Eljárás : 2016/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0317/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0317/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 09/03/2016 - 11.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0082

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 175kWORD 76k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.746v01-00
 
B8-0317/2016

a B8-0109/2016., B8-0110-2016., B8-0111/2016., B8-0112/2016., B8-0113/2016., B8-0114/2016. és B8-0115/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodásról (2016/2555(RSP))


Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodásról (2016/2555(RSP))  
B8-0317/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Philip Morris International (PMI) és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodásra,

–  tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvre, melyet a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye szerződő felei konferenciájának 5. ülésén az FCTC/COP5 (1) határozattal 2012. november 12-én fogadtak el,

–  tekintettel „A Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékelése” című 2016. február 24-i bizottság munkadokumentumra (SWD (2016)0044),

–  tekintettel 2007. október 11-i állásfoglalására a Közösség, a tagállamok és a Philip Morris között létrejött, a csalás és cigarettacsempészet elleni küzdelem fokozásáról szóló megállapodás következményeiről, valamint az Európai Parlament közösségi árutovábbítási rendszer vizsgálatára felállított vizsgálóbizottsága által tett ajánlások végrehajtása terén elért eredményekről(2),

–  tekintettel a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodással kapcsolatban Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/-2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 és O-000019 – B8-0115/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a PMI-megállapodás fő célja a hamisított PMI-termékek szinte egyeduralmának visszaszorítása az illegális uniós dohánypiacon;

B.  mivel a PMI-megállapodás Bizottság általi technikai értékelése szerint az elérte fő célját, azonban a csempészett PMI-termékek mennyiségének csökkenése nem vezetett az illegális termékek teljes mennyiségének csökkenéséhez az uniós piacon;

C.  mivel a PMI-megállapodás évente közel 1 milliárd dollár évenkénti befizetésből és 62,2 millió euró lefoglalt áruval kapcsolatos befizetésből származó költségvetési bevételt eredményezett, amely megoszlott a Bizottság (kb. 10%) és a tagállamok között (kb. 90%);

D.  mivel a PMI-megállapodás 2016. július 9-én lejár;

E.  mivel a piaci környezet jelentősen megváltozott a jelenlegi PMI-megállapodás aláírása óta, különös tekintettel a gyakran csak „olcsó fehérnek” nevezett márkátlan cigaretták elterjedésére és az elektromos cigarettákba való folyékony nikotin új piacára;

F.  mivel a jelenlegi PMI-megállapodás aláírása óta jelentősen megváltozott a szabályozói környezet, különös tekintettel a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártásáról, kiszereléséről és értékesítéséről szóló 2014/40/EU irányelv és a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye jegyzőkönyvének elfogadására;

G.  mivel a 2014/40/EU irányelvet megtámadó C-358/14. sz. Lengyelország kontra Európai Parlament és Tanács, C-477/14. sz. Pillbox 38 (UK) Limited és C-547/14. sz. Philip Morris Brands SARL és mások ügy jelenleg az Európai Unió Bírósága előtt van, és azokat az említett dohánygyártóknak a lehető leghamarabb vissza kellene vonniuk;

1.  üdvözli a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye részes felei által elfogadott, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvet (FCTC-jegyzőkönyv), és felhív arra, hogy a ratifikálási folyamatot időben, 2022-ig vagy 2023-ig fejezzék be;

2.  üdvözli a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(3) elfogadását (a dohánytermékekről szóló irányelv),

3.  hangsúlyozza, hogy az FCTC-jegyzőkönyv és a dohánytermékekről szóló irányelv együtt alkotják az EU fő eszközeit az illegális dohánykereskedelem elleni küzdelemben;

4.  sajnálja, hogy a Bizottság technikai értékelését a PMI-megállapodás tapasztalatairól csak 2016. február 24-én tették közzé, annak ellenére, hogy 2015 májusában már bejelentették, ami veszélyezteti a Parlament azon képességét, hogy időben kifejthesse véleményét e bonyolult és kényes kérdésről;

5.  üdvözli, hogy a Bizottság technikai értékelése szerint a PMI-megállapodás elérte célját, hogy csökkenjen a PMI-termékek szinte egyeduralma az illegális uniós dohánypiacon;

6.  megjegyzi azonban, hogy a PMI-termékek csempészetének csökkenése nem vezetett az illegális termékek mennyiségének általános csökkenéséhez az uniós piacon;

7.  hangsúlyozza, hogy a piaci környezet jelentősen megváltozott a jelenlegi PMI-megállapodás aláírása óta, különösen az „olcsó fehérek” egyre erősebb jelenléte miatt;

8.  megjegyzi, hogy a dohánytermékekről szóló irányelvben szereplő nyomon követési rendszer 2019 májusától lesz hatályos;

9.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak azonnal lépéseket kell tenni, hogy a dohánytermékekről szóló irányelvet valamennyi tagállamban teljes körűen átültessék;

10.  megjegyzi, hogy számos tagállam informálisan tájékoztatta a Bizottságot, hogy az irányelv átültetési folyamatát lezárta; felhívja a Bizottságot, hogy a 2016. május 20-i határidő lejárta után adjon teljes körű tájékoztatást az átültetés állásáról;

11.  emlékeztet, hogy az FCTC jegyzőkönyve leghamarabb csak 2022-ben vagy 2023-ban fog hatályba lépni;

12.  megjegyzi, hogy az FCTC jegyzőkönyvének a nyomonkövetésre vonatkozó alapvető rendelkezései csak annak hatálybalépése után öt évvel lesznek hatályosak;

13.  megjegyzi, hogy eddig 15 ország ratifikálta az FCTC jegyzőkönyvét, beleértve öt uniós tagállamot is, és hogy az EU most készül ratifikálására;

14.  felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az FCTC jegyzőkönyvének időben történő ratifikálásáról az EU és tagállamai, valamint fontos harmadik országok által;

15.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a PMI-megállapodás meghosszabbítása esetleg aláaknázza az EU arra irányuló törekvését, hogy időben ratifikálják az FCTC jegyzőkönyvét;

16.  úgy véli, hogy a PMI-megállapodás megújítása nem egyeztethető össze az EU-nak az FCTC jegyzőkönyve 5. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségével, ami ronthatja az EU megítélését a dohányzás elleni globális küzdelem vezetőjeként;

17.  kiemeli, hogy a PMI-megállapodás 2004-ben, első megkötésekor innovatív és hatékony eszköz volt az illegális dohánykereskedelem kezelése terén, de hangsúlyozza, hogy a piac és a szabályozási környezet azóta jelentősen megváltozott;

18.  úgy véli ezért, hogy a PMI-megállapodás már nem hordoz hozzáadott értéket az EU-számára az illegális dohánykereskedelem elleni küzdelem terén;

19.  kéri ezért a Bizottságot, hogy a PMI-megállapodás lejártát követően tartózkodjon annak meghosszabbításától vagy újratárgyalásától;

20.  megjegyzi, hogy más dohánygyártók esetében három másik megállapodás hatályban marad, a Japan Tobacco International esetében 2022-ig, a British American Tobacco és az Imperial Tobacco Limited esetében pedig 2030-ig;

21.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a dohánygyártókkal kötött négy megállapodás nem foglakozik az „olcsó fehérek” kérdésével; felhívja ezért a Bizottságot, hogy készítsen cselekvési tervet az e probléma sürgős kezelését célzó új intézkedésekkel;

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 127., 2014.4.29., 1. o.

(2)

HL C 227. E, 2008.9.4., 147. o.

(3)

HL L 127., 2014.4.29., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat