Resolutsiooni ettepanek - B8-0318/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0318/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Eritreas

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0318/2016

Menetlus : 2016/2568(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0318/2016
Esitatud tekstid :
B8-0318/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0318/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Eritreas

(2016/2568(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Eritrea kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. märtsi 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Eritrea 1997. aasta põhiseadust,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, milles Eritrea on osaline, eriti selle harta artikleid 6, 7 ja 9,

–  võttes arvesse 2005. aastal muudetud AKV ja ELi partnerluslepingu (Cotonou leping, mille on allkirjastanud ka Eritrea) artiklit 9,

–  võttes arvesse inimõigusi Eritreas käsitleva ÜRO uurimiskomisjoni 4. juuni 2015. aasta aruannet (A/HRC/29/42),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 23. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni 2224 (2015),

–  võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 2015. aasta ülevaadet Eritrea kohta,

–  võttes arvesse Christian Solidarity Worldwide’i 30. jaanuari 2015. aasta esitist inimõigusi Eritreas käsitlevale ÜRO uurimiskomisjonile,

–  võttes arvesse 23. oktoobril 1995. aastal väljaandes Eritrean Gazette avaldatud ajateenistuse seadust nr 82/1995,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 30-aastast võitlust iseseisvuse nimel, mis lõppes 1991. aastal, kiideti 1993. aastal Eritreas referendumiga ülekaalukalt heaks iseseisvus; arvestades, et 1997. aastal kiideti heaks ja ratifitseeriti uus inimõigusi täielikult austav põhiseadus, kuid seda ei rakendatud;

B.  arvestades, et 2001. aastaks kavandatud parlamendivalimised lükati määramata ajaks edasi piirivaidluse tõttu Etioopiaga ning valimisi pole siiani korraldatud, ning arvestades, et ainus lubatud poliitiline partei on Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest; arvestades, et Rahvusassamblee ei ole kogunenud 2002. aastast ja tegutseda tohib vaid valitsuse kontrolli all olev meedia;

 

C.  arvestades, et Isaias Afwerki on olnud Eritrea ainus president alates 1993. aasta iseseisvusest ja tema valitsemine, eriti 2001. aastast, on olnud suuresti autokraatlik ja repressiivne ning tema valitsus on loonud tugevalt militariseeritud ühiskonna;

D.  arvestades, et seadusega on kõik Eritrea kodanikud, nii mehed kui ka naised, vanuses 18–40 kohustatud läbima 18-kuulise ajateenistuse ja jääma reservi kuni 50. eluaastani; arvestades, et praktikas esineb koolides tihti juba alla 15-aastaste laste sõjaväkke võtmist;

E.  arvestades, et ajateenistuse, eriti sõjalise väljaõppe jooksul esineb tüdrukute seksuaalset kuritarvitamist ning paljud naised ja tüdrukud püüavad ajateenistust vältida abielu või emaks saamisega või sunnivad neid selleks pereliikmed; arvestades, et ajateenistuse ametlikku 18-kuulist kestust võidakse pikendada riiklike kriiside ajal;

F.  arvestades ülikoolis London South Bank University läbi viidud uuringut 200 põgenenud ajateenija seas, oli keskmine ajateenistuse pikkus 6,5 aastat ja mõni oli teeninud üle 12 aasta ning paljud noored põgenevad Eritreast, et vältida sõjaväkke võtmist;

G.  arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon uuendas oma relvaembargot Eritrea vastu, viidates sellele, et piirkonna rahu ja stabiilsus on ohus, ning rõhutas oma nõuet, et Eritrea teeks Somaalia ja Eritrea järelevalverühmale (SEMG) kättesaadavaks teabe alates 2008. aasta kokkupõrgetest sõjategevuses kadunuks jäänud Djibouti võitlejate kohta;

H.  arvestades, et Eritrea päritolu pagulasi ja varjupaigataotlejaid oli 2015. aasta keskpaigas 444 000 kogu 6 500 000 suurusest rahvaarvust; arvestades, et Eritreast saabuvate saatjata alaealiste suhteliselt suure hulga tõttu on neil suur risk sattuda inimkaubanduse ohvriks;

I.  arvestades, et 2015. aasta jooksul ületas 39 000 Eritrea pagulast ja rändajat Vahemere Põhja-Aafrikast Itaaliasse, mis tähendab, et Eritreast on pärit suurim arv Itaaliasse põgenenud pagulasi;

J.  arvestades, et Eritreas on valitsuse võimu all toime pandud ja pannakse endiselt toime süsteemseid, ulatuslikke ja raskeid inimõiguste rikkumisi, sh toimub inimeste laialdane jälgimine, range liikumiste kontroll nii riigi sees kui ka nende üle, kes püüavad riigist lahkuda, täielik sõnavabaduse puudumine ning usu- ja veendumusvabaduse tõsine rikkumine; arvestades, et mõnd neist rikkumistest võib käsitleda inimsusvastase kuriteona;

K.  arvestades, et Eritrea režiimil on pikaajaline ideoloogiline vastumeelsus kõigi religioonide vastu, ning et pidades neid konkureerivateks ja ohtlikeks ning riiklikku jagunemist põhjustavateks, keelati kõik religioonid; arvestades, et endist Eritrea Tewahedo õigeusukiriku patriarhi hoiti koduarestis 2007. aastast kuni tema surmani 2015. aasta detsembris; arvestades, et paljud preestrid, pastorid ja teised usutegelased on kas koduarestis või vangis;

L.  arvestades, et üle kogu riigi peetakse kümneid tuhandeid Eritrea inimesi eluohtlikes tingimustes kinni neile süüdistust esitamata ja kohtumenetluseta asutustes, kus piinamine on igapäevane;

1.  palub Eritreal täielikult rakendada tema poolt ratifitseeritud põhiseadust ja kehtestada kõik selles sätestatud õigused, eriti artiklites 17 ja 19 välja toodud õigused;

2.  ergutab Eritread allkirjastama, ratifitseerima ja viivitamatult kehtestama ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ning täielikult täitma kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartast tulenevaid kohustusi, mis mõlemad keelavad piinamise;

3.  nõuab tungivalt, et lõpetataks meelevaldne vahistamine, kadunuks jääma sundimine ja tähtajatu kinnipidamine ilma süüdistust esitamata või kohtumenetluseta; rõhutab, et Eritrea valitsus peab kõik pikaajalised kinnipeetavad tooma tunnustatud kohtute ette rahvusvaheliste vaatlejate juuresolekul või nad vabastama, ja kõik kinnipeetavad, kes on meelevaldselt ja ebaseaduslikult kinni peetud, tuleb viivitamata vabastada;

4.  palub valitsusel tunnistada, et esineb inimõiguste rikkumist, ja kindlustada vastutus minevikus toimunud inimõiguste rikkumiste eest, muu hulgas kohtuväliste hukkamiste, sunnitud kadunuks jäämiste, piinamiste, ebaseaduslike kinnipidamiste, seksuaalvägivalla ja sunniviisilise töö eest, ka ajateenistuses;

5.  soovitab lõpetada tähtajatu ajateenistus ning määrata ajateenistuse pikkuseks kõigile praegustele ja tulevastele vähemalt 18-aastastele ajateenijatele 18 kuud ning luua tingimused sõjaväeteenistusest keeldujatele;

6.   mõistab hukka Eritrea valitsuse kasutatava nn diasporaa maksu, mida kogutakse väljapressimise ja muude ebaseaduslike meetmetega neilt kodanikelt, kes elavad Eritreast väljaspool, ning mida kasutatakse ÜRO resolutsioone rikkudes selleks, et rahastada relvastatud rühmitusi naaberriikides ja seega piirkonda destabiliseerida;

7.   väljendab sügavat muret seoses sellega, et erakordselt paljud Eritrea pagulased püüavad jõuda Euroopasse Vahemerd ületades, ja on seisukohal, et selle põhipõhjus on Eritrea ebademokraatlik ja totalitaarne kord; nõuab tungivalt, et Eritrea president ja valitsus viiksid viivitamata ellu reformid;

8.   on tugevalt seisukohal, et rännet Eritreast ei soodusta mitte üksnes riigi majanduslik olukord, vaid ka karmid tingimused ja valitsuse kehtestatud vabaduse puudumine, eriti tähtajatu sõjaväkke võtmine; juhib komisjoni tähelepanu sellele, et Euroopa Arengufondi abi suurendamine ei aita nende probleemidega tegeleda;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Üleaafrikalisele Parlamendile, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele, Aafrika Liidule ning Eritrea presidendile, parlamendile ja valitsusele.