Návrh uznesenia - B8-0318/2016Návrh uznesenia
B8-0318/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Eritrei

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0318/2016

Postup : 2016/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0318/2016
Predkladané texty :
B8-0318/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0318/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Eritrei

(2016/2568(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Eritrei,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 9. marca 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na ústavu Eritrey z roku 1997,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorej je Eritrea zmluvnou stranou, a najmä na jej články 6, 7 a 9,

–  so zreteľom na článok 9 dohody o partnerstve AKT – EÚ v znení revidovanom v roku 2005 (Dohoda z Cotonou), ktorej je Eritrea signatárom,

–  so zreteľom na správu vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v Eritrei – A/HRC/29/42 zo 4. júna 2015,

 

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2224 (2015) z 23. októbra 2015,

–  so zreteľom na prehľad UNHCR o Eritrei,

–  so zreteľom na správu organizácie Christian Solidarity Worldwide pre vyšetrovaciu komisiu pre ľudské práva v Eritrei z 30. januára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vojenskej službe č. 82/1995, ktoré bolo zverejnené 23. októbra 1995 v Eritrean Gazette,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po 30-ročnom boji za nezávislosť, ktorý skončil v roku 1991, Eritrejčania v referende v roku 1993 drvivou väčšinou podporili nezávislosť; keďže v roku 1997 bola prijatá a ratifikovaná nová ústava, ktorá v plnej miere rešpektovala ľudské práva, ale neuplatňovala sa;

B.  keďže parlamentné voľby naplánované na rok 2001 boli odložené na neurčito z dôvodu pohraničnej vojny s Etiópiou a voľby sa zatiaľ neuskutočnili a keďže jedinou politickou stranou, ktorá je povolená, je Ľudový frontu za demokraciu a spravodlivosť (PFDJ); keďže národné zhromaždenie nebolo zvolané od roku 2002 a vykonávať svoju činnosť môžu iba štátne médiá;

 

C.  keďže Isaias Afwerki bol od získania nezávislosti v roku 1993 jediným prezidentom Eritrey, jeho vládnutie je najmä od roku 2001 výrazne autokratické a represívne a jeho vláda vytvorila silne militarizovanú spoločnosť;

D.  keďže všetci štátni príslušníci Eritrey, muži i ženy vo veku od 18 do 40 rokov, sú povinní absolvovať 18-mesačnú aktívnu vojenskú službu a zostávajú v zálohe až do veku 50 rokov; keďže v praxi sa odvody často vykonávajú v školách a týkajú sa aj detí mladších ako 15 rokov;

E.  keďže počas výkonu vojenskej služby dochádza k sexuálnemu zneužívaniu, najmä počas vojenských cvičení, a mnoho žien a dievčat sa snaží vyhnúť vojenskej službe prostredníctvom uzavretia manželstva alebo materstva, alebo ich tomu donútia príbuzní; keďže v čase „vnútroštátnej krízy“ sa dĺžka vojenskej služby, formálne 18-mesačnej, môže predĺžiť;

F.  keďže podľa štúdie, ktorú vypracovala London South Bank University za účasti 200 brancov, ktorí utiekli, je priemerná dĺžka služby šesť a pol roka a niektorí slúžili viac ako dvanásť rokov, pričom mnohí mladí ľudia z Eritrey utekajú, aby sa vyhli odvedeniu;

G.  keďže OSN opätovne uvalila zbrojné embargo na Eritreu odvolávajúc sa na ohrozenie mieru a stability v regióne a zdôrazňujúc svoju požiadavku, aby Eritrea sprístupnila monitorovacej skupine pre Somálsko a Eritreu (SEMG) informácie o džibutských bojovníkoch, ktorí sú nezvestní od bojov v roku 2008;

H.  keďže v polovici roku 2015 predstavoval počet utečencov a žiadateľov o azyl z Eritrey 444 000 osôb, z celkového počtu 6 500 000 obyvateľov; keďže pomerne veľkému počtu maloletých bez sprievodu z Eritrey vážne hrozí, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi;

I.  keďže v roku 2015 prekonalo Stredozemné more na trase zo severnej Afriky do Talianska 39 000 eritrejských utečencov a migrantov, čo z Eritrey robí krajinu pôvodu s najväčším počtom utečencov prichádzajúcich do Talianska;

J.  keďže pod vedením vlády v Eritrei dochádza k systematickému, rozsiahlemu a hrubému porušovaniu ľudských práv vrátane častého sledovania obyvateľov, prísnej kontroly pohybu v rámci krajiny, ako aj tých, ktorí sa snažia ju opustiť, úplného potlačenia slobody prejavu a závažného porušovania slobody náboženského vyznania a viery; keďže niektoré z týchto porušení môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti;

K.  keďže eritrejský režim má dlhodobý ideologicky motivovaný odmietavý postoj voči všetkým náboženstvám, považuje ich za konkurenčné a nelojálne a za zdroj vnútroštátneho rozdelenia, pričom prenasleduje všetky náboženstvá; keďže bývalý patriarcha eritrejskej ortodoxnej cirkvi Tewahedo bol od roku 2007 až do svojej smrti v decembri 2015 v domácom väzení; keďže veľa kňazov, farárov a iných cirkevných predstaviteľov je buď v domácom väzení alebo vo väzení;

L.  keďže desiatky tisíc Eritrejčanov sú naďalej zadržiavané bez obvinenia alebo súdneho procesu v život ohrozujúcich podmienkach v zariadeniach v celej krajine, kde je mučenie každodennou realitou;

1.  vyzýva Eritreu, aby plne vykonávala svoju ratifikovanú ústavu a uzákonila práva v nej zakotvené, najmä tie v článkoch 17 a 19;

2.  nabáda Eritreu, aby podpísala, ratifikovala a bezodkladne prijala Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a plne dodržiavala svoje záväzky podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Africkej charty ľudských práv a práv národov, v ktorých sa mučenie zakazuje;

3.  naliehavo žiada zastavenie svojvoľného zatýkania, násilných únosov a časovo neobmedzeného zadržiavania bez obvinenia alebo súdneho procesu; zdôrazňuje, že eritrejská vláda musí umožniť všetkým dlhodobo väzneným osobám konanie pred riadnymi súdmi za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov alebo ich prepustiť a že všetci svojvoľne a protiprávne zadržiavaní väzni by mali byť okamžite prepustení;

4.  vyzýva vládu, aby priznala porušovanie ľudských práv a zaistila vyvodenie zodpovednosti za ich porušovania v minulosti vrátane, ale nie výlučne, mimosúdnych popráv, násilných únosov, mučenia, nezákonného zadržiavania, sexuálneho násilia a nútenej práce, a to aj v rámci vojenskej služby;

5.  odporúča upustenie od časovo neobmedzenej vojenskej služby a obmedzenie jej trvania na 18 mesiacov pre všetkých súčasných a budúcich brancov vo veku 18 rokov a starších, a prijatie ustanovenia o osobách odmietajúcich nástup vojenskej služby z dôvodu výhrady svedomia;

6.   odsudzuje tzv. „daň z diaspóry“, ktorú zaviedla eritrejská vláda a ktorá sa vyberá vydieraním a inými nezákonnými prostriedkami od Eritrejčanov žijúcich mimo svojej krajiny a jej výnosy sa používajú v rozpore s rezolúciami OSN na financovanie ozbrojených skupín v susedných krajinách, čím sa destabilizuje región;

7.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad mimoriadne vysokým počtom utečencov z Eritrey pokúšajúcich sa dostať cez Stredozemné more do Európy a za hlavný dôvod považuje nedemokratický a totalitný režim v Eritrei; naliehavo vyzýva prezidenta a vládu v Eritrei, aby okamžite začali s realizáciou reforiem;

8.   je pevne presvedčený, že okrem hospodárskej situácie v krajine sú to ťažké podmienky a nedostatok slobody, ktorými trpia obyvatelia a ktorých pôvodcom je vláda, najmä branná povinnosť na dobu neurčitú, ktoré prispievajú k migrácii z Eritrey; pripomína Komisii, že zvýšenie pomoci v rámci Európskeho rozvojového fondu tieto problémy nevyrieši;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Panafrickému parlamentu, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Africkej únii a prezidentovi, parlamentu a vláde Eritrey.