Procedūra : 2016/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0317/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0317/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0082

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 408kWORD 77k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.746v01-00
 
B8-0317/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0109/2016, B8-0110-2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 un B8-0115/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm (2016/2555(RSP))


Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm (2016/2555(RSP))  
B8-0317/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK(1),

–  ņemot vērā Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ko Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli pušu konferences piektajā sesijā 2012. gada 12. novembrī pieņēma ar lēmumu FCTC/COP5 (1),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2016. gada 24. februāra darba dokumentu "Tehniskais izvērtējums attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm" (SWD(2016)0044),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par Kopienas, dalībvalstu un Philip Morris nolīguma ietekmi uz krāpšanas un cigarešu kontrabandas apkarošanas pastiprināšanu un progresu, kas panākts, īstenojot Parlamenta Izmeklēšanas komitejas Kopienas tranzīta sistēmas lietā ieteikumus(2);

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/-2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 un O-000019 – B8-0115/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā PMI nolīguma galvenais mērķis ir samazināt PMI produkcijas kontrabandas izplatību nelegālajā tabakas tirgū Eiropas Savienībā;

B.  tā kā Komisijas veiktajā PMI nolīguma tehniskajā izvērtējumā secināts, ka šis galvenais mērķis faktiski ir sasniegts, taču PMI kontrabandas samazināšanās nav radījusi nelegālu izstrādājumu apjoma vispārēju samazināšanos ES tirgū;

C.  tā kā PMI nolīguma nodrošinātie finanšu ieguvumi ir aptuveni USD 1 miljards valsts ieņēmumu ikgadējos maksājumos un EUR 68,2 miljoni maksājumos saistībā ar konfiskāciju, kas tiek sadalīti starp Komisiju (aptuveni 10 %) un dalībvalstīm (aptuveni 90 %);

D.  tā kā PMI nolīguma termiņš beidzas 2016. gada 9. jūlijā;

E.  tā kā tirgus apstākļos kopš pašreizējā PMI nolīguma parakstīšanas notikušas būtiskas izmaiņas, jo īpaši palielinājies cigarešu bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem jeb t. s. "lēto balto" cigarešu apjoms, kā arī attīstījusies jauna joma, proti, šķidrā nikotīna pārdošana lietošanai elektroniskajās cigaretēs;

F.  tā kā ir notikušas nozīmīgas normatīvās vides izmaiņas kopš pašreizējā PMI nolīguma parakstīšanas, jo īpaši pieņemta Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, kā arī pieņemts PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokols;

G.  tā kā Eiropas Savienības Tiesa pašlaik izskata lietas C-358/14 Polija/Parlaments un Padome, C-477/14 Pillbox38 (UK) Limited un C-547/14 Philip Morris Brands SARL un citi, kurās apstrīdēta Direktīva 2014/40/ES, un ko attiecīgajiem tabakas ražotājiem pēc iespējas ātrāk vajadzētu atsaukt,

1.  atzinīgi vērtē Pamatkonvencijas par tabakas kontroli parakstītāju pieņemto Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu (PKTK protokolu) un aicina savlaicīgi līdz 2022. vai 2023. gadam pabeigt ratifikācijas procesu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK(3) ("Tabakas izstrādājumu direktīva");

3.  uzsver, ka PKTK protokols un Tabakas izstrādājumu direktīva ir galvenie instrumenti ES cīņā pret nelikumīgu tabakas tirdzniecību;

4.  pauž nožēlu, ka Komisijas tehniskais izvērtējums par PMI nolīguma īstenošanā gūto pieredzi tika publicēts tikai 2016. gada 24. februārī, kaut par to tika paziņots jau 2015. gada maijā, un tādējādi ir apdraudēta Parlamenta spēja savlaicīgi izteikt savu viedokli par šo sarežģīto un delikāto jautājumu;

5.  atzinīgi vērtē Komisijas tehniskā izvērtējuma secinājumu, ka ar PMI nolīgumu ir izdevies efektīvi sasniegt mērķi samazināt PMI produkcijas kontrabandas izplatību nelikumīgajā ES tabakas tirgū;

6.  tomēr atzīmē, ka šis PMI kontrabandas samazinājums neizraisīja vispārēju nelegālu izstrādājumu apjoma samazināšanos ES tirgū;

7.  uzsver būtiskās izmaiņas tirgus apstākļos kopš pašreizējā PMI nolīguma parakstīšanas, jo īpaši to, ka palielinās t. s. "lēto balto" cigarešu apjoms;

8.  atzīmē, ka Tabakas izstrādājumu direktīvā paredzētajai izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmai būtu jāstājas spēkā 2019. gada maijā;

9.  uzsver, ka Komisijai ir jāveic nekavējoši pasākumi, lai nodrošinātu Tabakas izstrādājumu direktīvas pilnīgu transponēšanu visās dalībvalstīs;

10.  norāda uz vairāku dalībvalstu neoficiālo informāciju Komisijai, ka direktīvas transponēšanas process ir pabeigts; aicina Komisiju sniegt pilnīgu informāciju par transponēšanas stāvokli paredzētajā termiņā, proti, 2016. gada 20. maijā;

11.  atgādina, ka PKTK protokols nestāsies spēkā agrāk kā 2022. vai 2023. gadā;

12.  atzīmē, ka galvenie izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas noteikumi PKTK protokolā jāsāk piemērot piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā;

13.  ņem vērā, ka PKTK protokolu līdz šim ir ratificējušas 15 valstis, tajā skaitā piecas ES dalībvalstis, un ka ES pašlaik gatavojas to ratificēt;

14.  aicina Komisiju nodrošināt, ka gan ES un tās dalībvalstis, gan arī svarīgākās trešās valstis savlaicīgi ratificē PKTK protokolu;

15.  pauž bažas, ka PMI nolīguma pagarināšana varētu apdraudēt ES centienus panākt savlaicīgu PKTK protokola ratificēšanu;

16.  pauž pārliecību, ka PMI nolīguma pagarināšana var būt nesaderīga ar ES saistībām saskaņā ar PKTK protokola 5. panta 3. punktu, un tas varētu kaitēt ES reputācijai kā pasaules līderim tabakas kontroles jomā;

17.  uzsver, ka PMI nolīgums tā pirmajā noslēgšanas reizē 2004. gadā bija inovatīvs un efektīvs instruments cīņā ar nelikumīgu tabakas tirdzniecību, taču norāda, ka kopš tā laika tirgū un regulatīvajā vidē ir notikušas būtiskas izmaiņas;

18.  tāpēc uzskata, ka PMI nolīgums vairs nesniedz pievienoto vērtību ES cīņā pret nelikumīgu tabakas tirdzniecību;

19.  tāpēc aicina Komisiju necensties panākt PMI nolīguma pagarināšanu vai atkārtotas sarunas par to pēc nolīguma pašreizējā termiņa beigām;

20.  norāda, ka paliek spēkā pārējie trīs nolīgumi ar tabakas ražotājiem, proti, līdz 2022. gadam ar Japan Tobacco International, līdz 2030. gadam — ar British American Tobacco un līdz 2030. gadam — ar Imperial Tobacco Limited;

21.  pauž bažas, ka ar minētajiem četriem nolīgumiem ar tabakas ražotājiem nevar atrisināt t. s. "lēto balto" cigarešu problēmu; tāpēc aicina Komisiju nākt klajā ar rīcības plānu par jauniem pasākumiem, kā steidzami risināt šo problēmu;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.

(2)

OV C 227 E, 4.9.2008., 147. lpp.

(3)

OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika