Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0317/2016

Esitatud tekstid :

B8-0317/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0082

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 173kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.746v01-00
 
B8-0317/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-0109/2016, B8-0110-2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise kohta (2016/2555(RSP))


Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise kohta (2016/2555(RSP))  
B8-0317/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkulepet ja üldist kohustustest vabastamist,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ(1),

–  võttes arvesse tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli, mis võeti vastu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni osaliste viiendal konverentsil 12. novembri 2012. aasta otsusega FCTC/COP5 (1),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2016. aasta töödokumenti, mille sisuks on nende kogemuste tehniline hindamine, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise tulemusel (SWD(2016)0044),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ühenduse, liikmesriikide ja Philip Morrise vahel pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse tõhustamiseks sõlmitud kokkuleppe mõju ning Euroopa Parlamendi ühenduse transiidisüsteemi uurimiskomisjoni soovituste rakendamisel tehtud edusamme(2),

–  võttes arvesse ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkulepet ja üldist kohustustest vabastamist käsitlevaid küsimusi komisjonile (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ja O-000019 – B8-0115/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et PMI kokkuleppe peamine eesmärk on vähendada ELi ebaseaduslikul tubakaturul PMI salakauba ülekaalu;

B.  arvestades, et komisjoni tehnilises hinnangus PMI kokkuleppele järeldatakse, et see peamine eesmärk on põhimõtteliselt täidetud, kuid PMI salakauba vähenemine ei toonud kaasa ebaseaduslike toodete arvu üldist vähenemist ELi turul;

C.  arvestades, et PMI kokkuleppe tulemusel on avaliku sektori tulud kasvanud ligikaudu 1 miljardi USA dollari võrra aastamaksetena ja 68,2 miljoni euro võrra toodete arestimise korral makstava tasuna, mis jaguneb komisjoni (umbes 10 %) ja liikmesriikide (umbes 90 %) vahel;

D.  arvestades, et PMI kokkuleppe kehtivus lõpeb 9. juulil 2016;

E.  arvestades, et turukeskkonnas on praeguse PMI kokkuleppe allkirjastamisest saadik toimunud olulisi muudatusi, milleks on eelkõige suurem hulk kaubamärgita sigarette, millele sageli viidatakse väljendiga „odavad valged“, ning uue turuosa teke, milleks on vedela nikotiini müük e-sigarettide jaoks;

F.  arvestades, et regulatiivses keskkonnas on praeguse PMI kokkuleppe allkirjastamisest saadik toimunud olulisi muudatusi, mille tõid kaasa eelkõige direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmise, esitlemise ja müügi kohta) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli vastuvõtmine;

G.  arvestades, et praegu on Euroopa Liidu Kohtus direktiivi 2014/40/EL vaidlustamiseks arutamisel kohtuasjad C-358/14 (Poola Vabariik vs. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu), C-477/14 (Pillbox 38 (UK) Limited) ja C-547/14 (Philip Morris Brands SARL jt), mille kõnealused tubakatootjad peaksid esimesel võimalusel tagasi võtma;

1.  väljendab heameelt, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni osalised võtsid vastu tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli (edaspidi „protokoll“), ning nõuab ratifitseerimisprotsessi õigeaegset lõpuleviimist 2022. või 2023. aastal;

2.  väljendab heameelt seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ)(3) (tubakatoodete direktiivi) vastuvõtmisega;

3.  rõhutab, et protokoll ja tubakatoodete direktiiv moodustavad üheskoos ELi keskse vahendi võitluses ebaseadusliku tubakakaubandusega;

4.  avaldab kahetsust, et komisjoni tehniline hinnang PMI kokkuleppe tulemusel saadud kogemustele avaldati alles 24. veebruaril 2016, kuigi see kuulutati välja 2015. aasta mais, sest see asjaolu vähendas parlamendi suutlikkust väljendada õigeaegselt oma seisukohta selles keerulises ja tundlikus küsimuses;

5.  väljendab heameelt komisjoni tehnilise hinnangu järelduse üle, mille kohaselt PMI kokkulepe on tegelikult täitnud oma eesmärgi vähendada PMI salakauba ülekaalu ELi ebaseaduslikul tubakaturul;

6.  märgib siiski, et PMI salakauba vähenemine ei toonud kaasa ebaseaduslike toodete üldist vähenemist ELi turul;

7.  rõhutab, et turukeskkonnas on praeguse PMI kokkuleppe allkirjastamisest saadik toimunud olulisi muudatusi, milleks on eelkõige suurem hulk nn odavaid valgeid sigarette;

8.  märgib, et tubakatoodete direktiivis sätestatud tuvastus- ja jälgimissüsteem peaks jõustuma 2019. aasta mais;

9.  rõhutab, et komisjon peab võtma viivitamatult meetmeid, et tagada tubakatoodete direktiivi täielik ülevõtmine kõigis liikmesriikides;

10.  märgib, et mitu liikmesriiki on teatanud komisjonile mitteametlikult, et direktiivi ülevõtmisprotsess on lõppenud; kutsub komisjoni üles andma täielikku teavet ülevõtmise seisu kohta pärast tähtaja kättejõudmist 20. mail 2016;

11.  tuletab meelde, et protokoll ei jõustu enne 2022. või 2023. aastat;

12.  märgib, et protokolli tuvastus- ja jälgimissätted jõustuvad viis aastat pärast protokolli jõustumist;

13.  märgib, et tänaseks on protokolli ratifitseerinud 15 riiki, sealhulgas viis ELi liikmesriiki, ning et EL valmistub praegu seda ratifitseerima;

14.  palub komisjonil tagada protokolli õigeaegne ratifitseerimine nii ELi ja tema liikmesriikide kui ka oluliste kolmandate riikide poolt;

15.  väljendab muret seoses sellega, et PMI kokkuleppe pikendamine võib kahjustada ELi tehtavaid jõupingutusi protokolli õigeaegse ratifitseerimise nimel;

16.  väljendab arvamust, et PMI kokkuleppe uuendamine ei pruugi olla kooskõlas protokolli artikli 5 lõikest 3 tulenevate ELi kohustustega, ja see asjaolu võib kahjustada ELi kui tubakaalase kontrolli ülemaailmse juhi reputatsiooni;

17.  rõhutab, et 2004. aastal, kui see sõlmiti, oli PMI kokkulepe uudne ja tõhus vahend võitluses ebaseadusliku tubakakaubandusega, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et sellest ajast saadik on turul ja regulatiivses keskkonnas toimunud olulised muudatused;

18.  on seega seisukohal, et PMI kokkulepe ei anna enam lisaväärtust ELi võitluses ebaseadusliku tubakakaubandusega;

19.  palub seetõttu komisjonil mitte taotleda PMI kokkuleppe pikendamist või selle üle uute läbirääkimiste pidamist pärast kokkuleppe kehtivuse lõppu;

20.  märgib, et ülejäänud kolm kokkulepet tubakatootjatega jäävad jõusse järgmiselt: ettevõttega Japan Tobacco International aastani 2022, ettevõttega British American Tobacco aastani 2030 ja ettevõttega Imperial Tobacco Limited aastani 2030;

21.  väljendab muret asjaolu pärast, et neljas tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppes ei käsitleta nn odavate valgete sigarettide küsimust; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama tegevuskava uute meetmete võtmiseks, et lahendada see probleem võimalikult kiiresti;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)

ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.

(2)

ELT C 227 E, 4.9.2008, lk 147.

(3)

ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika