Návrh usnesení - B8-0319/2016Návrh usnesení
B8-0319/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Eritreji

2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0318/2016

Postup : 2016/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0319/2016
Předložené texty :
B8-0319/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0319/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Eritreji

(2016/2568(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Eritreji, včetně svého usnesení ze dne 15. září 2011 o Eritreji: případ Dawita Isaaka[1],

–  s ohledem na národní orientační program pro Eritreu v rámci 11. evropského rozvojového fondu ze dne 3. února 2016,

–  s ohledem na závěry kontrolní pracovní skupiny A Výboru Evropského parlamentu pro rozvoj ze dne 11. listopadu 2015,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 18. září 2014 o politických vězních v Eritreji,

–  s ohledem na zprávu ESVČ z roku 2015 o partnerství mezi Eritreou a Evropskou unií,

–  s ohledem na tiskové prohlášení vyšetřovací komise OSN pro otázky lidských práv v Eritreji ze dne 8. června 2015,

–  s ohledem na zprávu orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen (UN Women) z června roku 2014 o vládě státu Eritrea,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, č. 105 o zrušení nucené práce a č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se organizovat,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dochází ke svévolnému zadržování a zatýkání civilních obyvatel Eritreje z řady neospravedlnitelných důvodů, včetně kritiky vlády a odporu vůči ní, provozování žurnalistiky, vyznávání neoficiálního náboženství, vyhýbání se povinné vojenské službě či dezerce z této služby, pokusu opustit zemi nebo příbuzenského vztahu s někým, kdo zemi opustil, nebo bez přímého odůvodnění, a to po blíže neurčenou dobu; vzhledem k tomu, že zadržovaným je odpírána lékařská péče; vzhledem k tomu, že děti jsou zadržovány ve stejně nelidských podmínkách jako dospělí; vzhledem k tomu, že na zadržené ženy často dohlížejí mužští dozorci, čímž se zvyšuje riziko sexuálního a na pohlaví založeného násilí;

B.  vzhledem k tomu, že od války s Etiopií v letech 1998–2000 v Eritreji panuje výjimečný stav; vzhledem k tomu, že neexistuje příležitost k odporu nebo změně, protože politická opozice je v Eritreji zakázaná; vzhledem k tomu, že dotazování se na zmizení jednotlivců či diskuze o vládních politikách vynesou dotyčnému označení zrádce, což znamená přísný trest; vzhledem k tomu, že se od roku 1993 nekonaly žádné vnitrostátní volby; vzhledem k tomu, že se teprve mají konat regionální volby z roku 2009; vzhledem k tomu, že i před rozpuštěním národního shromáždění v roce 2002 byly zákony přijímány vládním nařízením;

C.  vzhledem k tomu, že velký počet Eritrejců ze země utíká kvůli strachu a utiskování a s 5 000 uprchlými osobami měsíčně tak představují třetí největší skupinu uprchlíků směřujících do Evropy; uprchlíci jsou často oběťmi špatného zacházení, únosů a vykořisťování ze strany zločineckých skupin v Eritreji a sousedních zemích; vzhledem k tomu, že od roku 2012 do poloviny roku 2015 vyhledávalo azyl v Evropě téměř dvakrát více Eritrejců než Syřanů; vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 se v Súdánu a Etiopii nacházelo přes 100 000 eritrejských uprchlíků; vzhledem k tomu, že podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ze země uprchlo přes 400 000 Eritrejců, což představuje 9 % veškerého obyvatelstva;

D.  vzhledem k tomu, že v září roku 2001 bylo 11 vysoce postavených politiků a 10 nezávislých novinářů, kteří kritizovali politiku vlády, včetně švédsko-eritrejského občana Dawita Isaaka, bez obvinění, soudu či právního zástupce zadrženo a navzdory opakovaným výzvám mezinárodního společenství jsou stále v zajetí nebo v zajetí zemřeli; vzhledem k neexistenci svobody tisku, jelikož nezávislé sdělovací prostředky jsou v Eritreji zakázány, a vzhledem k tomu, že index svobody tisku organizace Reportéři bez hranic již osm let po sobě zařadil Eritreu na poslední místo mezi 170–180 hodnocenými zeměmi; vzhledem k tomu, že nejméně 16 novinářů je momentálně zadržováno a desítky novinářů musely kvůli své bezpečnosti uprchnout do zahraničí; vzhledem k tomu, že vyšetřovací Komise OSN pro lidská práva v Eritreji marně žádala o propuštění zadržovaných, včetně novinářů;

E.  vzhledem k tomu, že výkonná moc ovládá soudní systém a armádní velitelé, bezpečnostní důstojníci a vyšetřovatelé v podstatě vystupují jako soudci; vzhledem k tomu, že soudní procesy a rozsudky jsou zřídkakdy zveřejňovány a většina rozsudků je vynesena pouze na základě vyšetřovacích zpráv a výpovědí získaných mučením; vzhledem k tomu, že někteří obvinění nejsou informováni o svých soudech či o délce trestů; vzhledem k tomu, že vláda do soudnictví velmi často zasahuje; vzhledem k tomu, že obvinění nemohou využít obhajobu;

F.  vzhledem k tomu, že vojenská služba je povinná pro všechny Eritrejce ve věku 18 až 50 let bez možnosti odmítnout její výkon z důvodů svědomí; vzhledem k tomu, že 18měsíční doba výkonu vojenské služby je často ignorována, a většina Eritrejců tak slouží na dobu neurčitou; vzhledem k tomu, že mnoho odvedenců je využíváno jako nucená pracovní síla a jsou jim přidělovány civilní úkoly; vzhledem k tomu, že odvedenci dostávají nanejvýš 30 USD měsíčně, což nestačí na uživení jejich rodin; vzhledem k tomu, že se nemůžou ucházet o formální zaměstnání ani se přihlásit na univerzitu;

G.  vzhledem k tomu, že v Eritreji neexistuje opravdová veřejná sféra, v níž by mohly svobodně fungovat organizace občanské společnosti; vzhledem k tomu, že pokusy o pokojné demonstrace vedly k zatýkání, zadržování i popravám bez řádného soudu; vzhledem k tomu, že jsou zakázány nezávislé odborové svazy; vzhledem k tomu, že bez vstupu do vládnoucí strany neexistuje možnost zapojit se do veřejných záležitostí ani možnost ochrany pracovních podmínek; vzhledem k tomu, že lidskoprávním skupinám není dovolováno zemi navštívit a politika soběstačnosti eritrejské vlády značně omezuje potenciál pro mezinárodní humanitární pomoc;

H.  vzhledem k tomu, že Eritrejci nesmějí zemi opustit bez vládního povolení, které je založeno na svévolném vydávání výstupních víz; vzhledem k tomu, že pohyb směrem k hraničním oblastem je omezen a že eritrejská vláda uplatňuje politiku „střílet s cílem zabít“; vzhledem k tomu, že Eritrejci žijící v zahraničí jsou nuceni platit 2% daň z příjmů na obnovu a rekonstrukci, hovorově označovanou jako „daň z diaspory“;

I.  vzhledem k tomu, že evropské státy žádosti Eritrejců o azyl většinou zamítají;

J.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajce OSN Sheile Keetharuthové byl odepřen přístup do země, a to navzdory rozsáhlým obavám a doporučením uváděným ve zprávách pro OSN; vzhledem k tomu, že zahraniční dopisovatelé byli v roce 2008 vykázáni ze země;

K.  vzhledem k tomu, že eritrejská vláda je výlučným vlastníkem půdy a přírodních zdrojů; vzhledem k tomu, že vláda tuto skutečnost využívá jako systém odměn a trestů; vzhledem k tomu, že armádní a straničtí představitelé zabavují půdu, majetky a podniky pro své vlastní obohacení; vzhledem k tomu, že ženám je častěji odpírán přístup k půdě a existuje u nich vyšší pravděpodobnost, že nedokončí vojenskou službu;

L.  vzhledem k tomu, že homosexuální jednání je v Eritreji nezákonné a vláda odmítá provést právní předpisy proti diskriminaci na ochranu lesbických, gay, bisexuálních a transgender osob;

M.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie rozhodla obnovit svou rozvojovou pomoc Eritreji, a to zejména prostřednictvím národního orientačního programu pro Eritreu ve výši 200 milionů EUR, který byl představen dne 26. října 2015;

N.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament dne 11. listopadu 2015 vyzval výbor Evropského rozvojového fondu (EDF) k nepřijetí návrhu národního orientačního programu bez dalšího projednání, a to z důvodu rozsahu a závažnosti porušování lidských práv ze strany eritrejského režimu, mnoha náznaků, že se nezajímá o blaho občanů, nízké spolehlivosti režimu jakožto partnera rozvojové spolupráce, přetrvávající korupce a prakticky neexistující transparentnosti správy veřejných financí v zemi a nebezpečí zneužití Evropského rozvojového fondu pro řízení migrace;

O.  vzhledem k tomu, že jeho stanovisko Komise ignorovala a nepředala jej výboru EDF, který národní orientační program schválil a ten dne 3. února 2016 vstoupil v platnost;

1.  vyzývá eritrejskou vládu, aby ukončila zadržování představitelů opozice a nevinných civilních obyvatel; požaduje spravedlivé soudní procesy pro obviněné a zastavení mučení a dalšího ponižujícího zacházení, jako je omezování přídělů jídla a pití a lékařské péče; připomíná eritrejské vládě její povinnost zodpovědně vyšetřit popravy provedené bez řádného soudu;

2.  odsuzuje obnovení významné pomoci Eritreji ze strany EU, zejména schválení národního orientačního programu pro Eritreu ve výši 200 milionů EUR; vyzývá Komisi, aby společně s Evropským parlamentem přezkoumala svá kontrolní opatření a aby důkladně zvážila obavy a doporučení vyjádřené Evropským parlamentem a zajistila, že budou sděleny výboru EDF;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že jeho obavy vyjádřené dne 11. listopadu 2015 nebyly vzaty v potaz, a žádá Komisi, aby zajistila důsledné sledování provádění národního orientačního programu a aby Parlament v průběhu postupu informovala;

4.  vybízí eritrejskou vládu, aby přijala naléhavé reformy, jako je uvolnění politiky jedné strany a obnovení národního shromáždění a voleb; žádá eritrejskou vládu, aby vyhověla žádostem mezinárodního společenství a propustila bezdůvodně vězněné osoby;

5.  žádá zřízení tří oddělených a jasně definovaných složek státní moci v Eritreji s kvalifikovanými odborníky, kteří jsou voleni prostřednictvím spravedlivých a transparentních voleb;

6.  připomíná eritrejské vládě, že právo opustit svou zemi je zakotveno v mezinárodním právu v oblasti lidských práv; vyzývá vládu, aby umožnila svobodu pohybu a od Eritrejců žijících v zahraničí přestala vybírat tzv. „daň z diaspory“

7.  vyzývá eritrejskou vládu, aby dodržovala dobu trvání vojenské služby, přestala občany využívat jako nucenou pracovní sílu, přestala zahraničním společnostem umožňovat využívání těchto odvedenců za poplatek, umožnila odmítnutí výkonu vojenské služby z důvodu svědomí a zajistila ochranu odvedenců;

8.  připomíná Eritreji její povinnosti podle úmluv Mezinárodní organizace práce, a to zejména v souvislosti s právem organizací občanské společnosti a odborových svazů se organizovat, poklidně demonstrovat, podílet se na veřejných záležitostech a bojovat za zlepšení práv pracovníků; vyzývá eritrejskou vládu, aby zrušila politiku, která zakazuje nevládní organizace, jež mají na bankovních účtech méně než 2 miliony USD;

9.  požaduje, aby členské státy EU dodržovaly zásadu nenavracení, a připomíná jim, že navrácení žadatelé o azyl budou v důsledku svého pokusu o útěk pravděpodobně svévolně zadrženi a mučeni;

10.  odsuzuje politiku eritrejské vlády, pokud jde o svévolné odebírání občanství, a žádá, aby bylo se všemi eritrejskými občany před zákonem zacházeno spravedlivě a rovně;

11.  vyzývá eritrejskou vládu, aby plnila závazky v rámci OSN a další mezinárodní závazky, k nimž se přihlásila, včetně svých závazků v rámci Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; požaduje v této souvislosti větší transparentnost a spolupráci s inspektory OSN a mezinárodními pozorovateli, aby mohli v souladu s úmluvou smysluplně a bez překážek provádět inspekce zajišťovacích zařízení;

12.  odsuzuje monopol eritrejské vlády na půdu a přírodní zdroje a žádá, aby přestala zdroje využívat jako prostředek pro kontrolu činností obyvatelstva;

13.  odsuzuje, že eritrejská vláda odmítá chránit práva lesbických, gay, bisexuálních a transgender osob;

14.  odsuzuje zvýšené riziko sexuálního a domácího násilí na ženách, a to především ženách odvedených a zadržovaných; odsuzuje praxi konkubinátu ve vojenských táborech a politiku poskytování přístupu k půdě lidem, kteří dokončili vojenskou službu, jelikož to neúměrně znevýhodňuje ženy;

15.  odsuzuje nepřímé zapojení a spoluvinu zahraničních společností při využívání nucené práce v Eritreji a požaduje větší zodpovědnost a posouzení jejich činností v Eritreji prostřednictvím závazných iniciativ v oblasti obezřetnosti a podávání zpráv;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, generálním tajemníkům OSN a Africké unie a vládě a parlamentu Eritreje.