Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0317/2016

Předložené texty :

B8-0317/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0082

NÁVRH USNESENÍ
PDF 349kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.746v01-00
 
B8-0317/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8–0109/2016, B8–0110/2016, B8–0111/2016, B8–0112/2016, B8–0113/2016, B8–0114/2016 a B8–0115/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o dohodě proti pašování a padělání tabákových výrobků a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi EU a jejími členskými státy (2016/2555(RSP))


Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o dohodě proti pašování a padělání tabákových výrobků a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi EU a jejími členskými státy (2016/2555(RSP))  
B8-0317/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu proti pašování a padělání o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES(1),

–  s ohledem na Protokol o zamezení nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, který byl přijat v průběhu páté konference stran této rámcové úmluvy, a to rozhodnutím č. FCTC/COP5 (1) ze dne12. listopadu 2012,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. února 2016 s názvem „Odborné posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání tabákových výrobků a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ (SWD(2016)0044),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o dopadech dohody mezi Společenstvím, členskými státy a společností Philip Morris o zintenzivnění boje proti podvodům a pašování cigaret a o pokroku dosaženém při zavádění doporučení vyšetřovacího výboru Parlamentu pro tranzitní režim Společenství(2),

–  s ohledem na otázky položené Komisi ohledně jejího „odborného posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání tabákových výrobků a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy (O-000010/2016–B8–0109/2016, O-000014/2016–B8–0110-2016, O-000015/2016–B8–0111/2016, O-000016/2016–B8–0112/2016, O-000017/2016–B8–0113/2016, O-000018/2016–B8–0114/2016 a O-000019–B8–0115/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že klíčovým cílem dohody se společností Philip Morris International je snížit výskyt pašovaných výrobků této společnosti na nezákonném trhu s tabákovými výrobky v EU;

B.  vzhledem k tomu, že odborné posouzení dohody se společností Philip Morris International, které vypracovala Komise, dospělo k závěru, že tohoto hlavního cíle bylo dosaženo, ale že omezení pašování výrobků této společnosti nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU;

C.  vzhledem k tomu, že dohoda se společností Philip Morris International představuje dosavadní finanční příspěvek do veřejných příjmů ve výši přibližně 1 miliardy EUR v ročních platbách a 68,2 milionu EUR v platbách spojených se zabaveným zbožím, o něž se dělí Komise (přibližně 10 %) s členskými státy (přibližně 90 %);

D.  vzhledem k tomu, že platnost dohody s touto společností má skončit k 9. červenci 2016;

E.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody se společností Philip Morris International došlo ke značným změnám tržního prostředí, zejména k rozšíření přítomnosti neznačkových levných cigaret na trhu a k rozvoji nové oblasti prodeje tekutého nikotinu pro elektronické cigarety;

F.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody s touto společností došlo v regulačním prostředí ke značným změnám, především k přijetí směrnice 2014/40/EU o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků a k podpisu protokolu k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku;

G.  vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá u Soudního dvora Evropské unie řízení ve věcech C-358/14 Polsko vs. Parlament a Rada, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited a C-547/14 Philip Morris Brands SARL a další, v nichž je napadena směrnice 2014/40/EU, a že výrobci tabákových výrobků by měli žalobu v těchto věcech co nejdříve stáhnout;

1.  vítá Protokol o zamezení nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku (dále jen „protokol k úmluvě FCTC“) a vyzývá k včasnému dokončení procesu ratifikace, tj. do roku 2022 či 2023;

2.  vítá přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES(3) (směrnice o tabákových výrobcích);

3.  zdůrazňuje, že Protokol k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku a směrnice o tabákových výrobcích představují hlavní nástroje EU v boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky;

4.  s politováním však konstatuje, že toto odborné posouzení zkušeností s dohodou se společností Philip Morris International ze strany Komise bylo zveřejněno až 24. února 2016, navzdory tomu, že jeho zveřejnění bylo oznámeno v květnu 2015, a že tím byly omezeny možnosti Parlamentu včas vyjádřit své stanovisko k této komplikované a citlivé otázce;

5.  vítá závěry odborného posouzení Komise, které hovoří o tom, že dohoda se společností Philip Morris International účinně splnila svůj cíl, kterým je omezení přítomnosti pašovaných výrobků této společnosti na nezákonném trhu s tabákovými výrobky v EU,

6.  poukazuje však na to, že podle Komise omezení pašování výrobků společnosti Philip Morris International nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU;

7.  zdůrazňuje, že od podpisu stávající dohody se společností Philip Morris International došlo ke značným změnám tržního prostředí, zejména k rozšíření přítomnosti neznačkových levných cigaret na trhu;

8.  podotýká, že systém zpětného dohledávání výrobků uvedený ve směrnici o tabákových výrobcích by měl vstoupit v platnost v květnu 2019;

9.  zdůrazňuje, že Komise musí přijmout okamžitá opatření, která by zajistila úplné provedení směrnice o tabákových výrobcích ve všech členských státech;

10.  podotýká, že několik členských států dalo Komisi neformálně na vědomí, že proces provedení této směrnice v jejich právu byl dokončen; vyzývá Komisi, aby po vypršení lhůty dne 20. května 2016 poskytla veškeré informace o situaci ohledně zavedení směrnice do práva členských států;

11.  připomíná, že protokol k úmluvě FCTC vstoupí v platnost nejdříve v roce 2022 nebo 2023;

12.  podotýká, že ustanovení týkající se systému zpětného dohledávání výrobků, která jsou v protokolu obsažena, začnou platit teprve pět let po jeho vstupu v platnost;

13.  poukazuje na to, že protokol k úmluvě FCTC zatím ratifikovalo 15 zemí, včetně pěti členských států EU, a že EU se v současnosti k ratifikaci připravuje;

14.  vyzývá Komisi, aby zajistila včasnou ratifikaci tohoto protokolu ze strany EU a jejích členských států a také ze strany klíčových třetích zemí;

15.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že prodloužení platnosti dohody se společností Philip Morris International by mohlo podkopat snahu EU o zajištění včasné ratifikace uvedeného protokolu;

16.  domnívá se, že obnovení dohody se společností Philip Morris International může být v rozporu se závazky EU podle čl. 5 odst. 3 protokolu k úmluvě FCTC, což by mohlo poškodit obraz EU jakožto globálního lídra v otázkách kontroly užívání tabákových výrobků;

17.  zdůrazňuje, že tato dohoda byla v roce 2004, kdy byla uzavřena, zcela novým a účinným nástrojem k potírání nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, poukazuje však na to, že od té doby došlo k významným změnám tržního a regulačního prostředí;

18.  domnívá se proto, že tato dohoda už pro EU nepředstavuje v boji proti nezákonnému obchodování s tabákovými výrobky žádný přínos;

19.  žádá proto Komisi, aby se po ukončení platnosti dohody se společností Philip Morris International nesnažila její platnost prodloužit nebo dohodu znovu dojednat;

20.  podotýká, že další tři dohody s výrobci tabákových výrobků zůstávají v platnosti takto: dohoda se společností Japan Tobacco International do roku 2022, dohoda se společností British American Tobacco do roku 2030 a dohoda se společností Imperial Tobacco Limited taktéž do toku 2030;

21.  s politováním konstatuje, že čtyři dohody s výrobci tabákových výrobků se nezabývají otázkou levných cigaret; vyzývá proto Komisi, aby předložila akční plán, který by obsahoval opatření zaměřená na urychlené řešení tohoto problému;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s.1

(2)

Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

(3)

Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s.1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí