Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0317/2016

Teksty złożone :

B8-0317/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0082

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 75k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.746v01-00
 
B8-0317/2016

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B8-0109/2016, B8-0110-2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B8-0115/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


dotyczącej umowy z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartej między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi (2016/2555(RSP))


Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca umowy z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartej między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi (2016/2555(RSP))  
B8-0317/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając umowę z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartą między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE(1),

–  uwzględniając Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi przyjęty podczas piątej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu na mocy decyzji FCTC/COP5 (1) z dnia 12 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 24 lutego 2016 r. pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartą między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi] (SWD(2016)0044),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie konsekwencji porozumienia pomiędzy Wspólnotą, państwami członkowskimi i firmą Philip Morris w sprawie intensyfikacji walki z nadużyciami i przemytem papierosów oraz postępów poczynionych w zakresie wdrażania zaleceń parlamentarnej komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego(2),

–  uwzględniając pytania do Komisji dotyczące umowy z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartej między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110-2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 and O-000019 – B8-0115/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że podstawowym celem umowy z PMI jest zmniejszenie powszechnej obecności przemycanych wyrobów PMI na nielegalnym rynku tytoniowym w UE;

B.  mając na uwadze, że w dokonanej przez Komisję ocenie technicznej umowy z PMI stwierdzono, iż ten podstawowy cel został faktycznie osiągnięty, jednak ograniczenie przemycanych wyrobów PMI nie spowodowało zmniejszenia ogólnej liczby nielegalnych wyrobów na rynku UE;

C.  mając na uwadze, że umowa z PMI przyniosła korzyści finansowe dla dochodów publicznych w wysokości około 1 mld USD z tytułu corocznych płatności i 68,2 mln EUR z tytułu zajęcia towaru, do podziału między Komisję (ok. 10%) i państwa członkowskie (ok. 90%);

D.  mając na uwadze, że umowa z PMI wygaśnie w dniu 9 lipca 2016 r.;

E.  mając na uwadze, że od czasu podpisania obecnej umowy z PMI w otoczeniu rynkowym nastąpiły znaczne zmiany, w szczególności zwiększyła się obecność papierosów niemarkowych, często określanych jako „tanie białe” (ang. „cheap whites”), a ponadto rośnie sprzedaż wkładów z płynną nikotyną do e-papierosów;

F.  mając na uwadze, że od czasu podpisania obecnej umowy z PMI w otoczeniu regulacyjnym nastąpiły znaczne zmiany, w szczególności przyjęto dyrektywę 2014/40/UE dotyczącą produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz protokół do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (ramowa konwencja antytytoniowa);

G.  mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatruje obecnie sprawy: C-358/14 Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited oraz C-547/14 Philip Morris Brands SARL i inni, w których zaskarżono dyrektywę 2014/40/UE, a wymienieni producenci wyrobów tytoniowych powinni je przy najbliższej okazji wycofać;

1.  z zadowoleniem przyjmuje Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi („protokół do ramowej konwencji antytytoniowej”) przyjęty przez strony Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oraz wzywa do terminowego zakończenia procesu ratyfikacji od 2022 lub 2023 r.;

2.  wyraża zadowolenie z przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE(3) (dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych);

3.  podkreśla, że protokół do ramowej konwencji antytytoniowej oraz dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych to podstawowe instrumenty UE w walce z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi;

4.  ubolewa jednak, że dokonaną przez Komisję techniczną ocenę doświadczeń w związku z umową z PMI opublikowano dopiero w dniu 24 lutego 2016 r., chociaż zapowiedziano ją w maju 2015 r., w związku z czym ograniczono Parlamentowi możliwość wyrażenia na czas opinii w tej złożonej i delikatnej sprawie;

5.  z zadowoleniem przyjmuje postawiony w ww. ocenie wniosek, że rzeczywiście udało się osiągnąć cel umowy z PMI, tj. zmniejszenie powszechnej obecności przemycanych wyrobów PMI na nielegalnym rynku tytoniowym w UE;

6.  zauważa jednak, że to ograniczenie przemycanych wyrobów PMI nie spowodowało zmniejszenia ogólnej liczby nielegalnych wyrobów na rynku UE;

7.  zwraca uwagę na znaczne zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu rynkowym od czasu podpisania obecnej umowy z PMI, w szczególności zwiększenie obecności „tanich białych”;

8.  zauważa, że system identyfikacji i śledzenia przewidziany w dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych powinien wejść w życie w maju 2019 r.;

9.  podkreśla, że Komisja musi podjąć natychmiastowe kroki w celu zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych we wszystkich państwach członkowskich;

10.  odnotowuje, że kilka państw członkowskich poinformowało Komisję nieoficjalnie o zakończeniu transpozycji ww. dyrektywy; wzywa Komisję do przekazywania pełnych informacji na temat stanu tego procesu po upływie przewidzianego terminu wdrożenia dyrektywy, tj. 20 maja 2016 r.;

11.  przypomina, że protokół do ramowej konwencji antytytoniowej wejdzie w życie najwcześniej w 2022 lub 2023 r.;

12.  zauważa, że kluczowe przepisy protokołu do ramowej konwencji antytytoniowej dotyczące śledzenia i identyfikacji zaczną obowiązywać pięć lat po jego wejściu w życie;

13.  zauważa, że dotychczas 15 krajów ratyfikowało protokół do ramowej konwencji antytytoniowej, w tym pięć państw członkowskich UE, i że obecnie Unia przygotowuje się do jego zatwierdzenia;

14.  wzywa Komisję do zapewnienia terminowej ratyfikacji protokołu do ramowej konwencji antytytoniowej przez UE i jej państwa członkowskie, jak również przez najważniejsze państwa trzecie;

15.  wyraża zaniepokojenie, że przedłużenie umowy z PMI mogłoby podważyć wysiłki UE na rzecz terminowej ratyfikacji protokołu;

16.  jest przekonany, że odnowienie umowy z PMI może być niezgodne z zobowiązaniami UE wynikającymi z art. 5 ust. 3 protokołu do ramowej konwencji antytytoniowej, co z kolei może zaszkodzić unijnej reputacji światowego lidera w ograniczaniu użycia tytoniu;

17.  podkreśla, że w momencie zawarcia w 2004 r. umowa z PMI była innowacyjnym i skutecznym instrumentem walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi, jednak od tego czasu na rynku i w otoczeniu regulacyjnym doszło do znaczących zmian;

18.  w związku z tym uważa, że umowa z PMI nie ma już wartości dodanej dla UE w jej walce z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi;

19.  zwraca się zatem do Komisji, by zrezygnowała z przedłużenia lub renegocjowania umowy z PMI poza obecny termin jej obowiązywania;

20.  zauważa, że trzy inne umowy z producentami wyrobów tytoniowych będą obowiązywać: do 2022 r. w przypadku Japan Tobacco International, 2030 r. w przypadku British American Tobacco i do 2030 r. w przypadku Imperial Tobacco Limited;

21.  wyraża zaniepokojenie, że w czterech umowach zawartych z producentami wyrobów tytoniowych nie uwzględniono kwestii produkcji „tanich białych”; wzywa zatem Komisję, aby w trybie pilnym przedstawiła plan działania określający nowe środki, które umożliwią szybkie rozwiązanie tego problemu;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

(2)

Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 147.

(3)

Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności