Процедура : 2016/2568(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0320/2016

Внесени текстове :

B8-0320/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0090

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 530kWORD 130k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.750v01-00
 
B8-0320/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP))


Юдит Саргентини, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер, Игор Шолтес, Мария Хойбух, Жорди Себастиа от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP))  
B8-0320/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Еритрея, и по-конкретно тези, свързани с правата на човека в Еритрея, и случая с г-н Давит Исаак,

–  като взе предвид доклада за 2015 г. на анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 14 юли 2014 г. относно положението с правата на човека в Еритрея,

–  като взе предвид изявлението от 18 септември 2014 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно политическите затворници в Еритрея,

–  като взе предвид резолюции № 1862 и 1907 от 2009 г. и 2244 от 2015 г. на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид Споразумението от Котону от 23 юни 2000 г. във вида, в който е преразгледано,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление (ACDEG),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Еритрея извоюва своята независимост през 1993 г. след продължила десетилетия война срещу Етиопия;

Б.  като има предвид, че през 1998 г. между Еритрея и Етиопия избухна нова война във връзка с обозначаването на границата между двете държави и че тази война е причинила смъртта на повече от 100 000 души;

В.  като има предвид, че съвместната Комисия за границата между Еритрея и Етиопия (КГЕЕ) под егидата на Постоянния арбитражен съд е издала решение относно обозначаването на границата между двете държави през 2002 г.; като има предвид, че това решение беше отхвърлено от Етиопия, но беше прието от Еритрея, което доведе до патова ситуация и непрекъснато напрежение между двете държави;

Г.  като има предвид, че през март 2012 г. етиопските сили извършиха нападения в Еритрея срещу предполагаеми бази на Революционния фронт за демократично единство на Афар (ARDUF); като има предвид, че Етиопия заяви, че е действала в ответна мярка за отвличането и убийството на група от европейски туристи през януари 2011 г. в етиопския регион Афар; като има предвид, че Еритрея заяви, че няма да предприема ответни мерки;

Д.  като има предвид, че президентът на Еритрея Исаяс Афеверки е установил драконовски тоталитарен режим в Еритрея без конституция, при цялостно отсъствие на принципите на правовата държава и на свобода на медиите, религиозна свобода, избори, и при произволни задържания и задържания в изолация в огромен мащаб, изтезания и военна служба, която ООН определя като робство, и че той използва като претекст напрежението между Еритрея и Етиопия по отношение на сигурността;

Е.  като има предвид, че анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея установи, че нарушенията в областта на извънсъдебните екзекуции, изтезанията (включително сексуални изтезания и сексуално робство), военната служба като форма на робство, принудителният труд и политиката на стреляне на месо по границата могат да представляват престъпления срещу човечеството;

Ж.  като има предвид, че въпреки грубото и систематично нарушаване от страна на Еритрея на съществените и основни елементи от Споразумението от Котону в областта на правата на човека ЕС никога не е започвал консултации по член 96, въпреки че Европейският парламент е отправял призиви в тази насока;

З.  като има предвид, че дори напротив, ЕС е възстановил своята програма за развитие в полза на Еритрея и през януари 2016 г. е подписал петгодишна програма за развитие на стойност 200 милиона евро; като има предвид, че държавите членки приеха единодушно тази програма въпреки факта, че Европейският парламент я беше отхвърлил;

И.  като има предвид, че според ЕСВД програмата на ЕС за развитие в Еритрея е изправена пред редица предизвикателства в областта на бюджетния контрол и надзор, включително липсата на национален бюджет, статистическа служба или одитен орган, липсата на независима централна банка, липсата на капацитет на институциите на Еритрея, липсата на икономика, различна от тази, която е одобрена от военните, нестабилността на обменния курс, който се контролира от военното ръководство, нестабилността на ситуацията в региона и нейното отражение върху вътрешното положение, включително ограничения за достъп в рамките на държавата, ограничението на броя на участниците в сферата на развитието и подходът на приемащата държава към ефективността на помощта;

Й.  като има предвид, че Еритрея беше направила обещание пред ЕС, че ще намали военната служба до 18 месеца, но вече обяви, че ще продължи политиката си на набиране на войници за неопределен период от време, като същевременно увеличава със 700% дребните надбавки за наборниците, и като има предвид, че това обещание беше направено непосредствено след обезценяването на националната валута на име накфа;

К.  като има предвид, че наблюдателите на ООН призоваваха за „надлежни проверки, мониторинг и пълен контрол по отношение на разпространението на големи суми, предназначени за помощ за Еритрея“, тъй като в противен случай съществува риск, че помощта ще бъде използвана за финансиране на бунтове в целия регион;

Л.  като има предвид, че повечето агенции за хуманитарна помощ бяха принудени да напуснат страната, след като през май 2005 г. режимът прие закон за контрол на техните дейности;

М.  като има предвид, че Еритрея, една от петнадесетте най-бедни държави по света, продължава да бъде силно зависима от чуждестранна помощ; като има предвид, че международните донори, различни от ЕС, са намалили значително своите вноски поради катастрофалното състояние на правата на човека в Еритрея, която се възприема като регионален подстрекател и причинител на проблеми, и огромните затруднения при изпълнението и мониторинга на програмите за помощ;

Н.  като има предвид, че от 2000 г. насам над 300 000 еритрейци са напуснали държавата, като общият брой на населението се оценява на около 6,3 милиона души; като има предвид, че съгласно оценките на ВКБООН около 5 000 еритрейци напускат страната всеки месец, като това се обяснява до голяма степен с продължаващите сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че през последните няколко години ежегодно към ЕС са бягали повече от 30 000 еритрейци; като има предвид, че през 2014 г. в 61% от случаите за убежище на заявителите беше предоставен бежански статут в ЕС, а още 27% от заявителите получиха субсидиарна закрила, което илюстрира сериозността на преследването в Еритрея;

О.  като има предвид, че трафикът на хора в Синай с цел откуп с практикуване на тежки изтезания е причина за убийства и изчезвания на множество еритрейски бежанци, които са били отвлечени, докато сериозно травмираните оцелели лица не са получили нито грижи, нито подкрепа; като има предвид, че преобладава пълна безнаказаност, а извършителите не са били изправени пред съд;

П.  като има предвид, че режимът простира своята тоталитарна хватка до еритрейската диаспора, като изнудва членовете на диаспората да дават парични чрез 2% данък върху чуждестранните доходи, като ги шпионира и тормози членовете на семействата, които са останали в Еритрея, въз основа на предполагаеми нарушения; като има предвид, че беше констатирано, че в Нидерландия, Швейцария, Швеция и Германия устните преводачи, които участват в събеседванията за предоставяне на убежище, са били свързани с режима в Еритрея;

Р.  като има предвид, че се съобщава, че трафикантите на хора в пустинята Синай държат като заложници или тормозят лица, търсещи убежище, и мигранти предимно от Еритрея, а също така и от други държави на юг от Сахара, включително деца, на различни места в продължение на седмици или месеци, докато техните роднини в чужбина платят откуп за освобождаването им; като има предвид, че Израел рядко предоставя убежище на еритрейски бежанци, като по този начин ги лишава от право на защита;

С.  като има предвид, че еритрейският режим извършва политика на стреляне на месо по границата срещу граждани на Еритрея, бягащи от страната, като в същото време военнослужещите и граничните служители са замесени в трафика на хора;

Т.  като има предвид, че програмата за развитие между ЕС и Еритрея предвижда изграждане на капацитет за съдебната система и повишаване на осведомеността в подкрепа на процеса от Хартум за регионалното сътрудничество по отношение на въпросите на миграцията;

У.  като има предвид, че Конституцията от 1997 г. никога не е била прилагана; като има предвид, че през 2014 г. президентът пое ангажимент за нова конституция, която трябва да бъде изготвена, но това не е осъществено до момента;

Ф.  като има предвид, че съществува само една законна политическа партия, а именно Народният фронт за демокрация и справедливост (PFDJ); като има предвид, че другите политически партии са забранени; като има предвид, че съгласно организацията „Фрийдъм хауз“ Народният фронт за демокрация и справедливост (PFDJ) и военните са на практика единствените институции от политическо значение в Еритрея, като и двете образувания са строго подчинени на президента;

Х.  като има предвид, че президентът Афеверки е отложил произвеждането на демократични избори за неопределено време (sine die);

Ц.  като има предвид, че през 2001 г. петнадесет видни представители на правителството и партията (понастоящем известни като Г-15) отправиха предизвикателство срещу нарастващата репресивна политическа среда в Еритрея, като изразиха критики срещу начина на управление на президента и изискаха националната конституция да бъде прилагана; като има предвид, че тогава това предизвикателство беше оповестено и широко коментирано в печата, който ставаше все по-независим;

Ч.  като има предвид, че това доведе до задържането на 11 членове на Г-15, докато останалите четирима членове успяха да избягат; като има предвид, че оттогава те са държани в изолация, без да им бъдат предявявани обвинения и без информация за мястото на задържане, условията на задържане или тяхното здравословно състояние; като има предвид, че се смята, че някои от членовете на Г-15 са починали по време на лишаването им от свобода; като има предвид, че няколко дни след задържането на членовете на Г-15 бяха задържани 10 независими журналисти, включително Давит Исаак, шведско-еритрейски журналист, и бяха закрити осем независими вестника с обяснението, че те представляват заплаха за националната сигурност; като има предвид, че това беше последвано от по-нататъшни репресивни действия срещу инакомислието сред независимите журналисти и студентите; като има предвид, че оттогава няма свобода на медиите, като Еритрея се нарежда на последно място в индекса на „Репортери без граници“ за свободата на печата за последните осем години и представлява най-големият затвор в Африка за служители на медиите, а през 2015 г. в затвора са хвърлени 16 журналисти;

Ш.  като има предвид, че италианският посланик Антонио Бандини, представител на председателството на Съвета на Европейския съюз, връчи протестно писмо на властите след репресиите от 2001 г. и беше незабавно експулсиран;

Щ.  като има предвид, че случаят с Г-15 беше представен пред Африканската комисия по правата на човека и народите, която установи, че задържането от страна на Еритрея на единадесетте правителствени длъжностни лица през 2001 г. и тяхното продължаващо лишаване от свобода са в нарушение на Африканската харта за правата на човека и народите; като има предвид, че Африканският съюз настоятелно призова Еритрея да освободи незабавно единадесетте задържани лица; като има предвид, че правителството на Еритрея отговори на доклада, че забавянето на изправянето на лишените от свобода лица пред съд е просто въпрос на рутинна процедура;

AA.  като има предвид, че международните организации не са получили достъп до местата за задържане, с изключение на един надземен затвор в Асмара; като има предвид, че другите (повече от 200) затвора в страната остават недостъпни и че съгласно постъпилите сведения лишените от свобода лица, в това число жени и деца, биват изтезавани, държани в изолация и в подземни тъмници или товарни контейнери в крайно нехуманни условия за дълги периоди от време, след като са били задържани след произволни арести и без достъп до независим съд или справедлив съдебен процес;

АБ.  като има предвид, че органите на Еритрея не са освободили Давит Исаак въпреки двете съдебни разпореждания за habeas corpus, чието получаване не е било признато от органите;

АВ.  като има предвид, че Парламентът на Еритрея не е заседавал от 2002 г. насам; като има предвид, че правителството управлява единствено с декрети и че това означава, че важните политики на правителството, включително тези, които засягат сериозно личните права и свободи, не са включени в законодателството и биват просто „обявявани“ от правителствените медии или в съобщения, предавани от местните администрации, с всички неясноти, произтичащи от тази практика;

АГ.  като има предвид, че действията на гражданското общество са силно ограничени; като има предвид, че например през 1993 г. управляващата партия реши да прекрати дейностите на Регионалния център за правата на човека и развитието, който беше първата национална НПО в Еритрея, създадена през 1992 г., след като тя организира конференция на тема „Политиката на неправителствените организации (НПО), многостранната политика и кредитите за развитие на селските райони в Еритрея“ и набра стотици независими наблюдатели, които да наблюдават през април 1993 г. референдума за независимост в Еритрея;

АД.  като има предвид, че Университетът в Асмара, единственият университет в Еритрея, беше закрит през 2006 г. поради протести срещу режима; като има предвид, че образователната система е под контрола на военните;

АЕ.  като има предвид, че работната група на ООН по произволното задържане осъди задържанията в Еритрея, тъй като те са в нарушение на международното право;

АЖ.  като има предвид, че съдебната система не е независима; като има предвид, че съдиите се назначават, пренасочват и уволняват по волята на президента и че върху тях се оказва въздействие и дейността им се ръководи от указания свише;

АЗ.  като има предвид, че през 1996 г. режимът, създаде специален съд – трибунал, състоящ се от висши военни служители, назначени пряко от председателя за разглеждане на дела, свързани с високопоставени длъжностни лица, обвинени в корупция, злоупотреби с публични средства и други престъпления; като има предвид, че поради липсата на независимост от изпълнителната власт, обучен персонал и гаранции за справедлив съдебен процес Специалният съд бързо се превърна в средство за потискане на инакомислието и на критиците;

АИ.  като има предвид, че през май 2002 г. правителството на Еритрея въведе кампанията за развитие „Варсай Икеало“ за удължаване на военната служба за неограничен период от време и за задължаване на всички ученици през последната година на обучение да преминават курс на военно обучение и да завършват средното си образование и да държат последните изпити във военен лагер; като има предвид, че младите студенти нямат право да общуват със своите родители или роднини за дълги периоди от време; като има предвид, че освен за национална отбрана наборниците биват принуждавани да работят в селското стопанство, пътното строителство или в добивната промишленост без адекватно парично обезщетение и в условия, наподобяващи робство; като има предвид, че е много вероятно да има връзка между съществуването на тази военна служба и интензивността на емиграционните потоци от Еритрея; като има предвид, че Еритрея не признава правото на отказ по съвест;

АЙ.  като има предвид, че анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея е съобщавала за многобройни случаи на принудителен труд, включително в полза на канадско минно дружество;

АК.  като има предвид, че откриването на находища на газ и нефт край бреговете на Еритрея е събудило допълнителен интерес на дружествата за целите на експлоатацията;

АЛ.  като има предвид, че практиката на наказване на членове на семейството за поведението на техен роднина е широко разпространена в Еритрея;

АМ.  като има предвид, че дискриминацията и насилието срещу жените присъстват във всички области на обществото в Еритрея; като има предвид, че жените не само са изложени на повишен риск от сексуално насилие в армията и във военните тренировъчни лагери, но също така и в обществото като цяло, в което насилието срещу жените се извършва в среда на безнаказаност;

АН.  като има предвид, че съгласно оценките 89% от момичетата в Еритрея са били подлагани на генитално осакатяване на жени; като има предвид, че през март 2007 г. правителството издаде прокламация за обявяване на гениталното осакатяване на жени за престъпление, за забрана на тази практика и за подпомагане на образователни програми за възпиране на тази практика през тази година;

АО.  като има предвид, че множество жени и момичета бежанци при напускане на страната са в бедстващо положение, без да разполагат с каквито и да било средства за оцеляване, тъй като в Еритрея те зависят от получаването на купони за храна, които те престават да получават, когато мъжките членове на техните семействата отсъстват; като има предвид, че необходимостта от защита на жените и момичетата, основана на зачитането на тяхното право на живот, е призната като основание за международно убежище;

АП.  като има предвид, че икономиката се състои главно от традиционно земеделие за собствени нужди, характеризиращо се с хронични проблеми с продоволствена несигурност и сива икономика под контрола на PFDJ, включително сделки с твърда валута, осъществявани с помощта на непрозрачна мрежа от бизнес образувания, установени в различни юрисдикции;

AР.  като има предвид, че Еритрея се намира на последното място в класацията на Световната банка „Условия за осъществяване на стопанска дейност“ за 2015 г. от 189 страни;

AС.  като има предвид, че през юни 2008 г. еритрейските сили са пресекли границата с Джибути и са завзели областта Рас Думейра, при което са убити най-малко девет войници от Джибути; като има предвид, че Еритрея е оттеглила своите войски едва две години по-късно;

AТ.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН наложи санкции на Еритрея през декември 2009 г., включително оръжейно ембарго, забрана за пътуване и замразяване на активите на някои политически и военни представители на страната, вследствие на това, че Еритрея продължава да оказва подкрепа за някои въоръжени регионални групи, които се опитват да свалят правителства в региона, по-специално в Сомалия; като има предвид, че през юни 2015 г. Съветът за сигурност отново потвърди своето оръжейно ембарго срещу правителството на Еритрея;

AУ.  като има предвид, че според наблюдатели на ООН Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са установили военно присъствие в Еритрея като част от военната кампания срещу бунтовниците хути в Йемен;

АФ.  като има предвид, че Народният фронт за демокрация и справедливост е установил контрол и наблюдение над бежанската общност и общностите на диаспорите, чрез посолствата, които участват в изнудване чрез данъчно облагане на диаспорите и „доброволни“ вноски в замяна на услуги, като например документи за самоличност, паспорти, свидетелства за раждане и основни документи, от които бежанците могат да зависят; като има предвид, че тези практики са в нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, като изнудването представлява практика, за чието преустановяване Съветът за сигурност на ООН прикани държавите – членки на ООН в резолюция от 2009 г. и в последващи резолюции;

АХ.  като има предвид, че посолствата участват в кампания за подкопаване на работа на анкетната комисия на ООН, като принуждават членове на еритрейската диаспора и бежанска общност да подпишат документи, в които се заявява, че те доброволно са извършили военна служба и са икономически бежанци;

АЦ.  като има предвид, че анкетната комисия на ООН, специалният докладчик на ООН и групата на ООН за наблюдение на Еритрея и Сомалия са получили отказ за влизане в Еритрея;

АЧ.  като има предвид, че Народният фронт за демокрация и справедливост е създал широка международна мрежа от информатори чрез своите организации, включително младежките организации, за събиране на информация за „враговете“ и участва в незаконна търговия и изнудване в държави – членки на ЕС; като има предвид, че това доведе до експулсирането на еритрейски дипломат от Швеция през 2015 г.;

АШ.  като има предвид, че лидери на младежката организация на Народния фронт за демокрация и справедливост в Нидерландия са започнали съдебни кампании срещу нидерландски представители на академичните среди, медиите и правителствени институции, с подкрепата на политическото ръководство в Асмара, вероятно за да принудят критиците на режима да замълчат;

АЩ.  като има предвид, че бежанските общности в съседните държави, както и другаде се контролират и са под постоянно наблюдение от еритрейския режим; като има предвид, че бежанците биват отвличани от еритрейските военни сили от съседните държави или от приятелски държави и биват връщани в Еритрея и че броят на непридружените малолетни или непълнолетни лица, които бягат от страната, се увеличава, докато бежанците се сблъскват с липса на безопасност, сигурност и подкрепа в редица държави, след като са избягали, и живеят в постоянен страх от репресивни мерки;

БА.  като има предвид, че еритрейските бежанци от Израел биват доброволно депортирани в Руанда и Уганда, но не получават убежище в тези държави, и са обект на трафик в Южен Судан, където биват лишавани от свобода за незаконно преминаване на границата, или в Судан и Либия, където много от тях попадат в ръцете на терористични организации;

1.  е потресен от бедственото положение с правата на човека в Еритрея и от пълната липса на правова държава и свобода на медиите;

2.  припомня задълженията на Еритрея съгласно Споразумението от Котону за зачитане на правата на човека, демократичните ценности и принципите на правовата държава;

3.  решително осъжда продължаващите нарушения на тези принципи от страна на Еритрея, включително изтезания, извънсъдебни екзекуции, задържания в изолация без съдебен процес или повдигане на обвинение, политика на „стреляне на месо“ по нейните граници, както и сходна с робството система на набиране на военна служба;

4.  призовава Еритрея да зачита и защитава основните права на всички граждани на Еритрея, включително свободата на словото и свободата на събранията, да отвори незабавно медиите, да позволи на опозиционните лидери в изгнание да се завърнат в страната, да освободи безусловно всички политически затворници и да сложи край на ограничаването на организациите на гражданското общество, както и да изпълни другите препоръки, отправени от Съвета на ООН по правата на човека в универсалния периодичен преглед на държавата Еритрея през 2014 г.;

5.  изразява особена загриженост относно продължаващото задържане без обвинение, съдебен процес или правна защита – от 18 септември 2001 г. насам – на група от 11 изтъкнати членове на Парламента на Еритрея и на Народния фронт за демокрация и справедливост, и също така – от 23 септември 2001 г. насам – на десет независими журналисти, включително гражданина на Еритрея/ЕС Давит Исаак;

6.  настоятелно призовава правителството на Еритрея да освободи тези лишени от свобода лица незабавно и безусловно, наред с други лишени от свобода лица, задържани поради техните политически възгледи, и изисква цялата информация за местонахождението на тези лишени от свобода лица да се оповести публично и да им се предостави достъп до техните семейства и адвокати, не на последно място от хуманитарни съображения;

7.  призовава правителството на Еритрея да гарантира свободен и справедлив достъп до независима съдебна система за задържаните лица и да подобри условията в затворите, включително чрез забрана за използването на подземни килии и контейнери за транспортиране с цел задържане на лишени от свобода лица, прекратяване на използването на тайни центрове за задържане и тайни съдилища и на практиката на задържане на лица в изолация, и да позволи редовен достъп до лишените от свобода лица за роднини, адвокати, медицински персонал и други компетентни и законно упълномощени органи и институции;

8.  настоятелно призовава правителството на Еритрея да сложи край на системата на военна служба за неопределено време чрез демобилизация на наборниците, които са завършили своята задължителна 18-месечна служба, и чрез ефективно прекратяване на практиката за ангажиране на наборниците в принудителен труд след изтичане на този период, да осигури възможност за отказ от военна служба поради вътрешни убеждения и да сложи край на задължителната практика всички ученици да прекарват своята последна година на училищно образование във военен тренировъчен лагер;

9.  отбелязва констатациите на анкетната комисия на ООН за правата на човека в Еритрея относно принудителния труд в полза на международни корпорации; счита, че това показва още веднъж необходимостта от правно обвързващ международен инструмент относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека;

10.  призовава на организациите за правата на човека и на хуманитарните организации да бъде разрешено да извършват дейност в Еритрея без страх или сплашване и призовава за улесняване на пълното прилагане на рамката за сътрудничество и стратегическо партньорство за периода 2013 – 2016 г., подписана от правителството на Еритрея и ООН на 28 януари 2013 г.;

11.  настоятелно призовава президента Афеверки да приложи Конституцията, която е била изготвена след провеждане на цялостни консултации с всички заинтересовани страни и гражданското общество и е била приета;

12.  приветства мерките, предприети от правителството на Еритрея за борба с гениталното осакатяване на жени; призовава правителството да подобри като цяло насърчаването и защитата на правата на жените, включително чрез предприемането на по-нататъшни мерки за борба с вредните практики, като например детските, ранните и принудителните бракове, и да сложи край на безнаказаността в случаите на сексуално насилие;

13.  настоятелно призовава правителството да сложи край на политиките на колективна вина, които са насочени срещу членовете на семейството на лицата, които избягват военната служба, опитват се да избягат от Еритрея или не успяват да платят подоходния данък в размер на 2%, наложен от правителството на гражданите от Еритрея с постоянно пребиваване в чужбина;

14.  поставя под въпрос ефективността на политиката на „подновен ангажимент“, която ЕС е приел по отношение на Еритрея; отбелязва, че тази политика не е довела до никакви резултати, тъй като нито един политически затворник не е бил освободен, нито дори Давит Исаак, и не е постигнат никакъв напредък по другите въпроси, свързани с правата на човека; изразява съжаление относно факта, че Комисията и Съветът напълно са пренебрегнали опасенията на Парламента относно наскоро сключената „национална индикативна програма“ между ЕС и Еритрея; подчертава, че тези опасения са свързани основно с мащаба и сериозността на нарушенията на правата на човека, извършени от режима на Еритрея, многобройните признаци, че той не полага особени грижи за благосъстоянието на гражданите, липсата на надеждност на този режим като партньор в сътрудничеството за развитие, повсеместната корупция и почти пълната липса на прозрачност в управлението на публичните финанси в страната, както и с риска от злоупотреба със средствата по линия на Европейския фонд за развитие (ЕФР) за целите на управлението на миграцията; изисква сътрудничеството да бъде незабавно преустановено предвид последното изявление на Еритрея, че ще продължи да прилага сходна с робството система на набиране на военна служба за неопределен период от време;

15.  изразява съжаление относно липсата на какъвто и да било политически диалог в рамките на Споразумението от Котону между Еритрея и ЕС; не разбира защо ЕС никога не е започнал провеждането на консултации по член 96 с Еритрея и настоятелно го призовава незабавно да направи това;

16.  осъжда опитите на ЕС да си сътрудничи с Еритрея в областта на миграцията; припомня, че самите сили за сигурност на Еритрея участват в трафик, и настоява за провеждането на независимо разследване на командната верига за извършването на трафик на хора на мигранти от Еритрея; припомня, че военните сили на Еритрея прилагат политика на стреляне на месо по границата срещу хората, които се опитват да избягат от страната, и изисква незабавното прекратяване на тези практики; припомня на правителството на Еритрея задължението му да защитава собствените си граждани; припомня освен това, че правителството на Еритрея се счита за извършител на сериозни и продължаващи нарушения на правата на човека спрямо своите граждани; поради това призовава Комисията и държавите членки незабавно да преустановят сътрудничеството в областта на предотвратяването на незаконната миграция и подобряването на граничния контрол с Еритрея; подчертава изключително високите равнища, наблюдавани по отношение на предоставянето на убежище или субсидиарна закрила от държавите – членки на ЕС, на граждани на Еритрея, и във връзка с това настоятелно призовава държавите членки да не връщат граждани на Еритрея, които търсят убежище в Европа; изразява особена загриженост във връзка с факта, че изявлението на правителството на Еритрея, че ще ограничи военната служба до 18 месеца, чието изпълнение не е проверено, накара някои държави – членки на ЕС, да възприемат по-твърда позиция спрямо граждани на Еритрея, които са подали заявления за убежище;

17.  настоятелно призовава ЕС да гарантира, че неговите делегации в съседните на Еритрея държави улесняват достъпа на гражданите на Еритрея, които търсят убежище, до ВКБООН и услуги във връзка с подаването на заявления; изисква от всички международни организации да гарантират, че процедурите относно бежанците са прозрачни и бързи; призовава за отдаване на приоритет на потребностите от международна закрила на жертвите на изтезания и на трафик на хора;

18.  признава, че Египет има правото да регулира влизането и излизането през границите си, но настоятелно призовава египетските органи и сили за сигурност да избягват използването на смъртоносна сила срещу незаконните мигранти, които пресичат границите на страната, да спазват изцяло разпоредбите на международното право в областта на правата на човека и стандартите за тяхното третиране, да защитават тяхното достойнство и тяхната физическа и психическа неприкосновеност, да зачитат правото им на законен и справедлив процес, както и да гарантират на задържаните мигранти възможността да се свържат с ВКБООН, като също така разрешат достъпа на ВКБООН до всички лица, търсещи убежище, и бежанци под държавна опека; настоятелно призовава египетските органи да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на освобождаването на еритрейците, държани като заложници;

19.  настоятелно призовава израелските органи да признаят правото на защита на еритрейските бежанци и да предоставят убежище, когато това е необходимо;

20.  изисква от ЕС да възприеме много по-строга позиция спрямо еритрейския режим, в случай че не бъде постигнат напредък в областта на правата на човека, и да обмисли предприемането на целенасочени ограничителни мерки, като например забрана за пътуване и замразяване на активи, срещу лицата, чиито действия са довели или могат да доведат до прояви на насилие и репресии и тежки нарушения на правата на човека; припомня, че единствено санкции, като например приетите от ООН санкции, досега са постигнали резултат в Еритрея;

21.  изисква от държавите – членки на ЕС, да разследват действията на посолствата на Еритрея и да гарантират, че заявленията за убежище по никакъв начин не са обвързани със сътрудничеството на посолствата на Еритрея;

22.  изисква Еритрея да предложи пълното си сътрудничество с групата на ООН за наблюдение на Еритрея и Сомалия, с анкетната комисия на ООН за Еритрея и със специалния докладчик на ООН и да им разреши влизане в страната;

23.  изисква от ООН, Африканския съюз, ЕС и двустранните партньори на Етиопия да упражнят натиск върху Етиопия да приеме демаркацията на границите, което би довело до намаляване на напрежението между Етиопия и Еритрея, което на свой ред би увеличило стабилността в целия регион на Африканския рог и би лишило от легитимност продължаването на прилагането на „извънредни мерки“ от страна на еритрейския режим;

24.  настоятелно призовава всички международни дружества, които инвестират в Еритрея, да действат при зачитане на пълното упражняване на правата на човека и да не причиняват вреди;

25.  настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да разследват посолствата и ролята на Народния фронт за демокрация и справедливост и различните му организации, включително младежката организация, и да забранят всички форми на сдружаване и дейности, които пряко подпомагат дейностите по упражняване на контрол и наблюдение в Европа, накърняват демократичните принципи и принципите на правовата държава и създават модели на сплашване и изнудване; настоятелно призовава държавите членки да предприемат действия за премахване на данъка за диаспората и да разследват финансовите операции, свързани с всички други „вноски“, събирани от свързани с правителството на Еритрея сдружения в чужбина, и да защитят напълно правата на убежище на всички еритрейски бежанци в Европа;

26.  настоятелно призовава Еритрея да предостави информация, отнасяща се до бойците от Джибути, които липсват след участието в сблъсъците на 10 – 12 юни 2008 г., така че заинтересованите лица да могат да проверят наличието и състоянието на военнопленниците от Джибути;

27.  отново отправя своето искане за провеждането на междуеритрейска национална конференция, която да събере лидери на различните партии и представители на гражданското общество с оглед на намиране на решение на настоящата криза и насочване на страната на пътя на демокрацията, политическия плурализъм и устойчивото развитие;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, на правителствата на Еритрея, Египет и Израел, на Африканския съюз и на генералния секретар на ООН.

 

Правна информация - Политика за поверителност