Návrh uznesenia - B8-0317/2016Návrh uznesenia
B8-0317/2016

NÁVRH UZNESENIA o dohode o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0109/2016, B8-0110-2016, B8‑0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8‑0115/2016
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0312/2016

Postup : 2016/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0317/2016
Predkladané texty :
B8-0317/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0317/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi

(2016/2555(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES[1],

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý počas piateho zasadnutia konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku rozhodnutím FCTC/COP5 (1) z 12. novembra 2012,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom Technické hodnotenie získaných skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi(SWD(2016)0044),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vplyve dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris na zintenzívnenie boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku pri uplatňovaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru v rámci tranzitného systému Spoločenstva[2],

–  so zreteľom na otázky adresované Komisii o dohode o boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi (O-000010/2016 – B8 0109/2016, O-000014/2016 – B8 0110-2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O 000016/2016 – B8 0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8 0114/2016 and O-000019 – B8-0115/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hlavným cieľom dohody so spoločnosťou PMI je znížiť výskyt pašovaných cigariet spoločnosti PMI na čiernom trhu EÚ s tabakom;

B.  keďže Komisia vo svojom technickom hodnotení dohody s PMI dospela k záveru, že tento hlavný cieľ bol skutočne splnený, ale že zníženie pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ;

C.  keďže dohodou so spoločnosťou PMI sa poskytli finančné prínosy pre verejné príjmy približne vo výške 1 mld. USD v ročných splátkach a vo výške 68,2 mil. EUR vo forme finančných sankcií v prípade zaistenia, ktoré sa rozdelili medzi Komisiu (približne 10 %) a členské štáty (približne 90 %);

D.  keďže platnosť dohody so spoločnosťou PMI uplynie 9. júla 2016;

 

E.  keďže od podpísania súčasnej dohody so spoločnosťou PMI došlo k významným zmenám trhového prostredia, najmä sa k zvýšeniu prítomnosti neznačkových cigariet, ktoré sa často označujú ako „lacné biele“, a k vytvoreniu nového priestoru predaja tekutého nikotínu pre elektronické cigarety;

F.  keďže od podpísania súčasnej dohody so spoločnosťou PMI nastali významné zmeny regulačného prostredia, ktoré spočívajú predovšetkým v prijatí smernice 2014/40/EÚ týkajúcej sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a v prijatí protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

G.  keďže veci C-358/14, Poľsko/Parlament a Rada, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited a C-547/14 Philip Morris Brands SARL a i., v rámci ktorých sa napadla smernica 2014/40/EÚ, sú v súčasnosti podané na Súdny dvor EÚ a dotknutí tabakoví výrobcovia by ich mali stiahnuť pri najbližšej príležitosti;

1.  víta protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (ďalej len „predmetný protokol“), prijatý zmluvnými stranami Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, a požaduje dokončenie procesu ratifikácie do roku 2022 alebo 2023;

2.  víta prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (smernice o tabakových výrobkoch);[3]

3.  zdôrazňuje, že predmetný protokol a smernica o tabakových výrobkoch spolu tvoria kľúčové nástroje EÚ v boji proti nezákonnému obchodu s tabakom;

4.  vyjadruje poľutovanie, že technické hodnotenie Komisie týkajúce sa skúseností s dohodou so spoločnosťou PMI sa uverejnilo až 24. februára 2016, napriek jeho oznámeniu v máji 2015, čím sa oslabila schopnosť Parlamentu včas vyjadriť svoj názor na túto zložitú a citlivú záležitosť;

5.  víta závery vyplývajúce z technického hodnotenia Komisia o tom, že dohoda so spoločnosťou PMI skutočne splnila svoj cieľ znížiť výskyt pašovaných cigariet spoločnosti PMI na čiernom trhu EÚ s tabakom;

6.  poznamenáva však, že toto zníženie počtu pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ;

7.  zdôrazňuje výrazné zmeny v trhovom prostredí od podpísania súčasnej dohody so spoločnosťou PMI, najmä zvýšenú prítomnosť cigariet označovaných ako „lacné biele“;

8.  konštatuje, že systém vyhľadávania a sledovania podľa smernice o tabakových výrobkoch by mal začať fungovať v máji 2019;

9.  zdôrazňuje, že Komisia musí prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie úplnej transpozície smernice o tabakových výrobkoch vo všetkých členských štátoch;

10.  poznamenáva, že viaceré členské štáty neformálne naznačili Komisii, že proces transpozície smernice je skončený; vyzýva Komisiu, aby poskytla úplné informácie o súčasnom stave transpozície po uplynutí lehoty stanovenej na 20. mája 2016;

11.  pripomína, že predmetný protokol nadobudne platnosť najskôr v roku 2022 alebo v roku 2023;

12.  berie na vedomie, že kľúčové ustanovenia predmetného protokolu týkajúce sa systému vyhľadávania a sledovania nadobudnú účinnosť päť rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu;

 

13.  poznamenáva, že doposiaľ predmetný protokol ratifikovalo 15 krajín vrátane piatich členských štátov EÚ a v súčasnosti sa EÚ pripravuje na jeho ratifikáciu;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasnú ratifikáciu predmetného protokolu Európskou úniou, jej členskými štátmi a kľúčovými tretími krajinami;

15.  vyjadruje znepokojenie, že predĺženie platnosti dohody so spoločnosťou PMI by mohlo oslabiť úsilie EÚ o presadenie včasnej ratifikácie predmetného protokolu;

16.  vyjadruje presvedčenie, že obnovenie dohody so spoločnosťou PMI, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie dobrého mena EÚ ako svetového lídra v oblasti kontroly tabaku, nemusí byť v súlade so záväzkami EÚ podľa článku 5 ods. 3 predmetného protokolu;

17.  zdôrazňuje, že dohoda so spoločnosťou PMI pri jej uzavretí v roku 2014 bola inovatívnym a účinným nástrojom boja proti nezákonnému obchodu s tabakom, zdôrazňuje však, že trhové a regulačné prostredie sa odvtedy výrazne zmenilo;

18.  domnieva sa preto, že dohoda so spoločnosťou PMI už neprináša EÚ pridanú hodnotu v jej boji proti nezákonnému obchodu s tabakom;

19.  žiada preto Komisiu, aby upustila od predĺženia alebo opätovného prerokovania dohody so spoločnosťou PMI po skončení platnosti dohody;

20.  poznamenáva, že ďalšie tri dohody s tabakovými výrobcami zostávajú v platnosti, a to do roku 2022 v prípade spoločnosti Japan Tobacco International, do roku 2030 v prípade spoločnosti British American Tobacco a do roku 2013 v prípade spoločnosti Imperial Tobacco Limited;

21.  vyjadruje znepokojenie, že štyri dohody s tabakovými výrobcami sa nezaoberajú otázkou cigariet označovaných ako „lacné biele“; vyzýva preto Komisiu, aby predložila akčný plán, v ktorom bezodkladne stanoví nové opatrenia na riešenie tohto problému;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.