Postup : 2016/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0320/2016

Předložené texty :

B8-0320/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 372kWORD 121k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.750v01-00
 
B8-0320/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))


Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0320/2016

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Eritreji a zejména na usnesení týkající se lidských práv v Eritreji a případu pana Dawita Isaaka,

  s ohledem na zprávu vyšetřovací komise OSN o lidských právech v Eritreji z roku 2015,

  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Eritreji ze dne 14. července 2014,

  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 18 září 2014 o politických vězních v Eritreji,

  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1862 a 1907 z roku 2009 a rezoluci č. 2244 z roku 2015,

  s ohledem na dohodu z Cotonou ze dne 23. června 2000 v revidovaném znění,

  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, Eritrea získala nezávislost v roce 1993 po desetiletí trvající válce proti Etiopii;

B.  vzhledem k tomu že v roce 1998 došlo mezi Eritreou a Etiopií k další válce o vytyčení společné hranice, která si vyžádala více než 100 000 obětí;

C.  vzhledem k tomu, že společná komise pro vytyčení hranice mezi Eritreou a Etiopií působící pod záštitou Stálého rozhodčího soudu vydala v roce 2002 rozhodnutí o vytyčení hranice mezi oběma zeměmi; vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí Etiopie odmítla, ale Eritrea přijala, takže jednání se ocitla na mrtvém bodě a napětí mezi oběma zeměmi nadále přetrvává;

D.  vzhledem k tomu, že v březnu 2012 etiopské jednotky provedly na území Eritreje útok pod záminkou boje proti základnám Afarské revoluční demokratické jednotné fronty (ARDUF); vzhledem k tomu, že Etiopie tvrdí, že její postup byl odvetou za únos a zavraždění skupiny evropských turistů v lednu 2011 v etiopské oblasti Afar; vzhledem k tomu, že Eritrea prohlásila, že podnikne odvetu;

E.  vzhledem k tomu, že eritrejský prezident Isaias Afewerki zavádí v Eritreji tuhý totalitní režim bez ústavy, který pod záminkou napjaté bezpečnostní situace mezi Eritreou a Etiopií porušuje zásady právního státu a svobody sdělovacích prostředků, brání náboženské svobodě, nepořádá volby, dopouští se rozsáhlých neodůvodněných zatýkání, mučení a odvodů do vojenské služby, kterou OSN označuje za otroctví;

F.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN o lidských právech v Eritreji dospěla k závěru, že porušování práva v podobě mimosoudních poprav, mučení (včetně sexuálního týrání a sexuálního otroctví), zneužívání vojenské služby jako formy otroctví, nucených prací a politiky střelby na hranici, může představovat zločiny proti lidskosti;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory hrubému a systematickému porušování podstatných a základních prvků dohody z Cotonou v oblasti lidských práv ze strany Eritreje, EU nikdy nezahájila konzultace podle článku 96, navzdory výzvám Evropského parlamentu, aby tak učinila;

H.  vzhledem k tomu, že EU v lednu 2016 naopak obnovila svůj program rozvoje pro Eritreu a podepsala pětiletý program rozvoje v hodnotě 200 milionů EUR; vzhledem k tomu, že členské státy tento program jednomyslně přijaly navzdory skutečnosti, že Evropský parlament jej odmítl;

I.  vzhledem k tomu, že podle Evropské služby pro vnější činnost se evropský programu rozvoje v Eritreji potýká s řadou problémů v oblasti rozpočtové kontroly a dohledu, včetně absence státního rozpočtu, statistického úřadu nebo kontrolního orgánu, neexistence nezávislé centrální banky, chybějící kapacity eritrejských institucí, absence hospodářství, které není schváleno armádou, nestabilního měnového kurzu, který je řízen vojenským vedením, nestabilní situace v regionu a jejích dopadů na vnitřní situaci, včetně omezení přístupu v rámci země, omezeného počtu rozvojových subjektů a přístupu hostitelské země k zajišťování účinnosti pomoci;

J.  vzhledem k tomu, že Eritrea slíbila Evropské unii, že zkrátí povinnou vojenskou službu na 18 měsíců, v současnosti však oznámila, že hodlá pokračovat ve své politice časově neomezené branné povinnosti, přičemž zvýší žold brancům o 700 %, což je slib, který byl ovšem vydán po devalvaci národní měny nakfa;

K.  vzhledem k tomu, že pozorovatelé OSN vyzývají k náležité pečlivosti, sledování a úplnému dohledu nad značným množstvím podpory směřující do Eritreje, protože v opačném případě hrozí, že pomoc bude téměř jistě použita k financování povstání v regionu;

L.  vzhledem k tomu, že většina humanitárních organizací byla nucena opustit zemi poté, co režim v květnu 2005 přijal zákon na kontrolu jejich činnosti;

M.  vzhledem k tomu, že Eritrea, která je jednou z 15 nejchudší zemí světa, zůstává do značné míry závislá na zahraniční pomoci; vzhledem k tomu, že další zahraniční dárci, kromě EU, významným způsobem omezili své příspěvky, a to v důsledku katastrofálního stavu dodržování lidských práv ze strany eritrejského režimu, který je v rámci regionu vnímán jako problémový, a také s ohledem na značné problémy spojené s prováděním a sledováním programů pomoci;

N.  vzhledem k tomu, že od roku 2000 uprchlo ze země více než 300 000 eritrejských občanů z celkového počtu obyvatel, který se odhaduje na 6,3 milionů; vzhledem k tomu, že Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhaduje, že každý měsíc opouští zemi přibližně 5 000 eritrejských občanů, což se do značné míry připisuje přetrvávajícím případům vážného porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že v posledních několika letech do EU každý rok uteče více než 30 000 eritrejských občanů; vzhledem k tomu, že v roce 2014 splňovalo 61 % žádostí o azyl kritéria pro přiznání postavení uprchlíka, přičemž dalších 27 % žadatelů získalo doplňkovou ochranu, což dokládá závažnost pronásledování v Eritreji;

O.  vzhledem k tomu, že důvodem četných vražd a zmizení eritrejských uprchlíků, kteří se stali obětmi únosu, je obchodování s lidmi za výkupné spojené s těžkým mučením, k němuž dochází na Sinajském poloostrově, přičemž těm, kteří přežijí a jsou poznamenáni vážným traumatem, se nedostává žádné péče ani podpory; vzhledem k tomu že přetrvává celková beztrestnost a odpovědné osoby nejsou souzeny;

P.  vzhledem k tomu, že režim rozšiřuje svou totalitární kontrolou i na příslušníky eritrejské komunity v zahraničí, vymáhá od nich finanční prostředky prostřednictvím 2% daně z příjmu krajanů, tajně je sleduje a útočí na jejich rodinné příslušníky, kteří zůstali v Eritreji, pod záminkou údajného protiprávního jednání; vzhledem k tomu, že v Nizozemsku, Švýcarsku, Švédsku a Německu byly odhaleny případy napojení tlumočníků podílejících se na pohovorech v rámci azylového řízení na eritrejský režim;

Q.  vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv obchodníci s lidmi na Sinajské poušti zadržují a týrají rukojmí z řad žadatelů o azyl a migrantů, většinou z Eritreje a dalších zemí subsaharské Afriky, včetně dětí, a to na různých místech po týdny a měsíce, dokud jejich příbuzní v zahraničí nezaplatí výkupné, aby byli propuštěni; vzhledem k tomu, že Izrael zřídka uděluje eritrejským uprchlíkům azyl, čímž popírá jejich právo na ochranu;

R.  vzhledem k tomu, že eritrejský režim uplatňuje na svých hranicích politiku střelby do eritrejských občanů, kteří utíkají ze země, přičemž důstojníci armády a pohraniční úředníci se současně podílejí na obchodování s lidmi;

S.  vzhledem k tomu, že program rozvoje mezi EU a Eritreou předpokládá budování kapacit soudnictví a zvyšování povědomí o procesu z Chartúmu o regionální spolupráci ve vztahu k otázkám migrace;

T.  vzhledem k tomu, že ústava z roku 1997 nebyla nikdy provedena; vzhledem k tomu, že prezident v roce 2014 slíbil vypracování návrhu nové ústavy, což se však doposud nestalo;

U.  vzhledem k tomu, že jedinou zákonem povolenou politickou stranou je Lidová fronta pro demokracii a spravedlnost; vzhledem k tomu, že ostatní politické strany jsou zakázány; vzhledem k tomu, že podle organizace Freedom house jsou jedinými institucemi, které mají v Eritreji politický vliv, Lidová fronta pro demokracii a spravedlnost a armáda obě bezprostředně podléhají prezidentovi;

V.  vzhledem k tomu, že prezident Afewerki odložil termín vypsání demokratických voleb na neurčito;

W.  vzhledem k tomu, že roce 2001 patnáct významných vládních a stranických osobností (nyní známých jako G-15) odmítlo stále represivnější politické prostředí v Eritreji, kritizovalo prezidentovo vedení a požadovalo provádění národní ústavy; vzhledem k tomu, že v té době stále asertivnější nezávislý tisk o této výzvě informoval a rozsáhle ji komentoval;

X.  vzhledem k tomu, že na základě této výzvy bylo zatčeno 11 z G-15, přičemž dalším čtyřem se podařilo uprchnout; vzhledem k tomu, že jsou od té doby zadržováni, aniž by jim bylo sděleno jakékoliv obvinění z porušení zákona, že není nic známo o místě, kde jsou zadržováni, podmínkách vazby ani jejich zdravotním stavu; vzhledem k tomu, že převládá přesvědčení, že příslušníci G-15 zemřeli ve vazbě; vzhledem k tomu, několik dní po jejich zatčení, bylo zatčeno i 10 nezávislých novinářů, včetně švédsko-eritrejského novináře Dawita Isaaka, a bylo uzavřeno osm nezávislých novin, protože představovaly hrozbu pro národní bezpečnost; vzhledem k tomu, že tyto události byly spojeny s dalšími zásahy proti disidentům z řad nezávislého tisku a studentů; vzhledem k tomu, že v zemi neexistuje svoboda tisku a organizace Reportéři bez hranic řadí posledních osm let Eritreu ve svém indexu svobody tisku na poslední místo a vzhledem k tomu že v zemi je největší vězení pro pracovníky sdělovacích prostředků, kde bylo v roce 2015 uvězněno 16 novinářů;

Y.  vzhledem k tomu, že zástupce předsednictví Rady EU, italský velvyslanec Antonio Bandini, zaslal úřadům v návaznosti na zásah v roce 2001 protestní dopis a byl okamžitě vyhoštěn;

Z.  vzhledem k tomu, že případ G-15 byl projednán před Africkou komisí pro lidská práva a práva národů, která dospěla k závěru, uvěznění jedenácti vládních činitelů v roce 2001 v Eritreji a jejich pokračující věznění je porušením Africké charty lidských práv a práv národů; vzhledem k tomu, že Africká unie vyzvala Eritreu, aby okamžitě propustila 11 zadržených; vzhledem k tomu, vláda Eritreje reagovala na zprávu prohlášením, že důvodem, proč nebyli zadržení dosud postaveni před soud, je pouze běžný postup;

AA.  vzhledem k tomu, že mezinárodním organizacím nebyl udělen přístup k vězeňským zařízením s výjimkou jednoho nadzemního vězení v Asmaře; vzhledem k tomu, že další (více než 200) vězeňská zařízení po celé zemi jsou i nadále nepřístupná, v nichž jsou vězni, včetně žen a dětí, údajně mučeni, jsou po dlouhou dobu drženi v izolaci a v temných podzemních prostorách či přepravních kontejnerech v nesmírně nelidských podmínkách, přičemž byli zadrženi na základě svévolného zatýkání a neměli žádný přístup k jakémukoli nezávislému soudu či spravedlivému soudnímu řízení;

AB.  vzhledem k tomu, že eritrejské orgány nepropustily Dawita Isaaka, přestože byly vydány dva soudní příkazy habeas corpus (nařízení předvést osobu před soud), jejich přijetí orgány neuznaly;

AC.  vzhledem k tomu, že eritrejský parlament se nesešel od roku 2002; vzhledem k tomu, že vláda vykonává svou moc výhradně na základě nařízení, což znamená, že důležité politiky přijímané vládou, včetně politik, které mají závažný dopad na práva a svobody jednotlivce, nejsou zakotveny v právních předpisech a jsou zkrátka oznamoványve vládních sdělovacích prostředcích nebo zprávách vydávaných místními samosprávami, což vede ke vzniku nejasností, jež jsou s takovou praxí spojeny;

AD.  vzhledem k tomu, že činnost občanské společnosti je výrazně omezena; vzhledem k tomu, že například v roce 1993 se vládnoucí strana rozhodla pozastavit činnost Regionálního centra pro lidská práva a rozvoj, první celostátní eritrejské nevládní organizace vytvořené v roce 1992, poté, co tato organizace uspořádala konferenci o politice v oblasti nevládních organizací, mnohostranné politice a úvěrech pro venkov v Eritrejia přijala stovky nezávislých pozorovatelů, kteří měli monitorovat referendum o nezávislosti Eritreje konané v dubnu 1993;

AE.  vzhledem k tomu, že Asmarská univerzita, která je jedinou vysokou školou v Eritreji, byla v roce 2006 po demonstraci proti režimu uzavřena; vzhledem k tomu, že vzdělávací systém je pod vojenskou kontrolou;

AF.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolná zadržování odsoudila zadržování v Eritreji jako porušení mezinárodního práva;

AG.  vzhledem k tomu, že soudnictví není nezávislé; vzhledem k tomu, že soudci jsou jmenováni, přeřazováni a odvoláváni z vůle prezidenta a ve svém jednání jsou ovlivňováni a usměrňováni;

AH.  vzhledem k tomu, že režim zřídil v roce 1996 zvláštní soud složený z vyšších vojenských důstojníků jmenovaných přímo prezidentem, kteří se zabývají věcmi, v nichž jsou zapojeni vysoce postavení úředníci obvinění z korupce, zneužívání veřejných prostředků a dalších trestných činů, za něž hrozí trest smrti; vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící nezávislosti na výkonné moci, kvalifikovaných pracovníků a záruk spravedlivého soudního řízení se z tohoto zvláštního soud rychle stal nástroj k potlačování nesouhlasu a kritiky;

AI.  vzhledem k tomu, že v květnu 2002 zahájila eritrejská vláda program rozvoje ve Warsai Yikealo, čímž neomezeně rozšířila vojenskou službu a stanovila pro všechny studenty posledního ročníku povinnost absolvovat vojenský výcvik a dokončit své středoškolské vzdělání ve vojenském táboře, kde mají také složit závěrečné zkoušky; vzhledem k tomu, že mladí studenti nesmí po dlouhou dobu komunikovat se svými rodiči ani příbuznými; vzhledem k tomu, že kromě plnění úkolů národní obrany jsou rekruti nuceni pracovat v zemědělství, na výstavbě komunikací či v dolech v otrockých podmínkách a bez odpovídajícího finančního vyrovnání; vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně existuje souvislost mezi touto vojenskou službou a silnými emigračními toky z Eritreje; vzhledem k tomu, že Eritrea neuznává právo na odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí;

AJ.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN pro lidská práva v Eritreji nahlásila mnoho případů nucené práce, z níž měla v některých případech prospěch kanadská důlní společnost;

AK.  vzhledem k tomu, že naleziště ropy a plynu u pobřeží Eritreje vzbudila další zájem společností v oblasti těžby;

AL.  vzhledem k tomu, že v Eritreji je velmi běžná praxe trestat za chování osoby její rodinné příslušníky;

AM.  vzhledem k tomu, že diskriminace žen a násilí vůči nim jsou přítomné ve všech vrstvách eritrejské společnosti; vzhledem k tomu, že ženy jsou nejen v extrémní míře vystaveny sexuálnímu násilím v rámci vojenské služby a ve vojenských výcvikových táborech, ale i ve společnosti obecně, neboť k násilí na ženách dochází v prostředí beztrestnosti;

AN.  vzhledem k tomu, že u odhadem 89 % eritrejských dívek došlo k mrzačení ženských pohlavních orgánů; vzhledem k tomu, že vláda vydala v březnu 2007 prohlášení, v němž tuto praxi označila za trestný čin, zakázala ji a v daném roce financovala vzdělávací programy, které mají od této praxe zrazovat;

AO.  vzhledem k tomu, že mnoho žen a dívek prchá ze země zcela bez prostředků k přežití, neboť v Eritreji jsou závislé na potravinových lístcích, které nedostávají, pokud jejich mužští rodinní příslušníci již v zemi nejsou; vzhledem k tomu, že potřeba ochrany pro ženy a dívky založená na dodržování práva na život je uznávána jako důvod pro poskytnutí mezinárodní ochrany;

AP.  vzhledem k tomu, že hospodářství je tvořeno převážně tradičním samozásobitelským zemědělstvím s chronickými problémy v podobě nedostatečného potravinového zabezpečení a neformální ekonomiky kontrolované Lidovou frontou pro demokracii a spravedlnost (PFDJ), v níž dochází k transakcím ve valutové měně prostřednictvím sítě podnikatelských subjektů registrovaných v různých zemích;

AQ.  vzhledem k tomu, že Eritrea skončila na posledním místě v hodnocení snadnosti podnikání, které provedla Světová banka v roce 2015 a v němž posuzovala 189 zemí;

AR.  vzhledem k tomu, že v červnu 2008 překročily eritrejské síly hranice s Džibutskem a obsadily oblast Ras Doumeira, přičemž zabily nejméně devět džibutských vojáků; vzhledem k tomu, že Eritrea stáhla své jednotky až po dvou letech;

AS.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN zavedla v prosinci 2009 vůči Eritreji sankce, včetně zbrojního embarga, zákazu cestování a zmrazení aktiv některých politických i vojenských činitelů této země, neboť Eritrea trvale podporovala některé regionální ozbrojené skupiny, které se snaží svrhnout vlády zemí v daném regionu, konkrétně v Somálsku; vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti v červnu 2015 znovu potvrdila zbrojní embargo vůči eritrejské vládě;

AT.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty mají podle pozorovatelů OSN v Eritreji svou vojenskou přítomnost v rámci válečného tažení proti húthijským rebelům v Jemenu;

AU.  vzhledem k tomu, že strana PFDJ zavedla kontrolu uprchlických komunit a komunit žijících v diaspoře a dohled nad nimi, a to prostřednictvím svých velvyslanectví, která se podílejí na vymáhání daní a dobrovolnýchpříspěvků od diaspory výměnou za takové služby, jako je vydávání dokladů totožnosti, pasů, rodných listů a základních dokumentů, na nichž mohou být uprchlíci závislí; vzhledem k tomu, že tyto postupy jsou v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích, přičemž Rada bezpečnosti OSN vyzvala v rezoluci z roku 2009 a v dalších rezolucích členské státy OSN k tomu, aby ukončily praxi vymáhání prostředků;

AV.  vzhledem k tomu, že se velvyslanectví podílejí na kampani, jež má ohrozit činnost vyšetřovací komise OSN tím, že nutí členy eritrejské uprchlické komunity a komunity žijící v diaspoře podepsat dokumenty, v nichž prohlašují, že vojenskou službu vykonali dobrovolně a jsou ekonomickými uprchlíky;

AW.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komisi OSN, zvláštnímu zpravodaji OSN a monitorovací skupině OSN pro Eritreu a Somálsko byl odepřen vstup do Eritreje;

AX.  vzhledem k tomu, že strana PFDJ vytvořila pomocí svých stranických organizací, včetně mládežnických organizací, rozsáhlou mezinárodní síť informátorů, kteří shromažďují informace o nepřátelícha jsou zapojeni do nezákonného obchodu a vymáhání prostředků v členských státech EU; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu vyhostilo Švédsko v roce 2015 eritrejského diplomata;

AY.  vzhledem k tomu, že vedoucí činitelé mládežnické organizace strany PFDJ v Nizozemsku zahájili s podporou politického vedení v Asmaře právní kroky proti nizozemským akademickým pracovníkům, sdělovacím prostředkům a vládním orgánům, pravděpodobně s cílem umlčet kritiky režimu;

AZ.  vzhledem k tomu, že uprchlické komunity v sousedních i jiných zemích jsou pod kontrolou a stálým dohledem eritrejského režimu; vzhledem k tomu, že eritrejská armáda unáší uprchlíky ze sousedních či spřátelených zemí a vrací je zpátky do Eritreje a že počet nezletilých osob bez doprovodu, které prchají ze země, narůstá, zatímco uprchlíci čelí v řadě zemí, do nichž uprchli a v nichž žijí v neustálém strachu z represálií, nejistotě, nebezpečí a nedostatečné podpoře;

BA.  vzhledem k tomu, že eritrejští uprchlíci z Izraele jsou dobrovolně deportováni do Rwandy a Ugandy, kde však nezískají azyl a stanou se předmětem obchodování s lidmi do Jižního Súdánu, kde bývají uvězněni za nelegální překročení hranice, nebo do Súdánu a Libye, kde se jich zmocní teroristické organizace;

1.  je šokován katastrofální situací v oblasti lidských práv v Eritreji a naprostou absencí právního státu a svobody sdělovacích prostředků;

2.  připomíná Eritreji její závazky plynoucí z dohody z Cotonou k dodržování lidských práv, demokratických hodnot a právního státu;

3.  důrazně odsuzuje neustálé porušování těchto zásad v Eritreji, mimo jiné mučení, popravy bez řádného soudu, zadržování osob v izolaci bez soudního řízení či obvinění, politiku střelby s cílem zabít na hranicích a otrocký systém odvodů do armády;

4.  vyzývá Eritreu, aby dodržovala a chránila základní práva všech Eritrejců, včetně svobody projevu a svobody shromažďování, aby bezodkladně uvolnila sdělovací prostředky, aby opozičním vůdcům v exilu umožnila vrátit se do země, bezpodmínečně propustila všechny politické vězně, přestala omezovat organizace občanské společnosti a provedla další doporučení, které Rada OSN pro lidská práva vydala v roce 2014 v rámci všeobecného pravidelného přezkumu o státu Eritrea;

5.  je zvláště znepokojen skutečností, že bez jakéhokoliv obvinění, soudního řízení a právního poradenství je od 18. září 2001 stále zadržována skupina jedenácti významných poslanců a členů Lidové fronty pro demokracii a spravedlnost a od 23. září 2001 také deset nezávislých novinářů, včetně Dawita Isaaka, občana Eritreje a EU.

6.  důrazně vyzývá eritrejskou vládu, aby tyto vězně spolu s dalšími osobami zadržovanými kvůli jejich politickým názorům okamžitě a bezpodmínečně propustila, a žádá, aby byly zveřejněny veškeré informace o místě jejich pobytu a aby byl těmto osobám zajištěn kontakt s rodinami a právními poradci, a to především z humanitárních důvodů;

7.  vyzývá eritrejskou vládu, aby zadržovaným osobám poskytla svobodný a spravedlivý přístup k nezávislému soudnímu systému a zlepšila podmínky ve vězeních, a mimo jiné zakázala držení vězňů v podzemních celách a přepravních kontejnerech, přestala využívat tajná zadržovací zařízení a tajné soudy a ukončila zadržování osob v izolaci a vězňům umožnila pravidelný kontakt s příbuznými, rodinami, zdravotnickým personálem a dalšími příslušnými a zplnomocněnými orgány a institucemi;

8.  apeluje na eritrejskou vládu, aby ukončila systém neomezeně dlouhé vojenské služby a propustila do civilu odvedence, kteří splnili 18měsíční povinnou vojenskou službu, a aby fakticky skončila se zapojováním odvedenců do nucených prací po uplynutí této lhůty, zajistila možnost odpírání vojenské služby z důvodů svědomí a ukončila praxi, kdy všichni studenti tráví poslední ročník školní docházky ve vojenském výcvikovém táboře;

9.  poukazuje na zjištění vyšetřovací Komise OSN pro lidská práva v Eritreji ohledně nucené práci ve prospěch mezinárodních korporací; má za to, že to opětovně dokládá potřebu právně závazného mezinárodního nástroje v oblasti lidských práv pro nadnárodní korporace a další podniky;

10.  žádá, aby bylo lidskoprávním a humanitárním organizacím umožněno působit v Eritreji beze strachu či zastrašování, a vyzývá k usnadnění plného provedení rámce spolupráce v oblasti strategického partnerství na období 2013–2016 podepsaného eritrejskou vládou a OSN dne 28. ledna 2013;

11.  naléhavě vyzývá prezidenta Afewerkiho, aby provedl ústavu, jejíž návrh byl vypracován za plné konzultace se zúčastněnými stranami a občanskou společností a která byla přijata;

12.  vítá opatření přijatá eritrejskou vládou za účelem boje proti mrzačením ženských pohlavních orgánů; vyzývá vládu, aby obecně zlepšila podporu a ochranu práv žen, včetně přijetí dalších opatření v oblasti boj se škodlivou praxí, jako jsou sňatky dětí či časné a nucené sňatky, a aby ukončila beztrestnost v případech sexuálního násilí;

13.  naléhavě vyzývá vládu, aby přestala uplatňovat politiku viny na základě příbuzenství, která se zaměřuje na rodinné příslušníky osob, jež se vyhýbají vojenské službě, chtějí z Eritreje uprchnout nebo neplatí 2% daň z příjmu uvalenou eritrejskou vládou na Eritrejce žijící v cizině;

14.  zpochybňuje účinnost politiky obnovené angažovanosti, kterou EU vůči Eritreji zaujala; konstatuje, že tato politika nepřinesla žádné výsledky, protože nebyl propuštěn jediný politický vězeň, a to ani Dawit Isaak, a nebylo dosaženo žádného pokroku v žádné další otázce lidských práv; odsuzuje skutečnost, že Komise a Rada zcela ignorovaly obavy Parlamentu v souvislosti s nedávno uzavřeným národním orientačním programem mezi EU a Eritreou; zdůrazňuje, že tyto obavy se týkají zejména rozsahu a závažnosti porušování lidských práv, jichž se eritrejský režim dopouští, mnoha známek toho, že se téměř nezajímá o blaho svých občanů, nedostatečné spolehlivosti režimu jakožto partnera v oblasti rozvojové spolupráce, přetrvávající korupce a prakticky žádné transparentnosti finanční správy země a rizika, že evropské rozvojové fondy jsou zneužívány pro účely řízení migrace; žádá, aby ve světle nedávných prohlášení Eritreje, že bude nadále pokračovat v praxi neomezené a otrocké branné povinnosti, byla spolupráce okamžitě pozastavena;

15.  odsuzuje, že mezi Eritreou a EU neexistuje žádný politický dialog v rámci dohody z Cotonou; nechápe, proč EU s Eritreou nikdy nezahájila otevřené konzultace podle článku 96, a naléhavě vybízí, aby tak okamžitě učinila;

16.  odsuzuje pokusy EU o spolupráci s Eritreou v oblasti migrace; připomíná, že eritrejské bezpečnostní složky se podílejí na převaděčských činnostech, a požaduje nezávislé vyšetření linie vedení v obchodování s lidmi, které se týká eritrejských migrantů; připomíná, že eritrejská armáda vůči osobám, které se pokoušejí ze země uprchnout, na hranicích uplatňuje politiku „střílet s cílem zabít“, a požaduje okamžité ukončení takovýchto praktik; připomíná eritrejské vládě její povinnost chránit své občany; dále připomíná, že eritrejská vláda je považována za pachatele závažného a neustálého porušování lidských práv svých občanů; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby neprodleně pozastavily spolupráci za účelem předcházení nezákonné migraci a zlepšení kontroly hranic s Eritreou; zdůrazňuje, že byly zaznamenány vysoké počty případů udělení azylu či doplňkové ochrany členskými státy Eritrejcům, a proto členské státy vybízí, aby Eritrejce žádající o azyl v Evropě nenavracely; je obzvlášť znepokojen tím, že prohlášení eritrejské vlády o omezení vojenské služby na 18 měsíců, jehož provádění nebylo ověřeno, přimělo některé členské státy EU ke zpřísnění postoje vůči žadatelům o azyl z Eritreje;

17.  naléhavě vybízí EU a její delegace v zemích sousedících s Eritreou, aby eritrejským žadatelům o azyl usnadnily přístup ke službám UNHCR a službám pro podání žádosti; žádá všechny mezinárodní organizace, aby zajistily, že všechny postupy související s uprchlíky budou probíhat transparentně a rychle; žádá, aby byla upřednostňována potřeba mezinárodní ochrany obětí mučení a obchodování s lidmi;

18.  uznává, že Egypt má právo regulovat příchody a odchody přes své hranice, naléhavě však žádá egyptské orgány a bezpečnostní síly, aby proti nezákonným migrantům překračujícím hranice země nepoužívaly smrtící zbraně, aby plně dodržovaly ustanovení mezinárodního práva v oblasti lidských práv a standardy související se zacházením s lidmi, aby chránily jejich důstojnost a fyzickou i duševní integritu, respektovaly jejich právo na řádný proces a spravedlivý soud a aby zadrženým migrantům zaručily možnost kontaktovat UNHCR a zároveň UNHCR umožnily přístup ke všem žadatelům o azyl a uprchlíkům ve vazbě; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že budou propuštěni eritrejští rukojmí;

19.  naléhavě vyzývá izraelské orgány, aby uznaly právo eritrejských uprchlíků na ochranu a v případě potřeby jim udělovaly azyl;

20.  žádá EU, aby zaujala mnohem tvrdší postoj vůči eritrejskému režimu, nebude-li v oblasti lidských práv dosaženo pokroku, a aby zvážila restriktivní opatření, jako je například zákaz vstupu na území EU a zmrazení aktiv těm, jejichž činnosti mohly nebo mohou vést k násilí a represím a k závažnému porušování lidských práv; připomíná, že jedině sankce, jako například ty přijaté OSN, doposud vedly v Eritreji k alespoň nějakým výsledkům;

21.  žádá všechny členské státy, aby prošetřily činnosti eritrejských velvyslanectví a zajistily, že žadatelé o azyl nejsou nijak zapojeni do spolupráce s těmito velvyslanectvími;

22.  žádá, aby Eritrea plně spolupracovala s monitorovací skupinou OSN pro Eritreu a Somálsko, vyšetřovací komisí OSN pro Eritreu a zvláštním zpravodajem OSN a umožnila jim vstup do země;

23.  žádá OSN, Africkou unii, EU a bilaterální partnery Etiopie, aby na Etiopii vyvinuli tlak na přijetí navrhovaného vytyčení hranic, které by vedlo ke snížení napětí mezi Etiopií a Eritreou, což by následně zvýšilo stabilitu celé oblasti Afrického rohu a delegitimizovalo pokračující „výjimečná opatření“ eritrejského režimu;

24.  naléhavě vyzývá všechny mezinárodní společnosti, které v Eritreji provádějí investice, aby tak činily za plného dodržování lidských práv a neškodily;

25.  naléhavě vybízí členské státy EU, aby prošetřily velvyslanectví a úlohu politické strany PFDJ a jejích různých frakcí, včetně mládežnické, a aby zakázaly veškeré formy spolků a činností, které přímo podporují výkon kontroly a dohledu v Evropě, podrývají demokratické zásady a právní stát a vytvářejí vzorce zastrašování a vydírání; naléhavě žádá členské státy, aby skoncovaly s tzv. daní z diaspory a aby prošetřily finanční transakce související s jakýmikoliv dalšími „příspěvky“, které vybírají spolky spojené s eritrejskou vládou v zahraničí, a aby plně chránily právo na azyl všech eritrejských uprchlíků v Evropě;

26.  naléhavě vybízí Eritreu, aby zpřístupnila informace týkající se džibutských bojovníků, kteří jsou pohřešováni od střetů, k nimž došlo ve dnech 10. až 12. června 2008, aby si dotčené osoby mohly ověřit přítomnost a stav džibutských válečných zajatců;

27.  znovu opakuje svůj požadavek, aby se v Eritreji uskutečnila celonárodní konference, na níž by se sešli různí vedoucí představitelé politických stran a zástupci občanské společnosti s cílem nalézt řešení stávající krize a vrátit zemi na cestu k demokracii, politickému pluralismu a udržitelnému rozvoji;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, vládám Eritreje, Egypta a Izraele, Africké unii a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí