Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0316/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0316/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 515kWORD 85k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0313/2016
2.3.2016
PE579.745v01-00
 
B8-0316/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 και B8-0115/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της και την επικείμενη λήξη της εν λόγω συμφωνίας (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της» και την επικείμενη λήξη της εν λόγω συμφωνίας (2016/2555(RSP))  
B8-0316/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International (PMI) και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού που εγκρίθηκε κατά την πέμπτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού της ΠΟΥ με την απόφαση FCTC/COP5 (1) της 12ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της (SWD(2016)0044),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Philip Morris για την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων και την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή των συστάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το Κοινοτικό Σύστημα Διαμετακόμισης(2),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της, και την επικείμενη λήξη της εν λόγω συμφωνίας (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 και O-000019 – B8-0115/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο καπνού αποτελεί σοβαρό έγκλημα που συμβάλλει στη χρηματοδότηση διεθνών οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα των προϊόντων καπνού αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο συνιστά ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία από ό,τι τα γνήσια τσιγάρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραποιημένα τσιγάρα παράγονται και εισάγονται παράνομα, και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι γνωστά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα των προϊόντων καπνού υπονομεύει τις πολιτικές καταπολέμησης του καπνίσματος, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την επιδημία του καπνού και αυξάνοντας την πρόσβαση σε (συνήθως φθηνότερα) προϊόντα καπνού, ιδίως για τους νέους και τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 700 000 πολίτες της ΕΕ πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από το κάπνισμα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος της συμφωνίας ΡΜΙ είναι να μειωθεί η διάδοση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI στην παράνομη αγορά καπνού της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική αξιολόγηση της συμφωνίας ΡΜΙ από την Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω κύριος στόχος έχει όντως επιτευχθεί, αλλά η μείωση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI δεν έχει οδηγήσει σε γενική μείωση του αριθμού των παράνομων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη συμφωνία ΡΜΙ έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, για τα δημόσια έσοδα, οικονομικά οφέλη ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε ετήσιες πληρωμές και 68,2 εκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές κατάσχεσης, κατανεμημένα μεταξύ της Επιτροπής (περίπου 10%) και των κρατών μελών (περίπου 90%)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PMI πρόκειται να λήξει στις 9 Ιουλίου 2016·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς από τη στιγμή που υπογράφηκε η τρέχουσα συμφωνία PMI, ιδίως η αυξημένη παρουσία τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα, που συχνά αναφέρονται ως «φθηνά λευκά» τσιγάρα («cheap whites»)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον από τη στιγμή που υπογράφηκε η τρέχουσα συμφωνία PMI, ιδίως η έγκριση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και το πρωτόκολλο της σύμβασης πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις C-358/14 Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited και C-547/14 Philip Morris Brands SARL κ.λπ., με τις οποίες προσβάλλεται η οδηγία 2014/40/ΕΕ, εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ και θα πρέπει να αποσυρθούν από τους εν λόγω κατασκευαστές προϊόντων καπνού το συντομότερο δυνατόν·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού («πρωτόκολλο FCTC»), το οποίο εγκρίθηκε σχετικά με τη σύμβαση πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, και ζητεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία κύρωσης ώστε να τεθεί σε ισχύ το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού μέχρι το 2022 ή το 2023·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ(3) («οδηγία για τα προϊόντα καπνού)·

3.  τονίζει ότι το πρωτόκολλο της σύμβασης πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού μαζί με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού αποτελούν τα βασικά μέσα της ΕΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία ΡΜΙ, την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η αξιολόγηση δημοσιεύτηκε μόλις στις 24 Φεβρουαρίου 2016, παρά την ανακοίνωσή της τον Μάιο του 2015, καθώς και για το γεγονός ότι η ικανότητα του Κοινοβουλίου να λάβει θέση εγκαίρως σχετικά με αυτό το πολύπλοκο και λεπτό ζήτημα έχει με τον τρόπο αυτό υπονομευτεί·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η συμφωνία ΡΜΙ έχει επιτύχει αποτελεσματικά τον στόχο της μείωσης της διάδοσης του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI στην παράνομη αγορά καπνού της ΕΕ, όπως προκύπτει από τη μείωση κατά περίπου 85% στον όγκο των κατασχεθέντων γνήσιων τσιγάρων PMI από τα κράτη μέλη από το 2006 έως το 2014·

6.  σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτή η μείωση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI δεν οδήγησε σε συνολική μείωση των παράνομων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ· σημειώνει επίσης ότι το λαθρεμπόριο παράνομων προϊόντων μεγάλων κατασκευαστών αντικαθίσταται όλο και περισσότερο από άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα («φθηνά λευκά») που συνήθως παράγονται σε τρίτες χώρες·

7.  επισημαίνει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον της αγοράς από τη στιγμή που υπογράφηκε η τρέχουσα συμφωνία PMI, ιδίως την αύξηση της παρουσίας «φθηνών λευκών» τσιγάρων· προσθέτει, ωστόσο, ότι η συμφωνία ΡΜΙ δεν προοριζόταν ποτέ να αντιμετωπίσει το ζήτημα του λαθρεμπορίου «φθηνών λευκών» τσιγάρων εντός της ΕΕ·

8.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και οι τελωνειακές αρχές πολλών κρατών μελών τόνισαν την προστιθέμενη αξία της συμφωνίας για τις ερευνητικές ενέργειές τους·

9.  σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών για τα προϊόντα καπνού, οι επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει αυστηρούς ελέγχους επί της παραγωγής, των πελατών και των συμβαλλόμενών τους, της αποθήκευσης και της διακίνησης των τσιγάρων τους και του είδους των αποδεκτών τρόπων πληρωμής για τα τσιγάρα·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαχείριση των συμφωνιών καπνού από την Επιτροπή δεν ήταν πάντοτε διαφανής, ενδέχεται να οδήγησε σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν έχει υποβληθεί σε πραγματικό δημοκρατικό έλεγχο·

11.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας στις διερευνητικές συνομιλίες σχετικά με την πιθανή επέκταση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας συμμετοχής του Κοινοβουλίου·

12.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) χρηματοδοτείται εν μέρει από ετήσιες πληρωμές από τη βιομηχανία καπνού, όπως αναφέρεται στις συμφωνίες για τον καπνό, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων·

13.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή από το 2014 για να βελτιώσει τη διαχείριση και την εφαρμογή της συμφωνίας PMI, μέσω, μεταξύ άλλων, της ίδρυσης νέων εγκαταστάσεων δοκιμών για τα κατασχεθέντα τσιγάρα και της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής (ToSMA) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις κατασχέσεις·

14.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου σε σχέση με την ανάλυση των κατασχεθέντων τσιγάρων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λανθασμένων προσδιορισμών από τον κατασκευαστή·

15.  σημειώνει ότι το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που προβλέπεται στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2019·

16.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών·

17.  σημειώνει επίσης ότι το πρωτόκολλο FCTC θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο το 2022 ή το 2023·

18.  επαναλαμβάνει τη διαρκή ανάγκη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της παραποίησης και της φοροδιαφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναζητήσει τρόπους για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου του πιθανού διαστήματος από τη λήξη της συμφωνίας ΡΜΙ που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή έως την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και του πρωτοκόλλου της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού·

19.  τονίζει ότι κάθε διαπραγμάτευση που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην παράταση της συμφωνίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σημαντικά διαφορετικό ρυθμιστικό περιβάλλον που βρίσκεται σε ισχύ από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας·

20.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη παράταση της συμφωνίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μεταβατική ρύθμιση προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό κενό έως ότου τεθούν πλήρως σε ισχύ η οδηγία για τα προϊόντα καπνού και το πρωτόκολλο FCTC·

21.  καλεί την PMI να συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις περί δέουσας επιμέλειας και παρακολούθησης και εντοπισμού («γνωρίστε τον πελάτη σας») που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, ανεξάρτητα από το αν αυτή ανανεωθεί ή όχι·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συμφωνία ΡΜΙ που ισχύει επί του παρόντος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα των «φθηνών λευκών» δεδομένου ότι πρόκειται για τσιγάρα χωρίς εμπορικό σήμα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει νέα μέτρα για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

23.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να ζητήσει τη λήξη των υπόλοιπων τριών συμφωνιών με τους κατασκευαστές προϊόντων καπνού κατά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου FCTC·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετο κανονισμό για την εφαρμογή διατάξεων δέουσας επιμέλειας και παρακολούθησης και εντοπισμού («γνωρίστε τον πελάτη σας») για τον ακατέργαστο καπνό, τα φίλτρα και τα χαρτάκια που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία καπνού, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 227 της 4.9.2008, σ. 147.

(3)

ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου