaný tabák, filtry a papír využívané tabákovým průmyslem, což by představovalo dodatečný nástroj v boji proti pašování a padělání výrobků;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.