Návrh uznesenia - B8-0316/2016Návrh uznesenia
B8-0316/2016

NÁVRH UZNESENIA o dokumente Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a o blížiacom sa uplynutí platnosti uvedenej dohody

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8‑0115/2016
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0313/2016

Postup : 2016/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0316/2016
Predkladané texty :
B8-0316/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0316/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o dokumente Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a o blížiacom sa uplynutí platnosti uvedenej dohody

(2016/2555(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecné komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES[1],

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý na piatom zasadnutí konferencie zmluvných strán rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku rozhodnutím FCTC/COP5 (1) z 12. novembra 2012,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecnè, komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 (SWD(201)0444),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vplyve dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris na zintenzívnenie boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku pri uplatňovaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru v rámci tranzitného systému Spoločenstva[2],

–  so zreteľom na otázky položené Komisii v súvislosti s dokumentom Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecné komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a nadchádzajúcim ukončením platnosti tejto dohody (O-000010/2016 – B8‑0109/2016, O-000014/2016 – B8‑0110/2016, O‑000015/2016 – B8‑0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8‑0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 and O-000019 – B8-0115/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pašovanie tabaku je závažný trestný čin, ktorý prispieva k financovaniu inej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami;

B.  keďže podvody v súvislosti s tabakom sú problémom verejného zdravia, ktorý predstavuje ešte väčšie zdravotné riziko než originálne cigarety; keďže z dôvodu, že falšované cigarety sú vyrobené a dovezené nezákonne, použité zložky nie sú známe;

C.  keďže podvody v súvislosti s tabakom ohrozujú politiky v oblasti boja proti fajčeniu, čím sa podnecuje tabaková epidémia a zvyšuje dostupnosť (často lacnejších) tabakových výrobkov, a to najmä v prípade mladých ľudí a skupín občanov s nízkym príjmom;

D.  keďže v dôsledku fajčenia každý rok predčasne zomrie 700 000 občanov EÚ;

E.  keďže kľúčovým cieľom dohody so spoločnosťou PMI (Philip Morris International) je znížiť podiel pašovaných výrobkov tejto spoločnosti na nezákonnom trhu s tabakovými výrobkami v EÚ;

F.  keďže technické posúdenie dohody s PMI, ktoré vypracovala Komisia, dospelo k záveru, že tento hlavný cieľ sa skutočne dosiahol, ale že obmedzenie pašovania výrobkov PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ;

G.  keďže dohoda s PMI dodnes priniesla finančné príspevky do verejných príjmov vo výške približne 1 miliardy EUR v ročných platbách a 68,2 milióna EUR v platbách spojených so zabaveným tovarom, o ktoré sa delí Komisia (približne 10 %) s členskými štátmi (približne 90 %);

H.  keďže platnosť dohody s PMI sa má skončiť 9. júla 2016;

I.  keďže od podpisu existujúcej dohody s PMI došlo k značným zmenám trhového prostredia, najmä k posilneniu prítomnosti lacných neznačkových cigariet na trhu;

J.  keďže od podpisu existujúcej dohody s PMI došlo v regulačnom prostredí k značným zmenám, predovšetkým k prijatiu smernice 2014/40/EÚ týkajúcej sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

K.  keďže v súčasnosti prebieha na Súdnom dvore Európskej únie konanie vo veciach C-358/14 Poľsko proti Parlamentu a Rade, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited a C-547/14 Philip Morris Brands SARL a ďalší, v ktorých je napadnutá smernica 2014/40/EÚ, a výrobcovia tabaku by mali podania čo najskôr stiahnuť;

1.  víta Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku („protokol FCTC“) a žiada dokončenie procesu ratifikácie s cieľom začať uplatňovať systém Track and Trace najneskôr do roku 2022 alebo 2023;

2.  víta prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES[3] (smernica o tabakových výrobkoch),

3.  zdôrazňuje, že protokol k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku a smernica o tabakových výrobkoch predstavujú hlavné nástroje EÚ v boji proti obchodu s tabakovými výrobkami;

4.  víta technické posúdenie skúseností s dohodou s PMI, ktoré predložila Komisia; s poľutovaním však konštatuje, že toto posúdenie bolo zverejnené až 24. februára 2016, napriek tomu, že jeho zverejnenie bolo oznámené v máji 2015, a že tým boli obmedzené možnosti Parlamentu včas vyjadriť svoje stanovisko k tejto komplikovanej a citlivej otázke;

5.  berie na vedomie hodnotenie Komisie, podľa ktorého sa dohodou s PMI úspešne dosiahol cieľ, ktorým bolo obmedziť výskyt pašovaných výrobkov PMI na čiernom trhu s tabakovými výrobkami v EÚ, ako ukazuje pokles objemu autentických cigariet vyrobených spoločnosťou PMI zabavených v členských štátoch medzi rokmi 2006 a 2014 približne o 85 %;

6.  poukazuje však na to, že toto obmedzenie pašovania výrobkov PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ; ďalej konštatuje, že pašované výrobky veľkých výrobcov sú stále viac nahradzované inými výrobkami vrátane lacných neznačkových cigariet, ktoré sa zvyčajne vyrábajú v tretích krajinách;

7.  zdôrazňuje, že od podpisu existujúcej dohody s PMI došlo k značným zmenám trhového prostredia, najmä k posilneniu prítomnosti lacných neznačkových cigariet na trhu; dodáva však, že úlohou dohody s PMI nikdy nebolo vyriešiť problém pašovania lacných neznačkových cigariet v rámci EÚ;

8.  berie na vedomie, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a colné orgány mnohých členských štátov zdôrazňujú pridanú hodnotu tejto dohody pre vyšetrovania;

9.  poznamenáva, že v dôsledku dohôd o tabaku spoločnosti uplatňujú prísnu kontrolu, pokiaľ ide o ich produkciu, zákazníkov a dodávateľov, skladovanie, pohyb cigariet a formy prijateľných platieb za cigarety;

10.  ľutuje skutočnosť, že Komisia neriadila vždy dohodu o tabaku transparentným spôsobom, čo mohlo viesť k situáciám konfliktu záujmov a nebolo predmetom skutočného demokratického dohľadu;

11.  vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť pri prípravných rokovaniach o možnom predĺžení platnosti dohody vrátane vhodného zapojenia Parlamentu;

12.  je hlboko znepokojený tým, že rozpočet Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je čiastočne financovaný z ročných poplatkov získaných od tabakového priemyslu, ako je uvedené v dohodách o tabakových výrobkoch, pretože by to mohlo viesť k určitému konfliktu záujmov;

13.  víta úsilie, ktoré vyvinula Komisia od roku 2014 na zlepšenie riadenia a vykonávanie dohody s PMI vrátane vybudovania nového zariadenia určeného na testovanie zabavených cigariet a vytvorenia novej počítačovej aplikácie (ToSMA) na výmenu informácií o zabavených výrobkoch;

14.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by bolo možné ďalej zdokonaliť kontrolné mechanizmy, pokiaľ ide o rozbor zabavených cigariet, s cieľom minimalizovať riziko falošného určenia výrobcom;

15.  podotýka, že systém Track and Trace zavedený smernicou o tabakových výrobkoch by mal nadobudnúť účinnosť v máji 2019;

16.  zdôrazňuje, že Komisia musí prijať okamžité opatrenia, ktoré zabezpečia úplnú transpozíciu smernice o tabakových výrobkoch vo všetkých členských štátoch;

17.  ďalej pripomína, že protokol k dohovoru FCTC nadobudne platnosť najskôr v roku 2022 alebo 2023;

18.  opakuje, že je neustále potrebné bojovať proti nezákonnému obchodu, falšovaniu a daňovým únikom; vzhľadom na možné oneskorenie medzi skončením platnosti súčasnej dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku by sa Komisia mala snažiť nájsť spôsob, ako vyriešiť súčasnú situáciu transparentným a zodpovedným spôsobom so zapojením Európskeho parlamentu;

19.  zdôrazňuje, že prípadné rokovania smerujúce k predĺženiu platnosti dohody musia zohľadňovať výrazne odlišné regulačné prostredie, ktoré bolo vytvorené podpísaním súčasnej dohody;

20.  preto zdôrazňuje, že prípadné predĺženie dohody by sa mohlo byť považovať za prechodné opatrenie, ktorého cieľom by bolo preklenúť regulačnú medzeru až dovtedy, keď sa plne uplatní smernica o tabakových výrobkoch a protokol k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

21.  vyzýva spoločnosť PMI, aby aj naďalej uplatňovala systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“), ktoré sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez ohľadu na to, či sa jej platnosť predĺži;

22.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že dohoda s PMI, ktorá je v súčasnosti v platnosti, nebola schopná vyriešiť problém lacných neznačkových cigariet, ktoré nepatria do pôsobnosti dohody práve preto, že sú neznačkové; vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán, ktorý by obsahoval nové opatrenia zamerané na urýchlené riešenie tohto problému;

23.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či by nebolo vhodné snažiť sa o ukončenie platnosti ostatných troch dohôd s výrobcami tabakových výrobkov po nadobudnutí platnosti protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

24.  vyzýva Komisiu, aby predložila ďalší právny predpis, v ktorom by bol uplatnený systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“) na surový tabak, filtre a papier využívané tabakovým priemyslom, čo by bol dodatočný nástroj v boji proti pašovaniu a falšovaniu výrobkov ;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.