Procedūra : 2016/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0317/2016

Pateikti tekstai :

B8-0317/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0082

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 489kWORD 76k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.746v01-00
 
B8-0317/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8–0109/2016, B8–0110/2016, B8-0111/2016, B8–0112/2016, B8–0113/2016, B8–0114/2016 ir B8-0115/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo (2016/2555(RSP))


Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo (2016/2555(RSP))  
B8-0317/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ (toliau – PMI) bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimą dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrąjį 2004 m. liepos 9 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB(1),

–  atsižvelgdamas į Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, priimtą 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu FCTC/COP5 (1) per penktą Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos sesiją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas“ (SWD(2016) 0044),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Bendrijos, valstybių narių ir koncerno „Philip Morris“ susitarimo dėl kovos su cigarečių kontrabanda poveikio ir tolesnio tyrimo komiteto rekomendacijų dėl Bendrijos tranzito sistemos svarstymo(2),

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl 2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110-2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 ir O-000019 – B8-0115/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagrindinis susitarimo su PMI tikslas – sumažinti PMI gaminių kontrabandos dominavimą neteisėtoje ES tabako rinkoje;

B.  kadangi Komisijos atliktame susitarimo su PMI techniniame vertinime daroma išvada, kad šis pagrindinis tikslas veiksmingai pasiektas, bet kad neteisėtų gaminių ES rinkoje atžvilgiu PMI gaminių kontrabandos nepavyko iš esmės sumažinti;

C.  kadangi pagal susitarimą su PMI yra gauta apie 1 mlrd. USD iš metinių mokėjimų ir 68,2 mln. EUR iš konfiskavimo mokėjimų viešųjų finansinių įplaukų, kurias pasidalijo Komisija (apie 10 proc.) ir valstybės narės (apie 90 proc.);

D.  kadangi nustatyta, kad susitarimas su PMI galioja iki 2016 m. liepos 9 d.;

E.  kadangi pasirašius dabartinį susitarimą su PMI labai pasikeitė rinkos sąlygos, visų pirma padaugėjo cigarečių be prekių ženklo, dažnai vadinamų pigiomis baltomis cigaretėmis, taip pat plečiasi nauja sritis – elektroninėms cigaretėms skirto skysto nikotino pardavimas;

F.  kadangi nuo tada, kai buvo pasirašytas dabartinis susitarimas su PMI labai pasikeitė rinkos sąlygos, visų pirma priėmus Direktyvą 2014/40/ES dėl tabako ir susijusių gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo ir Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą;

G.  kadangi bylos C-358/14 Lenkija prieš Parlamentą ir Tarybą, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited ir C-547/14 Philip Morris Brands SARL ir kt., kuriomis ginčijama Direktyva 2014/40/ES, šiuo metu nagrinėjamos ES Teisingumo Teisme ir, esant anksčiausiai galimybei, susiję tabako gamintojai turėtų atsiimti ieškinius;

1.  palankiai vertina Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (toliau – TKPK protokolas), kurį priėmė Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalys, ir ragina, kad ratifikavimo procesas būtų baigtas laiku iki 2022 m. arba 2023 m.;

2.  palankiai vertina tai, kad priimta 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB(3) (Tabako gaminių direktyva);

3.  pabrėžia, kad TKPK protokolas ir Tabako gaminių direktyva kartu yra pagrindinės ES priemonės, taikomos jai kovojant su neteisėta prekyba tabako gaminiais;

4.  apgailestauja, kad Komisijos atliktas susitarimo su PMI įgyvendinimo patirties techninis vertinimas buvo paskelbtas tik 2016 m. vasario 24 d., nors apie jį buvo pranešta 2015 m. gegužės mėn., – tokiu būdu buvo pakenkta Parlamento gebėjimui tinkamu laiku pareikšti savo nuomonę šiuo sudėtingu ir kebliu klausimu;

5.  palankiai vertina Komisijos techninio vertinimo išvadą, kad susitarimu su PMI buvo veiksmingai pasiektas jos tikslas sumažinti PMI gaminių kontrabandos dominavimą neteisėtoje ES tabako rinkoje;

6.  tačiau pažymi, kad sumažėjus PMI gaminių kontrabandai, bendras neteisėtų gaminių kiekis ES rinkoje nesumažėjo;

7.  pabrėžia, kad pasirašius dabartinį susitarimą su PMI labai pasikeitė rinkos sąlygos, visų pirma padaugėjo pigių baltų cigarečių;

8.  pažymi, kad Tabako gaminių direktyvoje numatyta sekimo ir stebėjimo sistema turėtų įsigalioti 2019 m. gegužės mėn.;

9.  pabrėžia, kad Komisija turi imtis neatidėliotinų veiksmų, kad užtikrintų visišką Tabako produktų direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę visose valstybėse narėse;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad kelios valstybės narės neoficialiai pranešė Komisijai, kad direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę procesas užbaigtas; ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie esamą padėtį, susijusią su perkėlimu, pasibaigus 2016 m. gegužės 20 d. terminui;

11.  primena, kad TKPK protokolas neįsigalios anksčiau nei 2022 m. arba 2023 m.;

12.  pažymi, kad pagrindinės TKPK protokole pateiktos sekimo ir stebėjimo nuostatos įsigalios praėjus penkeriems metams po jo įsigaliojimo;

13.  pažymi, kad TKPK protokolą ratifikavo15 šalių, įskaitant penkias ES valstybes nares, ir kad ES šiuo metu rengiasi jį ratifikuoti;

14.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ES ir jos valstybės narės, taip pat pagrindinės trečiosios šalys ratifikuotų TKPK protokolą laiku;

15.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad pratęsus susitarimo su PMI galiojimą galėtų būti pakenkta ES pastangoms skatinti laiku ratifikuoti TKPK protokolą;

16.  yra įsitikinęs, kad susitarimo su PMI atnaujinimas gali būti nesuderinamas su ES įsipareigojimais pagal TKPK protokolo 5 straipsnio 3 dalį, o tai gali padaryti žalos ES, kaip pasaulinio masto lyderės tabako kontrolės srityje, reputacijai;

17.  pabrėžia, kad susitarimas su PMI, pirmą kartą sudarytas 2004 m., buvo naujoviška ir veiksminga kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais priemonė, tačiau pabrėžia, kad nuo to laiko rinkos ir reguliavimo aplinka patyrė esminių pokyčių;

18.  todėl mano, kad susitarime su PMI nebenumatyta pridėtinė ES vertė jai kovojant su neteisėta prekyba tabako gaminiais;

19.  todėl ragina Komisiją nesiekti susitarimo su PMI pratęsimo ar persvarstymo pasibaigus esamam jo galiojimo terminui;

20.  pažymi, kad kiti trys susitarimai su tabako gamintojais lieka galioti – „Japan Tobacco International“ iki 2022 m., „British American Tobacco“ iki 2030 m. ir „Imperial Tobacco Limited“ iki 2030 m;

21.  reiškia susirūpinimą, kad keturiuose susitarimuose su tabako gamintojais nenagrinėjamas pigių baltų cigarečių klausimas; todėl ragina Komisiją pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nustatytos naujos priemonės, kuriomis siekiama kuo skubiau spręsti šią problemą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 127, 2014 4 29, p. 1.

(2)

OL C 227 E, 2008 9 4, p. 147.

(3)

OL L 127, 2014 4 29, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika